İSLAM’DA LÜKS VE İSRAF HARCAMALAR

İSLAM’DA LÜKS VE İSRAF HARCAMALAR
İSLAM’DA LÜKS VE İSRAF HARCAMALARAçıklanmış sınırlan içerisinde, ziraat, sanat, ti­câret,mîras, vasiyet ve hibe gibi mülk edinme yollarıyla elde edilecek bir servetin,ancak meşru bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi İslâm Dini'nde mü'minlereyüklenen mühim vazifelerdendir. Bunun içindir ki, mal varlığımızın ne şekilde kul­lanılabileceğini vetüketimin hangi kayıtlar altına alındığını bilmek mecburiyetindeyiz.

İSLAM’DA LÜKS VE İSRAF HARCAMALAR

Açıklanmış sınırlan içerisinde, ziraat, sanat, ti­câret,mîras, vasiyet ve hibe gibi mülk edinme yollarıyla elde edilecek bir servetin,ancak meşru bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi İslâm Dini'nde mü'minlereyüklenen mühim vazifelerdendir.

Bunun içindir ki, mal varlığımızın ne şekilde kul­lanılabileceğini vetüketimin hangi kayıtlar altına alındığını bilmek mecburiyetindeyiz.

Mü'min, meşru-helâl malından ancak Allah'ın ve Peygamberin koyduğuölçülere göre harcayabilir. Şah­sî ve ailevî ihtiyaçlarını karşılar. Zekât,nafaka ve Fitre gibi mâlî vecîbelerini îfa eder ve bir de cemiyete fayda­lıhizmetler yapabilmek ve hayırlı eserler kazandıra­bilmek için tüketimdebulunur.

Bu mevzudaPeygamberimiz şöyle buyurur:«İsraf etmeksizin, kibre kapılmaksızın yiyiniz, gi­yinizve fakirlere yardım ediniz.» (1)

Açıklanan meşru yolların dışında, tüketim yapılamaz. İslâm Dini'ninharam kıldığı tüketi­mi;

a - Haram kılınan yollarla yapılan tüketimle,

b- Özelde israf ve lüks yolu ileyapılan tüketim şeklinde iki kısımda in­celeyebiliriz.

A - Mü'min, İslâm Dini'nin haram kıldığı fiilleri işleyerek harcamayapa­maz. Şöyle ki; mü'min, parasını alkollü içkiler içerek harcayamaz. Kumaroynayarak eksiltemez ve artıra­maz. Gayr-ı meşru eğlence yerlerinde ve zinayolu ile tüketemez. İçki, kumar ve zina Kur'ân'ımızda yasak­lanmıştır.Yasaklandığı içindir ki İslâm toplumlarında yasal olarak meyhaneler, içkilieğlence yerleri, kumarhaneler, barlar, umûmî ve husûsî birleşme  evleri açılamaz.

Aziz Mü'minler!

B - Mallar, nakitler haram işlerin yapılmasında harcanamayacağı gibi,israf ve lüks yoluyla da harca-

 Gereksiz harcama olan israfı,ilgi odağı kılacak aşırı harcama olan lüksü dinimiz yasakla­mış, orta yoluntutulmasını emretmiştir.

Kur'ânımızda şöyle buyurulur:[«Hısıma, yoksula, yoldakalmışa hakkım ver. Ma­lını israf ile saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanla­rınkardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.»

«Gerçek mü'minler harcadıkları zaman israf et­mezler. Sıkılık dayapmazlar. Harcamalar bu ikisi ara­sı ortalama olur.»]  (2)

İsrafa ve lükse düşkün olanlar, Kur'ân-ı Kerîm'de şiddetli bir dillekınanmışlar ve ilâhî azab ile tehdit edilmişlerdir. Kasas sûresinin 58.âyetinde ise şöyle buyurulmuştur: «Biz bol geçimi ile halkı şımarmış nice mil­letlerihelak ettik...»

Şanlı Peygamberimiz, israfı meslek tutanları ve lükse düşkünlükgösterenleri zem ederek şöyle buyur­muşlardır:

«Altınlara, gümüşlere, kumaşlara ve giysilere düş­kün olan kimse helakoldu.» (3)

İsraf ve lüks ölçüleri asırdan aşıra, cemiyetten ce­miyete farklılıkgösterebilirse de, İslâm Dini bu husus­ta müşahhas örnekler sunmuştur.

a - Dinimiz mü'min erkekler için altın ve tabiî ipeği haram kılmıştır.

Peygamberimiz şöylebuyururlar:«Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helâl, er­keklerine haramkılınmıştır. Dünyada ipek giyen kim­se âhirette giyemez.»  (4)İslâm Dini, altın ve ipeğikadına helâl kılmakla beraber kullanılmasını öğütlememiş, bilâkissakındırmıştır.

b - İslâm Dini, altın ve gümüş kaplar kullanılma­sını lüks kabulederek, caiz görmemiştir. Peygamberi­miz bundan menetmiş ve şöyle buyurmuştur:

«Altın ve gümüş kaptan su, vesair içmeyiniz. Al­tın ve gümüştabaklardan yemeyiniz. (Altın) ve gümüş kaplardan (yiyip) içenler, karınlarınaancak cehennem ateşi doldurmuş olurlar.» (5)

Peygamberimizin ashabı da atlas perdelerle tefriş edilmiş mekânları şeytanevleri olarak vasıflandırmış­lar böylece lüks istihlâkin çirkinliğine işaretbuyur­muşlardır. (6)

İsraf ve lüks harcamalarına İslâm Dini'nin getir­diği ve yukarıdasunduğumuz belirli kıstaslar yanı sıra, İslâm âlimlerinin dinimizin umûmîvasıflı emirleri ve yasaklarından çıkardıkları objektif bir ölçü daha vardırki, şöyle ifade edebiliriz.

Bir cemiyette iktisadî ve kültürel şartların meyda­na getirdiğivasatın; hayat standardının üstünde ya­pılan bütün harcamalar israfa ve lüksegirer. Halk oto­büslerinin yeterince bulunmadığı bir cemiyette lüks arabalarkullanmak, konut probleminin çözümleneme­diği bir toplumda lüks eşyalarladonatılmış daireler ve evlerde yaşamak şüphesiz israftır ve lükstür.

Netice olarak deriz ki israf ve lüks cemiyette; ken­dini beğenen,zevkperest ve şehvet düşkünü bir zümre perdahlayacağı, haset duygularını tahrikedeceği, anar­şiye vasat hazırlayacağı ve mü'min ferdi, mücadele ve feragatisteyen vazifelerinde önemsemezliğe ve tembel­liğe sevk edeceği için israf velüks, İslâm Dini'nde ke­sin emirlerle yasaklanmıştır.

Hutbemizi bitirirken önemli bir hususa işaret et­mek isteriz.

İsraf ve lüks yalnız zenginler için vârid değildir. Günümüzde hemenhemen zengin - fakir her ailede lüks giyim eşyası kullanımı yaygınlaşmaktadır.Ülke­mizde altın, gümüş ve pırlanta türünden süs takısı ve lüks eşyaharcamaları gerçekten alabildiğine art­maktadır ve bunlar taksitlealınmaktadır.

Bunların kullanılmasının israf olması ve dini ölçülerimize göresakıncaları bulunması bir tarafa borçlana­rak taksitle alınmaları ise katiyetlecaiz değildir. Çün­kü İslâm Dini mesken yapımı, tedavi zarureti ve nafa­katemini zorunluluğu dışında borçlanmayı men etmiş­tir.

Ayrıca zengin - fakir bütün ailelerde gördüğümüz lüzumsuz elektriktüketimi, yemek ve ekmek israfı da korkunç bir şekilde gelişmektedir. Yapılanaçıklamala­ra göre memleketimizde kırıntı ve bayat ekmeklerin atılmasısebebiyle yılda yüz binlerce ton buğday israf edil­mektedir.

Muhterem Mü'minler!

İsraf ve lüksdüşkünleri toplumda kötü örnek olan ve toplum ekonomisini zayıflatan günahkârinsanlardır.Yüce Allah Kur'ân-ı Kerimde kâfirleri ve zalimleri sevmediğinibildirdiği gibi israf ve lüks düşkünlerini de sevmediğini şöyleceaçıklamaktadır:«...Yiyiniz, içiniz. Fakat israf etmeyiniz. Allah is­rafedenleri sevmez.» (7)

Allah'ın sevmediği insanlar israf ve lüksle mutlu olamayacakları gibiAhiret mutluluğunu da yitirirler. Çünkü Ahiret azabı Allah'ın sevmedikleriiçindir.

Peygamberimiz «Tutumlu olan fakir düşmez» bu­yuruyor ve izlenecek yoluda şöylece açıklıyor:«Zenginlikte ve fakirlikte orta yolun tutulması negüzeldir.» (8)

 

1)    Tefsîr-u İbn-iKesîr, Araf  32. Ayet tefsiri.

2)    İsra, 26-27,Furkan, 67

3)    R. Salihin ve Ter.1/503 (B. Fezliz-Zühdi Fid-Dünya...)

4)    a.g.e. 2/201-202

5)    a.g.e. 3/304-305

6)    Ebu Davud KitabülCihad Babün Fil-Cenâib.

7)    Araf, 31.

8)    İbn-i Kesîr,Furkan Sûresi, 67. avet tefsiri

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-luks-ve-israf-harcamalar-3-87h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim