İSLAM’DA KADIN

İSLAM’DA KADIN
İSLAM’DA KADINAllah'ıninsanlığa rahmeti  olan İslâm Dini'ningerçekleştirdiği inkılaplardan biri de hakları ve hürriyetlerini tanıyarakkadınlık camiasını yüceltmek olmuştur. Fizikîyapıda, vicdanî kişilikte ve hayatın biyolo­jik vazifelerinde farklı özelliklertaşıyan kadını , İs­lâm erkekten bağımsız bir insan  olarak değerlendirmiştir.

İSLAM’DA KADIN

Allah'ıninsanlığa rahmeti  olan İslâm Dini'ningerçekleştirdiği inkılaplardan biri de hakları ve hürriyetlerini tanıyarakkadınlık camiasını yüceltmek olmuştur.

Fizikîyapıda, vicdanî kişilikte ve hayatın biyolo­jik vazifelerinde farklı özelliklertaşıyan kadını , İs­lâm erkekten bağımsız bir insan  olarak değerlendirmiştir.

«Eyinsanlar! Sizi bir erkekle bir dişi­den yarattık...» anlamındaki yaratılışonuru, birliği ve eşitliğine vurgu yapan Kur'ân buyruğu,  bubağımsızlığı  açıklamakta vepekiştirmektedir. Bağımsız ve sorumlu bir insan olduğu içindir ki İslâmDini'nde namaz, zekât, oruç ve  hac gibiibâdet­ler, erkeklere emredildiği gibi kadınlara da emredilmiş­tir. Zina,faiz,kumar ve içki gibi yasaklar ayırım yapılmaksızın her iki cins için konul­muştur.Yatırım yapma, alma-satma, vasiyet etme,vakıf kurma,temsil etme ve edilme    gibi hukukî tasarruf  hakları erkekler gibi kadınlara daverilmiştir.

HayatNizamı'mız olan İslâm Dini'nde   sosyalve ekonomik sebepler, fiziksel ve psikolojik nedenlerle, çok eşlilik,mîras,   şahitlik ve cihad,giyim kuşamgibi konularda kadınla erkek arasında farklılık vardır.

Ancakbu farklar, sahip oldukları haklar mükellef kılındıkları vazifelere tekabüleden erkekler için üstün­lük sağlayıcı nitelikte değildir. Adaleti sağlayıcıgüzelliktedir. 

Haklarınınkısıtlanması bir tarafa kadın, bedeni zaafı ve rûhi duyarlılığı sebebiylegörevleri azaltılarak korunmuştur,

Peygamberimiz daima şöyle bu­yurmuşlardır:

«Allahım! -özellikle- iki zayıfın; yetim ile kadı­nın haklarınatecâvüzden sakındırıyorum.» (1)

Mü'minler!

Yüce Dinimizde kadına  verilendeğeri kavrayabilmek için onu kız çocuğu, zevce(eş) ve anne ola­rak incelemeklâzımdır.

A - Erkekle ile kız çocuk arasında ayırım yapan, erkekle onurlanıp kızçocuğunu dışlayan cahiliyye mantığı ve uygulamasını şid­detle  yeren İslâm Dini, husûsiyle kız çocu­ğunafarklı bir şefkat ve alâka göstermiştir.

Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar:«Herkimin bir kız çocuğu olur da... onu küçümsemez ve erkek çocuğunu ona tercihetmezse Allah, o kimseyi Cennet'e koyar.» (2)

Çocuk terbiyesi üzerinde son derece ilgili ve hassas olunmasını emredendînimiz, gelecek neslin manevî mimarları olacakları için, bilhassa kızçocuklarının eğitimine ağırlık vermiştir. Aziz Peygamberimizin şu sözü, kızçocuklarına gösterilmesi gereken alâkanın dinimizdeki önemini ve mükâfatınıbildirmektedir:«Bir mümin iki kızını güzelce terbiye eder, ihtiyaçlarınıkarşılarsa, ben ve o kimse Cennet'te  yanyana olacağız.» (3)

B - İslâm Dini'nde,kadına  kızçocuğu olarak önem verildiği gibi,  eşolarak da  verilmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm'de Rabbimiz şöyle buyurur: "...Kadınlarınızla güzelgeçinin..."

İslâm inkilâbı tarihinin en muhteşem nutkunu irad buyurdukları  Veda haclarında  Aziz Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:«Eyinsanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tankorkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız.Onların cinselliklerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlarüzerinizde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.»  (4)

Mü'minler!

Peygamberimiz, sık sık değindikleri kadın haklarına saygıyı  ısrarla emir buyurmuş ve inananlara daima şuöğü­dü vermiştir:«Kadınlar hakkında birbirinize  güzellikleri öğütleyiniz. »

Kadınlarımıza verilmesi gereken değeri açıklayan bir diğer hadisle­rindeise şöyle buyurmuştur:

«... İnsanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlı­sı Allah'ızikreden bir dil, O'na şükreden bir kalb ve de ,inancı doğrultusunda yaşamasınayardımcı olacak bir zevcedir.»  (5)

Biricik Peygamberimiz/Önderimiz, kadınlara insanî ve ahlâkî dav­ranışlargöstermenin erkekleri yücelteceğini de şu veciz sözleri ile açık­lamıştır:«... Sizin en hayırlılarınız,kadınlarına karşı ahlâklı olanlarınızdır.»  (6)

Yüce Peygamberimiz, arzuların eşlere yönlendirilerek yalnızcaonların  sevilmelerinin ibâdet olduğunuda şu hadisleri ile bildir­mişdir:«... Sizden birinizin zevcesi ilesevişmesinde kendi­sine sevap vardır.» (8)

Aziz Mü'minler!

C - Kur'ân ifadelerinde yüceleşen, Peygamberimi­zinifâdelerinde kudsîleşen anne olarak, İslâm Dini'nde kadına verilen değerise  gerçekten  pek büyüktür. Hayat YasamızKur'ân,  anne olarak kadını -Allah'aisyan nitelikli emirleri bir tarafa- kendisine itaat edilmesi/ilgi gösterilmesi gereken muazzez bir varlık olaraksunar. İsra sûresinde ise şöyle buyrulur:

  " Rabbin yalnızca Kendisine ibadet etmenizive ana-babaya güzelce davranıp iyilikler yapmanızı emreder..."(8)

   Sevgili Peygamberimiz«Cennet annelerin ayağıaltındadır.» (8) buyurur. anne sevgi ve saygısının önemini,kendisine yöneltile bir soruya verdikleri cevapta bakınız nasıl dilegetirmişlerdir:  Sevgili Peygamberimizise,«Ya Resûlallah! İnsanlar arasında iyiliğime/saygı gös­termeme en çok lâyıkolan kimdir?» şeklinde soru yönelten kişiye«Annendir, annendir, annendir. Sonrababan, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır.» cevabını vermişlerdir.(9)

Anneye gösterilecekilgisizliğin/saygısızlığın, in­sanlık omuzlarını çökertecek, ebedî istikbalikararta­cak kadar ağır bir günah olduğu da açıklayan  Peygamberimiz anneyi  şöylece taçlandırmıştır:

"Cennet annelerin ayağıaltındadır."(10)

MuhteremMü'minler!

Sunduğumuz bütün bumukaddes ölçülerin ışığın­da düşünelim.

a - Kız çocuğu olarakyetiştirilmeleri Cennet mut­luluğuna iletecek olan,

b - Zevce(eş) olarakhakları kutsallaştırılıp ilgi ve şefkat gösterilmeleri, sevilmeleri ibâdetolarak vasıflan­dırılan,

c - Anne olarakkendilerine saygı gösterilmesi, Al­lah'a ibâdet şeklinde değerlendirilen veCennet, sevgi ayakları altına alınan kadın, hangi düzende İs­lâm' da olduğukadar  saygıdeğerdir?

Aziz Mü'minler!

İlâhi yasalarınyönetimini  kabul etmeyen insanlık ilk veorta çağlarda kadının insan hakları ve hürriyetlerni tanımayan sömürücü birazgınlığın içindeydi. Asrımızda ise ka­dının fıtrat(yaratılış) düzenini inkâreden ve onu sömüren korkunç bir bencilli­ğin ve aşırılığın zulmü içindedir.

1) Tarihî dönemlerde olduğu gibi zamanımızda da kadına gerçek değeriniverecek ve onu mesut edecek nizam İs­lâm Dini'dir. Kat'iyetlebilinmeli ve inanılmalıdır ki, toplumumuzda kadın, İslâm'a göre yaşanıldığıölçü­de değer kazanacaktır. Hucurat 12, Sünen-ü İbn-i Mace, Hadis No: 3678.

1) Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 4979.

2) Sünenüt-Tirmizî,Hadis No: 1915.

3) S.B.M. Tecrid-iSarih Ter. ve Şerhi, 1. Baskı, 10/432.

4) Müsned, 5/278

5) Sünenüt-Tirmizî,Hadis No: 1162.

6) Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 1898.

7) Lukman 14,    İsra 23

8) Keşfü'1-HafaHarfül-Cim, Hadis No: 1078.

9) İbn-ü Mace, HadisNo: 3658. (ihtisar yapılmıştır.)

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-kadin-3-157h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim