İSLAM’DA İSTİŞARE USULÜ

İSLAM’DA İSTİŞARE USULÜ
İSLAM’DA İSTİŞARE USULÜAllah'ın emir ve yasaklarına, Peygamberimiz Hz. Muhammed'inbuyruklarına/öğütlerine göre hayatlarını tanzim et­mekle mükellef olanmü'minler, Kur'ân ve Sünnet düs­turları gereği birbirleriyle istişare etmekmecburiye­tindedirler.

İSLAM’DA İSTİŞARE USULÜ

Allah'ın emir ve yasaklarına, Peygamberimiz Hz. Muhammed'inbuyruklarına/öğütlerine göre hayatlarını tanzim et­mekle mükellef olanmü'minler, Kur'ân ve Sünnet düs­turları gereği birbirleriyle istişare etmekmecburiye­tindedirler.

a -Ferdî ve soysal hayatın İslâmî çizgide yönlendirilebilmesi  ve de;

b - İlâhî hikmet gereği Kur'ân ve Sünnet'in açık­lık getirmediğihususlarda yapılması gerekenlerin en güzel şekilde tespit edilebilmesi içinistişare etmek/danışmak dinî ve aklî bir gerekliliktir.

Ferdî, ailevî ve sosyal hayatımızdaki mutsuzluğu­muz, aylarımızı, hattayıllarımızı dinimize dünyamıza faydalı olmayan işlerde israf edişimiz veçalışmaları­mızda başarılı olamayışımız hiç şüphesiz Kur'ânımızın emrettiği,Peygamberimizin de örneklendirdiği istişare usû­lünden ayrılışımız ve kendifikirlerimizi beğenme­miz sebebiyledir.

Hâlbuki Peygamberimiz:[«İstişare eden pişman olmaz...»«Kişi istişare ettiği için asla bedbaht olmaz. Görüş almadığı için de mutluolmaz.»] (1) buyurarak bizleri ne güzel irşad buyurmuşlardır.

Mü'minlerin, hayatî faaliyetlerinde başarılı olabil­meleri ve Allah'ınrızasını tahsil edebilmeleri için, isti­şare usûlünü mutlaka benimsemelerilâzımdır. Çünkü Yüce Rabbimiz, sevdiği mü'minlerin istişare eden Müslümanlar olduğunubildirmiştir. Şûra sûresinde şöyle buyrulur:

«Size verilen her şey dünya hayatının geçimliğin­den başka bir şeydeğildir. İman edip Rablerine güve­nenler, büyük günâhlardan ve çirkinliklerdensakı­nanlar, öfkelendikleri zaman affedenler, Rablerinin da­vetine uyanlar,namazlarını dosdoğru kılanlar, işlerini aralarında istişare/danışma ileyürütenler, kendilerine verdiği­miz azıklardan Allah yolunda harcayanlar vezulme uğradıkları zaman yardımlaşarak karşı koyanlar için Allah'ın katındakinimetler ise, daha hayırlı ve daha devamlıdır.» (2)

Saygı Değer Mü'minler!

Peygamberimiz, hayat düstûrumuz olması gereken  bir sözlerinde şöyle buyurmuşlardır:

«İstişare eden, pişman olmaz.» (3)

İstişarelerimizin hayırlı neticeler doğurabilmesi için fikirlerine müracaatedeceğimiz mü'minleri de, hassasiyetle seçmek mecburiyetindeyiz.

Zira, bilhassa devrimizde, laik mantık ve değer yargılarıyla şartlanmışilim ve sanat adamlarından Hak tanımayan politika cambazlarına, bilgisiz gazeteyazarların­dan/medya yorumcularından «günahını bana yükle, istediğini yap»diyebilen şu­ursuz dost görünümlü kişilere kadar bir sürü akıl hocası ve yolgöstermeye sevdalı düzeysiz ve erdemsiz insanlar vardır.

Ne acıdır ki, günümüz Müslümanlarının ve hattâ münevver/aydın dediğimizzümremizin fikir sermaye­si ve hayat görüşü, bu yanıltıcı kaynaklara dayan­maktadır.

Hiçbir mü'min, bu gibi güvenilir olmayan kimse­lerle istişareetmemelidir. Aynı zamanda bilgisiz, tecrü­besiz, korkak, hasedci, riyakâr,cimri ve nefsi arzula­rına düşkün insanlarla da istişarede bulunmamalı­dır.Çünkü ma'nen geri ve rûhen hasta olan bu insanlar, hayırdan nasipsizdirler,doğruyu göremez, güzeli tavsi­ye edemezler.

Mü'minlerin, fikirlerine müracaat edebileceği in­sanlar; imanlarıbütün, yaşayışları mazbut, bilgili ve tecrübeli insanlar olmalıdır.

Hz. Ali şöyleanlatıyor.

Allah'ın Resûlü'ne(S.) sordum:

-Ya Resûlellah! İlâhî bir emir ve yasağın hükümalanınagirmeyen (fakat karar vermek zaruretini duy­duğumuz önemli) bir durumlakarşılaşırsak ne yapma­mızı emir buyurursunuz?

Allah'ın Resulü şuöğüdü verdi:

- (Sözünü ettiğiniz) durumda dini ölçüleri bilen(tecrübeli)ve de ibâdetli olan kişilerle istişare ediniz.
(Bu gibi) bir durumda yalnız başınıza karar verip uy­gulamaya koymayınız. (4)

İstişare etmek mükellefiyetinde olduğumuz gibi, fikirlerimize müracaateden mü'min kardeşlerimize - kendi aleyhimizde de olsa- en doğruyu söylemek, enverimli yolu göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü; mü'minlere karşı daima hayırlıdüşüncelerle dolu ol­mak, kendi nefsimiz için istediğimizi bütün mü'minler içinistemek, ibadet nitelikli vazifemizdir.

Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:«Bir kişinin, senin sayende İslâm'ı bulması, doğru yola ermesi,senin için dünyadan ve içindekilerden da­ha hayırlıdır.»

«Her kim bir hayra yol gösterir ve aracılık yapar­sa, bizzat yapankadar ecir alır.»  (5)

Mü'minlere bildiğimizi söylememek, doğruyu an­latmamak, hayırlı olanıöğütlememek hiyânettir. Çün­kü, Peygamber efendimiz:

«Her kim mü'min kardeşine, doğruyu bildiği halde hayırlı olmayanıtavsiye ederse, ona ihanet etmiş olur.» (6) buyurmuşlardır.

Bu mevzuda nasıl bir usûl edineceğimizi Peygam­berimiz, şu hikmetlisözleriyle açıklamışlardır:

« Ken­disiyle istişare edilen kişi güvenilir olmalıdır. Bu sebeplekendi nefsi için yapabileceğini söylesin.»(7)

Mü'minler!

Dünya hayatında olduğu gibi âhiret hayatında da

« Kişi sevdiğiyle beraberdir

Sevdiklerimizi gerçek müminlerden seçmeliyiz. İtimad ve istişareedilebilir fazi­letli mü'minlerle çevremizi genişletmeliyiz. Bütün ha­yatıfaaliyetlerimizde istişare ederek en doğruyu tesbit etmeye çalışmalıyız. Sonrada Allah'a güvenerek teşeb­büse geçmeli, neticenin hayırlı olmasını Rabbimizdendilemeliyiz.

Hutbemizi bir âyet manâsıyla bitiriyorum.

Âl-i İmran sûresi, âyet 59:«... İşlerinde mü'minlerleistişare et. (Danışmadan sonra) bir şeyi yapmaya karar verdin mi artık Allah'agüven. Allah kendisine güvenenleri sever.»(8)

Sevdiği mü'minleri de Cennet'le mükâfatlandırır.

1.Kurtubî, Al-i İmran, 59, 4/251

2-Şûra, 36-39.

2.Kurtubî, 4/250.

3.M. Zevaid, K.İlim B. Fil - İcma, 1/178.

4. S. Müslim veTer. M. Sofuoğlu, 7/30. Tac, 5/74

5.Tac, 5/73.

6.C. Sağîr, 2/186.

7.Al-i İmran 59

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-istisare-usulu-3-64h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim