İSLAM’DA HER GÜN ANNELER GÜNÜDÜR

İSLAM’DA HER GÜN ANNELER GÜNÜDÜR
İSLAM’DA HER GÜN ANNELER GÜNÜDÜRYaratandan ötürü bütün canlılaramerhameti ve tüm in­sanlara sevgiyi öğütleyen dinimiz, husûsiyle anne sev­gisineen üstün değeri vermiştir. Anaya saygı ve ikramı, Allah'a ibâdetten sonra,mükâfatı mutluluk ve Cennet olacak biricik amel olarak sunmuştur.

İSLAM’DA HER GÜN ANNELER GÜNÜDÜR

Yaratandan ötürü bütün canlılaramerhameti ve tüm in­sanlara sevgiyi öğütleyen dinimiz, husûsiyle anne sev­gisineen üstün değeri vermiştir. Anaya saygı ve ikramı, Allah'a ibâdetten sonra,mükâfatı mutluluk ve Cennet olacak biricik amel olarak sunmuştur.

Kur'ân ifadelerindekudsîleşen, Peygamberimizin dilinde yüceleşen anne, merhameti, çileyi, sabrı vefe­dakârlığı aşk haline getiren, duası makbul ve kalbî hoşnutluğu Cennet sebebiolan en saygıdeğer insandır.

Mevlâmız şöyleemreder:

«Rabbin -yalnızcaKendisine ibâdet etmenizi ve anaya-babaya iyilikte bulunmanızı- emretti. Eğeronlardan biri veya her ikisi senin yanında birlikte yaşlanacak  olurlarsa onlara «öf» bile deme. Onlarıazarlama. On­larla güzel söz söyle. Onlara acıyarak te­vazu kanadını indir veşöyle dua et:

 - (Yüce) Rabbim! Onlara sevgini ve şefkatinigöster.Çünkü ben çocuk iken  onlarda   beni (sevgi ve şefkatle)büyütmüşlerdi. »  (1)

Öksüzlük beşiğindebüyümüş, altı yaşında iken kaybettiği anneciğinin kabri başında nurlu gözleriyaş­la dolmuş, süt annesini -anneciğim- diyerek baş tacı edinmiş sevgiliPeygamberimiz de, anne sevgi ve saygısını İslâmî imanın ve ahlâkın temel göreviolarak öğretmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

«... Allah analarınızaitaati emreder. Analarınıza ikramı emreder. (Evet evet) Allah analarınızasaygıyı emreder...» (2)

  Sevgili Peygamberimiz, kendisine -Ya Resûlellah! İnsanlar içinde maddî yardımımave manevî ilgime en çok lâyık olan kimdir? diye soran bir mü'mine de şu cevabıvermişlerdir:

- Yardımına ve ilgine enziyade lâyık olan annen­dir, annendir, annendir, sonra da baban gelir.» (3)

-Allahşanını artırsın-Aziz Peygamberimiz, onlara karşı gösterilmesi ge­reken saygınınve yapılması gerekli olan yardımın öl­çüsünü öğrenmek isteyen bir mü'mine de bugörevin sürekli ve sınırsız olduğunu açıklamak için şöy­le buyurmuşlardır: «Anan ve baban senin Cennet'in veCehennem'indir.»(4)

(Onlara itaat etmen veikramda bulnman  Cennet'e girmene,  karşı gelmen ve alakasız kalman da Cehennem'edüş­mene sebeptir.)

Aziz Mü'minler!

Gerçekten anasevgisi  ve ilgisi mü'minler için ebedîmutluluk vesilesidir. Bu gerçeği duyurmak içindir ki   Peygamberimiz bizleri şöylecemüjdelemişlerdir:

["Cennet anaların ayağıatındadır. «Anasının ayağını öpen Cennetin eşi­ğiniöpmüş olur.»]  (5)

Aşağıda sunacağımız hadîs de dinimizin ana sev­gisi ve ilgisine verdiğideğeri bakınız nasıl vurgula­maktadır.

 İlk inananlardan sahabiCahimetüs-Selemî şöyle anlatı­yor:

«Hz. Peygambere geldimve  arzumu şöylece dile getirdim:

-Ya Resûlellah! Cihad yaparak Allah'ın rızasını veâhiret yurdunun saadetini kazanmak dileği ile ben
de seninle beraber savaşa girip cihad yapmak için yanınıza geldim.

Hz. Peygamber banaşöyle buyurdu:

 - Arzusuna eresice adam! Annen sağ mıdır?

-   Evet, sağdır YaResûlellah!

-   Evine dön, ananınnafakasını sağla, ona sevgi /saygı göster.

  Cahimetüs-Selemî  anlatımını şöylece sürdürüyor:   Peygamberimi­zin huzurundan ayrıldım fakattekrar gelerek arzumu dile getirdim. Peygamberimizle aramda aynı şekilde birkonuşma geçti.

Üçüncü defa gelerek Allah'ın rızasını ve âhiret yurdunun saadetinikazanmak için kendisiyle beraber savaşmak istediğimi ısrarla belirtince Hz.Peygamber bana şöyle buyurdu:

-Be acınacak adam! Ananın ayaklarına kapan.Zira Cennetorada; ananın yanındadır.»  (6)

Peygamberimiz, ana sevgisi ve saygısını Âhiret ha­yatının mutluluksebebi kılamayan bedbahtları da beddua vasfındaki şu sözleri ileyermiş/kınamışlardır:

«Ana - babasından biri veya her ikisi ihtiyarlık za­manlarındakendisinin yanında bulunur da (onlara gereken­
 sevgiyi, saygıyı ve yardımıgöstermediğinden)
Cennet'e giremeyen   kişi sürüm sü­rümsürünsün.»(7) Mü'minler!

Analara baş kaldırmanın, gönül yakıcı, kalb kırıcı sözleri onlara revagörmenin, korkunç bir nankörlük ve taşları çatlatacak bir hissizlik içerisindeonları kendi başlarına terk etmenin, insanlık omuzlarını çökerte­cek, dünyadacezası çekilecek ve Ahiret'te azabı tadıla­cak pek büyük bir günah olduğunu daŞanlı Peygambe­rimiz şu hadisleriyle açıklamışlardır:

[«Allah sizlere (hususiyle) analara say­gısızlığı ve ilgisizliği haramkılmıştır.»

«(İyice biliniz ki Cehennem azabına sürükleyecek) büyük günahlar;Allah'a ortak koşmak, adam öldür­mek ve ana-babaya isyan etmek/başkaldırmaktır.»

«Allah, günahlardan dilediğini affeder de yalnız ana-babaya isyangünahını affetmez. Bu günahı işleyene ölümünden önce,  yaşarken de cezasını âcilen verir.»]  (8)

Taşıdığı büyük önemden ötürü­dür ki dinimiz ana sevgisi ve bakımınıöğütlemekle ye­tinmemiş farz bir görev kılmıştır.

Evlât fakir de olsa anaya ve babaya bakmakla mü­kelleftir. Çocuğunölümü ve mîras bırakması halinde ana-babanın mağdur olmaması için de Rabbimizana-babaya evlâdın malından altıda birer pay çıkar­mıştır.

Yüce Rabbimizin ve Şanlı Peygamberimizin bütün bu müjdeleyici vekorkutucu irşadları karşısında, ken­dilerini aylarca karnında, yıllarcakucağında ve ömür­leri boyunca da kalplerinde taşımış annelerinin şefkatlikucağına atılamayan, onların ayaklarına kapanamayan, onların sözleri veduâlarında, saadet müziğinin nağmelerini duyamayan çocuklarda insanlıkcevherini, mü'min kalbinin inceliğini bulmak mümkün müdür? Çocuğunungelişmesi, yetişmesi ve mutluluğu için her ızdırabı zevk bilmiş ve bu uğurdaömrünün baharını soldurmuş, her biri sevimli vûgüzel olan annelerine sevgi, saygı ve ikram duyguları ile bağlanamayannan­kör tiplerden cemiyetimiz çirkinliklerden başka ne bekleyebilir?

Mü'minler!

Analarımıza daima sevgive saygı gösterelim.İhtiyaçlarını karşılayalım. On­ların ellerine, ayaklarınakapanalım; dualarını alalım. İslâm'da her günün anneler günü olduğunu bilelim.Sık-sık alacağımız hediyelerle analarımızın gönüllerini kazanalım. Ölmüşanalarımıza da fatihalar okuyalım, dualar edelim. Sevaplarını ruhlarınabağışlamak üzere hayırlar yapalım, sadakalar vermeye çalışalım. Babala­rımızada itaatten ayrılmayalım.

Ana sevgisi ile dünyamızın ve Âhiret'imizin mesrur olmasını YüceRabbimden diler, hutbemi bir ha­dîsle  bitiririm: «(Analarınıza ve) babalarınıza itaat ediniz, ikram­dabulununuz ki çocuklarınız da size itaat etsin ve ikramda bulunsun...»

1)   İsra, 23-24.

2)  İbn-ü Kesîr, İsra,23, 3/35.

3) Et-Tac, 5/4,(İhtisar yapılmıştır.)

4) Sünen-ü İbn-iMace, Hadis No. 3662.

5) Keşfül-Hafâ HadisNo. 1078, İbn-ü Abidin 5/323.

6) Sünen-ü İbn-üMâce, Hadis No: 2781.

7) İ. Kesir, İsra 23,3/35.

8)  Sırasıyla bak. R.Salihin B. Tahrîmül Ukûk ; İ. Kesîr, Nisa 29(1/482), M. Mesâbîh, Hn. 4945.

9)  C. Sağîr 1/125.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-her-gun-anneler-gunudur-3-135h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim