İSLAM’DA HELAL KILINAN ÇALIŞMA NEVİLERİ

İSLAM’DA HELAL KILINAN ÇALIŞMA NEVİLERİ
İSLAM’DA HELAL KILINAN ÇALIŞMA NEVİLERİİslâm Dini çalışmayıgörev kılmış, cihad olarak va­sıflandırmış, günahlarımızın affına ve Cennet'egirmemize sebep bir ibadet olarak bildirmiştir. Ancak dinimiz çalışmayıibâdet kılarken bütün ça­lışmaları ve hizmetleri Helâl kılmamıştır.

İSLAM’DA HELAL KILINAN ÇALIŞMA NEVİLERİ

İslâm Dini çalışmayıgörev kılmış, cihad olarak va­sıflandırmış, günahlarımızın affına ve Cennet'egirmemize sebep bir ibadet olarak bildirmiştir.

Ancak dinimiz çalışmayıibâdet kılarken bütün ça­lışmaları ve hizmetleri Helâl kılmamıştır.

Çalışmaya konu olabilecekher bir işi ve hizmeti Helâl ve haram olarak sınıflandırmış, helâl işi ibadet,haram çalışmayı ise Hakk'a ve Halka karşı isyan olarak vasıflandırmıştır.Biz buhutbemizde zararları açık ve sayılan belirli olan haram işleri özetlemeyeçalışacağız.

MuhteremMüminler!

A - Dinimizin Haram Kıldıklarını Çalışma Konu­su Edinmek Haramdır.

a - İslâm Dini faiziharam kilmiş bütün nevileri­ni açık bir şekilde yasaklamıştır. Dinimizin birzulüm çeşidi olarak vasıflandırdığı ve Peygamberimizin alıcısı ve vericisineAllah'ın lanetini dilediği faizi iş konusu edinip tefecilik yapmak, faizleçalışan bankalar kurmak bu gibi kurumlara ortak ol-mak İslâm Dini'nde haramdır.

Faizi konu alan iş meşrudeğildir. Bu alanda çalış, mak gayr-i meşrudur; haramdır.

b - Dinimizzinayı yasaklamıştır.

Zinayı yasakladığıiçindir ki vücutu sermaye ola­rak kullanmak haram kılınmış bir çalışmaşeklidir.

Peygamberimizbir hadîslerinde şöyle buyurmuştur: «Kazancın en kötüsü; en haramı zina bedelidir...»(1) Muhterem Müminler!

B - Haramın Yapılmasına Sebep Olan İşler ve Hizmetler de Haram'dır.

aa - İslâm Dinininyasakladığı işleri iş edinmek haram kılındığı gibi, haram kıldıklarınınişlenmesine vesile olacak hizmetleri yapmak veya vasıta olacak maddeleri imaletmek ve bu maddelerin ticaretini yap-jnak da haram kılınmıştır. Zira«Haramlara Sebep Olan İşlemler de Haramdır.» (2) kaidesi İslâmDüzeninin te-jnel yasalarından biridir.

aa - Dirıimiz,Peygamberimizin açıklamalarıyla iaizin alıcısı ve verici yanında aracısı,kâtibi ve şahid-lerini de lânetlemiştir.

Dinimiz zinanın yanısırazinaya yöneltici fiilleri, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler yanısıramezkûr içkiler ve maddelerin üretimi, alım ve satımım, kuma­rın yanısıra kumarayataklık yapılmasını da haram kılmıştır.

Bu sebepledir ki İslâmCemiyetinde banka ve ban­kerlik kurumları, bar, pavyon, hususî ve umumî birleş­meevleri, içkili ve müstehcen programlı gazinolar, ka­dınlı erkekli plajlar,kumarhaneler açmak, işletmek ve bu iğrenç yerlerde çalışmak ta haramdır.

dd - YücePeygamberimiz:«İpek elbise ve altın (takılar) ümmetimin erkekle­rine haram,kadınlarına Helâl kılındı.» (3) buyurmuş­tur.Bu itibarla tabiîipekten erkekler için giyim eşyası yapmak, yaptırtmak ve satmak haramdır

ee - İslâm Dini vücuta dövme yaptırmayı, güzel­likiçin dişleri inceltmeyi ve estetik ameliyatı yasakla­mıştır. Bu itibarla dövmeve estetik ameliyatı yaptır­mak da yapmak da haramdır. Aynca ana için tehlike

Alâkalı düsturlanylaİslâm Dini, zinaya yaklaştı-ncı, gayr-ı ahlâkî duygulan tahrik edici işlemleride ya­sakladığı için mümin kadınların sahne programlarına çıkmaları haram birçalışmadır. Bunun gibi ahlâk bozu­cu hikâye ve roman yazarlığı, ahlâk dışıtiyatro ve sine­ma oyunculuğu da haram çalışma türüdür.

C - Dinimiz Kuman yasaklamıştır. Bu itibarla ku­man meslek edinmek deharam bir çalışmadır.

d - İslâm birbirinemahrem olmayan kadın ve er­keğin vücut temasını hatta tokalaşmasını bile caizgör­memiştir. Bu itibarla erkekler için kadın kuaförlüğü, kadınlar için. erkekberberliği gibi çalışmalar haramdır.

e - Dinimiz hırsızlık,gasb, dolandırıcılık ve hileli imtdâtı yasaklamıştır. Bu sebeple bu türlü menfiişleri çalışma alanı edinmek de katiyyetle haramdır. teşkil edecek durumlardave cenin canlandıktan sonra kürtaj yapmak haramdır.

ff - İslâm Dini perukayıcaiz görmemiştir. Bu iti­barla perukacılık da haramdır. (4)

Müminler!

gg - İslâm Dinimüminlere Hakka çağırmayı Ba­tıldan sakındırmayı emretmiştir.Pek tabiî kiBatü'ın neşrine ve propagandasına ara­cı olmak mümin için büyük bir suçtur.

Bu sebepledir ki ant-iİslâm sistemleri; meselâ Ka­pitalizmi, Sosyalizmi ve Komünizmi öven, ahlâk dışıyazı ve resimleri ihtiva eden kitapların ve mecmuaların basım, yayım ve satımişlerinde çalışmak da haramdır.

hh - İslâm Dini'ne düşmanolan ve düşmanlıkla­rında şuurlu ve inatçı olan kişilerle dostluğu Rabbimizyasaklamıştır. (5)

Yasaklanıldığı içindir kibu tür kişilerin yanında çalışarak, onların güç ve kudret sahibi olmasınase-beb olmak haramdır.

ii - İslâm Dini, neşek'ilde olursa olsun başkaları­na zarar verecek, muhataplarını zaman, sermayeve ka­zanç kaybına uğratacak kasıtlı işleri yasaklamıştır.

Zira, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

«İslâm'da zarar vermek,zarara zararla karşılıkda bulunmak yoktur.» (5)Bu sebeple zarar verici işlereâlet olmak da haram­dır.

jj - Dinimizde rüşvetharam kılınmıştır. Bu ne­denle rüşvete aracı olmak da haramdır.

İslâm Dini'nin haram küdıklanmnyapılmasına sebep olan işler ve hizmetlerin haram olduğuna dair verdiğimiz bumisalleri çoğaltmak mümkündür.

kk - Dinimiz Aslında Helâl Olan Basaİşleri Muayyen şahıslara Haram Kılmıştır.

Bilindiği gibi Rabbimiz Kur'ân'ımızda;[(Nefislerinizi) kendi ellerinizle tehlikeye atmayı­nız...»

«...(İnsanlara) ne zulmediniz ne de zulme uğrayı-nuz.»] buyurmaktadır.

Bu ilâhî emirler gereğizayıf bünyeli ve eksik uzuv-lu kişilerin kendüeri için tehlikeli olabüecekişleri yap­ması ve kendileri için tehlikeli olacağı bilinerek onlara çıkarlariçin bu işlerin yaptırılması da haramdır.

D - Cuma Namazı Vaktinde Çalışmak Erkeklere Yasaklanmıştır.

Dinimiz, Cuma namazınınkılınma vaktinde âkil baliğ olup müsafir olmayan ve çok önemli bir görevbaşında bulunmayan erkeklere de bütün çalışmaları ya­saklamıştır. Bu belirlizamanda erkeklerin çalıştırılma­sını da men'etmiştir.

Müminler!

İslâm Dini'ndeçalışmak ibâdettir.Ancak yukarıda belirli bir kısmı açıklanan işlerde olduğugibi Rabbimizin ve Peygamberimizin yasakladı­ğı alanlarda çalışmak ise ibâdetolmak şöyle dursun, Allah'a ve Peygambere isyandır. Topluma da zulümdür.

Buradabilvesile ifade edelim ki, insanlığın asrı-mızdaki buhranlannm İslâm'a göre enmühim sebeple­rinden biri ve başlıcası helâl ve haram iş ayırımının ya­pılmaması,bütün üretim ve hizmetlerin meşru görüle­rek yapılmasıdır.

MuhteremMüminler!

Hiç bir mü'min büyük bir sefalete düşüp ırzından taviz verecek duruma düşmek gibi zaruri hallerindışın­da İslâm'ın yasakladığı iş ve hizmetleri yapamaz.

Allah'ın ve peygamberininharam kıldıklarını hiç bir güç, mümin için Helâl kılamaz. Faizcilik bankalar­dayapıldığı için, fuhuş lüks yerlerde irtikâp edildiği için, içki devletkurumlarında üretildiği veya bütün bunlara laik kanunlar ruhsat verdiği içinHelâl olmaz.

Haram olan işlerlekazanılacak olan para da haram olacağından nefsimize ve ailemizeyedirdiklerimiz de pek tabiî ki haram olur.

Haramla yoğrulan kişininibâdetleri kabule şayan olmayıp, hayırları da red olunacağından bu kişinin dün­yasıbuhranlı, âhireti de azaplıdır.

Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.«Haram(kazanç) la beslenen vücut (yanmaksızın) Cennet'e giremez. Zira o ateşelâyıktır.»

Müminler!

Dünya hayatı geçicidir.Baki olan âhiret hayatıdır. Kur'ân ifadesiyle «Sizin elinizdekiler biter. Allahkatın­da olanlar bakidir...» Şu halde aklımızı kullanalım da haramlaradüşmeyelim, çalışmalarımızı meşrulaştıralım ki dünyamız ve âhiretimiz mutluolsun.

Allah'a emanet olunuz.

1)  C. Sagîr, 2/40

2)   K. İbn-üHumam, Fethül-Kadîr, 8/117.

3)   Riyasus-Salihin B.Tahrim-i libasil-hariri...

4)   Et-Tac,3/175.  İrşadüs-Sâri Şerh-u  Sahîhıl-Buharî, K. Libas, Babül-Mütefellicatve Babül-Mevsûle.

5)   Mümtehine 1;Tevbe, 23; Mâide, 51,57; Nisa, 144.

6)   El-Camiu's-Sağîr,2/203; Macelle, Kevaıd-i Külliye, Madde 19.

7)    Bakara, 195-279.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-helal-kilinan-calisma-nevileri-3-33h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim