İSLAM’DA HELAL ÇALIŞMA ALANLARI

İSLAM’DA HELAL ÇALIŞMA ALANLARI
İSLAM’DA HELAL ÇALIŞMA ALANLARIRabbimizin ve Peygamberimizinemirleri - yasakla­rı doğrultusunda söylenen bütün sözler, gösterilen bü­tündavranışlar, yapılan bütün işler müminler için ibâ­dettir. Bu genel îslârnîprensibden anlaşılacağı gibi Helâl ve haram ölçülerine bağlı kalınarak yapılanilmî, ziraî, ticarî, smaî bütün çalışmalar.

İSLAM’DA HELAL ÇALIŞMA ALANLARI

Rabbimizin ve Peygamberimizinemirleri - yasakla­rı doğrultusunda söylenen bütün sözler, gösterilen bü­tündavranışlar, yapılan bütün işler müminler için ibâ­dettir.

Bu genel îslârnîprensibden anlaşılacağı gibi Helâl ve haram ölçülerine bağlı kalınarak yapılanilmî, ziraî, ticarî, smaî bütün çalışmalar, muhtelif hizmet dalla­rıyla ilgilitüm faaliyetler ibadettir.

MuhteremMüminler!

a - İlmî Çalışma:

Perde ve cemiyete yararlı enönemli çalışma ilmî Çalışmalar olduğu içindir ki İslâm Dinî ilmî çalışmalarıyüceltmiş bu alandaki çalışmaları Cennet'e götürücü Çalışmalar olarak teşviketmiştir.

Tefsir, Hadîs, Fıkıh,Kelâm, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp ve benzeri ilim dalları İslâm'ın mukaddeskıldığı ilim dallandır. Çünkü gerçek îmana bu bilgilerle varıla-bilir. Ferdî vesosyal refaha ancak bu ilimlerin aydınlı­ğında ulaşılabilir.

Yüce Peygamberimiz İlmîçalışmaların ibâdet oldu­ğunu açıklayan hadîslerinde şöyle buyurmuşlardır.

[«Allah katında, ilmîçalışma yapmak (farzların dışındaki) namaz, oruç ve hac ibâdetlerinden daha fa­ziletlidir.»

«Sadakaların en değerlisibir Müslümanın bir bilgi­yi öğrenip sonra da onu bir Müslüman kardeşineöğ-retmesidir.»

«Her kim ilmî araştırmaiçin yola çıkarsa Allah ona Cennet yolunu kolaylaştırır...»]  (')

Müminler!

b - Ziraî Çalışma:

Dinimiz ziraatalanındaki çalışmaları da yüceltmiştir.Binbir çeşit meyvaları sebzeleri otlanve ağaçlarıy-r la Rabbimizin insanlara sunulmuş bir rahmet sergisi ve menbaıolan toprağı çalışma alanı edinmek ruhen yü­celmenin ve insanlara yararlıolmanın ana yoludur.

Peygamberimiz «RızkıToprağın derinliklerinde arayınız.» (2) buyurmakla zirâatçiliğeteşvik buyurur­ken, bu dalda yapılacak çalışmaların nasıl hayra erdire­ceğinide şöylece açıklamıştır.

«Müslümanın diktikleri veektiklerinin mahsulle­rinden insanların, hayvanların ve kuşlann yediği onuniçin (kendisi tarafından verilmiş) bir sadakadır. Hatta o mahsullerden çalınanda onun için bir sadakadır.» (3)

Bu hadîs açıkçaöğretmektedir ki ürettiğimiz zîraîmahsullerden insanlar, hayvanlar,   kuşlar ye böcekler faydalandığı sürece bizemükâfat vardır.

Özellikle sanayileşenülkemizde, toprak mahsûllerinden yararlanan insanların çok çok olması, tarımlabizzat ve yönetici olarak iştigal edenlerin yaptığı çalış­maların faydalarınınpek çok insana ulaşması ziraî ça­lışmanın kudsiyetini ve manevî verimliliğiniortaya koymaktadır.

Müminler!

Hayvancılıkla vebalıkçılıkla iştigalde de pek büyük hayır vardır. Çünkü yetiştirilen hayvanlar,tutulan ba­lıklar ve onlardan sağlanan ürünler insanlara ne büyük faydalarsağlamaktadır.

Yüce Dinimizin ölçülerinegöre insanların hayırhlığı da sağladıkları faydalarla orantılıdır.

Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:«İnsanlarınen hayırlısı, insanlara en fazla fayda sağlayandır.»

c - Ticarî Çalışma:

Ticaret toplumekonomisinin iskeletidir. Rızık ka­pılarının en büyüğüdür. Toplumun sıhhatifertlerin re­fahı da ticaretin ahlâk kurallarına göre yapılmasına bağlıdır.

Bu sebepledirki dinimiz ticarete teşvik etmiş, yap­tığı dürüst ticaretle nefsine ve cemiyetehizmet etmiş-inançlı ve faziletli tüccan da müjdelemiştir.

Helâl ve haram ölçüleriniuygulayarak yapılan ti­caretin çok geniş bir nzık kapısı ve Âhiret saadetinisağlayacak pek hayırlı bir amel olduğunu balanız Pey­gamberimiz nasılaçıklamıştır.

[«Aldığı gıdamaddelerini normal piyasa fiatına satan mümin sattığı malları sadaka   olarak vermiş gity sevap kazanır.»

«(Alıp satmada,ölçüp-tartmada ve malın vasıfları­nı açıklamada) dosdoğru ve güvenilir olanticaret ada­mı Kıyamet Günti'nde (Cennet ehli olan Peygamberler­le, doğrularlave senitlerle) beraberdir.»] (4)

d - Sınaî Çalışma:

İslâm Dini sanatları dayüceltmiş, heykeltraşlık gi­bi yasakladığı belirli sayıdaki sanat türleridışında bü­tün sanat dallarım mübarek bir çalışma alam olarak göstermiştir.

İnsanların sanathizmetlerine büyük bir ihtiyaç duymaları ve sürekli olarak sanatkârlarlailişkiler kur­mak mecburiyetinde kalmaları sebebiyledir ki dinimiz sanatlarınPeygamberlerin mirası olduğu gerçeğini açık­layarak sanatlara teşvik etmiştir.

Hz. İdris'in terzi, Hz.Nuh'un marangoz, Hz. İbra­him'in dokumacı, Hz. Davud'un demirci olduğu açık­lanmış,san'atını aşkla ve dürüstlükle icra eden sanat­kârlar için de Peygamberimizşöyle buyurmuştur:[«Allah san'atkâr mümin kullarını sever.»

«Allah yaptığı zamanişini güzel yapan san'atkâr kullarını da sever.»]  (5)

Yukarıda açıkladığımız teşvikedici ölçüler dolayi-sıyladır ki bir meşru iştigâl alanı ve san'atı olmayanlarkınana gelmiştir.

Hz. Ömer dış görünüşüitibariyle beğendiği gençle­re hemencecik san'atını sorar, müsbet cevapalamayın­ca da -ne yazık ki gözümden düştü- buyururdu. (6)

e - Muhtelif Hizmet Dalları İle İlgili Çalışma:

İlmî, ziraî,ticarî ve sınaî çalışma alanlarına girme­yen fakat İslâmın yasaklarıçerçevesine de dâhil olmavan pek, çok hizmet dalları da vardır ki bu hizmet tür­leridinimizce meşrudur.

İçkili müessese garsonluğu,heykeltraşlık, faiz ku-rumları memurluğu, erkekler için kadmkuaförlüğü, ve jlans öğretmenliği gibi dinimizde haram kılman hizmet sahalarıdışındaki her bir hizmet alanı Helâldır.

Peygamberimiz haramlarlabulaşmayan her bir işin ve hizmetin Helâl olduğunu bildirmek içindir ki bütünpeygamberlerin ve bizzat kendisinin ücretli işçi olarak koyun çobanlığıyaptığını iftiharla açıklamıştır. (7)

Müminler!

Çalışmalı, Helâl ve haramölçülerine bağlanarak, çalışmalarımızı âhiret saadetimizi sağlayacak malıevîyatırımlara dönüştürmeliyiz.

Ancak çalışmanındinimizde ibâdet olarak değer­lendirilip mükâfatlandınlması bizi namaz ve oruçgibi dinimizin mükellef kıldığı ana ibâdetlerden asla geri bırakmamalıdır.

Bu ana ibâdetlerimizden asla tâviz vermemeliyiz.Bazıyönetici ve işverenlerin inançsızlıkları ve ce­haletlerini ortaya koyarak:

- Burada ancak çalışmakvardır şeklindeki ibâdetlerimizi engelleyici, hukuk dışı baskılarına boyuneğmemeliyiz. Kanunî girişimlerimizi de yapmalıyız.

Rabbimiz şöyle buyurur.

Ahzab Sûresi Âyet 48: «Kâfirler ve münafıklara baş eŞme.Baskılarına al­dırış etme. Allah'a güven. O sana koruyucu olarak ye­ter.»

Müminler!

Çok iyibilmeliyiz ki İslâm'da ibâdet Allah'ın ve Peygamberimiz Hz. Munammed'in her biremir ve ya­sağına bağhlıkdır. Bunun içindir ki biz müminler va­kitlerigirdiğinde namazla, Ramazanda oruçla, yılda bir kez zekâtlala, laboratuardadeneyle, mektebde öğrenim ve öğretimle, iş yerinde çalışmayla, yolda trafikkural­larına uymakla, gece de uyuyarak istirahat etmekle ibâdet ederiz. İbadetbizim yaratılış gayemiz, kulluk gö­revimizdir. Dünya ve âhiret mutluluğumuzunbiricik sebebidir.

Hutbemizi bizleriyönlendiren ve gönül rahatlığına erdiren bir hadîsle bitiriyorum:«Ey insanlar!Allah'ın emirleri ve yasaklarına uyun. Helâl nzıklan Helâl yollarla kazanmayaçalışın. Zira ğecikse de kişi kendisi için ayrılan rızkı tam tamına el­deetmedikçe ölmeyecektir. O halde Allah'ın emirleri ve yasaklarına uyun, Helâlnzıklan Helâl yollarla kazan­maya bakın.(8)

1.(Evet, evet...) Helâl olan(kazanca) yapışın. Ha­ram olan (kazancı da) bırakın.» Sırasıyla;El-Camius-Sağîr 2/54; Sünen-ü İbn-ü Mâce, Hn. 243; Et-Tac, 1/63.

2.Keşfül-Hafâ, Hn.396.

3.M. Mesâbih, Hn.1900-1901.

4.Sırasıyla; Bak.H.Î. ve İstilahat-i Fıkhiyye Kamusu, 6/123; C. Sagîr 1/34; Et-Tac, 2/197.

5.El-Camius Sagîr,1/75.

6.Et-Teratibül-İdariyye,Kettanî, 2/23.

7.Sünen-u İbn-üMâce, Hn. 2149.

8.       İbn-ü Mâce, Hn.2144; M. Mesâbih, Hn. 2787

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-helal-calisma-alanlari-3-34h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim