İSLAM’DA HARAM KAZANÇ YOLLARI

İSLAM’DA HARAM KAZANÇ YOLLARI
İSLAM’DA HARAM KAZANÇ YOLLARIMalların gerçek sahibi Allah'tır. İnsan, Rabbimizin lütfu ilefaydalanma hakkına sahip kılınmıştır.

İSLAM’DA HARAM KAZANÇ YOLLARI

Malların gerçek sahibi Allah'tır. İnsan, Rabbimizin lütfu ilefaydalanma hakkına sahip kılınmıştır.

Müslüman ferdî ve ailevî ihtiyaçlarını karşılamak ve cemiyetin muhtaçkesimine yardım edebilmek için Allah'ın meşrû-helâl kıldığı yollardan malkazanmaya çalışacaktır. Zira Mevlâmızın haram kıldığı yollara gir­mek, dünyadasömürü ve zulme, âhirette ilâhî azaba götürür.

Peygamberimiz bugerçeği şöylece açıklar: «Haramla beslenen vücut (Cennet'e girmez.)  Ona ancak ateş yaraşır.» (l)

Bu haftaki hutbemizde; korunabilmemiz için ha­ram kazanç yollarımhülâsa olarak açıklamaya çalışa­cağız.

a - Faiz:

İslâm Dini, faizi ve girdiği bütün kazanç yollarını gayr-ı meşru ilanetmiş ve yasaklamıştır. Çünkü:«... Allah ticareti helal, faizi haramkılmıştır...»

Dinimiz faizi alanları, verenleri ve faiz işlemlerini yürütenleriPeygamberimizin diliyle lânetlemiştir. Fa­izcileri ve iktisadî hayatın faizüzerinde kurulup yaşa­tılmasını tasvip edenleri Allah'a ve Peygamber'ine, özifadeyle İslâm Dini'ne harp ilân eden toplum zalimleri olarakvasıflandırmıştır.

Bakara Sûresi'nde Rabbimiz şöyle buyurur: «EyMü'minler! Allah (in emirleri ve yasakların) a aykırılıktan sakı­nın. Eğer imanediyorsanız ana paranızı alıp getireceği faizi bırakın. Yok eğer faizi terketmezseniz Allah'a ve Peygam­berine karşı savaş açtığınızı bilin. Ne (faizalarak) zul­mediniz. Ne de. (faiz verici olarak ) zulme uğrayınız.» (2)

b - Karaborsacılık (İhtikâr) .

İslâm Dini,karaborsacılığı haram kılmıştır.

Yüce Peygamberimiz:«Karaborsacılık yapan mel'undur.» (3)buyurmuş­lardır.

Ticarî ve sınaîhürriyeti   baltalayan, halkı sömü­renkaraborsacılık, kazanç yolu değildir.   Kâr ve aşırı kazanç hırsı yüzünden  halkın ihtiyaç maddeleri üze­rinde karaborsacılık yapmak mü'mini toplummütecavizi kılacak bir günahtır. Aleyhine dava açılacak bir  suçtur.

«Karaborsacılık yapan hata edicidir.» (4) buyuran Peygamberimiz, diğerbir sözlerinde şöyle buyurmuş­tur:«Fiyatını arttırmak gayesiyle bir gıdamaddesini kırk gün ihtikâr eden kimse,  Allah'dan uzaklaşır. Al­lah da ondan uzaklaşır.» (5)

Görülüyor ki, haram kılınan yollarla kazanç temin etmek için cemiyetezarar veren, umûmî menfaatleri çiğneyerek fertleri zaruretlere düşüren kimse,gerçek bir Müslüman değildir.

c - Rüşvet

 Dinimizde rüşvet yolu ilekazanmak, mülk edinmek haramdır.

Fert ve cemiyet haklarına tecavüz olan Rüşvet hakkında Peygamberimizşöyle buyururlar:

«(Şahıslara ve cemiyete ait olan haklan zimmete geçirmek için) rüşvetalana, verene ve vasıta olana Al­lah lanet etsin.» (6)

d - Emeği Sömürü

Dinimiz, çalıştırılan işçilerin emeklerinin istismar edilmesi ve âdilücret ödenmeyerek haklarına tecâvüz edilmesi yoluyla edinilecek kazancı daharam kılmış­tır.

İşçi anlaşmaya veya cemiyet örfüne göre âdil bir üc­ret alacaktır.İşçinin hakkını tam olarak ödememek bü­yük bir zulümdür. Peygamberimiz «İşçiyehakkım teri kurumadan veriniz.» (7) buyurmuştur. Peygamberimizinnakil buyurduğu bir hadîs-i kudsî'de ise Yüce Rabbi­miz şöyle buyurmuştur:«Benkıyamet gününde üç kişinin hasmıyım. Ba­na verdiği sözden cayanın, hür birkimseyi satıp hakkı­nı yiyenin, bir işçiyi çalıştırıp hakkını tam olarak ver­meyenin.»(8)

e - HileliTicaret ve Eksik Tartıp Ölçme

Süte su, zeytinyağına çiçek yağı katmak ve bayatı tazeye karıştırmakgibi yollarla hileli mal satmak ha­ramdır. Ayrıca reklâm edilen vasıftaolmaksızın mal üretip satmak da haramdır. Peygamberimiz:«Her kim bize hileyapar, (karıştırılmış mallarla bizi) aldatırsa, bizim yaşayışımız üzerindeyaşayanlar­dan değildir.» (9) buyurmuşlardır.

Muhterem Mü'minler!

Mal satarken eksik tartmak, eksik ölçmek gibi yol­larlada kazanç sağlamak haramdır. Muttafifîn sûre­sinde Rabbimiz şöylebuyurur:«Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar, insanlardanölçekle aldıkları zaman haklarını tastamam alanlar, insanlara ölçekle yahuttartıyla ver­dikleri zaman ise eksiltenlerdir. Sahiden onlar, âlem­lerin Rabbi(olan Allah'ın huzurunda muhakeme olun­mak) için, insanların (kabirlerinden)kalkacağı kıyamet gününde,   tekrar   diriltileceklerini   sanmıyorlar  mı?»(10)

f- İçki,Kumar,Zina

İslâm Dini, alkollü içkileri ve uyuşturucu madde­leri yasaklamıştır. Bumaddelerin içimi haram kılındığı gibi i'mali, alım ve satımı da haramdır.Kat'iyyen ka­zanç vasıtası yapılamaz. Çünkü Şanlı Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:«İçki içilmesini yasaklayan Allahü Zülcelâl, içkinin alım vesatımını da haram kılmıştır.» (11)

Dinimiz zîna fiilini ve zinaya yöneltici girişimleri yasaklamıştır. Busebeple, İslâm Toplumu'nda, birleşme evleri, şehevî arzulan kamçılayan eğlenceyer leri açılamaz, seksüel filmler hazırlatılamaz ve oynatılamaz. Ahlâk dışıduyguları geliş­tiren, cinsel anarşiyi körükleyen kitaplar bastırılamaz vesatılamaz. Bu vasıftaki eserler de sahneye konula­maz.

Nûr Sûresi'nde Rabbimiz şöyle buyurur. «Çirkin iş ve sözlerinmü'minlerin arasında yayıl­masını arzu edenler    (yok mu?)   Onlara dünyada da ahirette de pek acıklı bir azab vardır.(Yasakladıklarının iç yüzünü) Allah bilir Siz bilmezsiniz.  »(12)

 Aziz Peygamberimiz de şöylebuyururlar:«Kazancın en şerlisi zina bedelidir.» (13)

g - Hırsızlık,Gasp ve Diğerleri

Dinimizde, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve yağma­cılık yolu ileservet edinilmesi de haramdır. Sakındırılan bu yollarla elde edildiği bilinenmalların alım-satımıyla da kazanç sağlanamaz.

İslâm Dini'nde alkollü içkiler gibi haram kılınan maddelerin imâlindeçalışarak, faiz müesseseleri ve bir­leşme evleri, içkili restoranlar gibi,yasaklanan fiille­ri helâl gören müesseselerde vazife yaparak elde edile­cekkazanç da haramdır

Müslüman şerre alet olmaz.Nafaka gibi mecbur kılankahir bir zaruret olsa da müminler bu nevi işler ve iş yerlerinde ancak geçicibir süre çalışabilirler.

Mü'minler!

İslâm Dini'nin yasakladığı bu kazanç yolları sö­mürü ve zulümyollandır. İslâm Dini, adı geçen kazanç yollarını yasaklamak la sömürüyüengellemiş, hayat pahalılığına yol veren gedikleri tıkamış ve cemiyet ahlâkınıkorumuştur.

Ceza yasalarını ihtiva eden bir hayat nizamı olan dinimiz, mezkûryasakları  koymakla ve âhiret azabınıihtar etmekle yetinmemiştir.

Kur'ân ve Sünnet kurallarının hakim olacağı gerçek İslâm cemiyetlerindeaçık­lamaya çalıştığımız zulüm, sömürü ve ahlâksızlık yol­lan ile kazanmayateşebbüs edecekler cezalandırılırlar.

İslâm Dini'nin haram kıldığı yollarla kazanılacak malların kudsiyetiyoktur. Kan ve ıstırap kokan bu servetler, dünyada buhran, âhirette ise azapsebebidir.

Hutbemizi Kur'ân'danâyetlerle bitiriyorum:«Ey mü'minler! Mallarınızı aranızda (faiz, rüşvet,karaborsa ve kumar gibi) haksız yollarla yemeyin. Kar­şılıklı rızaya dayalıticaret (yapın. Haksız kazanç yollarına girerek) birbirinizi öldürmeyin. Allahsize merhametidir.

Her kim Allah'ın yasakladıklarını aşırı giderek ve hak­sızlığa saparakyaparsa onu ateşe sokacağız. Bu işlem Allah'a kolaydır.»  (14)

 

1) M. Mesabîh, Hn.2787; K. Hafâ, Hn. 2632.

2) Bakara, 278-279.

3) M. Mesâbih, Hn.2893.

4) a.g.e. Hn. 2892

5) a.g.e. Hn. 2896

6) C. Sağîr,Harfül-lâm. 2/124

7) İbn-i Mace, Hn:2443,

8) a.g.e Hadis No:2442

9) R. Salihin ve Ter.3/160.

10) Mütaffifûn, 1-6.

11) M. S. Müslim Hn.930

12) Nur, 19

13) Sahih-i Müslim veTer. M. Sofuoğlu, 5/87.

14) Nisa, 29-30.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-haram-kazanc-yollari-3-88h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim