İSLAM’DA DUA İLE TEDAVİ

İSLAM’DA DUA İLE TEDAVİ
İSLAM’DA DUA İLE TEDAVİİnsanları yaratan veonlara sıhhat veren yüce Allah'dır. Her bir organın çalışma kanunlarını koyan veor­ganlar arası düzeni kanunlara bağlayan Yüce Allah ol­duğu için biz mü'minlersıhhatimizi sürdürmesini ön­celikle Yüce Rabbimizden dileyeceğiz.

İSLAM’DA DUA İLE TEDAVİ

İnsanları yaratan veonlara sıhhat veren yüce Allah'dır.Her bir organın çalışma kanunlarını koyan veor­ganlar arası düzeni kanunlara bağlayan Yüce Allah ol­duğu için biz mü'minlersıhhatimizi sürdürmesini ön­celikle Yüce Rabbimizden dileyeceğiz. Ayrıca İslâmDini'nin koyduğu ve bilimin öğrettiği sıhhati koruyucu tedbirlere başvuracağız.  . 

Hastalığa uğramamızhalinde ise Peygamberimizin emirleri gereğinde tedavi olacağız.Tedavinin genelve özel olmak üzere iki ana yolu vardır.

A- Allah her birneticeyi bir sebebe bağladı­ğı ve Peygamberimizin açıklamasına göre her bir has­talıkiçin de bir şifa maddesi yarattığı için, şifa madde sini bulup kullanaraktedavi olmak genel tedavi yolu­dur ve bu yolla tedavi Peygamberimizin emridir.

B- İnsanı yaratan,yaşatan ve her hastalık için şifa maddesini halkeden Allah'dan dua ile doğrudanşi­fa talebinde bulunarak tedavi olmak da özel tedavi yo­ludur. Bu yol daPeygamberimiz tarafından öğretilmiş­tir.

İlâç ve cerrahî müdahaleyolu da, okuma ve okun­ma yolu da, birer müessir tedavi yoludur. Her biri şifaneticesine bir sebeptir.

MuhteremMü'minler!

Duâ yolu ile diğer birifadeyle okuma ve okunma yoluyla tedavi olmak biz mü'minler için müsbet bir te­daviyoludur.

Bu yola doğrudan başvurabiliriz. Allah'ın her bir hastalık için yarattığı şifa maddesi insanlartarafından henüz keşfedilmemiş veya baş vuruda bulunduğumuz doktorlartarafından bilinmemiş olabileceğinden genel tedavi yolu olan maddî tedavilerdensonuç alamadığı­mız zaman da duâ yoluna başvurabiliriz.

Tıptan ümitlerinkesildiği yerde duâ yoluna baş vurmak, müsbet bir yola girmenin yanı sıraümitle dol­mak, karamsarlıktan da kurtulmaktır.

Mü'minler!

Duâ, biz mü'minlerin başvuru kaynağımızdır. Çünkü Mevlâmız bize duâ etmemizi emir buyurmakta veisteklerimizi kabul buyuracağını da şöylece va'detmektedir: «(Ey Peygamber)kullarım sana beni sorunca be­nim (onlara) yakın (olduğumu bildir.) Bana duâedin­ce, duâ edenin duâsını kabul ederim. O halde onlar da benim (emirlerime veyasaklarıma) uysunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola ulaşmışolsun­lar.» (1)

Yüce Mevlâmız dilememizhalinde hastalıklarımıza da şifa bahşedeceğini Peygamberimizin diliyleva'detmiştir.

Saygı DeğerMü'minler!

İnsan bizzat duâ ederekve dua vasfındaki Kur'ân âyetlerini okuyarak şifa talebinde bulunabileceği gibibir diğer mü'minin duâsı ve okuması yolu ile de şifa dileğinde bulunabilir.

Aşağıda sunacağımızörnekler dini delillerimizden bazılarıdır.

a- İlkmü'minlerden Osman b. Ebi-As (R.) uzun yıllardan beri vücudunda hissetmekteolduğu ağrıdan Allah'ın Resûlü'ne (S.) şikâyet etti.

Allah'ın Resulü ona şöyle buyurdu:

-Elinivücudunun ağrıyan yerine koy. Üç defa«Bismillah» de.

Sonra da şu şekilde duâ et.

«Hissetmekde olduğum vesakınmaya çalıştığım ağrının şerrinden Allah'a ve O'nun kudretine sığınıyo­rum.»(2)

Bu hadis duâ yolu ileRabbimizden şifa talep etmemizi öğretmektedir.

b - SahabelerdenOsman b. Hanif de şöyle anlatı­yor.

A'ma bir adam Hz.Peygamber'e geldi ve şöylece ricada bulundu.

-  Ya Resûlellah! (Gözlerim görmez oldu.) Beni  sıhhate kavuşturması; (gözlerimin açılmasıiçin) (ba­na) duâ ediniz.

Allah'ın Resulü (ona şu) öğüdü verdi:

-İstersensana duâ ederim. Ama dilersen senin için duâ etmeyi ertelerim. Zira bu,(âhiretin için) daha
hayırlıdır.

Adamcağız; (hayır hayırertelemenizi istemiyorum. Beni sıhhata kavuşturması için) Allah'a duâ ediniz,di(yerek ricasını pekiştir) di.

Bunun üzerine Hz.Peygamber ona, güzelce abdest almasını ve iki rekât namaz kılmasını, sonra daşöylece duâ etmesini öğretip - emretti:

-Allah'ım,Rahmet Peygamberi olan elçin Muhammed'le sana yönelerek sendenistiyorum...  (3)

Sunduğumuz bu hadis duâyolu ile şifa talebini öğ­rettiği gibi, bizlere şifa bahşetmesi için Rabbimizeyap­tığımız duâlarımızda Peygamberimizi aracı kılabilececeğimizi deöğretmektedir.

c- Ashâb-ıKiramdan Hz. Enes kendisine ‘hasta­yım' diyen Hz. Sabit'e:

-SeniAllah'ın Resulünün okuduğu duâ ile okuyarak tedavi edeyim mi? dedi ve şu duayıokuyarak şi­fa diledi:

Ey İnsanların Rabbi ve meşakkatlerigiderici olan Allahım!

(Bu kuluna) şifa ver.Sensin şifa verici olan. Hiç bir hastalık bırakmayacak şifayı verecek olan şifave­rici ancak sensin. (4)

Mü'minler!

Sunduğumuz bu ve bundanönceki hadisler Kur'ân âyetleri dışındaki dualar yolu ile Allah'tan şifa talebi­ninörnekleridir.

Bir de Kur'ân âyetleriniokuyarak ve hastaya üf­leyerek şifa talebinde bulunmak vardır.

Peygamberimiz Kur'ânâyetlerinden okunarak hastalıklar için şifa talebinde bulunulmasını mü'minlereöğretmişlerdir.

Aile fertlerinden birihasta olduğu zaman bizzat Peygamberimiz Nas ve Felek sûrelerini okuyarak nefesederdi. (5) O'nu örnek alan Ashab-ı Kiram da Kur'ân okuma usulüneönem verirdi.Aşağıda sunacağımız örnek buna delildir.

Ashab-ı Kiram'dan EbuSaid El-Hudri, müfreze ko­mutanı olarak çıktığı bir askerî sefer sırasında,Fatiha sûresini okuyarak henüz Müslüman olmamış bir kabile reisini tedavi etti.Adam da iyileşti.

Bu durumu Hz. Peygamberefendimize arzettiğinde Peygamberimiz ona şöyle buyurdu:

- (Ya Eba Said!) Fatihasûresinin (şifa talebin­de) böylesine müessir(etkili) olduğunu sana kimöğretti? (6)

Bu hadisimiz Allah'ınkitabı Kur'ân-ı Kerim'den sûreler ve âyetler okuyarak başkalarını tedaviedebile­ceğimizi öğretmektedir.

MuhteremMü'minler!

Allah evrende, yerküremizde,canlı ve cansız bütün varlıklar üzerinde hakim kanun olarak sebep-netice kanunuyaratmıştır. Her netice mutlaka bir sebebe da­yanır. Bu bir ilâhi kaderdir.

Biz bu kanuna görehayatımızı düzenleriz. Ne var-ki biz yer küremizde cereyan eden bütün olaylardakisebeb - netice ilişkilerini bilmiyoruz.

Bazen da bilmediğimizikabul edemediğimiz için gerçekçi olamıyoruz.

Bundan ötürü olsa gerektıp yoluyla tedaviyi müspet bir yöntem olarak kabul ediyoruz da dua yoluile; okuma ve okunma yoluyla tedaviyi sebebi olmayan bir netice talebi olarakdeğerlendiriyoruz.

Oysaki Müslüman içingenel yol olan tıbbî tedavi yolu gibi duâ ve okuma yolu da müspet bir tedaviyolu­dur. Bütün varlıkları yoktan var eden, hayat kanunları­nı koyan veduâlarımızı kabul buyuracağını bildiren Mevlâmızdan doğrudan şifa talepetmemizden daha ta­bii ve olumlu ne olabilir?

Ne var ki Allahduâlarımızı bizim istediğimiz şe­kilde ve zamanda kabul etmeye mecbur değildir.Bun­dan ötürü hem duâ etmeli ve hem de şifa aracı olarak yaratılan maddelerletedavi yönüne gitmeliyiz.

Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:«Ey Allah'ınKulları! Tedavi olunuz.   Allah yarat­tığıher hastalık için bir de şifa verici yaratmıştır.» (7)

 

1.Bakara, 186.

2.S. Müslim, K. TıpB. Istihbab-ı Vaz'ı Yedihi...

3.Müsned, 4/138

4.Tac, 3/214.

5.Tac, 3/217.

6.Tac, 3/218.

7. Tac, 3/218.

7) Tac, 3/199Müsned, 4/138

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-dua-ile-tedavi-3-73h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim