İSLAM’DA ÇOCUK TERİYESİ

İSLAM’DA ÇOCUK TERİYESİ
İSLAM’DA ÇOCUK TERİYESİKüçük bir topluluk olan ailelerin geleceği ve bü­yük bir topluluk olanmilletlerin ümidi çocuklarıdır. Onların bilgili,inançlı, ibâdetli, ahlâklı, iyiye, güzele, ve doğruya atılımlı insanlar olarakyetiştirilmeleri hem kendileri, hem aileleri ve milletleri hem de insan­lıkiçin gelişmenin ve mutluluğun ana sebebidir.

İSLAM’DA ÇOCUK TERİYESİ

Küçük bir topluluk olan ailelerin geleceği ve bü­yük bir topluluk olanmilletlerin ümidi çocuklarıdır.

Onların bilgili,inançlı, ibâdetli, ahlâklı, iyiye, güzele, ve doğruya atılımlı insanlar olarakyetiştirilmeleri hem kendileri, hem aileleri ve milletleri hem de insan­lıkiçin gelişmenin ve mutluluğun ana sebebidir.

Bunun içindir ki dinimiz çocukların muhafazası, eğitim ve öğretimini,ana - babanın ve toplumun temel görevi kılmıştır.

Bu hutbemizde İslâm Dini'nin ana - babaya yükle­diği görevleriözetlemeye çalışacağız.Ana-baba çocuk üzerinde etkili olan ilk eğitici veöğreticidir. Bu sebeple dinî ve ahlâkî inançlar ilk olarak ailede oluşmayabaşlayacağı ve giderek çocuğun şahsiyetini oluşturacağı için İslâm Diniöncelikle ana-babaya görevler yüklemiştir.

Bu görevlerin özetini teşkil eden bir hadislerinde Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:

«Çocuklarınıza ikram edici olunuz. Terbiyelerini de pek güzel veriniz.»(1)

Çocuklarımıza karşı dinimizin yüklediği ve yapma­mız gereken vazifelerimizişöylece hulâsa edebiliriz.

a - Ana karnında yaratılmalarından sonra sıh­hatli bir şekildedoğmaları için gereken ihtimamı gös­termek,

b - İyiye, güzele ve doğruya çağrışım yaptıran ve İslâmî öğretilerleçelişmeyen güzel bir isim vermek,

c - Maddî durumumuz uygunsa onları bize verdi­ği için Rabbimiz adınaAkika kurbanı kesmek,

d - Onları helâl yollardan kazandığımız kazanç­larla beslemek,

e - Sünnet ettirmek,

f - Dünya ve âhiret hayatlarım mutlu edebilmele­ri için onlara İslâmDini'nin iman esaslarını, Allah'ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarınıöğretmek, öğ­rettirmek,

g - Geçimlerini sağlayabilecekleri bir meslek sa­hibi kılmak; bir ilimdalında ihtisas yaptırmak,

1 - Âkil - baliğ olduktan sonra onları evlendirmek veya evlenmelerineyardımcı olmak.

Ana - baba olarak bu görevlerimiz içinde dinimizin inanç esaslarını,Allah'ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarını öğretmenin veya öğrettirmeninözel bir önemi vardır.

Zira bu görevimizi yapmak onlara dünya ve âhiret saadetinin yollarınıgöstermektir; onları felâketlerin en büyüğü olan Âhiret Azabından korumaktır.

Yüce Rabbimiz Tahrim Sûresinin 6. âyetinde şöyle buyurur:

«Ey iman edenler! Kendinizi, hanımları­nızı- çocuklarınızı, yakıtıinsanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. O ateşin başında Allah'ınkendilerine verdiği emirlere karşı çıkmayan ve kendilerine buyrulanı yapan çokkatı ve sert melekler bulucaktır.»

Bu Âyet-i Kerîme'nin indirilişinden sonra Ömer (R.) Hz. Peygamber'e(S.) şöyle sordu:

-«Ya Resûlellah! Biz kendi nefislerimizi (Allah'ın  ve Resûlünün emirlerine itaat ederek,yasaklarından
kaçınarak) koruyabiliriz. Fakat eşlerimizi ve çocukları­mızı ateş azabındannasıl koruyabiliriz?»

Allah'ın Resulü (S.)şu cevabı verdi:

-«Allah'ın (size) emrettiklerini siz de onlara em­redersiniz,Allah'ın size yasakladıklarını siz de onlara
yasaklarsınız.    Bu tutumunuz onlarıkoruma olur.»(2)

Saygıdeğer Mü'minler!

Çocuklarımıza Allah'ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarımöğretmek, böylece onlara İslâm Dini'nin koyduğu hayat düsturlarına göre hayatahazırlamak temel görevimizdir ve de terbiye yolumuz­dur. Ancak bu görevimizibizzat örnek olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Rabbimiz «Ey İman Eden­ler!Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz?» (3) buyu­rarak amelsizahlâkçıları yermekte, yeterince faydalı olamayacaklarını açıklamaktadır.

Evet, erkek-kız ayırmı yapmaksızın çocuklarımızı öğreterek,öğrettirerek ve biz­zat da örnek olarak eğiteceğiz.

İslâm inançlarına bağlanarak, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak,zekâtımızı vererek, adalete yönele rek, fert ve toplum haklarına saygıgöstererek terbiye edeceğiz. Yalan, aldatma, faiz, karaborsa, içki, kumar vezina gibi haramlardan sakınarak ve sakındırarak ye­tiştireceğiz. Onlaracehaletten kaçınmanın, haram ta­nımaz çevrelerden sakınmanın, tutumlu vesabırlı ol­manın örneklerini vereceğiz. Onları topluma faydalı bir insankılabilmek için gücümüz ölçüsünde fedakârlığa katlanacağız.

Kız çocuklarımızı doğalarıyla barışık olacak ve ve çevrelerine katkıverecek şekilde donanımlı -kültürlü bir eş ve ana olarak ev merkezli bir toplumhayatına hazırlarken Özellikle erkek çocuklarımızı  değişik ilim dallarında tahsil yaptırmaya,İslâmî haram­ların hizmeti ve üretimi ile ilgili olmayan alanlarda sa­natkârolarak yetiştirmeye çalışacağız.

Bizzat örnek olarak çocuklarımıza ilâhî buyrukla­rı öğretirkenözellikle önem vereceğimiz bir husus da onları ibâdetlere alıştırmaktır.Küçükken zikir yap­tırmak, ergenlikten önce oruç tutturmak, gücümüz ye­terseHacca götürmek, hele hele yedi yaşından sonra özenle namaza alıştırmak, kızçocuklarımızı da İslâmî ölçülere göre giyinmeye özendirmek temel uğraşımızolmalı­dır.

 

Evet, özellikle namaza alıştırmak Tâhâ sûresinin 132. âyetiyleRabbimizin em­ridir:«Ailene ve çocuklarına namazı emret...»

Bu âyetin inişinden sonra Peygamberimiz altı ay kadar sabahnamazlarında evli kızı Hz. Fâtıma'nın evi­ne uğramış ve «namaz, namaz.» diyeseslenmiştir. (4)

Muhterem Mü'minler!

Açıklamaya çalıştığımız şekilde çocuklarımızı ter­biye etmeyeçalışırken usûl olarak da yumuşaklığı ve şefkati esas almalıyız; mecburkalmadıkça da şiddete başvurmamalı ve zor kullanmamalıyız. Peygamberimiz şöylebuyurur:

[«Yumuşaklık bulunduğu şeyegüzellik kazandırır. Uzak olduğu şeyi de çirkin kılar.» O halde: «Kimin çocuğuvarsa, onunla çocuklaşsın; çocuk gibi olsun.»]  (5)

Peygamberimiz, çocuklarımıza duâ etmemizi de emretmişler ve şöylebuyurmuşlardır.«Ana-babanın çocuğuna duası, Peygamberin üm­metine yaptığı duâgibidir.» (6)

Saygı Değer Mü'minler!

Milli Eğitim kurumlarımız vazifelerini yapmak şöyle dursun,çocuklarımızı maddeci nazariyele­rinin hâkim olduğu bir eğitim çizgisindeyetiştirmek­tedir. Uygulamaya önem vermeyen din ve ahlâk ders­leri iseyetersizdir. Almanya'da bir lise mezunu gencin 1652 saat mecburi din dersigördüğünü söylemek Millî Eğitimimizin içinde bulunduğu durumu yansıtmak içinyeter bir ölçüdür.(7)

Yazılı ve görsel medyamızın büyük çoğunluğunun olumsuz etkileri deaçıktır. Bu sebeple iş başa düşmektedir.

Çocuklarımıza karşı vazifelerimizi yapmamak yal­nız onların değil,kendilerimiz için de dünya ve âhiret mutsuzluğuna yol açmaktır.

Çocukları ciddi birer Müslüman olmayan hangi ana - baba yeterince mutluolmuştur.

Kaldı ki Âhirethayatımız çok daha önemlidir.

Peygamberimiz şöylebuyurur:

«Allah'ın öyle kulları vardır ki Kıyamet Günü'nde Allah onlara(rızasına eren kullara hitap buyurduğu gibi) hitap etmez, onları(günahlarından) arındırmaz ve onlara (sevgi nazarıyla) bakmaz.

(Dinleyici sahabilertarafından) soruldu:

-  Onlar kimlerdirYa Resûlellah!

- Onlar, ana-babasından yüz çevirerek onları bı­rakıp giden evlâd ileçocuklarını terk eden babalar ve bir de kendisine yardımda bulunan insanların iyilikle­riniunutup onlardan uzaklaşan nankör insanlardır. (8)

Hutbemiziher Müslüman'ın çocuğuna vermesi için

Kur'ân-ıKerîm'de Lokman Aleyhisselâm'ın  dilinden verilen öğütleri sunarakbitiriyorum:«Yavrucuğum! Yapılan iyi veyakötü iş, bir hardal danesi ağırlığında olup bir kaya içinde olsa, ya da gök­lerin veya yerin derinliklerinde bulunsa Allahonu ge­tirir. (Meydana çıkarır ve sahibini muhakeme eder.) ŞüphesizAllah en gizli şeyleri bilen ve hakkıyla ha­berdarolandır.  Yavrucuğum Namazı gereği gibi   kıl. İyiliğiemret ve fenalıktan alıkoy. Bu yolda uğrayacağın eziyete katlan. Bunlar yapılması gereken önemli işlerdendir.

(Kibirle) insanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde çalımlayürüme. Yürüyüşünde mütevaziol. Allah, büyüklük taslayan kişiyi sevmez.» (9)

  1. C. Sağîr, 1/55.
  2. Kurtubi, Tahrim 6, 18/192
  3. Saff, 2.
  4. İ. Kesir, Taha, 132, 3/483.
  5. Tac, 5/58; C. Sağir, 2/179.  
  6. C. Sağir, 2/15
  7. Bak. Almanya'da Avusturya'da ve Türkiye'de Din Eğitimi Hakkı Maviş İst. 1967.
  8. M. I. Kesir Al-i İmran, 77, 1/294.
  9. Lokman sûresi, 16-18

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-cocuk-teriyesi-3-69h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim