İSLAM’DA CİHAD

İSLAM’DA CİHAD
İSLAM’DA CİHADMü'min için hayat İman veCihad'dır. İman; İslâm Dini'nin itikadı,içtimaî, iktisadî, hu­kukî ve ahlakî düsturlarının bütününe gönülden inan­makve açıkça ikrar etmektir.

İSLAM’DA CİHAD

Mü'min için hayat İman veCihad'dır.

İman; İslâm Dini'nin itikadı,içtimaî, iktisadî, hu­kukî ve ahlakî düsturlarının bütününe gönülden inan­makve açıkça ikrar etmektir.

Cihâd; Yüceliğine inanılan builâhî nizamı ferdî, ailevî ve içtimaî hayatta ve bütün insanlık camiasındahâkim kılmak ameliyesidir.

İslâmî hayatın oluşumu ve devamıiçin şart olan cihadın dinimizdeki yeri pek yücedir. Bunun içindir ki:«Allahyolunda malınızla, canınızla hakkıyla cihâd ediniz...» (1)şeklindeki Kur'ân ve Sünnet emirleri pek çoktur.İnancımızı yaşamak ve yaşatmakanlamına cihadı ferdî, ailevî, içtimaî cihad bölümlerine ayırarak izah etmeyeçalışacağız.

a) Ferdî Cihad:

İlk vazifemiz inandığımızİslâm Dini'nin emir ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemektir. Arzularınımabutlaştırmak isteyen nefsimizi Allah'a ve Peygam­berine itaat ettirmektir.

Bu uğurdaki mücadelemizmukaddestir ve gerçek cihaddır. Bunun içindir ki, Şanlı Peygamberimiz;«Mücâhid, kendi nefsiyle cihâd eden kimsedir.» (2) buyur­muşlardır.

Kur'ân-ı Kerîm'dekötülüklerle emredici olduğu Yusuf Peygamberin diliyle ifade buyrulan ve temi­zeçıkarılmaması Rabbimizin emri olan nefse Allah'ın nizamım kabul ettirme aşkınıruhunda duymayan mü'­min için, elbetteki cihâdın hiçbir nevi olamaz.

Daima «Allahım! Göz açıpkapayıncaya kadar ol­sun beni nefsimin eline bırakma.» (3) diyerekduâ eden Peygamberimizin, bir harb dönüşünde «Küçük cihâd-dan, büyük cihâdadöndünüz.» (4) şeklindeki ifadele­riyle dikkatimizi çektiği nefismücâdelesi, elbetteki en zor cihaddır.

Muhterem Mü'minler!

Nefsimizle gereklimücadeleyi yapamadığımız için içimizde beş vakit namazını kılmayan, zekâtınıverme­yen, yakın akrabasını gözetmeyen müminlerimiz var. Faizli kredilerden,karaborsa işlemlerinden geçemeyen, yalanı ve entrikacılığı bırakamayan inancızayıf mü­minlerimiz var. Aramızda modern kumarlardan kazanç, alkollü içkilerdenmutluluk, zinakârlıktan zevk bekliyen zavallılarımız var. Biz İslâm'ıyaşamazsak, bu nizamın uğrunda nasıl çalışabiliriz?

b)    Ailevi Cihâd:

Her mü'min için cihâd;ikinci derecede aile yuva­sında başlar. Devrimizde eşlerimiz, çocuklarımız veöz kardeşlerimiz İslâm dışı hayatın yıkıcı tesirleri altında­dır. Çünküeğitimimiz yetersiz olup İslâm inşam ye­tiştirme gayesinden yoksundur. Sinema,tiyatro,'radyo, televizyon ve basın gibi kurumlar ise Hakk'a yönlendi­riciolmak bir tarafa, Batıl'lara yönelticidir.

Ailevî hayatımızdazevcemize çocuklarımıza ve kardeşlerimize, İslâm'ı gerçekten yaşayan birMüslüman olarak örnek olacağız. Onları, Hak dinimize bağ­lamak için her türlümüspet usulü deneyeceğiz. Çocuklarımızı ve genç kardeşlerimizi ısrarla ve gö­nülalıcı bir telkin edasıyla irşad edeceğiz.

Hususîyle beş vakit namazkumalarına ve Müslümanca örtünmelerine itina göstereceğiz. Gerekli kitap vemecmuaları okutmaya çalışacağız. Okuyacakları mektepleri istişare ile tesbitedeceğiz. Onlar için duâ edeceğiz. Erkek çocuklarımızı bizzat vaaz, konferansve cuma namazlarına götürecek, Müslüman gençlerle ir­tibatlarını sağlayacak,dinî ve millî kültüre hizmet eden teşekküllerde vazife almalarına gayretedeceğiz.

Hanımlarımızınbilgilerini arttırmaya çalışacak, inançlı, namazlı, örtülü, tutumlu bir anneolarak çocuk­larına örnek olmaları zaruretini anlatmaya gayret gös­tereceğiz.

Rabbimiz, Tahrimsûresinin 6. âyetinde nefsimizi ve ailemizi Cehennem, adabından korumamızıemret­mektedir. Elbetteki, biz bu koruma faaliyetiyle vazife­miz olan cihâdıyapmaya çalışacağız Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de; [«Ailene ve ço­cuklarınanamazı emret...»

«Yakın akrabanı Allah'ın azabı ile korkut.» (5) gi­bi,Peygamberimizin aziz şahsında mü'minler zümresi­ne mükellefiyet yükleyenemirler, bu nevî cihâdın, en mukaddes vazifemiz olduğunu bildirmektedir.

c - İctimaî (sosyal)Cihad:

Biz mü'minler İslâmDini'ni öğrenip öğretmekle mükellefiz. Cemiyetimizdeki İslâm dışı kurumları, kâ­firlikve münafıklık akımlarını tanıyıp tanıtmakla yü­kümlüyüz. Öz ifadeyle Hakk'açağırmak, Batıl'lardan sakındırmakla vazifeliyiz.İctimaî hayattaki cihâdameliyemiz, yukarıda açık­lanan nefisle ve aile bünyesindeki cihâdımızlabaşlaya­caktır.

Devrimizin şartlarınagöre bu vazifemizi yapabil­mek için de kültürlü insanlar ve İslâm bilginleriyetiş­tirmeye çalışmak, çeşitli mecmualar, gazeteler çıkar­mak ve yaşatmak,film şirketleri tesis etmek, yurtlar inşa etmek, İslâm'ı bir hayat nizamıolarak sunan eser­ler neşretmek, kütüphaneler açmak, broşürler dağıt­mak,vaazlar, konferanslar verdirtmek mecburiyetin­deyiz.

Çeşitli hayırcemiyetlerinde vazife almak, çalışma­larımızla çevremizi bu nevi faaliyetlereiştirak ettirmek, cemiyette etkinlik kazanabilmek için gerekli müessese­lerikurmak ve bu kurumlan maddî ve manevî bakım­dan desteklemek zaruretindeyiz.Yukarıda özetlediği­miz görevlerimiz yanı sıra bir ana içtimaî cihad vazifemizdaha vardır ki o da sunacağımız hadîsin çizdiği doğrultuda atılımlar yapmaktır.

Peygamberimizşöyle buyururlar:«Sizden biriniz çirkin bir davranış, zararlı bir iş, yıkıcıbir kurum görürse onu bizzat ortaya çıkararak düzeltsin. Buna güç getiremezse(sözlü ve yazılı olarak) mücadele versin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle (nef­retbeslesin. Nasıl güç kazanabileceğini, nerede, ne zaman ve nasıl karşı çıkacağı­nıdüşünsün. Kalple mücadele ise, cihadın en zayıf şeklidir..» (6)

Mü'minler!

«Dinin sütununamaz, en yüksek noktası cihâddır.» (7) buyuran Peygamberimiz, diğerbir sözlerinde de şöyle buyurmuşlardır:«... Sizler cihadı terkettiğiniz zamanAllah üzerini­ze öyle bir aşağılık salar ki dininizin yüklediği cihâdadönünceye kadar hiç bir güç onu gideremez.» (8)

Biz nefsimizle cihâdyapmadığımız, ailevî hayatı­mızı cemiyetin yıkıcı cereyanlarına açıkbıraktığımız ve Hakk'a çağırıp, Batıl'larla mücadele etmediğimiz için, birdiğer anlatımla iman temeline dayalı demokratik katılım görevimizi yapmadığımıziçin zillete mahkûm olduk.Amellerimiz; böyle inançsız, faziletsiz, bâtıl bir ha­yatayönlendirdiği için, cahilî bir yaşayışın içine düştük.

Suçlu aramaya,hatalarımızı dinimize inan­mayan zümrelere yüklemeye çalışmayalım. Suçlu, inan­dığınıyaşamak ve yaşatmakla mükellef olan bizleriz.

Hutbemizi Kur'ân-ı Kerim'den mevzuumuzla ilgiliâyetlerle bitiriyorum: «(Ey Peygamber Söyle!)Ey İman Edenler! Sizleri elemverici azaptan kurtaracak bir kazanca yönelteyim mi?Allah'a ve Onun PeygamberiMuhammed'e imanı­nızda sebat eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yo­lundacihad edersiniz. Eğer bilirseniz cihâd sizin için çok hayırlıdır. Bunuyaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akancennetlere, Adn Cennetleri'nde hoş yerlere koyar.Bu ise büyük kurtuluştur.» (9)

1.     Hac, 78

2.     S. Tirmizî Bab-u Fezailil-cihad Bab, 2

3.     C. Sagir (Allahümme) bölümü.

4.     Selâmet Yolları, A. Davudoğlu, 4/88

5.     Taha, 132, Şuara, 214

6.     Et-Tac, 1/29

7.     Et-Tac, 2/50

8.     Bulûğul-Meram. İ. Hacerî Askalânî Babur-Rıba

9.     Saf, 11-12

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-cihad-3-96h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim