İSLAM’DA BATILLARA BENZEMENİN HÜKMÜ

İSLAM’DA BATILLARA BENZEMENİN HÜKMÜ
İSLAM’DA BATILLARA BENZEMENİN HÜKMÜİslâm Dini, yasalarım insanıyaratan Allah'ın ve O'nun Peygamberi Hz. Muhammed'in koyduğu bir ha­yatnizamıdır.

İSLAM’DA BATILLARA BENZEMENİN HÜKMÜ

İslâm Dini, yasalarım insanıyaratan Allah'ın ve O'nun Peygamberi Hz. Muhammed'in koyduğu bir ha­yatnizamıdır.

Bir bütün halindeyaşanması zarurî olan İslâm Dini'nin tatbik edilmesi gereken anaprensiplerinden biri de ferdî, ailevî ve içtimaî hayatın her bir safhasındabâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzemekten (teşebbüh) sakınmaktır.

İslâm Dini, ferdî veiçtimaî hayatın hiç bir bölümü ve safhasında çizdiği çerçevenin dışınaçıkılmasına, ta­nıttığı batıl din ve ideolojilerin bağlılarına benzenilmesineruhsat vermemiştir.

Ruhsat verilmediğiiçindir ki müminlerin Yahudî, Hıristiyan, Budist, dinsiz ve komünist gibibatılperestlerle kaynaşmaya vesile olacak taklidden, benzeşmeden kaçınmalarılâzımdır. Çünkü basitinden mühimine âdetlerden itikad esaslarına kadar herhangibir nokta-da benzeşme daha büyük benzeşmelere sebep olmakta­dır.

Aziz Müminler!

Bâtılperestlerebenzemenin doğuracağı mühim ne­ticelere dikkatimizi çekmek içindir kiPeygamberimiz şöyle buyurmuştur:«(Arzu ederek) bir topluluğa benzemeye çalışanki­şi benzemeye çalıştığı toplumdandır.» (1)

«(İnanç'ta ve amelde)bizden başkasına benze­yenler bizden değildir.» (2)

PeygamberimizMüslümanların başta Yahûdiler ve Hıristiyanlar olmak üzere bâtılperestleri taklidetmek; onlara benzemek felâketine düşeceklerini mucizevî hadîsleriyle bildirmişve bu halin İslâm Ümmeti'nin iman ve amel za'fını aksettiren canlı bir belgeolacağına işa­ret buyurmuştur.

Peygamberimiz. onlarabenzenilmemesini emret­miş olmak için şöyle buyurmuştur:«Siz karış karış; adım- adım sizden öncekilerin yo­lunu izleyeceksiniz. O kadar ki; onlar bir kelerdeliğine girecek olsalar siz de onları takib edeceksiniz...» (3)

Peygamberimiz aşağılıkolan bâtılperestlere benze­menin ne kadar büyük ve korkunç boyutlaraulaşacağını açıklamak için de şöyle buyurmuştur.«Onlardan biri karısıyla yoldacinsi münasebette bulunsa siz de aynısını yapacaksınız.» (4)

Aziz Müminler!

İsviçre, İtalya, Almanyave Fransa'dan ithal edil­miş kanunları; materyalist kökenli mektepleri ve üni­versiteleri;faiz, içki ve fuhuş yuvaları ile dolu kasabave şehirleri; bâtıl mesajlarlayüklü gazete ve mecmua­ları, radyo ve televizyon programları; gayr-ı İslâmî kı­yafetlerlegiyimli insanları ile cemiyetimiz gerçekten Peygamberimizin bildirdiği ölçüdegavurlara benzeme felâketine uğramıştır.

Ancak bütün bu olumsuzgelişmelere rağmen biz müminler İslâmî esaslara dönerek bâtılperestlere ben­zemeakımına reaksiyon göstermeye mecburuz.

Bu kudsî mükellefiyetimizsebebiyle önce bâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzemenin İslâm Dini zavi­yesindenhükmünü bilmemiz lâzımdır.

Müminler!

aa - Kur'ân ifadesiyleyaratılmışların en şerlisi olan bâtılperestlere benzemenin sorumluluğu gerektir­meyentek türlü ilim ve teknikte kullanılan metodlardaki benzeşmeyle yürümek, vasıtakullanmak, yemek, içmek gibi benzeşmenin kaçınılmaz olduğu tabu durum­lardakibenzeşmedir.Mubah olan bu benzeşmeler günâh değildir.

Müminler!

bb - Benzeşmeninmesuliyeti gerektiren en hafif şekli mekruh olan benzeşmedir. Meselâ;Putperestlere benzeme olduğundan canlı resimlerini ihtiva eden duvar halıları,süs yastıkları ve tablolarla ev tefriş edilmesinde veya canlı varlıklarınresimleri ile motifli elbise gi­yilmesinde günah vardır. Böyle bir benzeme özelterimi ile mekruhtur. (5)

Küçük günahlardan olmasısebebi ile azaba uğrat­masından korkulur.

cc - Yahudi, Hıristiyan,Budist, materyalist ve ben­zeri bâtıl dinlerin ve ideolojilerin mensuplarınaözgü olup İslâm'ın emirleri ve yasakları ile çatışan hususi­yetlerinde onlarabenzemek sakınılması gereken haram bir benzemedir.

Haram olan benzemeyeaşağıdaki örnekleri verebi­liriz.

Peygamberimizmümin erkeklere «Yahudilere, Hıristiyanlara ve materyalistlere benzemeyiniz.»buyu­rarak sakalın uzatılması ve bıyığın kısaltılmasını emir buyurmuştur.

Gayr-ı müslimuygarlığını gaye edinenlere uyup sakal ve bıyığı traş etmek özellikle HanefîMezhebi âlimlerinin ictihadlarına göre ictihâdî bir haramdır.

Peygamberimizmümin olmayan toplumların bay­ramlarının ve kudsal olan günlerinin onlar gibikutlanılmasını yasaklamıştır.

Bu sebeple gayr-ımüslimlerce kudsiyeti olan 31 Aralık gecesini çamlarla, hindilerle veya ailetoplantı­ları ile kutlamak, kutlamak maksadıyla televizyon sey­retmek haramdır.

Gayr-ı müslimlerin yılbaşıkabul ettiği 31 Aralığı yılbaşı olarak kabul ve takdis ederek tebrikleşmek, rek­lâmvasfındaki hediyelerle de olsa hediyeleşmek haram­dır.

Bir Mayıs İşçi Bayramıgibi kaynağı gayr-ı müslimler ve komünistler olan günleri kutlamak da haram­dır.

Haram olan benzemelereevimize, iş yerimize büst koymak, dükkânlarımızda canlı ve cansız mankenlerlemal teşhir etmek gibi daha pek çok örnekler verebili­riz.

Hükümbakımından haram olan benzeme ise faili­ni günahkâr kılar ve azaba uğratır.Çünkü Rabbimiz kendisine ve Peygamberine isyan edenleri cezalandıra­cağınıbildirmektedir.

Nisa SûresiÂyet 30:«Kim (meşru görerek) Allah'a ve Onun Peygambe­rine karşı gelir,Allah'ın koyduğu sınırlan aşarsa, Al­lah onu ebedi olarak kalacağı Ateş'esokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.»

dd - Yahudiler,Hıristiyanlar, materyalistler ve dinsiz komünistler gibi şerli bâtılperestlerebenzemenin dünyada kültürel zillet, Âhirette ebedî azâb doğuracak en felâketlişekli inançta ve değer ölçülerinde onlara benzemektir.

Bilinmesi ve kaçınılmasıson derece mühim olan bu benzeme türüne örnek alarak şunları sunabiliriz.

Allah'a veO'nun Şerîati'ne inanmayanları, bâtıl sistemlerin kurucusu ve uygulayıcısı olanfilozof, politi­kacı, eylemci kişileri ve onların takipçilerini yüceltmek; fotoğraflarıve büstlerini arzuyla evlere ve işyerlerine asmak; kâfirlikleri içinde onlarıdille-yazıyla propagan­da etmek mümini kâfirliğe götürür bir benzeşmedir.

İslâm Dinîninbir inanç meselesi olduğuna, haya­tın O'nun ölçülerine göre düzenlenmesine gerekolma­dığına inanmak, böylece mümin olmayanların inançla­rını paylaşmak dakâfirliğe götüren bir benzeme türü­dür.

Kâfirliğe götüren bubenzeme türünü faillerinin dilleriyle şöylece örneklendirebiliriz.«İlim veteknikte ileri gitmiş gayr-ı müslim ve ma­teryalist ülkeler gibi olmalıyız.

Şeriat eskidendi. ŞimdiHıristiyanlığın ve mater­yalizmin etkisi altındaki ülkelerden; İsviçre'den,İtal­ya'dan, Almanya'dan ve Fransa'dan getirtilmiş kanun­lar var. Laikparlamento kanunlar yapıyor. Sen onlara bak.

Artık faizsiz ekonomiolur mu? Orduya din eğitimi lâzım değildir. Modern eğitim kâfidir. Kadın dilediği gibi çabşır, istediği gibigiyinir. Bağ1* nazlığa ne gerek var.» (')

örnekleriniçoğaltabileceğimiz bu tür inançlar ve değer ölçülerinde benzeme Allah korusunkâfirliğe gö­türür. Götürüyor da.

Müminler!

Kâfirliğe götürenbenzeşme mümini kâfirlerden kılar. Kâfirler ise ebedî Cehennemliktir.

Biz İslâm yurdundaMüslüman olarak doğduk ve büyüdük. Rabbimizin ihsanı olan bu nimeti değerlen­dirmeli,bâtılperestlere benzemekten sakınarak dünya­mızı izzetle, anketimizi sâadetleyaşamalıyız.

Bunun için de İslâm'ıöğrenmeli, bidatlerden ka­çınmalı, haramlardan uzaklaşmalı ve bâtılperestlerlekaynaşmaktan kaçınmalıyız. İyice bilmeliyiz ki maddî kalkınma için ilim ve teknikkâfidir. Bunun için gayr-ı müslimleri ve materyalistleri inançta ve yaşayıştatak-lid etmeye gerek yoktur.

Hutbemizi Ahkaf Sûresinin13. ve 14. âyetleriyle bi­tiriyorum:«Rabbimiz Allah'tır deyip de (Allah'ın vePeygam­berinin koyduğu düsturlar çerçevesinde bâtılperestlere benzemeksizin)dosdoğru1 yaşayanlar (yok mu?) Onlara korku yoktur. Onlarüzülmeyeceklerdir de.Çünkü onlar yaptıkları güzel amellere karşılık Cen­netlikolmuşlardır ve orada ebedî olarak kalacaklardır.»

1)             Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 4347.

2)             Sünenüt-Tirmizî,Hadis No: 2696.

3)             M. Mesâbîh, Hn.5361.

4)             El-Samius-Sağîr,(Leterkebünne) 2/122.

5)             Bedâiüs Senâi FîTertîbiş-Şeraî,  K. İstihsan, 5/226.

6)             Geniş bilgi içinbak: A. Rıza Demircan, İslâm'da Batıla Ben­zemenin Hükmü.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-batillara-benzemenin-hukmu-3-11h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim