İSLAM’DA AİLE

İSLAM’DA AİLE
İSLAM’DA AİLEAile;birbirlerine eğilimli ve arzulu olarak yaratılan erkek ve kadını asil bir duyguve heyecanla birleştiren, bede­nî sükûna ve ruhî tatmine erdiren biricikkuruluştur. Aile; kişiyi eğiterek cemiyet(toplum) ha­yatına hazırlayan sevgi, saygı,şefkat, fedakârlık ve birlik ocağıdır, mutluluk ve ıstırabın birlikteyaşanabildiği kutsal mekândır.

İSLAM’DA AİLE

Aile;birbirlerine eğilimli ve arzulu olarak yaratılan erkek ve kadını asil bir duyguve heyecanla birleştiren, bede­nî sükûna ve ruhî tatmine erdiren biricikkuruluştur.

Aile; kişiyi eğiterek cemiyet(toplum) ha­yatına hazırlayan sevgi, saygı,şefkat, fedakârlık ve birlik ocağıdır, mutluluk ve ıstırabın birlikteyaşanabildiği kutsal mekândır.

 Güçlü toplumlar, ancak fertleriinanç, fikir ve ülkü birliği içerisinde içtenlikle kaynaşmış mutlu ailelerdenteşekkül ederler.

Bunun içindir ki, İslâm Dini, aileyi yüceltmiş,sosyalhayatı aile üzerine kurmuş ve de korunmasını emretmiştir. Yüce Rabbimiz şöylebuyurur:« Sizin için kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratması,aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının/yüceliğinin belgelerindendir.Şüphesiz bunlarda düşünen topluluk için alınacak dersler vardır.»  (1)

İslâm Dini, maddeci bir yaşama yönelen toplumların, yü­celiğini vegücünü takdir edemediği, kudsiyyetini zede­lediği aile yuvasına değinildiğigibi büyük önem vermiştir. Bu yuvanın kuruluş yasalarını tesbit etmiş, devamımsağlayacak düsturları koymuştur. Gerektiğinde bozulmasını caizgörmekle/onaylamakla birlikte, boşanmanın meşruluğu içerisinde bir çirkinlikarz ettiğini de bildirmiştir.

Dinimiz belirlediği akrabalık hakları ve mîras hükümleri türüyasalarıyla insan hayatını aile temeli üzerinde kurduğu gibi, evlilik çağın­da olanların evlenmesine yardımcı olunmasınıda öğütlemiştir. Bu tür yardımı ana babalar/veliler için "Evlendiriniz."emriyleKur'ânî  bir görev kılmıştır.

Aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed de(s.a.) emirleriyle bizleri şöyleceyönlendirmişlerdir: [«Evleniniz... Hıristiyan ruhbanları gibi olmayı­nız.»

«... Sizden her biriniz, Âhiret hayatının mutlulu­ğuna yardımcı olacakbir zevce edinsin.»

«... Evlendiği zaman kişi dininin yarısını korumuş olur. Diğer yarısıiçin de Allah'tan korksun.»

«Rızkı aile yuvasıkurmakta arayın.»

«Gücü yeten evlensin. Evlenmeyen bizim yaşayışı­mız üzerindedeğildir.»]  (2)

Ailenin kurulmasını teşvik eden dinimiz, cinsel ve malî bir mazeret olmaksızın  evlilikten kaçınılmasın da yermiştir.

Peygamberimiz,sorumluluğumuzu açıklayan hadislerinde şöylebuyururlar:[«Evlenmek, benim sünnetimdir. Bu sünnetimi uy­gulamayan benimyaşayışım üzerinde değildir...»

«Her kim, fakirlik korkusuyla evlenmezse bizim ya­şayışımız üzerindedeğildir.»] (3)

İslâm evliliği övmekte, nefse zulüm gördüğü bekârlıkta ısrarı yer­mektedir.Çünkü İslâm,  zina ve benzeri ahlâk dışıilişkileri,  cemiyetin ahlâki varlığı vege­leceğini tehdit ve tahrip eden büyük bir şer olarak görmektedir.

Mü'minler!

Dinimiz, dinî bir kuruluş haline getirdiği ailenin mutluluğu ve devamıiçin müstakbel eşlerin birbirlerini görmeleri,dini ve ahlâki yöndenincelemelerini emretmiştir.

Peygamberimiz, «Alacağın kadını (ve erkeği) gör. Bizzat görmek,evliliğin devamına daha çok etkilidir.» (4) buyurmuştur.

Peygamberimiz, aile yuvasının iman ve fazilet zemini üzerindekurulabilmesi için eşle­rin seçiminde fiziki cazibe yanı sıra,ondan daha çokdini ve ahlâki güzelliğin  tercih edil­mesinitavsiye etmiştir.

Evlenilecek kadınların seçimi ile ilgili özlü bir ha­dislerindePeygamberimiz şöyle buyururlar:«Kadınları, yalnız güzellikleri içinnikâhlamayın.Güzellikleri onları ahlâkça alçaltabilir. Onarla, sadec mallarınınhatırı için de evlenmeyin. Malları kendilerini azdırabilir. Kadınlarla,dindarlıkları ysebebiyle evlenin. Hiç şüphesiz yırtık elbiseli, siyah, fakat di­nibütün/ ahlâkı güzel bir kadın daha kıymetlidir.»

Erkeklerin seçiminde de dinî ve ahlâkî üstünlüğün tercih edilmesiniöneren ve öğütleyen Peygamberi miz, yalnızca asalete, maddî güce  ve üne yönelmenin doğuracağı sosyalbunalımlara değinerek şöyle buyurmuşlardır:"Size dinî inançları ve ahlâkîyaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir kişi gelir de (velisi olduğunuz kızınızveya kız kardeşiniz gibi bir kadınla evlenmek is­terse) onu evlendirin.

Eğer böyle yapmazsanız bu tutumunuz yaşadığınız toplumda fitneye vebüyük bir fesad a( sosyal çalkan­tılara ve içinden çıkılamaz düzensizlikleresebep) olur."(6)

Aziz Mü'rninler!

İslâm, kuruluşunu düzenlediği aile yuvasının saa­deti için, eşlerekarşılıklı sevgi ve fedakârlığa dayalı vazi­feler de yüklemiş, mütekabilgörevlerin içtenlikle yapıl­masının, erkek ve kadın için   ibadet olduğunu açıklamıştır.

Peygamberimiz şöyle buyururlar:«Koca karısına, kadın da kocasına (sevgiile) bak­tığı zaman Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Ko­ca karısınınelini tuttuğu zaman, her ikisinin günahları parmaklarının aralarından dökülür.»(7)

Değindiğimiz ailevîgörevleri şöylece özetleyebiliriz:

a - Kadın, nafakasağlayıcı ve koruyucu sorumlu yöneticilik anlamına aile reisliğine getirilenkocanın dinimizin ve ortak aklın  onayvereceği  ar­zularına saygı göstermekmecburiyetindedir. Ayrıca  kocanınmalını, aile sırrını, namusunu ve karnındaki çocuğunu da korumakla yükümlüdür.

Yüce Rabbimiz faziletli kadınları, açıklanan görev­leri yapan zevcelerolarak tanımlar ve şöyle buyurur: «... İyi kadınlar itaatkâr olanlardır.Allah'ın kendilerini korumalarına karşılık (kocalarının arkasından onlarınmalları, namusları ve aile sırları gibi) gizlilikleri koru­yanlardır...»  (8

Aziz Peygamberimiz de, dünya nimetlerinin en ha­yırlısı olarakvasıflandırdığı  Rabbine ve eşine karşıgörevlerini yapan kadını şöylece müjdeler:«Kadın namazını kıldığı, orucunututtuğu, ırzını koruduğu ve kocasına itaat ettiği zaman, Cennet kapı­larınındilediğinden girsin.»  (9)

b -  Eşini Rabbinin emanetiolarak alan ve kadınlığını Allah adına söz vererek helâl edinen koca da  karısına karşı sevgi ve şefkat göstermek, yediğindenyedirmek, giydiğinden giydirmek, ona ve yaptığı işlere çirkin de­memek,  ağır söz söylememek, hoş görülü ve ihsankârolmakla yükümlüdür.

Yüce Rabbimiz, aile reisliğinin eşitler arasında öncelik olduğunu,  mutlak egemenlik  olamayacağını açıklar ve şöyle emreder:«...Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, içinizesindiremediniz şeylerde Allah bir çok hayır yaratmış olabilir.» (10)

Anlayışlı ve şefkatli bir eş olmanın en güzel örnek­lerini bizleresunan Peygamberimiz: «... Sizin en hayır­lılarınız, kadınlarına karşı enhayırlı olanlarınızdır.» buyurarak, kadınlarımızla olan ilişkilerimizi faziletde­ğerimizi yansıtan kıymet ölçüsü olarak açıklamıştır. Peygamberimiz, ailehayatında daima gerçekçi olmamı­zı da şöylece öğütlemiştir.

«Mü'min bir erkek, mü'min kadınına kin tutmasın. Zira bir huyundanhoşlanmıyorsa diğer huyundan mem­nun olabilir.» (11)

Muhterem Mü'minler!

Açıklamaya çalıştığımız üzere İslâm Dini,aile kurumunu diğer yasalar vegelenekler­den farklı olarak değerlendirir, aile­yi içinde Allah'a ibadetedilen bir mabede dönüştürür..Bu mabedde Allah'ın ve Peygamberinin emirleri vetavsiyeleri çizgisinde yapılacak bütün işler ibadettir. Karşılıklı olarak görevlerin yapılması, çocuk doğurma vebüyütme, aile büyüklerine saygı, eşler arası sevgi ve hatta cinsel ilişkibile  ibadettir.

Yüce Rabbimden cümlemize mutlu bir aile hayatı diler, hutbemiziKurân'dan bir âyetle bitiririm:«Allah, size kendilerinizden zevceler/eşlerverdi. Zevcele­rinizden de sizler için oğullarla torunları yarattı, sizi güzelgüzel nimetlerle rızıklandırdı.Şimdi onlar, Bâtıl'a (aile düzenini zayıflatancâhiliyet yaşantısının doğruluğuna) inanıyorlar da, Al­lah'ın (aile kuruluşunuyücelten İslâm) nimetini inkâr mı ediyorlar?» (12)

1 Rum, 21.

2) Sırasıyla bak. C.Sağîr, 1/130; İ. Mace, Hn. 1854;. M. Mesabih, Hn. 3096; K. Hafâ Hn. 528; M.KUmmal 6/391.

3) Sırasıyla bak. K.Hafa, 2833; M.K. Ummal, 6/391.

4) S. Tirmizî, Hn.1087.

5) S. İ. Mace,Hn. 1859.

6) S. Tirmizî, 1085.

7) M. K. Ummal,6/390.                                                                               ,

8) Nisa, 34.

9) M. Mesâbîh, Hn.3254.

10) Nisa, 19.

11) Tac, 2/315.

12) Nahl, 72

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-aile-3-154h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim