İSLAM’CA YAŞAMAYAN HAYVANCA YAŞAR

İSLAM’CA YAŞAMAYAN HAYVANCA YAŞAR
İSLAM’CA YAŞAMAYAN HAYVANCA YAŞAREn güzel düzende yüceliklerekabiliyetli olarak ya­ratılan insan, kâinatın en üstün varlığıdır. Ancak in­sanıdiğer varlıklar arasında yükselten biyolojik yapısı, mücerret aklî gücü,konuşma ve düşünme kabiliyeti değildir.

İSLAM’CA YAŞAMAYAN HAYVANCA YAŞAR

En güzel düzende yüceliklerekabiliyetli olarak ya­ratılan insan, kâinatın en üstün varlığıdır. Ancak in­sanıdiğer varlıklar arasında yükselten biyolojik yapısı, mücerret aklî gücü,konuşma ve düşünme kabiliyeti değildir.

İnşam yücelten yaradana muhatapolmasıdır. Kendisine verilen bedenî, aklî ve ruhî güçler sebebiyle Allah'ınemir ve yasaklarına göre yaşamakla mükellef tutulmasıdır.

İnsan, İslâm düzeninin getirdiğimükellefiyet yü­künden kaçındığı, bu mukaddes programın çizgisinden saptığısürece yaratanına muhatap olmak nimetinden yoksun kalacağı için, insanlıkseviyesinden düşmüş, hayvanlık düzeyine inmiş, hatta daha da aşağılara yu­varlanmışolur.

MuhteremMüminler!

Hz. Âdem'den,Hz. Muhammed'e (S.A.S.) kadar bü­tün peygamberlerinbildirdiği ve en mütekâmil şeklini sevgili Peygamberimizin sunduğu İslâmDini'nin, Pey­gamberler aracılığı ile istisnasız bütün insan toplumla­rınasunuluşu, inşam, insanlık çizgisinde ve Allah'a kulluk görevinde tutmakiçindir. Bunun içindir ki Kur'-ân-ı Kerim kâfirleri; imanla inkâr arasındabocalayan münafıkları; kendi başına buyruk olarak nefsini putlaştıran veinsanları ma'butlaştıran batılperestleri hay­vanlık çizgisinden aşağıda olarakvasıflandırmaktadır.

YaradanımızKur'ân-ı Kerîmde şöyle buyurur:

FurkanSûresi âyet 44 :«Ey Peygamber! (Allah'a, O'nun kanunlarına ve Âhiret Hayatı'nainanmayanların) çoğunluğunun yok­sa (gerçeği) dinlediklerini ve akıllarınıkullandıklarım mı sanırsın? Onlar şüphesiz davarlar gibidir. Davarlar gibi olmakbir tarafa daha da sapık yolludurlar.»

ArafSûresi Âyet 179 :«And olsun Cehennem için (bu tiplerden) bir çok insan ve cinyarattık. Onların kalpleri vardır.(Vardır ama) kalpleriyle anlamazlar. Gözlerivar­dır. (Ne var ki) gözleriyle görmezler. Kulakları vardır (ama) kulaklarıylaişitmezler. Onlar davarlar gibidirler. Üstelik daha da sapık yolludurlar. Evetonlar gafillerin ta kendileridir.»

Müminler!

Yaradanamuhatap olarak ve O'nun emirleri ve yasaklarına göre yaşayarak İslâm'ca birhayat sürme­yenlerin de akıllan vardır, amma gerçeği kavramak için düşünmezler.Düşünmedikleri için nefislerine şu sualleri sormazlar:«Bu kâinat nedir? Buevren düzenini kuran ve ya­şatan kimdir? Ben kimim, nereden geldim, nereye gideceğim?Beni yaratan bana görev vermiş midir? İnsan­larla ilişkilerim nasıl olacaktır?Ben hangi yüce otori­teyi tanıyacağım? Ölüm nedir, ne getirecek, ne götüre­cek?Emelleri ile bu dünya hayatına sığmayan ben Ölümle bitecek sınırlı bir hayatiçin mi yaşayacağım?» Bütün bu sualleri vicdanlarına yöneltmezler ki ha­kikatikavrayabilsinler.

 Allah'ave O'nun mutlu edici Şeriatına inanıp tes­lim olmayanların gözleri de vardır.Ama bu gözlerle hayvanlar gibi yalnız eşyayı görürler. Fakat kalp göz­leriyoktur onların. Bu nedenledir ki şu kâinat ve dün­ya sergisinde ve de özvarlıklarında kendilerine sunu­lan Hakk'a götürücü belgeleri görmezler. Arzuetme­dikleri için göremezler. Kulaklarıda vardır onların. Amma Hak çağrışım duymazlar. Onlar da hayvanlar gibi sesalırlar, fakat hangi sesin Hak ve hangi sesin Batıl olduğunu ayıra­mazlar.

Kur'ândiliyle ifade edersek, «Karanlıklar içinde sa­ğır, kör ve dilsiz» olup gerçeğiduymaz, görmez, söyle­mez, düşünmez ve Hakk'a dönmez olan bu zavallıların pektabiîdir ki insanlıkla ilişkileri yoktur. İnsanlığın programı olan İslâm'lıklaalâkaları yoktur ki insan ola­bilsinler. İnsanlık seviyesinde kalabilmek içiniman ge­reklidir. Allah'ın ve Peygamberinin emir ve yasakları çizgisinde bütüngüzellikleri yaşamak zaruridir.

AzîzMüminler,

İnsanlıkdüzeni İslâm'a bağlanmayanlar gerçekten hayvanlar gibidirler. Çünkü hayvanlargibi ölçüsüz ve düzensizdirler; yalnız dünya hayatı için yaşar ve ye­teneklerinikullanırlar. Allah hâkimiyetini, Peygamber önderliğini kabul etmeyenlerinyaşayışım, hayvan ların yaşayışı ile mukayeseettiğimizde varılacak neti­ce bu gerçeği sergileyecektir.

Bunlar hayvanlar gibisadece yemek, içmek ve cin­siyet kanunlarına uyarlar. Bunun dışında hayatlarınayön veren değişmez hayat kanunları, değer ölçüleri yoktur onların. Bu günyasakladıklarım yarın meşru tanırlar. Bu gün meşru tanıdıklarını yarın yasaklar­lar.Doymaksızın sömürürler, içkileri ve şehvetleri putlaştırırlar.

Allah'a inançla, ÂhiretHayatı'na imanla hayatları­nı manalandıramayan ve gayelendiremeyenler hayvan­largibi çevre şartlarına uyarlar, kuvvet kanununu be­nimserler. Bu sebeplekuvvetlileri zayıflarım ezerler. Güçsüzler, haklarını koruyamazlar. Ancakbunlar hay­vanlardan daha tehlikelidirler. Çünkü bunların kaba kuvvet yanındakültürel, siyasî ve iktisadî güçleri de vardır. Bu güçleri de kullanır bitmekbilmez bir ihti­rasla sadistçe ezerler.

Sermayenin emeği ezmesi,güçlenen emeğin serma­yeyi vurması, kanunlarla dokunulmaz kılman faiz veihtikâr sömürüsünü devam edip gitmesi, rüşvetin geçer akçe olması, silâhlıeşkiyanın şehirlerde yerleşmesi, toprak işgalleri ve emperyalist emellerleharpler çıka­rılması benimsenen kuvvet kanununa ne kadar açık belgelerdir.

  • İslâm'ca yaşamayanlar gerçekten hayvanlar gibi­dirler.Yalnız kendi maddî menfaatlerini düşünürler. Yaratandan merhamet beklemedikleriiçin, yaratılana merhamet etmezler. Toplum yararlan onları ilgilendir­mez.Onların sosyal adalet ilkeleri, kanım emdikleri kit­lelerin üretim güçlerininzayıflamaması içindir.

Onla­rın mücadelesi demağduriyetten, hasetten ötürüdür. Mevki ve şöhret ihtirası içindir. Lüpçülükiçindir. Mağduriyetten kurtuldukları, mevki buldukları, rşöhrete erdiklerindeölçüleri değişir. Zira adaletleri, fa­ziletleri Allah'a ve Âhiret Günü'neimandan doğmamaktadır. Çünkü onlar Âhiret Günü'ne; Cennet ve Cehennem'einanmazlar, inanmadıkları için de yalnız dünya için yaşarlar.

Evet, İslâm Dini'ne iman ve onuyaşama ile fi'len insanca yaşamayı kabul etmeyenler ölçüsüzlükte, so­rumsuzlukta,düşüncesizlikte ve kafalarına buyruk olarak yaşamada hayvanlar gibidirler.Cesaretle yapıla­cak tahlilin neticesi budur. Hatta onlar Kur'ân ifade­siyleyaşantıda hayvanlardan da sapıktırlar.

Zira hayvanlar kendilerinceidraki mümkün olan faydalı ve zararlı şeyleri idrak ederler. Faydalıyı sağla­maya,zararlıdan sakınmaya çalışırlar. Bunlar ise menfaatli olanla zararlı olanlarınarasını tefrik etmezler. Cennete yöneleceklerine azab-ı elîme yönelirler.

Muhterem Müminler!

Hayvanlar men'edildikleri zamandururlar, bir yö­ne yöneltildikleri zaman yönelirler. Bunlar Hakk'a ve
hayırlara yöneltildikleri halde gitmezler.

Hayvanlara faziletleri elde etmegücü verilmemiş­tir, onlara ise verilmiştir. Fakat bu güçlerinden fayda­lanmazlar.

Hayvanlar itaatkâr olmasalar daisyanı da meslek tutmazlar. Bunlar ise isyan yolundadırlar. Hayvanlarsahiplerini tanır ve itaat ederler. Bunlar ise Rablerini tanımaz, anmaz veitaat etmezler.

Müminler!

Sığınacak Rableri, yaşanacaksabit hayat program­ları, varılacak hayatî hedefleri, erme ümidini taşıya­caklarıÂhiret Yurtları Cennetleri olmayan bu hayvanca yaşantıyı meslek tutmuşzavallılar için var olan ne­dir?

Cehennem'in kendileri içinyaratıldığı bu batılperestler yemek, içmek, üremek ve her an can verip ayrıla­bileceklerigeçici bir dünya hayatı için mi yaşıyorlar? Buna insanî bir hayat denebilir mi?

İnsanlığa talip olanlar,Cennet'e girmek isteyenler İslâm'a talip olmaya mecburdurlar. Başkaca yol yok­tur.

Peygamberimiz «Allah katındamümin yakınlık sırrına ermiş meleklerden daha üstündür.» buyuru­yor.

Böylesine yücelmek mümkün ikeninançsızlığı, ilâhi yasaları tanımazlığı ve ibâdetsizliği meslek tutarak aklı,ihtiras ve şehvetleri putlaştırarak yolca hayvanlardan da sapık olmak,aşağıların aşağısına; Cehennem'e doğ­ru yuvarlanmak ne ağlanacak hâldir?

Hutbemizi Muhammed Sûresi'ndenbir âyetle biti­riyorum. «Allah (İslâm Dini'ne) inananları; (bu dinin öğret­tiğive yapılmasını emrettiği) güzel amelleri yapanları altından ırmaklar akanCennet'lere sokar.Kâfirler ise zevklenirler ve hayvanların yediği gibi yerler.Ama (varacakları) âteştir.» (2)

1 Müntahab-ü Kenzül-Ummal, 1/91.

2 Muhammed, 12

 

 



Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamca-yasamayan-hayvanca-yasar-3-13h.html



Sexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim