İSLAM ZAVİYESİNDEN SANAYİ VE BİLGİ TOPLUMU OLMA GEREĞİ -2

İSLAM ZAVİYESİNDEN SANAYİ VE BİLGİ  TOPLUMU OLMA GEREĞİ -2
İSLAM ZAVİYESİNDEN SANAYİ VE BİLGİ TOPLUMU OLMA GEREĞİ -2İslâmDini'nin  yüklediği vazifelerinyapılabilmesi,maddi ve manevi gücü gerektirir. Yaşadığımız dönemlerde bununanlamı donanımlı ferlerin öncülüğünde Sanayi ve Bilgi Toplumunu oluşturmaktır.

İSLAM ZAVİYESİNDEN SANAYİ VE BİLGİ TOPLUMU OLMA GEREĞİ -2

İslâmDini'nin  yüklediği vazifelerinyapılabilmesi,maddi ve manevi gücü gerektirir. Yaşadığımız dönemlerde bununanlamı donanımlı ferlerin öncülüğünde Sanayi ve Bilgi Toplumunu oluşturmaktır.Bu yapılamazsa  siyasi ve ekonomikbağımsızlığımız  yanı sıra kültürelbağımsızlığımızı korumamız  mümkün olmaz.İslâmi İman ve yaşam kuralları da gereğince yaşanılıp yaşatılamaz.  Güçlü olabilmek için atılması gereken ilkadım ise sanayileşmektir.

Kur'ân-ı Kerim, demir ve bakır gibi sanayileşme için gerekli ham maddelerin insanlara verilmiş büyüknimetler olduğunu açıklamak­ta, madenlerden çeşitli âlet ve sanat eserleriyapabilme kabiliyetinin insanlara verilmiş mühim bir nimet olduğunu beyanetmektedir.Sanayileşmenin temellerinin Peygamberler eliyle atıldığını daaçıklamaktadır.

Peygamberlikleri  mucizeler­lekanıtlanmakla birlikte görevlerini yapmada sebep-netice kanunlarına tâbi olanPeygamberler, Rabbimiz tarafından sanayi gücü ile kuvvetlendirilmişler­dir.

 a - Hûd sûresinin 37. âyetindeYüce Rabbimiz, Nuh Peygambere şöyle emir verdiğini açıklamaktadır:

«Bizim nezâretimiz ve vahyimiz ile bir gemi yap...»

Allah'ın emri ile ve ondan aldığı vahiy ile Hz. Nuh'­un yaptığı gemininkavminin îman edenleri ve bunla­rın muhtaç oldukları şeyleri ve her hayvandaniki eşi içine alabilecek ve dağlar gibi dalgalar arasında seyre­debilecek birgemi olduğu ve bu geminin ateş gücü ile çalıştığı mezkûr surenin 40-42. âyetlerinde beyan olunmaktadır. (1)

b -  Rabbimiz Enbiyâ Sûresi'nde:« Biz Davud'a sizi savaşta koruması için zırh yapmayı  öğretmiştik...» buyurmaktadır. Sebe'Sûresi'nde ise: «... Biz Davud'a demiri yumuşattık. (Demiri istediği gibi kul­lanmabilgisi ve gücünü verdik.)»duyurusunu yapmaktadır. Böy­lece Dâvud Peygamber'insanat ve sanayi gücü ile desteklendiği açıklanmaktadır. (2)

c - Süleyman Peygamberin sanat/sanayi gücü ile kuvvetlendirildiği  de Sebe' sûresinde şöylece bildirilmektedir:

«Biz ona bakır madenini sel gibi akıttık.Yönetiminde Rabbinin izniyleiş gören cinler de vardı...Onlar, mabedlerden, heykellerden, büyük havuzlargibi çanaklardan, sabit kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı.» (3)

Neml sûresi'nde ise Süleyman Peygamber'in çevre­sinden bilgin birkişinin Sebe' melikesi Belkıs'ın yüzlerce klometre uzaklıktaki tahtını biranada; göz açıp kapama süresi içinde Süleyman Peygamber'in huzu­runa getirdiğiaçıklanmaktadır. Böylece Hz. Süleyman'­ın üstün deha sahibi fen bilginleri iledesteklendiği ifa­de edilirken, fezada ses ve resimler gibi eşyanın da nak­linemuvaffak olunduğuna işaret edilmekte, böylece mü'minlere geniş ufuklar çizilmektedir.  (4) d - Kehf sûresi'nde, Ye'cüc ve Me'cüc ordularına karşıZülkarneyn ve ordusundan yardım dileyen kavim­le Zülkarneyn arasında geçenkonuşma nakledilmekte, mazlumların sanayi gücünü kullanan bir Hak adamıaracılığı  ile nasıl desteklendiğiaçıklan­maktadır. Adı geçen sûrenin 95. ile 97. âyetlerinde şöyle buyrulur:

«(Yardım isteyen kavmin temsilcileri şöyle) dedi­ler:  Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc ülkedebozgunculuk yapmaktadırlar. Bizim­le onlar arasında bir sed yapman karşılığındasana bir vergi versek. Zülkarneyn de şöyle dedi:Rabbimin bana verdiği (ilim,teknik ve yaptırım) gücü sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Haydi işgücü ile bana yardım edin. Bana demir kütleleri getirin de sizinle onlarınarasında bir sağlam sed yapayım. Karşılıklı iki dağın arasını demir küt­leleriile doldurduğu vakit Zülkarneyn; -ateşi yakıp körükleyin- dedi. Sonundademiri  kor haline getirdiğinde,  ise"bana erimiş bakır getirin de üzerinedökeyim" dedi. Artık Ye'cüc ve Me'cüc  buşeddi ne aşabildiler, ne de onu delebildiler.»

Aziz Mü'minler!

Yukarıda, Kur'ân-ı Kerim'den sunduğumuz misal­ler, bizlere Hakk'ın,adalet ve faziletin sanayi gücü ile korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesilüzumunu  öğretmektedir.Bu mevzuda AzizPeygamberimiz de bizleri uyar­maktadır.

Muhtelif hadisleriyle, bizleri tarımcılık ve hayvan­cılığa teşvik edenPeygamberimiz, sanayileşme konu­suyla ilgili bir hadislerinde şöylebuyurmuşlardır:«Rızkı yeraltı kaynaklarında arayınız.» (5)

Yer altı kaynaklarının, ağır sanayii kuracak ve ya­şatacak hammaddeleriihtiva ettiği, sanayileşmedikçe de bunlardan rızık kaynağı olarak faydalanılama­yacağıaçıktır.

Peygamberimizin bu konuda daha açık yönlendirmeleri de vardır.AzizPeygamberimiz bir defasında bir ziraat âletini işaretle şöyle buyurmuşlardır:

«İşte bu âlet bir toplum fertlerinin evine girer (o toplumda sanayi veticaret gereken ilgiyi görmez)se) Allah o toplum binasına zillet ve sefaletsaçar.» (6)

 Yukarıda ma'nalarını sunduğumuziki hadisin açısından İslâm dünyasına bakıldığında, İslâm ülkelerini kuşatanzillet ve fakirliğin daha ziyade yer altı kaynaklarından yararlanılamamasındanve de sanayileşmenin gerçekleştirilememesinden kaynaklandığı de görülecektir.

Peygaberimizin; [«Allah sanatkâr mü'min kulu­nu sever.» «İnsan elininemeğinden daha hayırlı bir ye­mek yememiştir.»] (7) buyurması ve demircilikgibi   sanatların ilk öğreticilerininPeygamberler oldu­ğunu açıklaması da sanayiye yönlendirmektedir.

Mü'minler!

İslâm, insanları Allah'a döndürmek, tecavüzlerdenkurtarıp hür yaşatmak, ahlâk ve fazilet öl­çülerini kökleştirmek, ebedî hayatınvarlığını ve Allah'­ın huzurunda muhakeme olunacağını bildirmek içingönderilmiş bir nizamdır.

Şüphesiz O'nun görevi, sanayileşme/bilgi toplumu oluturma edebiyatı yap­makdeğildir. Böyle olmakla birlikte O, , insanlığın refahı ve maddî ha­yatıngelişimi için umûmî teşvikler yapar ve bu arada sanayileşme konusunda olduğugibi kısa ve özlü örnek­ler verir.

Biz bu misalleri deözetleyerek sunduk.

Aziz Mü'minler!

Aslınd amacımız sanayileşmenin zarûretini ifa­de etmekten çok,sanayileşmenin imanlılar, ahlâklılar elinde gerçekleşmesi gereğiniaçıklamaktır.

Kur'ân-ı Kerim, imandan, adalet ve faziletten yoksun nice gelişmişmilletlerin helâka uğradıklarını ve gelecekte de yıkı­ma mâruz kalacaklarınıçok ağır bir dille pekiştirerek  beyan etmektedir.

Allah'a ve Âhiret hayatına imanın refakat etmediği sanayileşme, dünyamilletlerine huzur getirmediği gibi İslâm Ülkelerine ve milletimize de mutluluk getirmeyecektir.

Bunun içindir ki, biz Hak'la güçlendirilmiş bir sa­nayileşmedenyanayız.Ekonomik politikamız sa­nayileşmemizi düzenlerken, eğitim ve kültürpolitika­mız da bizi İslâm'a döndürmeli ve Hak çizgide yaşama aşkımızı geliştirmelidir.

Bütün bu arzuların gerçekleştirilebilmesi gerçek mü'minlerinsanayileşme ve bilgi toplumu oluşturma dâvamızın öncülüğünü yap­masınabağlıdır.

Bu dâvanın tahakkuku için çocuklarımızı en verimli okullar ve engelişmiş üniversitelerde okutmalıyız. Birleşmeli, yurt içi ve dışında devtesisler kurmalı, inandığımız sanayi tesisle­rine ortak olmalıyız. Mü'min işçiler,müteşebbisler, iş adamları ve idareciler olarak birbirimizi uyarmalı,yüreklendirmeli ve yönlendirmeliyiz.

Hutbemizi Enfal sûresinden, asrımızda çok iyi anla­şılması ve izlenmesigereken âyetlerle bitiriyorum: [«Allah'a ve O'nun Peygamberine itaat edin. (Si­yasî,iktisadî ve kültürel yollarla) sakın birbirinizle çekişip gevşemeyin ki, sonrakorku ile zaafa düşersiniz, gücünüz (yitip) gider. (Siyasî iktisadî ve kültürelbir­lik üzerinde) sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir.»

«... Ve Allah, ancak sabırlı kullarını sever.»]   (8)

1.HakDini Kur'ân Dili, Elmalı Hamdi Yazır. 2, baskı, 4/2780-84.

2.Enbiya, 80; Sebe',10.

3.Sebe', 12.

4.Neml, 40.

5.Keşfül Hafa, Hn.396.

6.S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter.  1.  Baskı, 7/171.

7.El-Câmiûs-Sağîr,   1/75.

8.Enfal, 40; Ali İmran,146

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-zaviyesinden-sanayi-ve-bilgi-toplumu-olma-geregi-2-3-159h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim