İSLAM VE SINIRLI ÇOK KADINLI EŞLİLİĞİ GEREKTİREN SEBEBLER

İSLAM VE SINIRLI ÇOK KADINLI EŞLİLİĞİ GEREKTİREN SEBEBLER
İSLAM VE SINIRLI ÇOK KADINLI EŞLİLİĞİ GEREKTİREN SEBEBLER"Sınırlıçok kadınlı eşlilik" İslâm Dini'nin, oluşabilir ferdî, ailevî ve sosyal problemlerin çözümü için baş vurulabilir kıldığımanevi  kurumlardan biridir. Mü'minler tarafından gerçek mahiyetiyle bilinme­diği için, aydınlar vehalk kesiminde konu edinilen ve çoğu kez yerilen ve istihza(alay) edilenşekliyle İslâm imanını ze­deleyici.

İSLAM VE SINIRLI ÇOK KADINLI EŞLİLİĞİ GEREKTİREN SEBEBLER

"Sınırlıçok kadınlı eşlilik" İslâm Dini'nin, oluşabilir ferdî, ailevî ve sosyal problemlerin çözümü için baş vurulabilir kıldığımanevi  kurumlardan biridir.

Mü'minler tarafından gerçek mahiyetiyle bilinme­diği için, aydınlar vehalk kesiminde konu edinilen ve çoğu kez yerilen ve istihza(alay) edilenşekliyle İslâm imanını ze­deleyici bir vasfa bürünen bu mevzuu açık­lamayaçalışacağız.

 Tabîi  şartlar altında bir kadının bir erkeği tatminedebileceği genel olarak kabul edilebilir. Bu itibarla, mutluluk için tavsiyeedilir ve arzulanır olan, şüphesiz tek kadınlı aile hayatıdır. Ancak, düşünürkişilerin takdir buyuracağı gibi, fert ve cemiyet hayatı her zaman tabîişartlar altında cereyan etmez. Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatın akışı öylezarûretler doğurabilir ki bu şartlar içinde birden fazla kadınla alâka kurmakve bu ilişkiy izdivaçla(evlilikle) meş­rulaştırmak gerekebilir. Tecrübeler bunupek açık bir şekilde göstermektedir.

Birden fazla kadınla ilişki kurmayı gerektiren sebepleri, şahsî veailevî olanlarından başlayarak şöylece hu­lâsa edebiliriz:

a -Kadının, eşlik vazifesini yapabilmesine en­gel müzmin veya tedavi edilemez birhastalığa ya­kalanması,

b- Kısır olması,

c -Kadının cinsel gücü ve doğurganlığının erkeğe nazaran 10 -15 yıl erkenzayıflaması ve bu devrede çocuk arzu edi­lebilmesi,

d -Kadının erkeğe nazaran oldukça yaşlı olduğu evliliklerde, zamanla daha genç birkadına ihtiyaç duyuran dengesiz bir durumun ortaya çık­ması,

e -Kültürel,parasalve cinsel yönden güçlü olan kişilerin sosyal, ruhî ve fizikî baskılar al­tındabir tek kadınla yetinmesinin çeşitli buhranlar do­ğurabilmesi ,

f - Âdetgünlerinde, lohusalık devrelerinde, gebe­liğin -husûsiyle- son haftalarındacinsî münâsebetin tıbben sakıncalı olması sebebiyle kadının eşlik gö­revleriniyapamamasının bazı erkeklerde problem oluştrması,

Evet, busebepler birden fazla kadın almayı gerek­tirebilir.

Burada âdet velohusalık günlerinde cinsî münase­bette bulunmanın İslâm Dini'nde haramolduğunu ha­tırlatmak isterim.

Bütün bu ve bu gibi ferdî ve ailevî gereksinimler içinde erkeğin eşiile yetinmesi ve ona vefa göstermesi pek tabîidir ki bir fazilettir. Ancak, bufazileti herkesten beklemek insafsızlık olur. Cemiyet ya­rarları bakımındanbuna gerek de yoktur.

Kaldı ki, bir­den fazla kadınla evliliğin zarurî görüleceği yer­de,birinci kadını boşama ve yeni bir evlilik yapma yo­lu da denenebilir. Şüphesizbu yol, -İslâm Aile Huku­ku'na göre de- meşru bir yoldur. Ancak, tarafsız birsosyolog yaklaşımı ile incelendiğinde görülecektir ki, tek hukukî çıkar yololarak boşanma, kadın menfaatleri za­viyesinden her zaman tercih edilebilir,adil ve yararlı bir yol değildir.

Arzettiğimiz ferdî ve ailevî zaruretler kadar, değineceğimiz sosyalsebepler de zaman zaman  sınırlı çokkadınlı  eşliliği gerekli kılabilir.

aa - İstatistikler açıkça göstermektedir ki,  değişik sebeblerle bazı ülkelerde kadın sayısı erkek sayısına nazaran fazla   olabilmektedir.

Peygamberimiz bir mucizevi hadislerinde bu gerçe­ği şöyleaçıklamaktadır:«... İnsanlar öyle bir dönem yaşayacaktır ki o dö­nemdeerkeklerin azlığı ve kadınların çokluğu sebebiyle i ilişki kurabilmek için kırkkadının bir erkeğin ardına düştüğü görülecektir.» ('1)

İnsanlık tarihinin her devrinde olduğu gibi, asrı­mızda da devam edenharplerin kadın sayısını erkeksayısının pek çok üstüne çıkararak hadistebildiren dönemi yaşatabileceği açık bir gerçektir. Bir erkeğe iki veya üçkadının düştüğü bir toplumda tek kadınla evlenme mecburiyeti, kadın­ların mühimbir kısmını aile saadetinden mahrum etmek ve haram ilişkilere  sürüklemek olur.

Evlilik yanında ahlâk dışı ilişkileri, huku­kî zevce yanında fahişeyi,nesebi sahih çocuk yanında veled-i zinayı tabîi karşılamak istemeyecek hercemiyet için bu durumda sınırlı  çokkadın alabilme ruhsatını hukûkîleştirmekten başka çıkar yol yoktur.

İkinci Dün­ya Savaşında büyük bir erkek zayiatı veren Almanya'­da,kadın adedindeki fazlalık, fuhşu süratle geliştir­miş, gayr-i meşru nesli büyükölçüde artırmış, zinanın yol açtığı hastalıkları da toplumu tehdit edecek oran­daçoğaltmıştır. Neticede bu olumsuz gidişi durdurmak maksadıyla ve Almankadınlarının arzusuyla Bon hü­kümeti çok kadınlı eşlilik yasasını kabûl etmekve bir süre yürürlükte tutmak mecburiyetinde kalmıştır.   (2)

Kadınların sayısındaki fazlalık İstiklâl Harbi'nden sonra yurdumuzda dagörülmüş ancak bu problem sınırlı çok kadınlı eşlilik (taad­düd-i zevcat)ruhsatı sayesinde sosyal ve ahlâkî bir bu­nalıma düşülmeksizin kendiliğindençözülmüştür.

bb - Özellikle, sosyal yardım imkânlarının pek kıt olduğu ülkelerde,inamusundan fedakârlık yap­maksızın geçimini sağlayıcı bir iş edinemeyecekyetim, dul ve yaşlı kadınların bir aile bünyesi içinde himaye altına alınmasıgereksinimi de  birden fazla kadınalabilmeyi gerekli kılabilir.

cc - En mazbut toplumlarda bile vukuu muhte­mel cinsel nitelikligünâhlar, cinayete ve fuhşa sürüklenmek veya ilgiye muhtaç bir çaresiz olarakortada kal­mak gibi daha büyük felaketlere dönüşebilir. Bunu en­gellemekiçin,  sınırlı çok kadınlı  eşlilik makul bir yol olarak görülebilir.

Cemiyetten cemiyete ve aynı toplumun bünyesin­de devamlı bir değişiklikgösteren sosyal olaylar, şüp­hesiz bu yola başvurulmasını zarurî kılan dahanice  sebepler ortaya çıkarabilir.

İşte bütün bu ferdî, ailevî ve içtimaî zarûretler dolayısıyladır ki,İslâm Aile Hukuku boşanma yolunu açık tutmuştur. Bununla beraber, birincihanımı boşamaksızın, birden fazla kadın alabilmeyi, örneğin nafakada ve berabergecelemede adalet gösterilmesi şartıyla sadece caiz görüp onaylamıştır. Dörtadediyle de sınırlamıştır.

İslâm Düzeni'nin, zina ve âfetlerinden korumak için, emir ve tavsiyeetmeksizin başvurulabilir bir sos­yal kurum haline getirdiği sınırl çok kadınlıçok eşliliği  (taaddüd-i zevcatı)yasalaştıran âyetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor:[«Eğer yetim kızlar hakkındaadil davranamamaktan korkacak olursanız hoşunuza giden kadınlarla ikiye,üçe,dörde kadar evlenin.Eğer onların aralarında da adaletli olamamaktankorkacak olursanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuzla yetinmelisiniz.Doğru yoldan sapma­manız için en uygunu budur.»

«Adaletli hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, ka­dınlar arasındaeşitlik yapamayacaksınız, bari bir tara­fa büsbütün meyledip de ötekini (nedul, ne kocalı bir durumda) askılı bırakmayın.

Eğer, nefsinizi düzeltir ve (haksızlıktan) sakınırsa­nız, Allahşüphesiz bağışlayan ve merha­met edendir.»] (2)

Muhterem Mü'minler!

Yalnızca değindiğimiz sebeplerin zaviyesinden bak­makla da dinimizdekisınırlı çok kadınlı eşliliğe onay verilmesinin önemi/değeri kavranılamaz.    

Bu hukukî müsaadeye, açıklanan zaruret­ler açısından bakmanın yanısıra,kadın-erkek karışımını sınırlayarak ahlâkî kayıtlar altına alan; flörtü menedenve fuhşa götürücü bütün yolları tıka­yan, zinayı ferdî ve içtimaî hayatın entahribkâr düş­manı görerek yasaklayan ve de zinakârları cezalandıran İslâm Diniaçısından da bakmak lâzımdır.

Kadından, hukukî ve ahlâkî mükellefiyetler gerek­tiren evlilik yoluyladeğil de, flört ve zina yoluyla yarar­lanmak isteyen ahlâksızlar ve cinselliğitüm boyutlarıyla ticari yatırım sektörüne dönüştüren sömürücüler,dinimizinyölendirmeksizin sadece müsaade ettiği sınırlı çok kadınlı eşliliğin yü­celiğinikavrayamazlar.

Mü'minler!

Taaddüd-i zevcat olarak da ifade edilen dörtle  sınırlı çok kadınlı eşlilik kurumunnmeşruiyetine iman etmek mec­buriyetindeyiz. Bu İslâmî ruhsatı inkâr etmek veyahafife almak mü'mini kâfir kılar. Kâfirler ise ebedî Cehennemliktir.

Sözü Aziz Peygamberimize bırakalım:«Evleniniz, fakat boşanmayınız. ZiraAllah (c.c.) (boşanıp-evlenerek) zevkine düşkünlük gösteren er­kekleri vekadınları sevmez.» (4)

1) Tac, 2/40.

2)  Kur'ân Nizâmı, M.Ebu Zehra, Kazdal Yay. 1969, sh. 42.

3)  Nisa, 3, 129.

4)  El-Camiüs-Sağîr(Tezevvüc) maddesi, 1/130.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-ve-sinirli-cok-kadinli-esliligi-gerektiren-sebebler-3-156h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim