İSLAM VE IRKÇILIK

İSLAM VE IRKÇILIK
İSLAM VE IRKÇILIKHz. Muhammed atacılığıile tebliğ edilen İslâm Di­ni, Allah'ın bütün insanlık için seçtiği son ilâhîkanun­lar düzenidir.

İSLAM VE IRKÇILIK

Hz. Muhammed atacılığıile tebliğ edilen İslâm Di­ni, Allah'ın bütün insanlık için seçtiği son ilâhîkanun­lar düzenidir.

Bu din insanlık içinkonulmuştur. Muhatabı bütün insanlıktır.

Bu sebepledir ki İslâmDini ırk ayırımı yapmaksı­zın bütün insanlığı, sunduğu iman ve amel nizâmınaçağırmaktadır.

Bu Hak Din'in iki anakaynağı Kur'ân ve Sünnet'te çağrılar geneldir.

«Ey İnsanlar!Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibâdet edin...» (1) şeklinde umûmîvasıftaki hitaplar, «... Hepiniz Âdem'inçocuklarısınız. Âdem ise topraktandır...» (2) şeklindekigenel bildiriler Kur'ân ve Sünnet'te insanlığın bir bütün olarakdeğerlendirildiği belgelemektedir.

MuhteremMüminler!

insanlığı, İngiliz, Arab,Türk ve Japon gibi ırkı özelliklerine göre ayırmayan İslâm Dini, onları temsilettiği ilâhî Düzen'e îman eden ve etmeyenler olarak iki ana gruba ayırmıştır.Müminler, kâfirler ve münafık­lar şeklinde de isimlendirmiştir.

İslâm Dini soya - ırkagöre değil de inanca göre ayırım yaptığı içindir ki O'nun nazarında asıl olansoy - ırk değil inançtır. Ancak İslâm, inancı ana ayırım öl­çüsü olarakkullanırken ırkı da bir hayat gerçeği ola­rak kabul etmiştir. Pek tabiî kikabul edilen bu gerçek izafî bir gerçektir. Zira Allah insanları bir teknefis-den, Âdem'den üretmiştir. Soy - ırk dediğimiz realite bir renk ve dilfarklılığıdır.

Rabbimiz şöylebuyurur!

[«Ey İnsanlar! Sizi birtek kişiden yaratan ve on­dan eşini yaratıp ikisinden pek çok erkekler ve kadın­larüreten Rabbiniz (Allah'ın azabına uğramak) tan ko­runun...»

«Ey İnsanlar! Biz sizibir erkek ve bir dişiden ya­rattık. Birbirinizi tanımanız - kaynaşmanız içinsizi milletlere ve kabilelere ayırdık...»] (3)

Yüce Mevlâmız yarattığıbu soy-ırk gerçeğinin var­lığı ve yüceliğine delâlet eden bir belge olduğunu daşöylece açıklamaktadır.

Rum Sûresi Ayet22:«O'nun (varlığına rahmeti ve gücüne delalet eden alâmetlerden biri de)göklerin ve yerin yaratılması, dil­lerinizin ve renklerinizin değişikolmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için belgeler vardır.»

Anlamlarını sunduğumuzâyetler İslâm Dini'nin izafî de olsa soyu-ırkı bir gerçek olarak kabul buyur­duğunuaçıklamaktadır. Ayrıca İslâm Dini'nin yüklediği içtimaî görevlerde takib1 ettiği usûl de soy-ırk gerçeğini meşrulaştırmaktadır.

Şöyle ki, Dinimiz,Peygamberimize ve O'nun şah­sında müminlere yüklediği Hakk'a çağırma veBatıl'dan sakındırma vazifesine önce akrabadan başlanılma­sını istemiştir. Dahasonra da içinde yaşanılan şehir halkı ve çevresinin muhatap edinilmesiniemretmiştir. Ayrıca tebliğ edilecek ilâhî vahiy mesajlarının tebliğ yapılacaktoplumun diliyle açıklanması da öğütlenmiştir. (4)

Akraba fertleri, şehirhalkı ve çevresini oluşturan insanlar ve aynı dili konuşan topluluklar çoğu kezay­nı ırktan oldukları içindir ki İslâm'da soy-ırk gerçeği meşru bir gerçektir.

Aziz Müminler!

Burada bilinmesi zarurîen önemli husus soy-ırk gerçeğinin tanışılıp-kaynaşılarak hayatın kolaylaştı­rılmasıve bazı sosyal görevlerin öncelik sırasına göre muhataplarının belirlenmesimaksadıyla meşrulaştırılmış olmasıdır.

Bunun içindir ki soyculuk- ırkçılık İslâm'ın inanç sisteminin çizdiği dâire içinde meşrudur.

Bu mukaddes çemberindışına taşan ve İslâm'ın inanç temeline dayalı değer ölçüleriyle çatışan birsoy­culuk - ırkçılık men'olunduğumuz bir cahiliyyet gelene­ğidir.

Değindiğimiz bu hakikatiaçıklamak içindir ki Pey­gamberimiz şöyle buyurmuşlardır:[«Irkçılığa çağıranbizden değildir. Irkçılık için vu­ruşan bizden değildir. Irkçılık üzerinde ölenbizden de­ğildir.»

«Her kim (İslâm Dini'nin reddettiği) cahiliyyet öl­çüleriylenisbetlenerek soyculuk-ırkçılık yaparsa ona üstü kapalı olmaksızın - Babasınınpenisini yiyesice adam - diy(erek onu ve davasını yer) iniz.»] (5)

Dinimizin bu ve benzeri nebevi buyruklarlayasakladığı ırkçılık şüphesiz İslâm Dininin inanca dayalı olarak yaptığı ayırımred olunarak yapılan ırkçılıktır. İslâm Dini'nin emirleri ve yasakları ileçizdiği çerçevenin dışına çıkılarak yapılan soyculukdur.

  • Evet; dinimizin yasakladığı ırkçılık; İslâm dışı re­jimlerebağlı olan ırkım bu bağlılığını fazilet kabul ede­rek sevmektir.
  • Sömürü için yaptığı zulümleri meşru görerek, yar­dımcıolarak soyunu - ırkını yüceltmek istemektir.
  • Dinimizin yasakladığı ırkçılık; iman ve takva ölçü­leridışındaki kriterlerle müminler arasında ayırım ya­parak ırkının yüceliğinipropaganda etmektir; soyunun kâfirlerini diğer soyların müminlerine tercihetmek ve desteklemektir.
  • İslâm'dan kaynaklanmayan bir idealle ırkının diğerırklara hâkim olmasının kültürel siyasî ve iktisadî yollarla ve silâhlı savaşlamücâdelesini vermektir.

Evet haram kılınan vemensupları İslâm'dan tard olunan soyculuk - ırkçılık budur. (6)

Müminler!            

Yapılan açıklamalardananlaşılacağı üzere dilini konuştuğun, örfünü bildiğin ve aynı coğrafya üzerindeoturduğun için, daha kolay ve rahatlıkla kaynaşabile­ceğin ırkım İslâmîprensiplerle çatışmaksızın sevmek, yücelmesi için çalışmak ırkçılık değildir.Bu gerçeği aşağıda sunacağımız hadisten öğreniyoruz.

«Sahâbî Ebûl-Fesîle şöyle anlatıyor:

Hz. Peygambere sordum:

-YaResûlellah! (Siz ırkçılığı yeriyor, bu cahiliyyet da'vasını güdenler bizdendeğildir buyuruyorsunuz.) Acaba kişinin ırkım sermesi bir tür ırkçılık mıdır?(Nebuyurursunuz?)

Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

-Hayır ırkçılıkbu değildir. Ama kişinin zulmediyorken ırkına yardımcı olması ırkçılığın birtürüdür.»

Peygamberimiz bir diğerhadîslerinde de şöyle bu­yurmuştur:«Sizin en hayırlınız, (ırkım zulmü üzerindedestek­lemek gibi bir)    günahagirmeksizin soyunu müdafaa eden kişidir.» (7) Aziz Müminler!

Burada üzerinde önemledurmamız gereken husus İslâmî kuralları çiğnemeksizin, soyunu - ırkını sevme­ninve gereğinde savunmanın İslâmî bir ruhsat olduğu­nu bilmektir.

Bu ruhsat pek tabiî kipropagandaya cevaz vermez. Zira İslâmî prensibler çiğnenmeksizin bile olsa ırkpro­pagandası, özellikle farklı ırkların yaşadığı bir İslâm ülkesindeayrılıklara, parçalanmalara sebep olur.

Bu da onları maddî vemanevî balamdan za'fa dü­şürür. İslâm Tarihi boyunca düşürmüştür. Devrimizde dedüşürmektedir.

Çok iyi bilmeliyiz ki;İslâm ülkelerinin İslâm çizgi­sinde birleşerek siyasî ve iktisadî bir blokoluşturamamaları için Amerika ve Avrupa emperyalizmi ile Rus emperyalizminindevrimizde yerli işbirlikçileriyle tah­rik ettiği en büyük manevî unsur bumenfi ırkçılık -milliyetçilik davası olmuştur ve olmaktadır.

Müminler!

Hutbemizi özetleyerekderiz ki soy-ırk gerçeği izafî bir gerçektir. Bütün soylar-ırklar Hz. Âdem'inçocukla­rıdır. Mühim olan yaradanımızın koyduğu ölçülerdir. Bu ölçülerinegemenliği için mücadele vermektir.

Peygamberimiz ne güzel buyurmuştur.

«Rabbiniz bir Rabdır. Babanız Âdemde birdir. Di­niniz de tekdir. (İyice biliniz ki;) arablık sizin ne ana­nız nede babanızdır. O, dilden ibarettir.» (9)

Müminler!

Soyculuk-ırkçılıkbölücülüğe götürür. Bölücülük de ancak mevcut olan batı ve doğu emperyalizminiyaygınlaştırır.

Irk heyecanlarını İslâm potasında eritmeliyiz.  Müşterek değerimiz İslâmdır. Gücümüz O'nadönüşte­dir.

Hutbemizi mevzuumuzlaalâkalı âyetlerle bitiriyo­rum.

Rabbimiz şöyle buyurur:«(Üstünlük ancak Allah'ın vePeygamberlerinin emirleri ve yasaklarına bağlılıktadır. Bu gerçeği);Sur'a' üfürüldüğü zaman; (Kıyamet Günü'nde anlayacaklar­dır.)

O gün aralarında(savunacakları ya da yardımını görecekleri) soylar-ırklar yoktur. (Hiç bir yararıolma­yacağı için) birbirlerine soylarını-ırklarını da sormazlar.

(O Yüce Gün'de) kimlerin(amellerinin) tartılan ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerin takendileridir.Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar nefislerini zararauğratmışlardan ve Cehennem'de temelli kalacak
kişilerden (olacaklar) dır.»  (10)

 

1. Bakara, 21. 

2. Et-Tac, 5/60.                                                                                             

3. Nisa, 1; Hucurat, 13.                                                                                  

4. Şuara, 214; Şûra,7; İbrahim, 4; Nahl, 44.

5. Mişkâtül-Mesâbîh Han. 4906, 4902.

6. Geniş bilgi içinbak: A. Rıza Demircan, İslâm'da Batıla Benzemenin Hükmü, sah. 66-68.

7.  M. Mesabih, Hn. 4909.

8.  Miskâtül-Mesâbîh,Hadis No: 4906.

9.  Bak. M. ErtuğrulDüzdağ, Türkiye'de İslâm ve Irkçılık Me­selesi, M.E.D. Yayınları, 1978, sh.103.

10) Mü'minün, 101-103.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-ve-irkcilik-3-12h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim