İSLAM VE FAİZ SÖMÜRÜSÜ

İSLAM VE FAİZ SÖMÜRÜSÜ
İSLAM VE FAİZ SÖMÜRÜSÜAllah'ın Kitabı ve Hz. Peygamberin Sünnet'inde yasaklanmış en şerli haram faizdir.

İSLAM VE FAİZ SÖMÜRÜSÜ

Allah'ın Kitabı ve Hz.Peygamberin Sünnet'inde yasaklanmış en şerli haram faizdir. Faizi haram kılanRabbimiz Kur'ân-ı Kerim'in Ba­kara sûresinin 275. ve 278. âyetlerinde buyasağım şöy­lece bildirmektedir:

«... Meşru görerek «faize»dönen kişiler cehennem­liktirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.»

«Ey imân Edenler! Eğerimân ediyorsanız, Allah'ın (koyduğu faiz yasağına muhalefet) ten sakının.Anaparanın dışındakini bırakın. Böyle yapmazsanız Allah'a ve Peygamberine karşıharbe girmiş olduğunuzu, (Al­lah'tan ve Peygamberinden size harp ilân edilmişoldu­ğunu da) bilin...»

Allah'ın haram kıldığıfaizle ilgili olarak Yüce Pey­gamberimiz Hz. Muhammed de şöyle buyurur:«Faizyetmiş nevi olan; yetmiş tür günahı içeren bir büyük günahtır. Faizin en basitçeşidinin günahı ise kişinin anasını nikahlaması günahına eşittir.»

MuhteremMüminler!

Kur'ân ve Sünnet'te enşiddetli bir dille yasakla­nan faizin müminler için kaçınılması gereken yıkıcıve azaba götürücü bir haram olduğu açıktır. Ancak onu yalandan da tanımaklâzımdır.

a - tik büyük tahribiruhî ve ahlâkî değerler üze­rinde olan faiz korkunç bir haramdır. Çünkü faiz in­sandabencillik, cimrilik, katı kalplilik, duygusuzluk, zaafları sömürme, ihtiras,maddeye tapma gibi en iğ­renç duygu ve düşünceleri geliştiren, sevgi, şefkat veyardımlaşmaya ilgisiz kılan büyük bir sömürü aracıdır.

b-Faiz;içtimaî zararları da son derece büyük olan bir ilâhî yasaktır.  

Fertleri bencil venefisperest kılarak bütün fertler arası ilişkileri menfaatlere dayandıran veböylece ah­lâkî çözülmelere neden olan faiz toplumun sabit gelir­lilerini ezenkorkunç bir çarktır.

Zira faizli ekonomikdüzenlerde mal varlığı daima fakirlerden faizcilere ve faizli kredikullananlara akar. Bu sebeple azınlığı giderek zenginleşen, sabit gelirliçoğunluğu sürekli fakirleşen bir cemiyet yapısının olu­şumu muhakkaktır.

Müminler!

Faizli ekonomikdüzenlerde zarara uğrayan, ihti­rasla sömürülen daima sabit gelirli tüketiciçoğunluk olan halktır.

Faizli krediler kullanan menfaatperest yatırımcı vetüccarlar da ödedikleri faizleri daima ürettikleri vemübadele ettiklerimalların maliyetine ilâve ederler. Böylece tüketici büyük halk kesimi ezilir deezilir. Müminler!

Fiyatları artıran faiz,alıcı gücü zayıflatarak tüke­timin kısılmasına, kısılan tüketim de üretiminazaltıl­masına neden olur. Böylece issizlik yaygınlaşır. Yaygın­laştıkça işçiücretleri düşer. Bu da giderek sosyal sefa­leti tevlid eder ki neticede vücudagelecek anarşi tefe­cileri, bankerleri, banka sermayedarlarını ve faizli kre­dikullananları da boğan bir kan kasırgası olur.

Rabbimiz Bakara Sûresinin276. âyetinde bu gerçe­ği özetle şöyle açıklar.

 «... AllahFaizi mahveder.   (Zekât ve Nafaka gibi)sadakaları da arttırır...»

Yüce Peygamberimiz mahvın iktisadî şekline de şöylecedikkatlerimizi çekmişlerdir.«Pek çok da olsa faizle kazanan her bir kişininsonuçta fakirliğe düşmesi kaçınılmazdır.»

c - Ekonomik hayat içinzarurî olduğu propa­ganda edilen faizin asıl büyük zararı ise ekonomide­dir.Toplum kalkınmasını engellemesindedir.

Zira ekonominin emeksiz,rizikosuz büyük kazanç­lar, aşırı çıkarlar ve' ihtiraslar üzerine kurulmasına,bü­yük kitlelerin aleyhine büyümesine sebep faizdir.

Zira gerçek toplumkalkınması için zarurî olan ucuz sermaye sağlanmasına ve ancak 3-5 senede üre­timegeçebilecek büyük ve ciddî yatırımlara rağbet olunmasına engel olan faizdir.

Faizli ekonomik düzenlerde bankacılar kendi para­larıyanı sıra toplum kalkınması için gerekli olan para­nın çok önemli bir bölümüolan halk tasarruflarına da yaptıkları sürekli reklâmlar yoluyla sahip olurlar.Böyle­ce yalnız kendi paralarının faizini değil kendi paralarının pek çok katıolan halk tasarruflarının faizlerini de

alırlar.

Sermayeye hâkim, olangözü dönmüş bu modern faizci para ağaları düşük bir yüzde ile aldıkları parala­rıancak büyük yüzdelerle devrederler. Hep büyük kâr­lar gözetirler. Her yıl büyükfaizler ödeyen yatırımcı toplum kesimi de pek çok kazançlı olan ve çoğu kez za­rurîolmayan üretime yönelir.

Böylece ciddî yatırımlarertelenir, toplum muhtaç olduğu atılımı yapamaz. Sebep faizdir.

Kısaca değinmeyeçalıştığımız bu ruhî ahlâkî ve iktisadî zararları nedeniyledir ki Allah bizefaizi haram kılmıştır. Peygamberimiz de:«Faiz yiyene, faiz verene, faiz muamelesinekâtiplik ve şahitlik yapanlara Allah lanet etsin.» buyurarak fa­izle ilgili herbir işi ve işlemi yasaklamıştır.

Müminleri

Şurası çok iyibilinmelidir ki faiz ilkelliğin, cahiliyyetin delilidir. Aşağılığınbelirtisidir. Bunun içindir ki

Peygamberimiz vedahaccında şöyle buyurmuştur:

-   «Faiz artık kaldırılmıştır. Cahiliyye dönemindeyürürlükte olan faizin bütün nevileri haram kılınmış­tır. Bu sömürü aracınınher türlüsü ayaklarımın altın­dadır.»

İslâm'sız bir cemiyetma'nen gelişemez. Gelişeme-yen gerici bir cemiyet ise faizi kaldıramaz.Evet...Ahlaken yükselememiş, yardımlaşma duy­gularıyla bezenememiş, bir bütün olarakkalkınma şuu­runa varamamış ve sömürmeyi lânetleyememiş insan­lar pek tabiîdirki faize karşı çıkamazlar.

Müminler!

Çok büyük bir sömürüdüzeni olan, cemiyeti kamp­lara bölen ve sermaye ile emeği birbirlerine düşman kıldığıiçin de komünizmin materyalizmle birlikte ana kaynağı olan faize karşıçıkılmamasının sebebi onun meşruiyeti, ekonomi için zaruri olması değildir.Faizcile­rin aldatıcı propagandalarıdır. Daha da önemlisi ona karşı çıkabilecekkadroların da bu zulüm düzeninden çıkar sağlamalarıdır.

Burada akla gelebilecekbir hususu açıklamak için belirtelim ki, İslâm'ın reddettiği ancak mekanizmanınfaiz üzerinde kurulu olmasıdır.

Milyonlardan toplananparaların bir avuç faizcinin yönetimine terkedilmesidir. Mutlu azınlığınsaadeti için cemiyetin büyük kesi­minin kanının içilmesidir.

Müminler!

İnsan fıtratı ileçatıştığı halde ferdî mülkiyetin il­ga edildiği bir dünyada faizsiz bir düzenelbette kuru­labilir. Faizin, yerini kazanç ümidine, devlet adaletine, zekâtlı,Karz-ı Hasenli, şirketti sıhhatli bir ekonomiye bıraktığı bir düzendetasarruflar elbette toplanabilir.

Bereketli bir düzenkurulabilir. Ama bunu kapitaliz­min merhametine, faizcilerin insafına bırakaraksağla­mak, mümkün değildir.Faizi hukuken yasaklamak, faillerini cezalandır­maklâzımdır.

Müminler!

Faiz bir kan nehridir.Buraya giren kanlanır ve kan kokar. Kan ise pistir. Faizli kredi alınmazsaMüslümanlar güçlenemez görüşü batıldır.

Doğru Olan, «Müslümanlarbirleşemez, şirketleşemezse güçsüz kalırlar» görüşüdür.

Netice olarak deriz kiİslâm'ın yasakladığı ve fail­lerine harp ilân ettiği tefecilik de, bankafaizciliği de en büyük haramdır. Onda ısrar eden kişi cehennemliktir.

Faizin büyük bir haramolduğunu ve Cehennem azabından evvel Kabir Azabı'na da uğratacağını Pey­gamberimizşöylece açıklıyor:«(Göklere yükseltildiğim geceydi) Bir topluluğun yanınageldim: Karınlan evler gibi (kocaman) di. Ka­rınları içindeki (azab) yılanlarıkarınlarının dışından görünüyordu. Bunlar kimlerdir Ya Cibril? diyerek sor­duğumdaCibril şu cevabı verdi:

-    Bunlarfaiz yiyenlerdir.»

İslâm yalnız Âhiretnizâmı olmadığı için faize ge­tirdiği dünyevî cezalar da büyüktür. İslâmHukuku'nda faizi Helâl gören kişi İslâm Dairesi'nin dışına çıkmış birMürted'dir. Mürted mümin fertlere ne vâris olabilir ne de mîras bırakabilir.Nikâhı düşer. Müminlerle evlenemez. Mürtedin cezası ise ölümdür. Faizalıp-verenler bir topluluksa üzerlerine ordu gönderilerek kendileriyle sa­vaşılır.Malları da müsadere olunur.

MuhteremMüminler!

Peygamberimizin,«İnsanların yaşadığı öyle bir dö­nem gelecek ki (hemen hemen) her kişi faizyiyecektir. Yemeyene de faizin tozlarından bulaşacaktır.» buyura­rak açıkladığıkaranlık ve fırtınalı bir devir yaşıyoruz.

Değil doğrudan faizliişlemlerle ilgi kurmak, Pey­gamberimizin emri gereği, faize yönelteceği içinyaptı­ğımız iş aracılığı ve verdiğimiz ödünçler karşılığı veri­lecek hediyeleribile kabul etmeyelim.

Yüce Rabbimden bizleribütün haramlardan ve ha­ramların en büyüklerinden olan faizden korumasını di­lerim.

 

(*)   Hadisler için bak. İ. Mace,K. Ticarat, B. Tağlîz-i Fir-Riba.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-ve-faiz-somurusu-3-15h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim