İSLAM NİZAMINDA AKRABALIK GÖREVLERİ

İSLAM NİZAMINDA AKRABALIK GÖREVLERİ
İSLAM NİZAMINDA AKRABALIK GÖREVLERİDinimizin, kaynaştırıcıve seviştirici mübarek bir kuruma dönüştürdüğü ve fedakârlık öl­çüleriiçerisinde yaşatılmasını ısrarla emir buyurduğu akrabalık, mukaddes birkuruluştur. Dede, baba, anne, torun,amca, hala, ağabey, abla, dayı, teyze ve kardeşten meydana gelen yakın akraba­larımızınve bunların dışındaki yakınlarımızdan teşek­kül eden uzak akrabalarımızın herbir ferdine kalb&ici.

İSLAM NİZAMINDA AKRABALIK GÖREVLERİ

Dinimizin, kaynaştırıcıve seviştirici mübarek bir kuruma dönüştürdüğü ve fedakârlık öl­çüleriiçerisinde yaşatılmasını ısrarla emir buyurduğu akrabalık, mukaddes birkuruluştur.

Dede, baba, anne, torun,amca, hala, ağabey, abla, dayı, teyze ve kardeşten meydana gelen yakın akraba­larımızınve bunların dışındaki yakınlarımızdan teşek­kül eden uzak akrabalarımızın herbir ferdine kalbî bir sevgi beslemek, münasebet kurmak, alâkayı devam et­tirmekmukaddes görevimizdir. Bu konuda hayatımızın nizamı olan Kur'ân-ı Kerim'deşöyle buyrulmuştur:«Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koş­mayın.Sonra anaya, babaya iyilik edin. Akrabaya, ök­süzlere ve yoksullara da iyilikedin...» (1)

Aziz Mü'minler!

Şanlı Peygamberimiz, Rabbimizin yapılmasını emrettiği akrabalıkgörevlerinin, dinimizdeki büyük önemini açıklayan hadislerinde şöylebuyurmuşlardır:«... Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman eden kimse, akrabasına sılayaparak maddî ve manevî ilişkilerini sürdürsün »  (2)

Hayat nizamımız dinimizin akrabaya karşı  yüklediği, toplum düzenimizi  de güçlendirici vazifeleri üç bölüm ha­lindeözetleyeceğiz.

a - Mü'minlerin, aralarında Hakk'ı ve sabrı tav­siye etmeleri,birbirlerini iyiye, güzele ve doğruya ça­ğırmaları, ilmin ve ortak aklın çirkingördük­lerinden sakındırmaları vazifeleridir. .Ancak bu kudsi vazifeninakrabaya yönelik olarak yapılması husûsi bir önem ve önce­lik taşır.

Yüce Allah Peygamberimize, insanları İslâm'a davet ederken önce yakınakrabalarından başlamasını şöylece emir buyurmuştur:"Önce en yakın soydaşlarınıuyar."(3)

Bu  Kur'ân'i emrin bizlereyüklediği görev, akraba­mıza dosdoğru bir Müslüman olarak örnek olmak, yakındanilgilenerek onları Allah'ı emirlerine ve yasaklarına uymaya çağırmaktır.  

b - Akrabamıza karşı dinimizin bizlere yüklediği diğer bir vazife de,onlarla yardımlaşmaktır.

Yaşadığımız toplumda yardımımıza, hatta zekâtımız ve fitremize en lâyıkolanlar akrabamız  arasındaki fakirler veengellilerdir. Peygamberi­miz şöyle buyururlar:«...İnancınızdan kaynaklananyardımların en faziletlisi, kindar (da olsa) akrabaya yapılandır.» (4)

Tercih edilerek akrabaya yapılacak maddî ve manevî yardımların Allahkatındaki sevabının diğer mü'minlere yapılacak yardımların karşılığından farklıve üstün olacağını da Aziz Peygamberimiz şöyle ifade bu­yurmuşlardır:

«Yoksula yardım etmek sadakadır/ibadettir. Akra­baya yardımda ise ikibirim sevap vardır. Birisi yardım sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetmesevabıdır.» (5)

c - Akraba olan fertlerin, mütekabil vazifelerin­den biri de,birbirlerini ziyaret etmeleridir.

İslâm Dini, akraba fertlerinin ziyaretleşmelerini, mektup ve tebrikleraracılığı ile olsun ilişkilerini sür­dürmelerini yasalaştırmıştır.

Peygamberimiz, bu konuda bizleri şöylece görevlendirmişlerdir:[«Akrabanıza sıla yapmanızı sağlayacak (veara­nızdaki münasebetlerin kökleşmesi ve devamına vesile olacak) bilgilerisoyunuzdan öğreniniz.»

«Rızkının bollaştırılması ve ölümünün geciktirilmesinden mutlu olacak  kişi akrabasını ziyaret etsin.» «Selâmla olsunakrabalık münâsebetlerinizi canlı tutun.»] (6)

Mü'minler!

Akrabamızdan, biziziyaret eden, görüp gözeten ve iyilikte bulunanlara, aynı şekilde mukabeleetmek, ak­rabamıza karşı vazifelerimizi yapmış olmak için kâfi değildir.Nitekim biricik önderimiz - peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

«(Akrabasının iyiliğine)benzeri ile karşılık veren kişi hakiki mânâda akrabasına sıla yapmış değildir.Gerçekten sıla yapan kişi kendisi ile ilgi kesildiğinde akraba haklarınıgözetendir.» (7)

Bu hadis tutumlarıolumlu olmasa  bile akrabamı­za, uyarı,yardım ve ziyaret vazifelerimizi sürekli ola­rak yapmak faziletini göstermemizitavsiye buyurmak­tadır.

Dinimiz, akrabalıkgörevlerinin yapılmasına büyük mükâfat va'detmiş, terk edilmesi veya ihmale uğratılması­nında azab doğuracağını duyurmuştur.

 Vereceği mükâfat Rabbimiz şöylece açıklar:«Allah'ın birleştirilmesini istediğiakrabalık bağla­rını   birleştirenler,Rablerinden rah­metini umarak ürperenler ve O'nun huzurunda gerçekleşecek  sorgulamanın kötü bitmesinden korkanlar... yokmu? Onlar için  bu dünyanın iyi birsonucu olarak girecekleri Adn Cennetleri vardır...» (8)

Sevgili Peygamberiz debizleri kendisine "Beni Cehennem'den uzaklaştıra­cak ve Cennet'e sokacak  işleri bana öğretir misiniz?" şeklinde soruyönelten sahâbinin şahsında bizleri şöylece görevlendirip müjdelemişlerdir: -(Emir ve yasaklarına itaat ederek) Allah'a ibâ­det eder, ona hiç bir (şahıs,ilke, kurum ve rejimi) or­tak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı verirsin vebir de ziyaret ederek, Hakk'a çağırıp Batıl'lardan sakındı­rarak vegerektiğinde maddî yardımda bulunarak ak­rabana sıla yaparsın. (9)

Yapılması  Cennet'e götüren ak­rabalık vazifelerininterkedilmesi, ihmale uğratılması da -işaret olunduğu üzere- cezayı gerektiricidir.Rab­bimiz şöyle buyurur:«(Ey dilleriyle inanıp da kalplerine iman akmamışkişiler!) Demek siz yönetimi ele geçirirseniz hemen yer­yüzünde bozgunculukyapacak akrabalık bağlarınızı bile par­çalayıp koparacaksınız öyle mi?

Onlar Allah'ın,kendilerini rahme­tinden kovduğu, (Hak'ka karşı tıkadıkları) kulaklarını sağır,(kapadıkları) gözlerini kör ettiği kişilerdir.» (10)

Aziz Peygamberimiz, ilâhîrahmet sınırlarından ko­vulmanın kaçınılmaz neticesini şöyle açıklamışlardır:

[«Akrabalık rabıtalarınıkoparan1ar Cennet'e gi­remez.»

«Zulüm ve akrabalıkilişkilerini kesmek günahları gibi, Allah'ın sahibi için cezasını Âhireteertelemekle beraber, dünyada da acilen vereceği bir başka günah yoktur.»]  (11)

Yüce Rabbimden cümlemiziakrabalık vazifelerini îfa eden bahtiyar kullardan kılmasını diler, hutbemizibir âyet manasıyla bitiririm:«Şüphesiz Allah adaletle, iyilikle, akrabayavermekle emreder. Açık ve gizli kötülüklerden (fert ve top lum haklarına)tecâvüzden sakındırır. Böylece Allah si­ze düşünüpibret almanız için öğüt veriyor.» (I2)

1) N'isa,   36.

2) R.  Salihin, B.   Bırrıl-Valideyni   ve Sıletil-Ehram,   Hn.  3.

3) Şuara, 214.

4} Kitabül-Emval,Ebu Ubeyde Kasım b. Selam, 1968 Mısır, sh.191.

5) Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 1939.

6) Sırasıyla bak.Tac, 5/11, M.S. Müslim, Hn. l762,  K.Hafâ, 921.

7) Sünenü't-Tirmizî,Hadis No: 1909.

8) Ra'd, 20-22.

9) R. Salihin...Sılatil - Ehram, Hn. 20.

10) Muhammed,  22-23.

11) S. Tirmizî,Hn.  1910, Tac 5/21.

12) Nahl, 90.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-nizaminda-akrabalik-gorevleri-3-153h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim