İslâm Kolaylığı İçeren ve Kolaylaştırmayı Öneren Dindir

İslâm Kolaylığı İçeren ve Kolaylaştırmayı Öneren Dindir
İslâm, merhameti sınırsız olan yüce Rabbimizin insanlık için seçtiği ve razı olduğu dindir. İnsanın mutluluğu için konulan bu dinin inanç esasları ve amel yasaları kolayca anlaşılabilir, emir ve yasakları da kolayca uygulanabilir niteliktedir.

İslâm, merhameti sınırsız olan yüce Rabbimizin insanlık için seçtiği ve razı olduğu dindir.

İnsanın mutluluğu için konulan bu dinin inanç esasları ve amel yasaları kolayca anlaşılabilir, emir ve yasakları da kolayca uygulanabilir niteliktedir.

Bu gerçek, Kur'ânımızda şöyle açıklanmıştır:

"...Allah, size dinde hiç bir zorluk-güçlük çıkarmamıştır..."

"(Çünkü) Allah her bir kişiye ancak güç yetirebildiğini yükler..."1

Kur'ân'ımızın açıkladığı bu ilâhî gerçeği Sevgili Peygamberimiz de şöylece pekiştirmiştir.

"Ben Allah'ı birleyen, kolaylığa-hoş görüye dayanan bir dinle gönderildim."2

İslâm'ın tatbik edilmeleri zarûri namaz ve zekât gibi emirleri, zina ve faiz gibi yasakları, danışma ve adâlet gibi ilkeleri, ceza ve miras gibi sistemleri, gerçekten bütün insanlar tarafından kolayca uygulanabilir özelliktedir.

İslâm bu özelliğini hayati tehlike arzeden, baskılar içeren ve hastalık-yolculuk gibi zaaf üreten özel durumlarda da sürdürmüştür.

Örneğin açlık ve susuzluktan ötürü ölüm tehlikesi doğmuşsa, domuz eti, leş, alkollü içkiler ve mal dokunulmazlığı gibi haramlar, haramlar olmaktan çıkarılmış, zaruret ölçüsünde meşrulaştırılmıştır. Ağır baskılar ve tehditler altında İslâm'a aykırı sözler söyleme ve işler yapmaya ruhsat verilmiştir. Yolculuk halinde oruç ibadetini erteleme ve namazları cem etme kolaylığı tanınmış, erkekler için Cuma Namazı'na katılım yükümlülüğü düşürülmüştür. Gereğinde abdest ve gusül için teyammüm önerilmiştir. Şüpheli durumlarda cezalar düşürülmüştür. Özetlersek; kolaylıklar sunularak, nefislerin tehlikeye atılması önlenmiştir.

Temel haklar ve özgürlüklerimiz çiğnendiğinde ve inançlarımızı yaşadığımız yurtlarımız tecavüze uğradığında, mükellef kılındığımız silahlı cihad gibi zorluğu içeren arızî görevler ise, insanlık değerlerimizi korumak gibi büyük faydalarından ötürü farz kılınmıştır. Rûhi bir coşkuyla kolayca yapılmaları için de Cennet gibi ebedî mutluluk yurdu ile armağanlandırılmışlardır.

Kolaylıkları içeren İslâm kolaylaştırmayı da emretmektedir

Kolaylıklar manzumesi olduğuna işaret etmeye çalıştığımız İslâm, doğası gereği nefsimize ve de alakalı olduğumuz insanlara karşı kolaylaştırıcı olmamızı emretmektedir.

Özellikle kendi özbenliklerimize karşı kolaylaştırıcı olmalıyız. Mesela farz kılınan namaz ve zekât gibi görevlerimizi mutlaka yapmalı, ama yalnızca öğütlenir olduğumuz gece namazları ve maddi yardımlar gibi hayırları ise gücümüzü zorlamadan gerçekleştirmeliyiz.

Bu sebepledir ki Peygamberimiz daha çok ibadetli kullar olma amacıyla her geceyi namazla ve her günü oruçla geçirmeyi ve de evlilik içi cinsel hayattan çekilmeyi kararlaştırmış bazı sahabilerini, örneklendirdiği İslâmî çizgiye aykırılıkla yermiştir. Salât ve selam üzerine olsun O, vücudumuzun üzerimizde hakkı olduğunu duyurmuş, böylece zorlayıcı eylemleri yasaklamıştır.3

İbadet hayatımızda olduğu gibi sosyal yaşantımızda da yaşamımızı zora sokmamalıyız. Tercih yapabileceğimiz durumlarda daha kolay olanı üstlenmeliyiz. Bu çizgiyi örneklendirmek içindir ki Peygamberimiz mesela mucbir sebepler dışında borçlanmayı yasaklamıştır. Korunulamayacak zaman ve mekânlarda nefislerin zâlim yönetici ve ilkelerin zulmüne uğratılmamasını emir buyurmuştur. Üstesinden gelinemeyecek işlerin altına girilerek, şahsiyetlerin çiğnetilmemesini öğütlemiştir. Sevgili Peygamberimiz günahlara yöneltmedikçe zor ve kolay seçenekler arasında daima kolayı tercih buyurarak, izlenecek yöntemi de belirlemiştir.4 

Bizler de kolaylaştırıcı olmalıyız

Kendi özvarlığımıza olduğu gibi alakalı olduğumuz insanlara karşı da kolaylaştırıcı olmalıyız. Çünkü Peygamberimiz daima "...Kolaylaştırınız..." buyurmuş ve bu emirlerini "Sizler zorlaştırıcı olmakla değil, kolaylaştırıcı olmakla emrolundunuz."5 şeklindeki açıklamalarıyla gerekçelendirmiştir.

Bu sebeple zengin-fakir, âlim-cahil, güçlü-zayıf, karı-koca, ebeveyn-evlat, yöneten-yönetilen, öğretmen-öğrenci, memur-vatandaş, hakim-mahkûm... karşılıklı olarak kolaylaştırma prensibini işletmeliyiz. Mesela; bilgililer öğreterek, danışılanlar doğruyu göstererek, alacaklılar borçları erteleyerek, zenginler yardım ederek, görevliler anında iş yaparak, parlamenterler kamu yararına yasalar çıkararak, hayatı kolaylaştırmalıyız.

Yöneticilerimizin kolaylaştırıcılığı daha da önemlidir.

Günah içermeyen kolaylaştırmanın her türlüsü mübarek ise de kamu ve özel sektör idareci ve görevlilerinin kolaylaştırıcılığı özel bir önem arzetmektedir.

Şanlı Peygamberimiz, yönetimle ilgili olarak görevlendirdiği kişilerin her birine yaptığı uyarıyı Muaz b.Cebel ve Ebu Musa'yı Yemen'e görevli olarak gönderirken de yaparak onlara şöyle buyurmuştur:

"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Uyumlu olunuz, ihtilafa düşmeyiniz"6

Bu buyrukları ile kolaylaştırmayı ilkeleştiren Peygamberimiz, hayır duâları ve bedduâlarını da özellikle idarecilere yönlendirerek şöylece yakarmıştır:

"Allah'ım! Kim ümmetimle ilgili bir görevi üstlenir de onlara zorluk çıkarırsa sen de ona zorluk göster. Üstlendiği görevde kolaylaştırana sen de kolaylaştır."7 

Kolaylaştırana Allah da kolaylaştırır

Peygamberimizin diliyle özetlersek, İslâm kolaylığı içeren ve de kolaylaştırmayı öneren bir dindir. Bizler genel hayat çizgimizle kulluğumuzu sürdürür, kolaylaştırmayı şiar edinirsek, Allahımız bizlere hayatımızı kolaylaştıracağını va'd etmektedir. Bu ilâhî va'd, Leyl Sûresi'nde şöylece açıklanmaktadır:

"Her kim (kolaylaştırma amacıyla başkaları için) harcar, Rabbinin yasalarına aykırılıktan sakınır ve güzel amellere karşılık güzel armağanlar alınacağını doğrularsa, biz ona daha kolay olanı (daha da) kolaylaştıracağız."8

Bu kolaylaştırmanın dünya ve âhiret hayatını içine alacağını ise Peygamberimiz şöylece müjdelemektedir:

"(Kendi öz nefsi de olsa) zorda olana kolaylaştıran kimseye Allah dünyada da âhirette de kolaylaştıracaktır." Örneğin "Çalışanlarına, darda olan borçluların sıkıştırılmaması talimatını veren bir tüccarı Allah bağışlamış, alıp-satarken, borcunu öder, alacağını talep ederken kolaylaştırıcı olan bir ticaret adamını da cennetliklerden kılmıştır."9

Hutbemizi, duâlarımızın odağına yerleştirmemiz gereken Muhammedî bir duâ ile bitirelim:

"Allahım! Bütün zorlukları kolaylaştırmak sana kolaydır. Tüm zorluklarımı kolaylaştırarak bana lütfet. Senden dünya ve âhiretim için kolaylık ve bağışlanma dilerim."10

1- Hac 78, Bakara 286

2- Müsned 6/116

3- El-lü'lüü vel-Mercan Hn. 885. İ. Mace  Hn. 4016, Buhari 7/103

4- Sırasıyla bak, M.K. Ummal 1/285, İ. Mace Hn. 4016, Buhari 7/103

5- Buhari Edep 80 (7/102)

6- Buhari Edep 80 (7/102)

7- M. Sahih-i Müslim Hn. 1208

8- Leyl 5-7, Ayrıca bak. Talak 4,7.

9- Ebu Davud Edeb 60, Buhari Enbiya 54, Nesai Buyu' 104 (7/317)

10- Camius- Sağir (Allahumme bölümü)

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-kolayligi-iceren-ve-kolaylastirmayi-oneren-dindir-4-223h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim