İSLAM İTİKAD NİZAMI (İMAN ESASLARI)

İSLAM İTİKAD NİZAMI (İMAN ESASLARI)
İSLAM İTİKAD NİZAMI (İMAN ESASLARI)Yüce Peygamberimiz, bir hadislerinde İslâm Dini'nin iman esas­larını  hülâsa ederek şöyle buyurmuştur:«Îman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygam­berlerine, ÂhiretGünü'ne inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla vücut bulduğunaîman et­mektir. » (1)Peygamberimizin diliyle altı madde halinde özetle­nen İslâm İtikadNizamı (iman esasları) İsl&ac.

İSLAM İTİKAD NİZAMI (İMAN ESASLARI)

Yüce Peygamberimiz, bir hadislerinde İslâm Dini'nin iman esas­larını  hülâsa ederek şöyle buyurmuştur:

«Îman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygam­berlerine, ÂhiretGünü'ne inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla vücut bulduğunaîman et­mektir.» (1)

Peygamberimizin diliyle altı madde halinde özetle­nen İslâm İtikadNizamı (iman esasları) İslâm Dini'nin özünü teşkil eder.

İnsan, beşerin kafa gücüyle çözümleyemeyeceği var­lık ve hayatproblemlerini İslâm itikad nizamı ile çözer. Varlıkların yaratılış hikmetini vemukadder sonucunu bu nizamla bilir. Vazifesini ve ölümlü hayatın kudsî ga­yesinibu nizamdan öğrenir. İnsan, ruhî buhranlardan, karanlık felsefelerden, temelsizbeşeri ideolojilerden, ne­ticesiz tefekkürden bu nizâmla korunur.

Yaşama manâsını, ruh aydınlığını, kalb kuvvet ve neşesini İslâm itikadNizâmı'nda bulur.

Hutbemizde İslâm İman nizâmını özetleyerek sun­maya çalışacağız.

a - Allah'a İman:

İslâm İtikadNizâmı'nın temeli Allah'a imandır.Varlığını zatından alan ve bütün varlıklarıyaratan Allah'tır.

O, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, benzeri bulunmayandır.

O, yaratan, bilen, işiten, gören, kanun koyan, dile­yen, dilediğiniarzu ettiği anda yaratmaya gücü yeten, rızık veren, dirilten-öldüren, bütünyüce sıfatlarla vasıflı ve ek­sik sıfatlardan beri olan ve rahmeti gazabınıkuşatan bir Rab'dır.

O, bize kendisini Kur'ân-ı Kerîmde sıfatlarıyla ta­nıtmaktadır İhlassûresinde ise şöyle buyurmaktadır:

«(Ey Peygamber:) de ki, O, Allah'tır ve birdir. O, Allah'tır. Bütünvarlıklar O'na muhtaçtır. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır . Hiç bir şey O'nundengi ve benzeri değildir.»

b - Meleklere İman:

Melekler, Allah'ın erkeklik ve dişilikten ve hür iradeden beri olarakyarattığı nuranî varlıklardır.Kur'ânın açıklamalarına göre Melekler Allah'ınyarattığ varlıklarla ilgili iradesinin ve emirlerinin yerine getiricileridir.

Melekler Allah'ın ken­dilerine verdiği izin ve güçle Rabbimizlepeygamberleri arasında elçilik yapmak, canları almak, insanların sözleri veişlerini tespit etmek, ilâhî azabı ve rahmeti indirmek, tabiat hâdiseleriniidare etmek gibi pek çok vazife­ yaparlar.

Rabbimize itaatkârdırlar. O'na hamd ve O'nu tes­bih ederler.

c - Peygamberlere İman:

Peygamberlere iman,itikad esaslarımızdan biridir.

Yüce Allah, insanların yalnız kendi zâtını ilah edinmeleri, yalnızkendisinin koyduğu emirlere ve ya­saklara göre yaşamaları için onlarayasalarını tebliğ edecek Peygamberler gönderdi. Onların sayılarını yal­nızAllah bilir.

Peygamberlerin her biri bir millete peygamber ola­rak gönderildi.Yalnızca son ve evrensel kılınan Peygamber Hz. Muhammed (s.a.) Kıyamet Gününekadar ya­ratılacak bütün insanlığa peygamber olarak gönderildi.

İlk Peygamber Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e ka­dar bütün Peygamberler insanlarıAllah'a döndürmek, onları insanların egemenliğinden kurtarıp hür yaşat­mak,adalet ölçülerini kökleştirmek ve hayatın bir im­tihan olduğunu duyurarakAllah'ın huzurunda muhakeme olunacağını bildirmek...ve Cennet ve Cehennemi habervermek için geldiler.

Onlar, insan hayatını Allah'a iman ve ahlâk te temeller üzerinde kurmakve yükseltmek için  teb­liğde bulundular.Mücadele verdiler.

Yüce Allah peygamberlere imanla ilgili olarak Nisa süresinin 152.âyetinde şöyle buyurur:«Allah'a ve Peygamberlerine iman eden ve Pey­gamberlerdenhiç birisi arasında (peygamber olmaları yönünden) fark gözetmeyen kimseleregelince, işte bunların Allah kıyamette mükâfatını verecektir. Allah çokbağışlayıcı ve çok merhametlidir.»

d -Kitaplara İman:

İnandığımız Peygamberlerin tebliğ ettiği ve teb­liğ edildiğitopluluklar için hayat nizâmı olmuş, bâ­tıl felsefeler ve beşerî doktrinlerkarşısında Rabbimizin kanunlarını teşkil etmiş kitaplara; Tevrat, Zebur ve İn­cil'in,Hz. Adem ve İbrahim gibi Peygamberlere indiri­len Suhufların asıllarına inanmakda iman esaslarımız­dan biridir.

İslâm itikad nizâmı bu mukaddes kitapların asıl­larına inanılmasılüzumunu bildirir.Ancak yürürlükten düşürül­dükleri hakikatini  de açıklar.

Artık Allah'tan gelen son ilâhî eirler ve yasaklar mecmua­sı olanKur'ân'a inanılacak, O'nun emirleri ve yasaklarına göre yaşanılarak Allah'aitaat edilecektir.

 Yüce Allah kendisinden bir ışıkolarak nitelediği Kur'ân'a inanılmasını şöylece emretmektedir:

«Allah'a, Peygamberi Muhammed'e ve indirdiğimiz Nûr'a iman ediniz.Allah yaptıklarınızdan haberdardır.»

e - Kadereİman:

Kadere iman, inanılması gerekli inanç esaslarımız­dan biridir.Rabbimize kemâl sıfatlarıyla inanmanın tabîi bir sonucudur.

Mü'minler!

«Allah'ımızın; yarattığı bütün varlıkları ve hâdise­leri, bizzatkendisi ta­rafından konulan maddi ve manevi kanunlara bağlamasına ve  bütün olacakları sonsuz olan ilmiyle biliptakdir etmesine kader denir.»

Evrensel bir program olarak da vasıflanabilecek olan Kadere inanmaklamükellef olan mü'minler, hayır­ların ve şerlerin ancak Allah'ın takdiri veyaratmasıyla vücut bulacağına inanmakla da yükümlüdürler.

Rabbimiz serlere razı olmaz. Ancak kulluk deneme­sine tabi kıldığıkullarının iradelerini kullanarak ve atılımda bulunarak vücuda getirmekistedikleri şerleri de yaratır.

f - Âhiret Günü'ne İman:

İslâm itikad nizâmında iman esaslarından biri de Âhiret Günü'neinanmaktır.

Âhiret hayatı ikibölümden müteşekkildir.

a - Ölümle başlayacakkabir hayatı,

b - Allah'ın huzurunda muhakeme olunarak ceza veya mükâfat görülmeküzere bütün insanların kabirle­rinden diriltilmesiyle başlayacak ebedî hayat.

Evet, dünya hayatı ölümle bitmeyecek, kabir hayatı ile yenidenbaşlayacaktır. Allah bütün insanların vü­cutlarını yeniden diriltip ruhlarıylabirleştirecek, huzu­runda muhakeme edecektir. Mükâfat olarak Cennet'e koyacak,ceza olarak da Cehennem'e sokacaktır.

Tegâbun sûresi, âyet7:«O inanmayanlar öldükten sonra kat'iyyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler.Deki: Hayır, hayır. Rabbime yemin olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonrada yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu da Allah'a göre ko­laydır.»

Aziz Mü'minler!

İnsanlık camiası içerisinde, Müslümanları diğer ba­tıl dinlerin vebeşerî sistemlerin mensuplarından ayı­ran ana olgu İslâm Dini'ne, O'nun itikadnizamı­na göre iman etmektir.

Bu gerçeği ve beşer hayatında görülen buhranların, krizlerin,zulümlerin ve gayesizliğin kaynağının iman yoksunluğu olduğunu iyice biliniz.

Yüce Rabbimden cümlemize îman neşeleri içersinde yaşanacak bereketlibir ömür niyaz eder hutbemizi bir hadisle bitiririm:« Allah'tan başka hiç birilâh olmadığına ve benim de Allah'ın peygamberi olduğuma inanan ve getiriptebliğ ettiğim (iman esaslarına, helâller ve haramlara) iman eden kişiyi AllahCe­hennem ateşiyle azaplandırmaz. O kişinin Cennet'e girmesi katileşir.» (2)

 

1.Et-Tac, 1/25.

2.M. Zevâid, K.İman,  1/16.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-itikad-nizami-iman-esaslari-3-167h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim