İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -1

İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -1
İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -1Mutluluğumuz ve Cennt'e götürecek gelişimimiz için, ilişkilerimizin en içtenduygularla kurulması, gü­cünü adalet, feragat ve ikram ölçülerinden alması ge­rekir. Bu sebepledir ki, sık vesürekli olarak bağlantı kur­duğumuz kişilerle, zaman zaman görüştüğümüz insan­larınhaklarına özellikle saygı duymamız ve onlarla olan münasebetlerimizi .

İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -1

Mutluluğumuz ve Cennt'e götürecek gelişimimiz için, ilişkilerimizin en içtenduygularla kurulması, gü­cünü adalet, feragat ve ikram ölçülerinden alması ge­rekir.

Bu sebepledir ki, sık vesürekli olarak bağlantı kur­duğumuz kişilerle, zaman zaman görüştüğümüz insan­larınhaklarına özellikle saygı duymamız ve onlarla olan münasebetlerimizi ahlâk vefazilet ölçüleri içerisinde yü­rütmemiz lâzımdır.

Köyde-kasabada,dairede-atölyede, mektepte-sı­nıfta, caddede-apartmanda, alımda-satımda,vapurda otobüste, hülasa değişik yer ve şekiller içerisinde, sü­rekli veyafasılalı olarak kendileriyle ilişki kurduğumuz ve bir kısmını dostlaredindiğimiz mü'min ve gayr-ı müslim bütün insanlar, komşularımızı meydanagetirir­ler.

İslâm âlimlerinin yorumuna göre mü'min ve akra­bamızdan olan veyabizimle sürekli münasebetlerde bu­lunan komşularımız yakın komşularımızdır.Gayr-ı müslim veya akrabamız dışından olan ya da bizimle fası­lalı alâkalarkuran komşularımız da, uzak komşuları­mızı oluştururlar.

Kendilerine karşı güven ve hayır kaynağı olmamız gereken komşularımızlaolan temaslarımızın bütünü de komşuluk müessesesini oluşturur.

Fert ve toplum hayatındaki büyük öneminden ötü­rüdür ki Komşuluk,Kur'ânımızın Nisa sûresinin 36. âyeti ve Aziz Peygamberi­mizin mübarek sözlerive üstün tatbikatı ile ihtişamını ve dokunulmazlığını kazanmıştır.

Yüce Rabbimiz, Hayat Kitabımız Kur'ân'ının değindiğimiz âyetinde şöylebuyurur:«Allah'a ibadet edin. Ona hiç bir şeyi eş tutmayın, anaya, babaya, akrabaya,yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa,yolcuya ve emriniz altında bulunanlara iyilik edin, Al­lah, kendini beğenen veböbürlenen kimseleri sevmez.»

Mutluluğa erdirecek en  verimliöğütleri bizlere su­nan ve sevdiren Şanlı Peygamberimiz de bu konuda şöylebuyurur :

«Allah'ı ve Peygamberini sevmekle veya Allah ve Peygamberi tarafındansevilmekle mutlu olacak kişi komşularına ikram edici olsun.»  (1)

İslâm Dini, komşuluk müessesesini ferdî ve ailevî hayatı güçlendirici,içtimaî problemlere ilk plânda  çözücü,ızdırabı ve saadeti umumîleştirici bir kuruluş olarak kabul etmiştir. Bununiçindir ki komşuları mıza karşı âdil, hoş görülü ve yardım edici olmamızıöğütleyerek geçiştirmemiş, köklü bir iman mevzuu ola­rak değerlendirmiştir.

Birici Peygamberimiz - önderimiz şöyle HzMuhammed buyurur­lar:«Allah'ave Âhiret Günü'ne inanan kimse komşu­suna iyilik etsin; ikramda bulunsun...»

«Hiç biriniz kendisi için istediğini komşuları için de arzu etmedikçegerçek mü'min olamaz.» (3)

Komşularımız için hayır menbaı olmamızı imanımızın gereği kılan İslâmDini, çevremizi oluşturan bu insanlara karşı alâkasız kalmayı, gerekli rûhasaleti ve vicdanî duyarlılığı göstermemeyi de iman hayatına göl­ge düşürenbüyük bir günah/ suç olarak vasıflandırmıştır.

Balkınız bu konuda Şanlı Peygamberimiz ne buyuruyor­lar:«Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanan kimsesakın ha komşularına eziyet etmesin; (Onları üzücü, zarara uğratıcı söz, iş vedavranışlardan kaçınsın).» (4)

«Yanı başındaki komşusu aç iken tok olan kişi gerçek bir mü'mindeğildir.» (5)

«Allah'a yemin ederim ki... (sözleri davranışları ve işleri ile) zararvermeyeceği hususunda komşusunun kendisine güven duymadığı kişi gerçekten imanetme­miştir.» (6)

Muhterem Mü'minler!

Yapılması imanın gereği olan, ihmal edilmesi veya terk olunması büyükbir günah/suç olarak vasıflandırılan kom­şuluk görevlerini Peygamberimizdeğişik hadislerinde bizlere öğretmektedir.

Muaz İbn-ü Cebel (R.) şöyle anlatıyor.(Bizsahâbileri  Hz. Peygamber'e) sorduk:

- Komşu haklarınelerdir Ya Resûlellah? Şöyle buyurdular:

-   Senden borçistediği zaman borç verirsin. Yar­dımını talep ettiği zaman yardım edersin.Muhtaç oldu­ğu zaman bağışta bulunursun, hastalandığında ziyaret   edersin. Ölümünde cenaze namazını kılar kabregö­türürsün. Sevinçli anlarında mesrur olur, tebrik eder­sin. Bir musibeteuğradığında sen de üzülür, teselli eder­sin. Yemek pişirdiğinde kokusu ile onuimrendirmez veya bir miktar hediye edersin. İznini almaksızın havanın ve ışığınevine girişini engelleyecek şekilde bi­nanı yükseltmezsin. Meyve aldığında yaona ikram eder ya da gizlice evine getirirsin. Ayrıca kendi çocuklarını, komşuçocuklarını kıskançlıkla öfkelendirecek (bir yiyecek, giyecek­si ve binecekile) ortaya çıkarmazsın.

Hz. Peygamber (sözlerinin bu bölümünde şöyle) bu­yurdu.

-  Sizene söylediğimi anladınız mı?

Allah'ın kendilerine merhamet ettiği çok az kimse­den başkaları komşuhaklarını ödeyemez.» (7)

Mü'minler!

-  Komşuların ticarîhayatını baltalamayacak şekilde aret yapmak

-  Komşularımızıince ve sevindirici bir telkin eda­sıyla doğruya yönlendirmek,

-  Ailevî sırlarınıkorumak, ayıplarını örtmek, hatalarını affetmek, canlan, malları ve ırzlarınıkoru­mak... gibi vazifelerin de komşuluk görevlerimiz olduğu­nu Peygamberimizinbu mevzudaki muhtelif hadisle­rinden öğreniyoruz.

Mektep, mesken, meslek iş ve ticaret komşularımı­zın bir kısmımuhtemelen gayr-ı müslimlerden, söz iş ve davranışları İslâm esasları açısındantasvip oluna­mayacak kişilerden teşekkül edebilir. Komşularımız ol­maları sebebiyleyukarıda açıklanan komşuluk görev­leri ile onlara karşı da  sorumlu muyuz sorusu akla gelebilir.

Katiyetle ifade edelim ki İslâm Dini komşular arasında komşulukyönünden değil, ancak ve ancak haklar bakımından ayırım yapar.

Özetleyerek sunacağımız konumuzu aydınlatan  ha­dislerinde Peygamberimiz şöylebuyururlar:«... Kişinin akrabasından olan Müslüman komşu­sunun, komşuluk hakkı,akrabalık hakkı ve Müslüman kardeşliği hakkı olmak üzere üç hakkı vardır.Müslüman olan komşunun komşuluk hakkı ve Müslüman kardeşliği hakkı olmak üzereiki hakkı vardır. Müslüman olmayan /gayr-ı müslim komşunun ise yalnız komşulukhakkı vardır.» (8)

Bu hadisten anlaşılacağı üzere İslâmî kurallar ,kom­şuluk yönündenMüslüman/ gayr-i müslim, ahlâklı - ah­lâksız ayırımı yapmaz. Komşu komşudur.Görevler ya­pılacaktır.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen, tebliğ ettiği Kur'ân-ı nurlu hayatıile açıklayan ve bütün öğütlerini bizzat örnek olarak veren AzizPeygamberimizin yaşayışı bizlere bu konuda da örnektir.

İslâm'i kaynaklar bize Hz. Peygamberin kendisine düşmanlıklarınısürdüren   Yahûdi komşularına bileikramcı olduğunu, onlara karşı da komşuluk görevlerini yaptığını nakletmekte vesomut misaller vermektedir.

Peygamberimiz, zaman zaman çevresinde gördüğü bir Yahûdî gencini,göremez olunca merak buyurmuş­lar, hasta olduğunu öğrendiklerinde ise bu gencievin­de ziyaret etmişler ve İslâm'a davet buyurmuşlardır.

Ziyaret edilmesinden sonderece duygulanan bu Yahûdi genci O'nun üstün ahlakından ve ruh in­celiğinden  etkilenerek Müslüman olmuştur.  (9)

Peygamberimizin bizzatörnek olarak yetiştirdiği sahabe neslinin bu yüce ahlâk ile nasıl  yüceldiklerine de bir misal vermek isteriz..

Sahabe neslinin yıldızlarındanAbdullah bin Amr,evinde bir koyun kesildiğinde ailesine sorar: «- (Bu koyundan)Yahûdi komşumuza hediye ettiniz mi? Yahûdi komşumuza hediye ettiniz mi?   

Ben Hz. Peygamberin şöylebuyurduğunu işittim. "Cebrail bana (geldi, gitti ve daima) komşuyu öğütledi.Öylesine öğütledi ki komşunun komşuya vâris kılınacağını  zannettim.»(10)

Mevzûumuza gelecek haftakihutbemizde devam edeceğimizi bildirir, aile hayatınızda mutluluklar, çalışmahayatınızda basanlar dilerim

 

1. Mişkâtül-Mezbih, Hadis No: 4990.

2. Sünen-ü  İbn-i Mace, Hadis  No: 3672.

3. Sahih-i Müslim veTer. Mehmet Sofuoğlu, 1/104.

4. Aynı eser 1/106.

5. Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 4991.

6. Et-Tac, 5/15.

7. Kurtubî El-Câmiuli-Ahkâmil-Kur'ân, 5/179.

8. Aynı eser, cüz, 5,sh. 184

9. Buharî, Asr-ıSaadet'te Peygamberimizin Tebligat ve Talimatı, 2/416.

10.Sünenüt-TirmizîKitabül-Birri ves-Sıla Hadis No: 194.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-duzeninde-komsuluk-gorevleri-1-3-152h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim