İSLAM DİNİNDE YASAKLANAN TEMASLAR

İSLAM DİNİNDE YASAKLANAN TEMASLAR
İSLAM DİNİNDE YASAKLANAN TEMASLARİslâm dini sahip olduğumuz sıhhat nimetinden ötürü Allah'ın huzurundasorguya çekileceğimizi bil­dirmiş ve sağlığımızı özenle korumamızı emir buyur­muştur. Dinimiz sağlığımızı koruyabilmemiz için de temiz­liği emrettiği, bazımaddelerin ağız yolu ile alınmasını yasakladığı gibi, sıhhatimizi zedeleyicitemasları da haram kılmıştır.

İSLAM DİNİNDE YASAKLANAN TEMASLAR

İslâm dini sahip olduğumuz sıhhat nimetinden ötürü Allah'ın huzurundasorguya çekileceğimizi bil­dirmiş ve sağlığımızı özenle korumamızı emir buyur­muştur.

Dinimiz sağlığımızı koruyabilmemiz için de temiz­liği emrettiği, bazımaddelerin ağız yolu ile alınmasını yasakladığı gibi, sıhhatimizi zedeleyicitemasları da haram kılmıştır.

Yasak temasları şöylece özetleyebiliriz.

a - Flört ve Zina

Dinimiz, flörtü (aşk ilişkisi) menetmis ve zinayı yasaklamıştır.

Yüce Mevlâmız şöyle buyurur:«Zinaya yaklaşmayınız.(Zinaya götürücü âşıkdaşlıktan kaçınınız.) Zira zina, büyük bir ahlâksızlıktır.O ne kötü bir yoldur.»  (1)

İslâm Dini, ictimaî ve ahlâkî mahzurlarına(sakıncalarına) değine­rek veâhiret azabına uğratacağım bildirerek flörtü ve zinayı ya­saklamakla frengi,bel soğukluğu, aids  gibi, mikroplarıcinsi temas ve öpüşme yolu ile geçebilecek hastalıklara karşı mü'minlerikorumuştur.

Dinimiz, homoseksüellik ve sevicilik gibi cinsel ilişkileri de haramkılmış, böylece mezkûr temaslar yolu ile geçebilecek ruhî ve bedenîhastalıklardan da korumuştur.

b - Adet Günleri Teması

Dinimiz, gayr-ı meşru bir ilişki olan zinayı yasak­lamakla kalmamış,nikâhlı kadınlarımızla âdet günle­rinde cinsî münasebette bulunmayı da haramkılmıştır. Böylece mümin erkek ve kadınların ve gelecek nesille­rin sıhhati(sağlığı)korunmuştur.

Yüce Rabbimiz, Bakara sûresinin 222. âyetinde bu yasağını şöylecebildirmiştir:«Ey Peygamber! Sana kadınların ay halini de so­rarlar. De ki; Obir ezadır. Bu sebeple ay halindeki kadınlarla cinsel ilşkide bulunmayın.Temizleninceye kadar kendilerine yaklaşıp ilşkiye girmeyin. İyice temizlenipboy abdesti aldıkları zaman Allah'ın emrettiği üreme organından onlarla cinselilişkiye girebilirsiniz. Allah çok çok tövbe edenleri sever. İyicetemizlenenleri de sever.»

Burada bilvesile şuhususu da açıklamak isteriz.

İslâm Dini, âdet günleri temasını yasakladığı gibi, psikolojikrahatsızlıkların ve muhtelif kadın hastalık­larının oluşumu ile neticelenecekkorunma tedbirlerini(önlemlerini) de onaylamaz. Hatta bu tür tedbirleri kınar.Çünkü kişinin sıhhatini gidermeye hakkı yoktur. Ancak sıhhî sebeplerle korunmatedbirlerine başvurmak şüphesiz caizdir

c - Hastalıklı Kişilerle Temas

Dinimiz, gerekli tedbirleri almaksızın bulaşıcı has­talık mikroplarımtaşıyan hastalarla temasımızı ya­saklamıştır.

Peygamberimiz, «Bulaşıcı hastalıklı olan  (hayvan ve insan ) sıhhatli olanın yanı­nauğramasın.» (2) buyurmuş, temas yoluyla gelebile­cek tehlikeleredikkatimizi çekmiştir.

Peygamberimiz bağlılığını arzetmek için gelen bu­laşıcı bir hastalığatutulmuş kişiye, «Biz seninle sözleştik, sen artık geri dön.» şeklinde habergöndererek temastan sakınmışlar, ashabına da kaçınmalarını em­retmişlerdir.

İslâm Dini'nde fert sağlığına olduğu kadar halk sağlığına da büyük birehemmiyet verildiği içindir ki, bilhassa sâri (geçici) hastalıklar mevzuundaPeygamberimiz (S. A.V.) mü'minleri uyarmışlar, koruyucu tedbirlerin alınmasınıısrarla emir buyurmuşlardır.

14 asır evvel Peygamberimiz, günümüzde tatbik olunan karantinaya almadüstûrunu şöylece vaz'etmiştir:«Bir yerde veba (ve veba gibi salgın birhastalık) olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Sizin içinde bu­lunduğunuzyerde böyle bir hastalık ortaya çıkarsa has­talıktan kaçmak için oradançıkmayınız.» (3)

Peygamberimiz, geçici hastalıklar bölgesinden çı­karak halk sağlığınıtehdit eden kişiyi, ordudan kaça­rak vatanı tehlikeye düşüren kimseyebenzeterek, şöyle buyurmuştur:«Veba (veba gibi sâri hastalık) dan kaçan kimse,ordudan kaçan kişi gibidir. Hastalık bölgesinde kalıp sabreden kişi için şehitecri vardır.»

Peygamberimizin geçici hastalık bölgesinden çıkılmaması hususundaki,mutlaka uygulanması gereken emrine itaat ederek, sâri hastalık bölgesindençıkma­yan ve bu sırada kendisine ölüm vâki olan kimsenin şehid olacağı da yinePeygamberimizin diliyle açıklanmıştır. Bu açıklama ile mü'minler şöylece ruhîsükûnete davet edilmiştir:

«Taun (gibi birhastalık)dan  ölen Müslüman şehitlik  sevabı kazanırvardır»

Yukarıda sunduğumuz hadislerden açıkça anlaşıl­maktadır ki, geçicihastalık bulunan bölgeye girilmesi de, çıkılması da dînimizce yasaklanmıştır.

Bu dinî ölçüler sebebiyledir ki Hz. Ömer, Halife-i müslimin olarakteftiş için gittiği Şam'a veba salgını sebebiyle girmemiş ve İslâm askerlerinide sokmamıştı.

Ordu kumandanı EbuUbeyde'nin:

-   Allah'ınkaderinden mi kaçıyorsunuz? şeklinde­ki sözlerine de şöyle cevap vermiştir:

-   Evet. Allah'ınkaderinden yine Allah'ın kaderi­ne kaçıyoruz. (4)

-     Hastalık mikropları taşıyan insanlar ve hayvanlar­la teması yasaklayandinimiz, özellikle köpekle teması yasaklamıştır.

Peygamberimiz, güvenlik gibi bir zarûret(gereksinim) olmadıkça ev­lerimizdeköpek beslemememizi emrederek bu yolla kö­peğin kıllarından geçmesi muhtemelolan hastalıklar­dan da mü'minleri sakındırmıştır.

Bu mevzudaki hadislerinde Peygamberimiz  şöyle buyururlar:«Av veya koyun köpeğidışında köpek besleyenin her gün sevabından iki birimi eksiltilir.» (5)

d - Fikrî Temaslar

Açıklamaya çalıştığımız haram temaslar, daha çok bedenî sıhhatimizizedeleyici temaslardır.

Yüce Dinimiz, ruhî bünyemizi korumak için mad­deci sistemlerle vemateryalistlerle sürekli temaslar ve dostluklar kurmamızı da yasaklamıştır.

Rabbimiz Tevbe sûresinin 23. âyetinde şöyle buyu­rur:«Ey iman edenler!Eğer kâfirliği; maddeciliği iman'a tercih ederlerse babalarınızı vekardeşlerinizi bile temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir dost­laredinmeyiniz. Sizden kim onları dost edinirse onlar (nefislerine)  zulmedenlerin ta kendileridir.»

Mü'minler!

Allah'a, O'nun kader programına ve Ahiret Hayatı­'na iman eden veibadetlerle ruhî bünyesini kuvvetlen­diren mü'minlerin cemiyetinde ruhîbuhranlar, karam­sarlık, ümitsizlik, hayata küsme ve intihar gibi hiç bir manevîhastalığın vücuda gelmesi mümkün değildir.

Ancak imansız, ibâdetsiz, ahlâksız insanlarla dost­luk rabıtalarıkurmak, onların ruhi bünyelerinde olu­şan öldürücü ve zaafa düşürücü, geçicimana mikroplarının bizlere bulaşmasına sebep olur. Bunun içindir ki, Hakk'açağırmak ve Batıl'lardan sakındırmak amacı dı­şında onlarla temas kurmamalıyız.Kurmak durumun­da kaldığımız zaman da ihtiyatlı olmalıyız.

Yüce Rabbimden cümlemizi yasak temaslardan kaçınarak dünyası veâhiretini mesut eden kulların­dan kılmasını niyaz ederim'.

1) İsra, 32

2) Bu ve bir sonrakinumarasız hadis için bak. S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/103; İ. Mace, Hn. 3544.

3) Bu ve akabindegelen iki hadis için sırasıyla bak. R. Şa­lihin B. Kerahetil - Huruci Min beledin... Hn.1, C.; Sağîr, 2/80; S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/96.

4) R. Salihin, B.Kerahetil - Huruci Min Beledin...

5) R. Salihin, B. Tahrîm-i  

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-dininde-yasaklanan-temaslar-3-75h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim