İSLAM DİNİNDE İÇİLMESİ VE YENİLMESİ YASAKLANAN MADDELER

İSLAM DİNİNDE İÇİLMESİ VE YENİLMESİ YASAKLANAN MADDELER
İSLAM DİNİNDE İÇİLMESİ VE YENİLMESİ YASAKLANAN MADDELERBedenî ve ruhî sıhhati büyük bir nimet olarak bil­diren İslâm Dini,korunmasını da ibâdet görevi kılmış­tır. Dinimiz, sağlığın korunması maksadıyla vücut, el­bise ve mekântemizliğini emrettiği, bazı temasları ya­sakladığı gibi, sıhhati zedeleyiciVasıftaki bazı maddele­rin eğlence, gıda ve tedavi için alınmasını da haramkalmıştır.

İSLAM DİNİNDE İÇİLMESİ VE YENİLMESİ YASAKLANAN MADDELER

Bedenî ve ruhî sıhhati büyük bir nimet olarak bil­diren İslâm Dini,korunmasını da ibâdet görevi kılmış­tır.

Dinimiz, sağlığın korunması maksadıyla vücut, el­bise ve mekântemizliğini emrettiği, bazı temasları ya­sakladığı gibi, sıhhati zedeleyiciVasıftaki bazı maddele­rin eğlence, gıda ve tedavi için alınmasını da haramkalmıştır. Hutbemizde bu mevzuu işlemeye çalışacağız.

a - Alkollüiçkiler

Dinimiz, vücudumuzun sinir ve sindirim gibi bü­tün sistemleriüzerindeki olumsuz etkileri tıbbî bir ger­çek olan alkollü içkilerin içilmesiniyasaklamıştır.

Afyon, esrar, eroin ve benzerlerini de haram kıl­mıştır.

Rabbimiz bu yasağını şöylece bildirir: «Ey iman edenler! İçki, kumar,dikili taşlar, kıs­met ok ve zarları, şeytan işinden bir murdardır. Bun­lardankaçınınız ki, kurtulasınız. Şeytan, içki ve kumar­da aranıza düşmanlık ve kindüşürmek ve sizi, Allah'ın zikrinden, duadan, namazdan alıkoymak istiyor.. Artık siz bunlardan sakınmazmısınız?»  (1)

Mü'minler!

İslâm Dini, alkollü içkilerin tedavi maksadıylakullanılmasını da yasaklamıştır.

Daima kat'i gerçekleri ifade eden Yüce Peygambe­rimiz şöylebuyurmuşlardır:[«Alkollü içkiler deva değil derttir.»

«Allah sizin için haram kıldıklarında şifa yaratma­mıştır.»]  (2)

b - Domuz eti

İslâm Dini, domuz etinin yenilmesini haram kıl­mıştır.

Modem tıbbın, öldürücü bir hastalık olan silâhlı tenya ve domuz vebası mikroplarıtaşıdığını ve mikrop­lardan bütünüyle temizlenmesinin mümkün ol­madığını tespitettiği domuz eti yemek, mü'minlere haramdır.

c - Haram kılınanhayvanlar

Kan, kesilmeksizin ölen, her hangi bir şekilde bo­ğulan, darbe ilevurularak öldürülmüş olan hayvanların etleri de haram olduğu gibi yırtıcıhayvanlar tarafın­dan öldürülen hayvanların etleri de Rabbimiz taralın­danharam kılınmıştır.

Sıhhatimizin korunması maksadıyla yasaklandığı şüphesiz olan mezkûrmaddeler hakkında Maide sûre­sinin 3. âyetinde şöyle buyrulur:

«Ölü, kan, domuz eti, Allahtan başkası adına bo­ğazlanan, (henüz canıüstünde iken yetişip kestikleri­niz müstesna olmak üzere) boğulmuş, vurulmuş,yuka­rıdan yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından boy­nuzlanmış, canavartarafından parçalanmış olup ölen hayvanlar... üzerinize haramedilmiştir...»  (3)

Mü'minler!

İslâm alimleri arasında umumî vasıftaki âyet ve hadisleri değerlendirmefarkı varsa da genel kabule gö­re kara hayvanlarından aslan, kaplan, ehli eşek,köpek, kurt, çakal, şahin ve doğan gibi hayvanların etlerini yemek haramdır.Çekirge müstesna haşarat nevinden olan hayvanlar da dinimizde haramdır.

Hanefî Mezhebinin ictihatlarına göre balık cinsinden kabul edilme­yenmidye, istiridye, yengeç, teke,istakoz ve bunlara benzer hayvanların yenmesi de helâl değildir. (4)

Burada tekraren ifade edelim ki, yüce Rabbimizin yasaklan vePeygamberimizin açıklamaları ile belirle­nen bütün bu haramlar, hiç şüpheyoktur ki, mü'minlerin sıhhatini koruma hikmetine dayanmaktadır.

d - Diğer yasak maddeler

Yukarıda açıklanan maddeler yasaklandığı gibi, İslâm'da ferdin;birdenbire veya yavaş yavaş ölüme se­bebiyet verecek zehirli, uyuşturucu vezarar verici mad­deleri kullanması veya hasta edecek maddelerden ye­mesi,içmesi de haramdır.

Bu itibarla sigara gibi zararları tıbben sabit olmuş maddelerikullanmak dînen mahzurludur. Çünkü mü'­minler, Peygamberimizin emirlerigereğince dinlerini koruyabilmek için helâliyeti ve harâmiyeti şüpheli olanmaddelerden de kaçınmakla mükelleftirler. «Sana şüphe vereni bırak. Sana şüphevermeyene sarıl...» buyuran Peygamberimizin bu mevzûdaki açık beyanları şöyledir:

«Muhakkak olarak helâl belli, haram bellidir. Lâkin aralarında helâlede harama da benzer şüpheli şeyler vardır ki, onları insanların çoğu bilmezler.Şüpheli şey­lerden kaçınan bir kimse; dinini, insani kıymetini ko­rumuş olur.Şüpheli şeylere dalan bir kimse harama düşme tehlikesindedir. O, tıpkı, sınırkenarında hayvan otlatan ve nerede ise yasak yerde otlatacak bir çoban gibidir.Bilin ki, her hükümdarın hududu(sınırları) vardır; Al­lah'ın sınırlan iseharamlardır.» (5)

Hususîyle mü'min ve mütehassıs (uzman) doktorların, has­taları içinmahzurlu görüp yasakladıkları maddelerin hastalar tarafından   yenilmesi ve içilmesi de dinen sakıncalıdır.

Çünkü Yüce Rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'-ân-ı Kerîm'de şöyle emirbuyurmaktadır." (Her hangi bir sebeple) nefislerinizi öldürme­yin,şüphesiz Allah size çok merhametlidir.» (6)

Muhterem Mü'minler!

Helâl ve temiz nimetlerden dahi vücut sağlığımızı zedeleyecek derecedeyenilip içilmesi haramdır.

Bu mevzuda Kur'ân-ıKerîm'de varid olan,

 [«...Yiyiniz, İçiniz, fakat israf etmeyiniz.»

 «...Kendinizi ellerinizle tehlikeyeatmayınız...»] (7)

şeklinde umumî   vasıftaki emirler yaranda,    Aziz Peygamberimizin şu feyizli sözleri desıhhatimizi koru­mamız hususunda bizleri pek güzel irşat etmektedir.

«Âdemoğlu karnından daha fena bir kap doldur­mamıştır. Belinidoğrultacak bir kaç lokma ona yeter. Yok bir kaç lokma ile yetinmeyecekse(karnının) üçte birini yemeğine, üçte birini içeceğine, üçte birini de ne­fesineayırmalıdır.»  (8)

Mü'minler!

«Çok yemek (nefse) kötülüktür.» buyurarak az ye­meğe teşvik edenPeygamberimiz sahâbî Ebu Zer (R. A.)'e şöyle buyurmuştur:

«Ya Eba Zer! Yemeği ve konuşmayı azalt ki, cen­nette benimle beraberolasın.» (9)

Çok yemek yeme hastalığının ümmeti hakkında korktukları iptilâlardanbiri olduğunu da Peygamberi­miz şöylece açıklamıştır:«Benden sonra, ümmetimiçin üç hususta korkuyo­rum. Bunlar, sapık arzular, bilgiden sonra gaflet, çokyemek ve şehvetlere tutulmaktır.» (10)

Helal olan gıdalardan hastalık yapacak şekilde ye­mek dinimizdeyasaklandığı gibi aslında helal olan fa­kat içki - kumar - fuhuş ye faizişletmeciliği gibi haram yollarla kazanılmış olan paralarla alınan gıda maddele­riniyemek de haram kılınmıştır.

Helâl kazançlarla alınan mallarla haram kazanç­larla alınan aynı cinsmallar arasında görünürde fark yoksa da beden ve ruh üzerindeki sonuçlarışüphesiz farklıdır. Fark olduğu içindir ki Rabbimiz mü'minlere şöyle emirbuyurmuştur:

«Allahın sizi rızıklandırdıklarından helâl ve temiz olarak yiyin. EğerO'na ibâdet ediciler iseniz, Allah'ın nimetlerine karşı şükredin.» (11)

Muhterem Mü'minler!

Yüce dinimiz,  ağız yolu ilealınabilecek bazı gıdaları yasaklayarak sağlığımızı koruduğu gibi, gıdasızlığındo ğuracağı hastalıklara karşı da koruma altına almıştır.

Yeterli vitaminleri alamayan bünyelerin her has­talığa açık olduğu,verem gibi bazı hastalıkların da gıdaî yetersizlik yoluyla geliştiği aşikârdır.

Sosyal adaleti gerçekleştirecek kuralları koyan dinimiz, önceliklefakirliğin doğurabileceği sefaleti ortadan kaldırmıştır. Zengin mü'minlere yük­lediğizekât, âciz akrabaya nafaka gibi görevlerle ve de İslâmî toplum yönetimineyüklediği sosyal sefaleti gi­derici vazifelerle ferdin zarurî ihtiyaçlarınıkarşılamıştır.

Yüce Rabbim'den cümlemizi yasaklanan maddeler­den kaçınarak bedenî veruhî sıhhatini koruyan ger­çek kullarından kılmasını dilerim.

 

1) Maide, 90

2) C. Sağîr, 1/72;Tac, 3/212.

3)  Maide 3.

4) Bak, a)El-İhtiyar, K. Zebâih. b) M. Zihni, Nimetül - İslâm K. Sayd.

5) C. Sağîr, 2/15;M. Mesâbîh, Hn. 2762.

6) Nisa, 29.

7) Araf, 31;Bakara, 195.

8) R. Salihin, B. Fazlil-Cûi... Hn. 26.

9) M. Mesâbih, Hn. 4238; K. Hafâ, Hn. 3278.

10) C. Sağîr, 1/13.

 

 

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-dininde-icilmesi-ve-yenilmesi-yasaklanan-maddeler-3-76h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim