İSLAM CEMİYETİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

İSLAM CEMİYETİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
İSLAM CEMİYETİNİN TEMEL PRENSİPLERİDüsturlarını Yüce Mevlâmızın koyduğu İslâm Dini, sosyal dayanışma içingerekli olan kardeşlik, eşitlik, adalet, birlik, sevgi, merhamet ve yardım­laşmayıibadetleştiren bir dindir. a - Müminleri, iman ve gaye bağıyla birleştiren dinimiz;ictimaî(sosyal) hayatı ma'nevi temeller üzerinde kur­mak ve inananlar arasındakalbî rabıtalar tesis etmek için mü'minleri birbirlerinin kardeşi kılmıştır.

İSLAM CEMİYETİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

Düsturlarını Yüce Mevlâmızın koyduğu İslâm Dini, sosyal dayanışma içingerekli olan kardeşlik, eşitlik, adalet, birlik, sevgi, merhamet ve yardım­laşmayıibadetleştiren bir dindir.

a - Müminleri, iman ve gaye bağıyla birleştiren dinimiz;ictimaî(sosyal) hayatı ma'nevi temeller üzerinde kur­mak ve inananlar arasındakalbî rabıtalar tesis etmek için mü'minleri birbirlerinin kardeşi kılmıştır.Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:«Ancak mü'minler kardeştirler. (Uzlaşmazlık ha­linde)kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah'ın emir­leri ve yasaklarınaaykırılıktan da korununuz. Umulur ki Rabbiniz tarafından merhamet olunursunuz.»(1)

b - Kardeşler olarak ilan buyurduğu mü'minlerin insan hakları vehürriyetleri yönünden eşit olduklarını da beyan eden dinimiz, sosyal yaşamdaizlenecek bir diğer değer ölçüsünü Kur'ân'ımızın Hucurat sûresinde şöylece açıklamıştır:«Ey insanlar! Sizibir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız için sizi soylara vekabilelere ayır­dık. Biliniz ki Allah katında en iyiniz, O'nun emir veyasaklarına en çok saygı göstereninizdir. Şüphesiz Al­lah bilen ve haberdarolandır.» (2)

Hayat yasamız Kur'ân'ın bu temel düstûru ile dinimiz; maddî güce,siyasî otoriteye ve soy asaletine dayalı üstünlük anlayışını yıkmış, şeref vefazilet ölçü­sü olarak Allah'a saygı kaidesini(kuralını) koymuştur.

Muhterem Mü'minler!

c - Dinimiz; «...Adaletli olunuz...» (3) şeklindeki adaletiibadetleştiren emirleriyle de eşitlik ile adaleti bütünleştirmiştir.

d - Mü'minler arasında kardeşliğe ve adalete da­yalı eşitliği tesiseden dinimiz, onları güçlü kılacak, sos­yal gelişmeyi ve mutluluğu sağlayacakbirlik ve bera­berliğin gerçekleştirilmesini de Kur'ân'ımızda şöylece emirbuyurmuştur.

«Allah'a ve O'nun Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin.Sonra içinize korku düşer ve kuvve­tiniz elden gider. Bir de sabırlı olun.Çünkü Allah sab­redenlerle beraberdir.» (4)

Sosyal parçalanmalar ve iktisadî(ekonomik) buhranlar içeri­sindekıvranan milletimiz, Hayat yasamız Kur'ânımızın bu ge­rekçeli yüce emrinitatbik etmeye ne kadar muhtaçtır.

e - İslâm Dini, birlik ve beraberliği emrederken onu sağlayacak sevgiyide ibadetlerin yücesi kılmış­tır.

Bunun içindir ki sevmek ve sevilmeye çalışmak, Müslümanların kutsalvazifeleridir.

Mü'mini, «Seven vesevilen insan» olarak tarif buyuran Peygamberimiz, bir mübarek hadislerindeşöyle buyurmuşlardır:

«Canım kudreti altında bulunan Allah'a yemin ede­rim ki siz îmanetmedikçe; (Allah'ın buyruklarının doğru­luğunu ve üstünlüğünü şüphesiz olarakkabul etmedikçe) Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmişolmazsınız...» (5)

Peygamberimiz, diğer bir hadislerinde; aralarında hiçbir kan ve menfaatbağı olmaksızın birbirini seven mü'minlere, peygamberleri imrendirecek nimetlerveri­leceğini de şöylece müjdelemişlerdir:

-Allah'ın kullarından öyle insanlar vardır ki on­larpeygamberler ve şehitlerden olmadıkları halde, Kı­yamet Günü'nde Allahkatındaki yüksek derecelerin­den ötürü Peygamberler ve şehitler bile onlaraimrenir­ler.

Bu müjdeye muhatab olan sahâbiler sordular:

- Ya Resûlellah!Onların kimler olduğunu bize bildirseniz.

Onlar, aralarında bir kan bağı ve alıp - sattık­ları bir mal (rabıtası)olmadığı halde yalnız Allah'ın rızası için birbirlerini seven mü'minlerdir.Allah'a ye­min ederim ki onların yüzleri nurlarından (ötürü pırıl pırıl) dır veonlar nur (dan yaratılan tahtlar) üzerindedirler. ( İnsanlar Kıyamet Günü'nündehşet verici korkuları ve elemleri içersinde) korkuya kapılacakları zamanonlar korkmayacaklardır. İnsanlar üzülürken de onlar keder lenmeyeceklerdir.«Çok iyi biliniz ki; Allah dostlarına; evet onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacak­lardır.» (6)

f - Allah'a saygı ve insanlara sevgi olarak hülasa edebileceğimizdinimiz merhameti de bizleri yüceltecek ve Allah'ın rızasına erdirecek ahlâkîbir görev kılmıştır.

Yüce Mevlâmız mü'minleri «... Birbirlerine karşı merhametli...»insanlar olarak vasıflandırırken şöylece de emir buyurmuştur:

«... Müminlere (şefkat) kanatlarını ger.» (7)

Peygamberimiz de «Her can taşıyana merhamette sevap vardır.» (8)buyurmuş, merhameti öğütlemiştir.

O, merhameti yalnız öğütlemekle yetinmemiş, yıl­larca kendisiniöldürmek isteyenleri affederek, gayr-ı müslim komşularının haklarına saygıduyarak, yapabi­leceği hiç bir ricayı kırmayarak da bilfiil örnek olmuş­tur. Odaima, «İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez» (9)buyurarak gönüller kazanmaya, kanayan yaralan sarmaya, elemleri gidermeyeteşvik etmiştir.

Dinimiz merhameti yaygınlaştırabilmek için bütün mü'minlerin birbirleriyleyardımlaşmalarını da emir buyurmuştur:

«... (İslâm Dini'nin öğütlediği) iyi güzel, doğru olan işlerde veAllah'ın emirleri ve yasaklarını uygula­mada birbirinizleyardımlaşınız...»(10)*

İslâm Dini bütün bir ömrün mutluluk nizamıdır

Geliniz, Allah'ın emirlerini yaparak, yasaklarından kaçınarakyaşayalım, kardeşlik, eşitlik ve birlik içinde, muhabbet, şefkat ve yardımlaşmagölgesinde ömür sü­relim ki, dünyamız ve âhiretimiz mes'ut olsun.

Muhterem Mü'minler!

Mükellef olduğumuz yardımlaşma  görevlerimizden biride Ramazan fıtrasıdır. Peygamberimizin emirleriyle nefsimiz ve yeni doğmuş olan­larıdahil bulûğa ermemiş çocuklarımız için vermemiz gereken fıtra malî biribâdettir.

Allah'ın Resulü Peygamberimiz fıtrayı oruçluyu orucuna bu­laşan kötü veçirkin sözlerden temizlemek ve fakirleri doyurup sevindirmek için görev kılmışve şöyle buyurmuştur:

«Nafakasını verdiğinizkimselerin fıtralarını verin.»  (11)

*) Bu hutbeyi RamazanBayramı hutbesi olarak okuya­cak İmam-Hatipler Fıtra ile ilgili küçük punto iledizilmiş bölümü  hutbe içine alabilirler.

1) Hucurat 11.

2) Hucurat,13.

3) Maide, 8.

4) Enfal, 46

5) Tac,5/244.

6) Tac, 5/83.

7) Fetih, 29; Hicr,88.

8) Tac, 5/18.

9) M. Mesâbîh, Hn.4947.

10) Maide 2

11) Tac, 2/24; Selamet Yolları, 2/369.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-cemiyetinin-temel-prensipleri-3-72h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim