İSLAM BİNASININ TEMELLERİ

İSLAM BİNASININ TEMELLERİ
İSLAM BİNASININ TEMELLERİKelime-iŞehâdet Bir İnkılap ProjesidirKelime-iŞehâdet, insan hayatını bütünüyle kuşatan ve yönlendiren İslâm Dini'nin  iman esaslarının özü ve özetidir. Orijinal ifadesi " Eşhedüen Lâ ilâhe illelah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü" olanKelime-i Şehadetin kısaca anlamı şöyledir:«Ben Allah'dan başka hiçbirilah olmadığına kesin olarak inanır.

İSLAM BİNASININ TEMELLERİ

Kelime-iŞehâdet Bir İnkılap Projesidir

Kelime-iŞehâdet, insan hayatını bütünüyle kuşatan ve yönlendiren İslâm Dini'nin  iman esaslarının özü ve özetidir.

Orijinal ifadesi " Eşhedüen Lâ ilâhe illelah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü" olanKelime-i Şehadetin kısaca anlamı şöyledir:«Ben Allah'dan başka hiçbirilah olmadığına kesin olarak inanırım. Muhammed'in O'nun kulu ve peygamberiolduğun a da şüphesiz olarak inanırım.»  

Kelime-i Şehâdet'igetirmek inanılacak iman esaslarını tespit etmektir. Yaşanılacak hayatprogramını ve izinden gidilecek hayat önderini belirlemektir. Hayatın amacınıAllahın Kelime-i Şehâdet'i kalbiyle doğrulayan, diliyle açık­layan kişimümindir.

Allah'ın bütün insanlariçin seçip görevlendirdiği son peygamberi Hz.Muhammed şöyle buyurur:«Dilikalbini doğrulayarak (Kelime-i Şehâdet ge­tiren, böylece ) Allah'ınvarlığına, birliğine, ortağı bulunmadığına ve Muhammed'in de O'nun kulu vepeygamberi ol­duğuna inanan kişi   (mümindir ve o) Cennet'e girer.»(1)

Peygamberimizi buhadislerinden anlıyoruz ki Kelime-i Şehâdet getiren kişi bir anda kâfir ikenMüslüman, Allah'ın azabı olan Cehennem'e müstehak iken, rahmeti olan Cennet'inegirmeye hak kazanır.

Evet, «Eşhedü enlâilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüh»diyerek Kelime-i Şehâdet getiren kişi İslâm Dini'nin mensubu, İs­lâmcemiyetinin bir ferdi, mü'minlerin kardeşidir. O ar­tık Allah'ın rızasınıhayatın gayesi bilen bir inanışın bağlısıdır. Onun inançlarının, sosyalekonomik, hukukî ve ahlâkî ilkelerinin kaynağı İslâm'dır.

İnsan hayatında biranda, bu derece büyük deği­şiklikler meydana getiren Kelime-i Şehâdet dediğimizbu inkılâpçı (devrimci)cümlenin büyüklüğü ve sırrı nedir acaba? Hiç şüpheyoktur ki, insanları bir anda İslâm'a bağla­yan bu cümledeki sır, kendisinimeydana getiren keli­melerde değil, bu kelimelerin canlı ve inkılâbcımânalarındadır.

İşte gerçek mü'min; bucanlı mânaları ruhuna sindiren ve bu mânaların sembolize ettiği İslâm Di­nini,düşüncelerine, yaşayışına hâkim kılan insandır.

Çok iyi bilmeliyiz kiKelime-i Şehâdet'in yalnızca lâfızları­nı söyleyen mü'min'e, İslâm'ın dünyahayatında sağlayacağı saadet, temin edeceği istikbal yoktur.

Çünkü Şanlı Peygamberimiz:«İman arzularla, (sözlü ve görüntülü) süslenme­lerle değil, kalplerde yerleşmesiyle,yaşayışın da onu doğrulamasıyla vücut bulur.» (2) buyurmuşlardır.

Kelime-i Şehâdet,Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

a)   Allah'aİman

Kelime-i Şehâdet getirenkişi İslâm Dini'nin bildirdiği şekilde Allah'a özetle şöylece iman etmiş olur.

Bu en­gin kâinatı, canlıve cansız bütün varlıkları ve insanla­rı yaratan  ve yaratmakta olan Allah'tır.

Allah birdir, kudretisonsuzdur. Kâinat onun idaresindedir. Bütün varlıklar O'na muhtaçtır. O,dilediği­ni yapmaya gücü yetendir. O, her varlığın sebebi ve gayesidir. O,göklerde ve yerde, gizli ve açık her varlığı görür. Hiç bir varlık O'nun dengideğildir. Yaratıklar O'nun varlığını kavrayamazlar.

Fakat her varlık, O'nunmevcudiyetine, büyüklüğüne delildir. O, bütün yanıl­malardan beridir. Maziyi,hâli, istikbali bilen, ezeli ve ebedî olandır. İnsanları kendi zatına ibadetetmele­ri için O yaratmıştır. Yarattıkları üzerinde hakimiyet hakkı yalnızcaO'nundur. Ölümden sonra insanları diril­tecek, huzurunda muhakeme edecek; cezave mükâfat verecek ancak Allah'tır.

Kelime-i Şehâdet'leAllah'a böylece inanan mü'min Yüce Rabbimize yönelerek üstlendiği kulluğuşöylece dile getirmiş olur.

«Allahım! Beni yaratanve yaşatan Sensin. Ben ancak senin kulunum. Yargılayacak, cezalandıracak vemükâfatlandıracak olan ancak Sensin. Emirlerini ve yasaklarını bildirenKur'ân'ına inanıyorum. Ben senin nimetlerinle ancak senin emirlerin veyasakların doğ­rultusunda ve ancak senin rızan için yaşayacağım. Se­ninyasalarına uymayan hiç bir ilkeyi benimsemeyeceğim. Sana yönelmeyenlere, seninbuyruklarını tanıma­yanlarla birleşmeyeceğim. Allahım!Hiç bir zararın ve hiç bir menfaatin se­nin iznin olmadan gelmeyeceğineinanıyorum. Ha­yatımın her anını bu inançla yaşamaya çalışacağım.»

Kelime-i Şehâdet'inikinci bölümü Hz.Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmaktır..

b)    Hz. Muhammed'e İman

Kelime-i Şehâdet getirenkişi Hz.Muhammed'e şöylece inanmış olur:

O, Al­lah'ın seçtiği veKur'ân'la insanlığa gönderdiği son pey­gamberdir. Peygamberliğievrenseldir.  Hz. Muhammed in­sanlarıAllah'ın rızasına götüren bir peygamber ve mü­barek hayatıyla en güzel yaşayışıörneklendiren yegâne mürşiddir. O'na bağlanmadan, O'nu sevmeden, O'nun izindengitmeden mutlu bir insan ve Allah'a sevimli bir kul olunamaz. O, yalnız imanhayatının değil, idarî, iktisadî, içtimaî, hukukî ve ahlâkî hayatın da önderi,her asrın ve her zümrenin değişmez rehberidir.

Mü'min bu imanla HazretiMuhammed  ile şöylece sözleşme  yapmış olur:«Ey Allah'ın Peygamberi!Senin  peygamberliğine inanıyo­rum.Tebliğ edip örneklendirerek  açıkladığınKurân çizgisinde yaşayacak,yalnızca seni hayat önderi tanıyacağım.  Âhiret saadetimin ancak senin önderli­ğinlegerçekleşeceğine iman ediyorum. Senden başkasına bağlanmayacak, sen­den ilhamalmayanları izlemeyeceğim.»

Kelime-i Şehâdet'in Hz.Muhammed'e iman bölümü İslâm Dininin diğer bütün iman esaslarına inancı daiçine alıcıdır.

Zira Hz. Muhammed'einanmak, O'nun tebliğ etti­ği Kur'ân-ı Kerîm'e ve bildirdiği bütün hakikatlereimanı gerektirir.

Kur'ân-ı Kerîm iseAllah'ın meleklerine,   insanlaragönderdiği peygamberlere ve mukaddes kitaplara, ilâhî kadere, ölümden son­radirilişe, Cennet ve Cehennemin varlığı ve ebediliğine inancı zarurikılmaktadır.

Kelime-i Şehâdet'ingerçek anlamını hutbemizle açıklamağa çalıştık. Mü'min bu imanın insanı olarakyaşar, hayatını bu şuurla tanzim ederse o, imanın lez­zetine ermiştir.Hayatınıanlamlandırmış ve amaçlandırmıştır.. Ebediyet cennetlerine de o vâristir.

MuhteremMü'minler!

Kelime-i Şehâdet'incanlı ve inkılâbcı manâlarına dönelim. Bir inkılâb projesi olan Kelime-iŞehâdet'in gerektirdiklerini hayatımıza tatbik ederek gerçekleşti­relim.

Hutbemizi BeyyineSûresinin yedinci ve sekizinci âyetlerinin anlamlarıyla bitiriyorum:«İman edenve güzel işler, hayırlı ameller yapan­lar (yok mu?) Gerçekten onlaryaratılanların en hayırlısıdır.Onların Rableri katında mükâfatı altlarından ır­maklarakan cennetlerdir. İçlerinde ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur.Onlar da  O'ndan hoş­nut olmuşlardır.İşte bu saadet Allah'ın (azabından) korkanlar içindir.»

1)    Tefsîr-uİbn-i Kesîr, Nisa, 1/510.

2)    Camius- Sağîr (Leyse) bölümü, 2/134.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-binasinin-temelleri-3-112h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim