İŞİN GÜZELİNİ YAPMAK İBADETTİR

İŞİN GÜZELİNİ YAPMAK İBADETTİR
İŞİN GÜZELİNİ YAPMAK İBADETTİRİslâm Dini kılık-kıyafette,sözde ve davranışta gü­zelliği emrettiği gibi işte de güzelliği emretmiştir. Dinimizin mükellefkıldığı bir görev olduğu içindir ki güzel iş yapmak mümin için mücerred ferdîbir zevk veya maddî kazancı giderek artırma sebebi değildir.

İŞİN GÜZELİNİ YAPMAK İBADETTİR

İslâm Dini kılık-kıyafette,sözde ve davranışta gü­zelliği emrettiği gibi işte de güzelliği emretmiştir.

Dinimizin mükellefkıldığı bir görev olduğu içindir ki güzel iş yapmak mümin için mücerred ferdîbir zevk veya maddî kazancı giderek artırma sebebi değildir. O, Namaz gibiZekât gibi bir ibâdettir.

Saygı Değer Müminler!                                         .

a - Güzel İşMeşru Olan İştir:

Yapılan işin güzelolabilmesinin ilk mühim şartı İslâm prensiplerine göre meşru, helâl olmasıdır.

İslâm Dininin yenilip-içilmesinive kullanılmasını yasakladığı maddelerin üretimi, haram kıldığı alış-verişçeşitlerinin bütünü ve tasvip buyurmadığı sosyal hizmetler ve sanat türlerinintümü bizatihi çirkindir.

Onlarıngüzelleştirilebileceği inancı ve güzelleştirme çalışmaları da çirkinlik üstüçirkinliktir.

Mevzuu şöylecemisallendirebiliriz:

I-İslâmDini fertlerin putlaştırılmasına ve çok tanrıcılığa vasat hazırladığı içincanlı varlıkların -üç boyutlulu- heykellerinin yapılmasını haram kılmıştır.

Bunun içindir kiheykelcilik, muhtelif hacimde büst imali çirkin bir iştir. Bu alanda sanatharikası denile­bilecek eserlerin verilmesi dahi ancak çirkininsistemleştirilmesidir.

II-İslâm Dininde faiz haramdır.Bundan ötürü faiz ve faiz kurumları mutlak çirkindir. Bu müessese­lerdekiçalışmalar, kendi kriterlerine göre başarılı ol­muş olsa da çirkinimeşrulaştırma olduğu için çirkindir.

III    -Dinimizde zinaya yaklaştırıcı, ferdî ve içtimaî ahlâkı za'fa uğratıcı bütünçalışmalar haramdır. Çir­kindir. Bu itibarla gayr-ı meşru cinsî ilişkileredavet çı­karıcı, ahlâkı zayıflatıcı bütün perde ve sahne çalışma­ları, kitap,dergi ve gazete yayınları, çekim, oyun ve J sasım tekniği bakımından başarılısayılabilirse de mu­kaddes yasalarımıza göre çirkindir.

IV    -Yüce Şerîatımız, birbirleriyle evlenebilecek çiftlerin - tokalaşma dahil -bedeni temaslarını yasak­lamıştır. Bu yasağı meşrulaştırıcı bütün sanatlar ha­ramdır;çirkindir.

Meselâ: Erkekler içinkadın kuaförlüğü, kadınlar için erkek berberliği pek çirkin bir sanat türüdür.Bu meslekte başarı çirkinlikte gelişmedir. (*)

Hülâsa, İslâm Dini'ninyasakladığı bütün üretim ve hizmet-nevileri temelde çirkindir.

Kanalizasyonlaresanslandırılamayacağı gibi yapacaktır. Gerçek bu olunca işi sağlam yaparakAllah'ın sevgisini kazanmak O'nun yardımına da bak ka­zanmaktır.

Sağlamlık işinkarakterine göre değişir.

a - İmalâtçı içinsağlamlık, gerektiği kadar ham madde kullanmak ve standartlara uymaktır.

b - Öğretmen ve vaiz içinsağlamlık konuları çok iyi hazırlayarak takrir etmektir.

c - Fırıncı için sağlamlık,gramajda uygunluk ha­muru iyi yoğurmak ve pişirmektir.

d - İşçi ve memur içinsağlamlık vazifesini bilerek ye zamanında yapmaktır.

 e - Hakim içinise çok yönlü ve iyice düşünerek âdil karar vermektir.

c - Güzel İş Hoş Görünümlü Olan İşdir:

İşin güzel olabilmesiiçin meşru ve sağlam olması gerektiği gibi nevine göre göz zevkini okşayıcıgönlü heyecanlandırıcı olması da gerekir.

Ancak açıkça belirtelimki hoş görünümlü olmanın ifade edilebilir sabit ölçüleri yoktur. Çünkü güzellikduy­gusu - husûsiyle müminler için - sınırsızdır. Çünkü Al­lah güzeldir.Güzelliği sonsuzdur. İnsanı güzel bir fıt­ratta ve namütenahi güzelliklerkaynağı olan yüce zatına dönük olarak güzel yaşaması için yaratmıştır. İn­saniçin güzelliğin nihaî bir noktası yoktur. Ulaşılacak her güzellik daha güzeleulaştıracak bir basamaktır.

Güzellik yarışı içinyaratılan insan, özellikle bu ger­çeğe inanan mümin hilkat gayesinindoğrultusunda daima güzele yönelecek, işini müminlerin gözüne do­kunmayacak,gönül zevkine gölge düşürmeyecek şekil­de yapacaktır. aşağıda sunacağımızmisal, alıcı gönüllere ne ve­rimli bir ölçü vermektedir.

Cenaze namazına iştirakbuyurduğu bir mümin için hazırlatılan mezarı inceleyen Peygamberimiz me­saimbir kenarında bir yarık görünce düzeltilmesini emir buyurur.

Bu yarığın ölüye nezararı var ki Ya Resûlellah? şeklinde soru yönelten kişiye de Kıyamet'e dekmümin­lerin ölçüsü olacak şu cevabı lütfeder:Ölüye bir zararı yok amaçirkinliği dirilerin gö­züne ve gönlüne dokunuyor. (')

Böylece güzel işinmeşruluk, sağlamlık ve hoşgörünümlülük gibi üç ana vasfına değinmeye çalıştık.An­cak bu üç temel vasfı muhtevi işin sözleşilen vakitte bitirilmemesi vereklâm edilen vasıfta ortaya konmaması gibi arızî sebeplerle çirkinliktenkurtulamayacağım, güzellik vasfım kazanamayacağını da vurgulayalım. Çünkü butür işler sözleşmeleri ihlâl, yalan ve aldatma gibi haramlarla,güzelleştirilemeyecek derecede çirkin­leşmektedir.

Muhterem Müminler!

Mümin için güzel işyapmanın ve sürekli kılmanın objektif müessiri işi ibâdet görevi bilerekyapmaktır.

Peygamberimiz:«Allah (yapılacak) bütün işlerin İhsan üzeri­ne yapılmasını farzkılmıştır...» buyurmuş, ih­sanı da «... Allah'a O'nu görüyormuş gibi ibadet et­mektir.Sen O'nu görmüyorsan da O, seni görüyor.» (") şeklinde tarif etmiştir.

Bu açıklamayagöre hadîs:«Allah bütün işlerin ibâdet ediliyormuşçasına şu­urla ve özenleyapılmasını farz kılmıştır.» manasındadır. İbâdet olduğu şuuru ile yapılanişler şüphesiz daha sağlam, daha güzel ve daha verimli olur.

Bunun içindir kiPeygamberimiz ibâdet olduğu inancıyla her işimize Allah'ın adını anarakbaşlamamızı öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur:«Bismillahirrahmanirrahim denilerekbaşlanmayan her bir iş (yapılması gereken şekline göre) eksiktir.» (')

Sözün özü odur ki; ibadetgörevi şeklinde mükellef kılındığımız güzel iş, kişinin namaz gibi zekât gibiiman ayinesidir. Dünya ve Âhiret hayatının saadet sebebidir.

 

Yüce Rabbimden cümlemizidünyada ve Âhiret'te güzelliklere erdirmesini ve ateş azabından korumasınıdiler, hutbemizi bir âyet ma'nâsıyla bitiririm.

Rabbimiz şöyle buyurur:«İman eden ve (emrolunduklarıgibi) güzel amel­ler yapanlar (yok mu?) Şüphesiz biz işlerini güzel ya­panlarınmükâfatını zayi etmeyeceğiz. (Yaptıklarının daha güzeli ile demükâfatlandıracağız.)

  1. Onlar için Adn Cennetleri vardır...» (*)Verilenmisallerle ilgili kaynaklar için bu cilddeki «İslâm'­da Haram Kılınan Çalışma Neviler» hutbesine bak.
  2. El-Camius-Sağîr,1/75.
  3. Rûm, 47.
  4. M. Hamidullah,İslâm Peygamberi, 1969, İst. 2/60.
  5. Et-Tac, 3/105.
  6. a.g.e. 1/25.
  7. El-Camius-Sağîr,«Küllü» Bölümü, 2/92.
  8. Kehf, 30-31.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/isin-guzelini-yapmak-ibadettir-3-40h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim