İNSANLAR EŞİTTİR YÜCELİK ALLAH’A SAYGIDADIR

İNSANLAR EŞİTTİR YÜCELİK ALLAH’A SAYGIDADIR
İNSANLAR EŞİTTİR YÜCELİK ALLAH’A SAYGIDADIRİslâm Dini'nin ana kaynağı olanKur'ân-ı Kerîm'in Hucurât sûre­sinin 13. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:«Ey insanlar! Doğrusu,biz sizi bir erkek ve bir dişi­den yarattık.

İNSANLAR EŞİTTİR YÜCELİK ALLAH’A SAYGIDADIR

İslâm Dini'nin ana kaynağı olanKur'ân-ı Kerîm'in Hucurât sûre­sinin 13. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:

«Ey insanlar! Doğrusu,biz sizi bir erkek ve bir dişi­den yarattık. Birbirlerinizle tanışasınız(toplum hayatı yaşayasınız) diye sizleri milletlere ve soylara böldük. Allahkatında en değerli olanınız, hiç şüphesiz O'nun yasaklarından  en çok kaçınanınız, emirlerine de en çokyapışanınızdır.» (1)

Bu  Kur'ânî bildiriden açıkça anlaşılacağı üzerebü­tün insanlar birbirleriyle eşittirler.

-   Beyazlar,beyazoldukları için siyahlara,

-   Zenginler,zengin oldukları için fakirlere,

-   Yöneticiler,yönetici olduktan için yönetilenlere, İşverenler,işyeri  sahibi oldukları için işçilere,

-   Müdürler üst oldukları için memurlara aslaüstün tutulamazlar.

Üstün tabaka, asil zümre ve imtiyazlı  sınıf yoktur. Bütün insanlar hürdür veinsanlık onurunda  eşittir. Üstünlükancak Allah'ın Kur'ân'la koyduğu kurallara uyuşla gerçekleşir.

Özetlersek: ancak, imanlılar inançsızlara, adaletliler zalimlere,faydalılar zararlılara,  ilmini toplumyararına kullananlar kötülüğe alet edenlere, istikrar ve huzur içinçalışanlar  bozgunculara, samimiibadetliler de ibâdetsizlere karşı üstünlük sağlar ve şeref kazanabilirler.

Her kim üstünlüğü/yüceliği Allah'ın yasaları ve uygulamasında aramaz,yalnızca soyunu, kariyerini, mevkiini, zenginliğini, siyasî gücü vegüzelliğini   ölçü kabul ederek kendisiniüstün, çevresini aşağı görürse o insan, İslâm nazarında değersiz ve de şerlibir tiptir.

Şanlı Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyu­rurlar:«(İman vefazilet caddesinde) her kimi ameli geri bırakırsa, soyu onu ileri götüremez.» (2)Peygamberi­miz bu hadisi ile mücerret soyluluğun üstünlük vesilesiolamayacağını açıklamıştır.

Yüce Peygamberimiz; «İlimden dilediğinizi öğre­niniz. Allah'a yeminederim ki bilginizle amel etmedik­çe, bilgi çoğaltmaklamükâfatlandırılmazsınız.»  (3)bu yurarak da amelsiz ilmin yüceliği olmadığını beyan etmiştir.

Sevgili Peygamberimiz; « (Değer ölçüsü bilerek)kendilerini altınlara,gümüşlere (menkul ve gayr-ı menkullere, güzel görünümlü) iç ve dışgiysilere  kaptıranlar helake yüztutmuştur...» (4) buyurmakla, putlaştırılmış zenginli­ğin şerefindeğil, zilletin sebebi olduğunu ifade etmiş­tir.

Hizmet ve adalet anlayışıyla değerlendirilmeyen  mevkilerin yüceliğin çıkışları olmayıp, aşa­ğılığın  düşüşleri olduğuna da şöylece dik­katimiziçekmiştir:«Müslümanların yönetimini üstlenip de onlara hiz­met için gereğinceçalışmayan ve onlara karşı (samimi ve) Hakka yöneltici olmayan hiç bir yöneticionlarla beraber Cennet'e giremez.» (5)

Peygamberimiz, «Allah sizin vücutlarınıza/dış görünümünlerinize bakmaz.O, ancak kalplerinize bakar» buyurmakla da dış değil iç güzelliğinin üs­tünlük ölçüsü olduğunu ifade buyurmuştur.

İnsanlar arasında sınıf farkları doğuran, sevgiyi öl­düren, hasedidirilten ve toplum düzenini bozan benlik davası ve üstünlük iddiasındanvazgeçmedikçe İslâmî çizgide erdemli bir hayat yaşanamaz. Zira kâfirliğinkaynağı benlik duygusu, zulmün menbaı büyüklük davası, riya, kibir, istismar veihtiras gibi bütün kötü sıfatların menşei de üstün­lük iddiasıdır.

a - İnsanlık tarihinin en büyük mana ve madde inkılabcısı olanPeygamberimize ve daha önceki pey­gamberlere karşı çıkanlar çoğunlukla asaletdavası gü­denler, maddî güçleri ile mağrur olanlar, insanları siyasi veekonomik  çı­karları doğrultusunda vearzularına göre yönetmek is­teyenler olmuştur.

Kâfirler, Peygamberlerinvahiy alan üstün kişilik­lerine inanmayı ve onların hayat önderliğini kabul et­meyionurlarına yediremedikleri, aşağı tabaka olarak vasıflandırdıkları insanlarlaaynı haklara sahip, hiçbir üstünlüğü olmayan insanlar olarak yaşamayı zilletgör­dükleri için inanmamışlardır.

b - Benlik davası veüstünlük iddiası her devirde zulmün de ana kaynağını teşkil etmiştir.İncelendiğin­de anlaşılacağı üzere zalimler kendilerini güçlü gören kuvvetligörülmek isteyen, büyüklük histerisine tutulmuş aşağılık insanlar arasındançıkmıştır.

Bu bedbahtlığa düşmememiziçin Rabbimiz bizleri Kur'ân-ı Kerîm'in Lukman sûresinin 18. âyetiyle şöyleceuyarmaktadır:«Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Toplum içinde böbürlenerekyürüme. Allah kendini beğenip övü­nen hiç bir kişiyi sevmez.»

c - Kişisel çıkarlarıtoplumsal faydaların üzerine çı­karan, sömürüye yönelten, sevgi yerine nefreti,yardımlaşma yeri­ne hasedi kökleştiren de aynı nefsi putlaştırma davalarıdır.

Muhterem Mü'minler!

İslâmî iman ve hayatçizgisinde yaşayamayan Cemiyetimiz, «kendini beğenme» hastalığınatutulmuş fertlerden  oluştuğu için manenhastacadır. 

Bu sebeple zenginimiz -fakirimize, bilginimiz - cahilimize, , âmi­rimiz - memurumuza, güzelimiz -çirkin  görülenimize, işverenimiz -işçimize ve hatta şeyhimiz müridimize sözle değilse de fiilen üs­tünlükiddiasındadır.

Bu nedenle egemen  zümre muhitleri ile büyük kitle semtleri bir­birindenayrılmakta, tüketim  yönünden büyükfarklar  oluşmakta,  hakları ve özgürlüklerini savunamaz rûhenköleleştirilmiş insanlarımız da giderek artmaktadır.

Konumuzu -Salat ve Selam üzerineolsun- Peygamberimiz Hz.Muhammed'in sunacağımız hadisleriyleözetleyebiliriz:«Mü'minler kardeştirler. Birinin diğerine, Allah'a itaat/saygıölçüsünden başka hiçbir üstünlüğü yoktur.» (7)

Allah katında küçülürkeninsanlar yanında büyür olmaktan kaçınalım. Büyüklük dava­sı güden zâlimlerdenolmayalım.

Mütevazı olalım. Sahipolduğumuz bütün nimetleri Allah'ın bizlere kulluk denemesi için verdiğinibilelim. O'na hamd ve ibâdet edelim. İnsanlara sevgi, saygı, ada­let ve ikramkanatlarımızı gerelim.

Hutbemizi bir hadislebitiriyorum.

Yüce Peygamber (imizsahabîlerine)   buyururlar:Size Cennetegireceklerden bir bölümünü  bildireyimmi?

(Benlik davası veüstünlük iddiasından uzak, sevilen ve kaynaşılan)  her önemsenmez alçak gönüllü mü'minCennetliktir. Bu vasıftaki mümin kul Allah'a duâ etse -katındaki değerindenötürü- şüphesiz Allah onun duasını kabul eder.

1.  Size Cehenneme gireceklerden bazılarını tanı­tayım mı? Her azgın mizaçlı,  hayrı engelleyici ve kibirli kişiCehennemliktir.»   (8)Hucurât, 13.

2.  Sünenü't-Tirmizî,Hn. 2946.

3.   El-Camiüs-Sağîr,1/131.

4.   R. Salihin B.Fazliz-Zühd... Hn. 12.

5.   a.g.e. B. Vulatil-Umuri Bir-Rifkı...  Hn. 2.

6.   a.g.e. B. Ihlas,Hn. 8.

7.   İ. Kesir, Hucûrat13 (4/217)

8.   S. İ. Mace, Hn.4116,Rt- Tac 5/31.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/insanlar-esittir-yucelik-allaha-saygidadir-3-150h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim