İLİM İSLAM’IN HAYATI MÜ’MİNİN SEVGİLİSİDİR

İLİM İSLAM’IN HAYATI MÜ’MİNİN SEVGİLİSİDİR
İLİM İSLAM’IN HAYATI MÜ’MİNİN SEVGİLİSİDİRİslâmDini, programım Allah'ın koyduğu bütün in­sanları kuşatıcı bir talim ve terbiyenizamıdır.  İnsanlığınmanevî dünyasını ve ölüm ötesini ay­dınlatacak bir Hak kültürü, maddî hayatıtekâmül ka­nunları içerisinde geliştirecek ilâhî bir medeniyet pro­jesi olanKur'ân-ı Kerim'de dinimizin insanlığa yaptığı ilk çağrı &.

İLİM İSLAM’IN HAYATI MÜ’MİNİN SEVGİLİSİDİR

İslâmDini, programım Allah'ın koyduğu bütün in­sanları kuşatıcı bir talim ve terbiyenizamıdır. 

İnsanlığınmanevî dünyasını ve ölüm ötesini ay­dınlatacak bir Hak kültürü, maddî hayatıtekâmül ka­nunları içerisinde geliştirecek ilâhî bir medeniyet pro­jesi olanKur'ân-ı Kerim'de dinimizin insanlığa yaptığı ilk çağrı « Oku.»  buyruğudur.

Âlak Sûresi Âyet 1-5:«YaratanRabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.Oku. İnsana kalemleyazı yazmayı öğreten, bilme­diğini talim eden Rabbin sonsuz lütuf sahibidir.»

Neyin okunacağını tasrih etmeksizin «okuma» emriniveren Rabbimiz, öğrenilmesi mümkün ve faydalı olan bütün bilgileri insanaöğrenilecek mevzu olarak sun­muştur. Yüce Din'imiz Allah'a ve âhiret gününeîman gibi  itikadî (inanç) esaslarını,Allah'ın ve Peygamberi'nin hayatımızı yönlendirecek emirleri ve yasaklarınıokuma ve öğrenmeyi her kes tarafında yapılması gereken farz-ı ayin görevkılmıştır. Rabbimizin nimetlerinden yararlandıracak, hayatı kolaylaştıracak veinsanlara fayda sağlayacak ilimleri ve sanatları öğrenmeyi de birileriniöğrenmesiyle diğerlerinden düşecek farz-ı kifaye vazife  kılmıştır.

İslâm Dinî, farz-ı ayın olarak yüklediği ve teşvikettiği ilmî çalışmayı yalnız erkeklere tahsis etmemiştir. Kadınlarınyetiştirilmesini de zarurî görmüş, umumî bir eğitim ve öğretimin tatbikiniemretmiştir. Peygamberi­miz şöyle buyurur:[«İlim Müslüman'ın sevgilisidir.»

«İlim tahsil etmek, kadın-erkek her Müslüman'afarzdır.»]  (1)

Allah'a yaklaştıran, tabiat nimetlerinden fayda­landıran,hayatı kolaylaştıran ve mutluluğa yol açan bütün ilim ve sanat dallarını farz-ıkifaye kıldığı için­dir ki dinimiz, Allah'ın şer'î kanunlarını ve bu ilahîkanunla­rın açıklamalarını ihtiva eden Kur'ân ve Hadîs ilimleri­ni yücelttiğigibi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Tıp gibi tabiat kanunlarını  konu edinen ilimleri de yüceltmiştir.Öylesine yüceltmiştir ki maddî bilimlerle yoğrulan ilim adamları için FatırSûresinin 28. âyetinde şöyle buyurulmuştur:«...Allah'tan sevgi ve saygı duyarakancak bilgin kulları korkar...»

Dünya ve âhiret hayatının gelişimi ve mutluluğu­nuvahye dayalı bilgilerin nurunda ve ilmî çalışmaların aydınlığında gören dinimizkadar ilme, ilim adamına ve ilim zihniyetine kıymet vermiş hiç bir din ve hiçbir be­şerî sistem yoktur.

Peygamberimiz şöyle buyururlar: şöylebuyururlar:[«Allah katında ilim tahsil etmek, (farz olanların dışındaki) namaz,oruç, hac ve Allah yolunda cihaddan daha faziletlidir.»

«... İlim tahsil için yola çıkan kişiye Allah Cennetyolunu kolaylaştırır.»

«Âlimler 3'eryüzünün kandilleridir, Peygamberlerinhalifeleridir. Benim ve diğer Peygamberlerin varisleri­dir.»

«Bilgi mü'minin kaybolmuş malıdır. Onu bulduğu yerdealır.  (alması gereken odur.)»]  (2)

Dinimiz, Kur'ân ve Sünnet aracılığı ile öğrenile­cek vahyî bilgileriimanın temeli kılmıştır. Akıl, duyu organları ve ger­çek haber aracılığı ilesağlanacak malûmatı da her hayrın ve güzelliğin kaynağı, tabiat nimetlerindenfaydalan­manın biricik yolu olarak göstermiştir.

Kuran-ı Kerim'in Alâk Sûresi'nin 6. ve 7. âyetle­rinde: «Gerçekteninsan, kendisini, (Allah'ın eğitim ve öğretimine)ihtiyaçsız gördüğü içinazmıştır.» buyrulmuştur. Böylece imansızlığın ve her türlü ahlâksızlığınkaynağı olarak öğretim ve eğitim yoksunluğu gösterilmiştir.

Aziz Mü'minler!

Cehalet imansızlığın, bütün çirkinlikler ve başarı­sızlıkların kaynağıolduğu içindir ki, Rabbimiz:

«... Sakın ha câhillerden olma.» (3) emri ile bilgi­sizlerdenolmamamızı öğütlemiştir.

«... Câhillerden yüz çevir.» (4) buyruğu ile de ilim­denürken, öğretilen gerçekleri kabul etmek istemeyen cahillerden kaçınmamızıemretmiştir.

Peygamberimiz ise olmamız gerekeni şöyle açıklamış­tır:[«Ta bilgin ol,ya öğrenen. Ya da dinleyen veya (bilgiyi öğrenen ve öğretenleri) sevenlerden ol.Beşin­ci guruptan olma, helak olursun.»

«(Zira)  Fakirliklerin enşiddetlisi cehalettir»]   (5)

Gerçek bu olduğuiçindir ki Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: [«... Her kime hikmet/bilgiverilirse gerçekten ona büyük bir hayır verilmiştir...»

«... Allah içinizden iman edenlerle kendilerine bil­gi verilenlerinderecelerini artırır...»] (6)

Bilgi edinmeyi emreden ve cehaletten sakındıran yüce Rabbimiz, Kur'ân-ıKerim'de bilgi ile cehaletin ayrıca bilenlerle bilmeyenlerin mukayesesiniyaparak şöyle buyurmuştur:[«Körle gören, (cehaleti yansıtan) karanlıklarla  aydınlık (olan bilgi) gölge ile sıcak birolmaz. Diri (olan bilgin) lerle ölü (olan cahil) ler de bir olmazlar.»

«... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahihleridir kihakkıyla düşünür.»]  (7)

Bilenlerle bilmeyenlerin atılımları ve alacakları so­nuçlar birolmayacağı içindir ki dinimiz, dünyevî çalış­malarımızda ve beşerîmünâsebetlerimizde, bilmeden, hakikati kavramadan hiç bir işin müteşebbisiolmama­mızı da şöylece emretmiştir:

«Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Zira kulak,göz ve kalb; bütün bu organlar sorumludurlar.» (8)

Saygı Değer Müminler!

Yaşımız ne olursa olsun, Allah'ın emri olduğunu bilerek ibâdetneşesiyle okuyalım, dinleyelim, bilgileri­mizi artıralım. İmansızlığın,ahlâksızlığın ve fakirliğin yaygın olduğu yerlerde gerçek bilginin olmadığımbile­lim. Çocuklarımızı okutalım. Küçücük de olsa evimize bir kütüphanekuralım. Günümüzün belirli dakikalarını olsun okumaya ve dinlemeye ayıralım.Talebelerimizi teşvik edelim ve Hakk'a inanan ilim adamlarımıza say­gıgösterelim.

Kur'ân'da ve Sünnet'te öğretildiği şekilde sürekli olarak da şöyle duâedelim:

[«... (Ey ilmi sonsuz olan) Rabbim! Benimilmimiartır.»

«Allahım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Banafayda sağlayacak ilim ver. İlmimi artır. Allahım! Faydalı olmayan ilimden sanasığınırım.»]  (9)

1.M. Mesâbih Hn. 218

2.Sırasıyla bak. C. Sağîr, 2/54; Tac, 1/63 - 64; K. Hafa Hn. 1751, 2811ve notu, 1766

3. Enam, 35

4.Araf, 199.

5.K. Hafâ Hn. 437

6.Bakara, 269, Mücadele, 15

7.Fatır, 19-22, Zümer, 7

8.İsra, 36

9.Taha,114, Et-Tac, 5/121-124.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ilim-islamin-hayati-muminin-sevgilisidir-3-92h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim