İLAHIMIZ ALLAH YASAMIZ KİTABULLAH

İLAHIMIZ ALLAH YASAMIZ KİTABULLAH
İLAHIMIZ ALLAH YASAMIZ KİTABULLAHBirilke, bir kanun fert ve cemiyet hayatında ilgi ve saygı görüyor, tatbikolunuyorsa onun varlığının anlamı ve değeri vardır. Yok sadece varlığına vegerek­liliğine inanılmakla yetiniliyor da fertlerin iradelerine ve toplumhayatının akışına yön vermiyorsa onun mev­cudiyetinin fiilî bir önemi yoktur.

İLAHIMIZ ALLAH YASAMIZ KİTABULLAH

Birilke, bir kanun fert ve cemiyet hayatında ilgi ve saygı görüyor, tatbikolunuyorsa onun varlığının anlamı ve değeri vardır. Yok sadece varlığına vegerek­liliğine inanılmakla yetiniliyor da fertlerin iradelerine ve toplumhayatının akışına yön vermiyorsa onun mev­cudiyetinin fiilî bir önemi yoktur.

İnanılan ve kabul edilen bu ana kaideyi iman ve amel hayatımıza teşmilederek şu sualleri öz nefsimize yöneltebiliriz.

Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, yaratıcılığına, bilgisi ve gücüsınırsız ortaksız bir Rab olduğuna inan­mamızın hayatımızdaki rolü nedir?

O'nun bildirileri, emirleri ve yasaklarını ihtiva etti­ğine inandığımızKur'ân-ı Kerim'in ferdî ve içtimaî ha­yatımızdaki etkinliği nedir?

Muhterem Mü'minler

Kur'ân-ı Kerim vicdanların hakim düzeni ve pra­tik hayatınarzuyla tatbik edilir nizamı olmadan mazi­yi, hali, istikbali bilen kadir-imutlak bir Rab olduğuna inandığımız Allah'ı fiili hayatımızda biricik mabut; or­taksızilâh tanımamız mümkün müdür?

Elbetteki değildir. Zira Allah'ın haram kıldıklarını helâl kılan, helâlkıldıklarım da haram kılan fertleri ve sosyal kurumları meşru tanımak, onlarımabut edin­mektir.

İlâhî yasaları yürürlükten düşürmek ve bu esaslarla çelişen prensipleriyüceltmek ise Allah'a şirk koş­maktır.

Nitekim Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Al­lah'ın helâl kıldıklarımharam, haram kıldıklarım da helal olarak kendilerine sunan hahamları vepapazları­nı onaylayan Yahudileri ve Hıristiyanları, hahamlarını ve papazlarınıilâh tanımış olmakla suçlamıştır. (1)

Devrimiz Müslümanları ilâhlar edinmeyi; Allah'a ortak koşmayı, sadeceputlara tapmak gibi eksik ve kı­sır bir anlayış içinde kabul eder olmuşlardır.Bu kabul­den ötürüdür ki, Allah'ın ferdî, ailevî ve içtimaî haya­tı tanzimedecek emir ve yasaklarım ihtiva eden Kur'-ân-ı Kerîm, düzenleyicisi olmasıgereken günlük hayat­tan çekilmiştir. Dirileri canlılığa ve ebedîlik aşkına er­dirmesigerekirken mezarlık kitabı olmuştur.

Açıklamaya çalıştığımız eksik ve kısır anlayışın mü'minleri İslâm Nizamı'ndanyoksun bırakacak tehli­keli bir şekil alabileceği endişesiyledir ki, Peygamberi­mizşöyle buyurmuşlardır:«Ümmetimle ilgili olarak korktuklarımın en kor­kutucuolanı, Allah'a ortak koşmalarıdır. Dikkat edin, ben size onlar aya, güneşe veputa tapacaklar demiyo­rum. Fakat Allah'tan gayrisinin emirlerine ve arzuları­nagöre iş yapacaklar... (Bu da onlar için Allah'a bir nevi ortak koşmak olacak.)»(2)

Allah'ın yanı sıra ilâhlar tanımak, bağışlanmayacak ve Cehennem azabınauğratacak pek büyük bir suç ol­duğu içindir ki ilk mü'minler ilâhlar edinmeanlamına gelebilecek davranışlardan şiddetle kaçmıyorlardı.

Bu sebepledir ki Kur'ânla bildirilen helaller ve ha­ramlarla çelişeninançları, gelenekleri ve uygulamaları hemen bırakıyorlardı. Kur'ân-ı Kerim'inyasalarına uy­mayı Allah'ı ibadetli olmanın gereği görüyorlardı.

Bu şuurlarından ötürüdür ki Rabbimizin Kur'ân-ı Kerim'de «Namazkılınız.» emri varid olunca bütün mü'­minler namaz kılmaya başlamıştı. «Zekâtveriniz.» em­ri gelince şartlarını taşıyan mü'minler vermeyi bir iman zevki vevicdan neşesi haline getirmişlerdi. «Allah'ın onay verdiği çizgide savaşınız.»buyruğu ise bütün mü'minleri iman saflarında savaş­maya hazırlamıştı.

Mü'minler!

Allah'ı biricik mabud; ortaksız ilâh kabul etmeyi O'nun kitabı Kur'ân-ıKerim'in düsturlarına göre yaşa­mak manasına anlayan ilk mü'minlerin hayatındaniki örnek vererek konumuza açıklık getirelim.

Asrımızın cahiliyeti gibi karanlık bir cahiliyet hayatı yaşayan milâdî6. asır Araplarında alkollü içki­ler her dudağın sevgilisi, her merasiminprotokol gere­ğiydi.

Evet böyle bir cemiyetin inşam olan Ebu Büreyde Şöyle nakleder:«Bir günoturmuş içki içmeye başlamıştık. Ben bir ara kalktım, Peygamberin huzurunaçıktım, selâm ver­dim ve orada içkinin haram edildiğini bildiren âyetinindirildiğini öğrendim. Derhal arkadaşlarımın yanına döndüm ve alkollü içkileriiçme yasağım bildiren âyet­leri «... artık bu iptilâdan vazgeçersiniz değilmi?» cümlesine kadar okudum. Arkadaşlarım hemen kadehlerindeki içkileridöktüler, küpleri devirdiler ve «Vazgeç­tik Yarabbi! Vazgeçtik Yarabbi!»dediler.» (3)

Bu Kur'ân yasağından sonra Medine yolları gün­lerce içki aktı. Artıkilk İslâm cemiyetinin içki diye bir problemi kalmamıştı.

Mü'minlerin annesi Hz. Âişe (R.A.) da şöyle anlatı­yor:

«Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın kitabına iman ve onu tasdik etmebakımından Ensar kadınların­dan daha gayretlisini görmedim.

Nur sûresinin «Baş örtülerini yakalarına vursunlar (başlarınısaçlarım kulaklarını, gerdanları ve sinelerini sımsıkı örtsünler)»anlamındaki âyeti nazil olup da er­keklerin her biri evlerine dönerek karısı,kızı, kız kardeşi ve akrabasına Allah'ın indirdiği âyeti okuyunca on­ların herbiri Allah'ın kitabına iman ve onu doğrula­mak için örtülerine hüründüler.

Bu âyetin nüzulünü(inişini) takip eden sabah örtülerine bürünmüş olarakHz. Peygamberin arkasında namaza durdular, örtülerini sımsıkı büründükleri içinsanki başlarında kargalar varmış gibiydiler.» (4)

Kısaca kadın ve erkek peygamber devrinin her mü'mini, Kur'ân'ın ferdîve ailevî hayatı tanzim eden her emrini, içtimaî, iktisadî ve hukukîmünasebetleri düzenleyen her düstûrunu aynı iman ve şuurla derhal tatbik ediyorve Kur'ân'ı yaşanan bir nizam haline ge­tiriyordu.

Onlar biliyorlardı ki; Kur'ân'ın yüce emir ve ya­saklarını tatbik etmemek,Şanlı Peygamberin önderli­ğinde yaşamamak, imanı anlamsız kılmak, hayatı ga­yesizbir maceraya sürüklemek, ahiret saadetini putpe­restliğe feda etmektir.

Muhterem Mü'minler!

Kişilerin putlaştırıldığı, düzenlerin ilâhlaştırıldığı moderncahiliyette yaşıyoruz. Allah'ı yasalarına boyun eğilerek ibadet edilecek şanıyüce biricik İlâh   tanımak içinKur'ân'ın emirleri ve yasaklarına yapışmak tek çaremizdir.

Hutbemizi âyetanlamlarıyla bitiriyorum.«Sizin ilâhınız Allah'tır. O'ndan başka hiç bir ilâhyoktur. O, (yarattığı) bütün varlıkları bilgisi ile kuşat­mıştır.»

«... (Siz) O'nun Kitabı Kur'an'a uyun, O'nun emirleri ve yasaklarınaaykırı gitmekten de korunun ki merhamet olunasınız (da dünya ve ahirettemutluluğa eresiniz.)»  (5)

1.   Anlam olarak Bak.İbn-ü Kesîr Tevbe, 31, 2/348 Hak Dini Kur'ân Dili 2. Baskı, 4/2512

2.   İbn-i Mace HadisNo: 4205

3.   İbn-ü Kesir,Mâide, 90

4.   a.g.e. Nur, 31

5.   Taha, 98; Enam,155

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ilahimiz-allah-yasamiz-kitabullah-3-99h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim