İBÂDET İSLÂMÎ EMİRLERE VE YASAKLARA GÖRE YAŞAMAKTIR

İBÂDET İSLÂMÎ EMİRLERE VE YASAKLARA GÖRE YAŞAMAKTIR
İBÂDET İSLÂMÎ EMİRLERE VE YASAKLARA GÖRE YAŞAMAKTIRİslâm Dini'nin özü Allah'a iman ve O'na ibâdet et­mektir. İbâdetyaratılış sebebimizdir.

İBÂDET İSLÂMÎ EMİRLERE VE YASAKLARA GÖRE YAŞAMAKTIR

İslâm Dini'nin özü Allah'a iman ve O'na ibâdet et­mektir. İbâdetyaratılış sebebimizdir. Yaradanımız bu ger­çeği şöyle açıklar:«Ben insanları vecinleri ancak bana ibâdet etme­leri için yarattım.» (1)

İbâdet; ölünceye kadarsürdürmemiz gereken ana vazifemizdir. Bizlere ibâdet görevini yükleyen Rabbimizşöyle buyurur:«Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdet et» (2)

Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütünpey­gamberler, ibâdetin yaratılış sebebimiz ve temel görevi­miz olduğunu,bildirmek için gönderildiler.

Rabbimiz bugerçeği de Nahl Sûresinin 36. âyetinde şöyleceaçıklamaktadır. [Andolsun, «Allah'aibâdet ediniz. Tağut'tan (şahıs­lara, ilkelere, putlara  tapmak) kaçınınız.» (diyerek tebliğdebulunmaları için) biz her millet içinde bir pey­gamber gönderdik...]

İbâdet biricik görevimizolduğu gibi dünya ve âhiret saadetimizin de yegane vesilesidir.

Saygıdeğer Mü'minler!

İslâm Dini'ndekiönemini açıklamaya çalıştığımız ibâdet nedir?

Allah'ın her bir emirve yasağına itaat ibadettir. Kur'ânımızınaçıklamasına göre Peygamberi Muhammed'e itaat Allah'a itaat oldu için Hz. Mu­hammed'inemirleri ve yasaklarına itaat  deibadettir. (3)

Allah'ın ve Peygamberininemirleri ve yasakları in­san hayatının bütününü kuşattığı için de ibâdet; ha­yatıilâhi ölçülere göre düzenleyerek yaşamaktır.

Konumuzu bazı örneklerleaçıklayalım.

a - Namaz kılmak, , zekâtvermek, hacca gitmek, doğru konuşmak, , adaletli olmak, sözleşmelerin gereğiniyapmak, gerçek mü'minlerle dostluk kur­mak ve beraberlik oluşturmak, bütünmü'minlere mer­hamet kanatlarını germek ibâdettir. Çünkü bunlar Al­lah'ınemirleridir.

Ana - babaya, akrabaya,komşulara ve arkadaşlara   iyilikyapmak/saygılı davranmak, etmek, Allah'ın bildirdiği oranlara göre mirası pay­laşmak,İslâm'ı yaşamak ye yaşatmak için başta kül­tür cihadı olmak üzere her nevicihada yönelmek ibâ­dettir. Çünkü bütün bunlar Allah'ın emirleridir. Onunemirlerine itaat ise ibâdettir. b - İnsanları, ilkeleri, kurumları ve rejimleriAl­lah'a ortak koşmamak, içki, kumar, zina, zulüm, kibir, faiz  ve yalan gibi haramlardan sakınmak ibâdettir.Çünkü bunları   yasaklayan Allah'tır.

c - Cemaat namazlarınakatılmak, toplumun ya­rarlanacağı hizmetlere koşmak, selâm verip - almakvermeyene vermek, gelmeyene gitmek, , nefsimiz için istediğimizi diğer insanlariçin de istemek ve benzerleri ibâdettir. Çünkü bunları emreden/tavsiye edenPeygamberimizdir.

d - Mazeretsiz bekârlıktan,erkek olarak kadınlara, ka­dın olarak erkeklere benzemekten sakınmak,ırkçılıktankarabor­sacılıktan...  ve sövmektenkaçınmak birer ibâdettir. Çünkü bütün bunlar ve benzerlerini yasaklayan -salâtve selam üzerine olsun- Sevgili Peygamberimizdir.

 Onun emirleri ve yasaklarına uymak iseibadettir.

Sunduğumuz örnek bilgilerdenanlaşılacağı üzere ibâdet; Allah'ın ve Peygamberi Muhammed'in her biremir ve yasağına uymaktır. Bazı mü'minlerin eksik olarak kav­radıkları gibiibadet yalnızca namaz kılmak, oruç tut­mak, zekât vermek ve hacca gitmekdeğildir. Bu özel vazifeler ibâdetler içinde hususî bir önem taşıyanlar veyapılmaları kaçınılamaz  olanlardır.

İslâm'da ibâdet açıklamayaçalıştığımız üzere bütün hayatı kuşatıcı  olduğundan peygamberimiz, ibâdet türlerinin çokluğunu ifade etmek içinherkesin anlayabileceği bir şekilde şöyle buyurmuşlardır:

«İbâdet yetmiş nevidir. Enfaziletli ibadet(lerden  biri de) helâlnzık kazanmaktır.» (4)

İbâdetin anlamı veşümûlü(kapsamı) bu olunca pek tabiîdir ki, mü'min; namaz, oruç, zekât ve haclaAllah'a ibâdetederken sosyal münasebetlerini ahlâk ve adalet esasla­rına görekurmak ve sürdürmekle de Allah'a ibâ­det edecektir. Bilgisi, sanatı vememuriyeti ile topluma yararlı olmakla da Allah'a ibâdet edecektir.

Mü'min, faizsiz, rüşvetsiz,yalansız kaza­narak, fert ve cemiyet haklarına saygı duyarak, sömü­rüye karşıçıkarak, sosyal adaleti savunarak ve ezilen­lerin safına katılarak da Allah'aibâdet edecektir. Ke­za, içki, kumar, zina ve israftan kaçınarak da Allah'aibâdet edecektir.

Mü'min İslâm Dini'nin ve onabağlı gerçek mü'minlerin, toplumun kültürel, siyasi ve ekonomik hayatındagiderek daha büyük etkinlik kazanabilmesi için uğraşı vermekle de Allah'aibâdet edecektir.

Hulâsa mü'min, her zaman veher yerde, her iş ve her sözle Allah'a ibâdet edecek, ibâdetini de Allah'a O'nugörüyormuş gibi yapacaktır.

Evet, mü'min Allah'a, O'nugörüyormuş gibi ibâ­det edecektir...

Şanlı Peygamberimiz bu gerekliliği açıklamak içinşöyle buyururlar:[«Allah, bütün sözlerin,davranışların ve işlerin "Kendisinigörür gibi ibâdet etmek olan" ihsan ölçüsüne göre yapılmasını farzkılmıştır...»

«(O halde Allah'a O'nu görürgibi ibâdet ediniz.) Siz onu görmüyorsanız da O, sizi görüyor...»] (5)

-Salât ve Selam üzerine olsun-Peygamberimiz sunduğumuz ha hadisleriyle bütün hayatımızın ibâdet, ibâdetimizinde Allah'ı görüyormuş gibi olması gerek­tiğini bildirmişlerdir. Peygamberimizbu bilgi ve bilincin ima­nın kemal noktası olduğunu da şöyleceaçıklamıştır:«İmanın en üstün (derecesi) bulunduğun her yer­de, Allah'ınseninle beraber olduğunu bilmendir.»  (6)

Muhterem Mü'minler!

Ahlâkla hukukun, fertlecemiyetin, adaletle merha­metin, harple sulhun, öz ifadeyle dünya ileÂhiret'inbölünmez bir bütün olduğu İslâm'da, her işi ibâdet, her ibâdetimutluluk haline getiren, Allah'a, O'nu görür gi­bi ibâdet etme duygusudur.Şüphesiz biz O'nu görmü­yor isek de O, bizi görüyor.

Müslümanlar, ibâdetiaçıklamaya çalıştığımız gibi İslâm'daki gerçek anlamıyla kavramazlar, ibâdetisayılı birkaç emirde görür, böylece ferdî ve icti­maî hayatın küçük birbölümünde Allah'a yönelir, diğer bö­lümlerinde bâtıl ilkelere ve hayatşekillerine tâ­bi olurlarsa, apaçık hüsranda uğrayan bedbahtlardan olur­lar.Zira, mü'minler dinin bir ucundan yani, hayatın belirli merhalelerinde, muayyenişlerle değil; bütün ömür günlerinde, tüm söz, iş ve davranışlarıyla Allah'aibâdet edeceklerdir.

İbâdeti, bilmemiz gerekenşekliyle öğrenip yapama­dığımız için itiraf edelim ki, Allah'a ibadetyollarının toplumu iyiye güzele ve doğruya götürücü mühimce bir kısmınınişlemez hale getirildiği bir cemiyetin in­sanlarıyız.

Dünya hayatımızımutsuzlaştıran bu olumsuz geliş­meler karşısında gerçek anlamda ibâdetli kullarolmaya mecburuz. Hayatımızı Kur'ân yasalarına ve Sünnet buyruklarına göretanzim ederek büroda, fabrikada, mektepte, camide,evde... hulâsa her zaman veher yerde Allah'a O'nu görür gibi ibâdete yönelmeli ve yaşayışımızla özleminiçektiğimiz gerçek İslâm insa­nının örneğini vermeliyiz.

Vermeliyiz, çünkü dünyahayatları mutlu, ahiret hayatları mesud olacak kullar hayatlarını ibâdeteadayan kul­lardır.

Rabbimden, cümlemizi bubahtiyar insanlardan kıl­masını diliyor, sözü Kur'â bırakıyorum:«Şöyle De!Benim namazım da (diğer) ibâdetlerim de, hayatım da, ölümüm de hiç bir ortağı olmayanAlemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben (varlığımı Allah'a yöneltmekle) emrolundum.

Yine şöyle De! Allah her şeyinRabbi iken, ben Allah'tan   başka bir Rabmi arayacağım?

Herkesin kazanacağı yalnızcakendisinindir. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç bir nefis, di­ğerinin (günah)yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz ancak Rabbinizedir.

O, size ayrılığa düştüğünüzgerçeği haber verecek­tir. Sizi yer yüzünün halîfeleri kılan ve sizeverdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize derece derece üs­tün kılan daO'dur.

Gerçekten Rabbin cezası pek seri olandırve şüphesiz O, hakkıyla bağışlayan, gereğince merhamet edendir.» (7)

 

  1. Zâriyat, 56.
  2. Hicr, 90
  3. Kurtubî, 1/225; Nisa 80.
  4. K. Hafâ, Hn. 1699.
  5. R. Salihin, B. Hilmi... Hn. 9; İ. Mace, Hn. 63.
  6. C. Sağır, 1/49.
  7. Enam, 162-165.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ibadet-islami-emirlere-ve-yasaklara-gore-yasamaktir-3-146h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim