HZ. PEYGAMBERLERDEN ZİKİR

HZ. PEYGAMBERLERDEN ZİKİR
HZ. PEYGAMBERLERDEN ZİKİRMüminiçin hayatın gayesi Allah'tır.

HZ. PEYGAMBERLERDEN ZİKİR

Müminiçin hayatın gayesi Allah'tır. O'nun rızası-nı kazanarak mutlu olmaktır.

Bu sebeple müminin anavazifesi emirleri ve yasak­larım uygulayarak ve Peygamberimizin öğrettiği cüm­lelerlezikrederek Allah'a yönelmektir.

MuhteremMüminler!

Dil ve kalple zikretmekibâdetlerin özü, amellerin en fazîletlisidir. İslâm'ı yaşayabilmenin gereklienerjisi­dir.

Bereketleri pek çok olanbu faziletli amele mümin­leri teşvik buyuran Peygamberimizin öğrettiği bazı zi­kircümlelerini hutbemizde açıklamaya çalışacağız.

Tesirini cümlemizüzerinde halk buyurmasını yüce Rabbimden niyaz ederim.

a -Lâilâhe illellâh:

Peygamberimizşöyle buyuruyorlar:«Zikrin en faziletlisi «Lâilâhe îllellâh» ('} dır» İslâmakidesinin özü olan bu cümlenin ma'nası şöyledir:

«Allah'tan başka ibâdetedilecek ferdi, ailevi ve iç­timai hâkimiyetine boyun eğilecek hiç bir ma'bûtyok­tur. Ancak O, vardır.»

Bu zikir cümlesi hakkındaPeygamberimiz bir diğer hadîslerinde şöyle buyurmuştur:«(Lâilâhe illellah»Cennet'in anahtarıdır.»

b -Lahavle ve la kuvvete illâ billah:

Sahâbî Ebu Mûsâ şöyle anlatıyor. «La havle ve lâkuvvete illâ billah dediğimi duyan Hz. Peygamber bana:

-EyAllah'ın kulu! Cennet hazînelerinden biriolan zikri sana öğreteyim mi? buyurdu.Ben de:

-Öğret Ya Resûlellah! dedim.
Şöyle buyurdu:

-«Lâhavle ve lâ kuvvete illâ billah» cümlesi ile zikret. (Zira o Cennethazînelerinden biridir.)  (2)

Peygamberimizin tavsiyebuyurduğu bu zikir cüm­lesinin manası şöyledir:

«Hiç bir güç ve kuvvetyoktur. Ancak Allah'ın güç ve kuvveti vardır.».

ç -Sübhanellâh ve bihamdih:

Büyükler büyüğüPeygamberimiz biricik önderimi­zin öğrettiği bir zikir cümlesi de «Sübhanellahve bi-hamdih»dir.«Allah bütün eksiklerden beri ve bütün yücelikler­levasıflıdır. Bütün övgüler O'nadır.

O'nu bu vasıflan ile zikreder, O'na hamd ederim.»manasına gelen bu zikir cümlesiyle ilgili olarak sahabî Ebû Zer şöylenaklediyor: Hz. Peygamber bana şöyle buyurdu: .  

- Allah'ın en çok sevdiği zikir cümlesini sana bil­direyimmi? Ben de:

- Bildir, Ey Allah'ın Peygamberi! dedim.

Şöyle buyurdu:Allah'ın en çok sevdiği zikir cümlesi«Sübhanellah ve bi hamdih» dir. (3)Peygamberimiz, bu zikircümlesiyle ilgili olarak di­ğer bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:«Dilekolay, ameller terazisinde pek ağır, Rahmin olan Allah katında çok sevimli ikizikir cümlesi vardır. Bunlardan biri «Sübhanellah ve bi hamdih» dir. Diğeri ise«Sübhanellahil Azim» dir.» (3)

d - Estağfirullah:

Allah'tan günahlarınaffını dilemenin en kısa ve özlü zikri «Estağfirullah» dır.(Ben Allah'tan affımıdilerim) manasındaki bu vebenzeri istiğfar zikirlerine Peygamberimiz devam bu­yururlardı.Buve bu gibi istiğfar zikirlerine teşvik buyurmak içindir ki Peygamberimiz şöylebuyurmuştur:[«Amel Kitabı'nda çokça zikir bulunan kişiye müj­deler olsun.»«BenAllah'a günde yüz defa tevbe eder bağışlan­mamı dilerim.»] (4)

f - Lâilâhe illellâhu vahdehu laşerike lehu, lehül mülkü ve lehülhamdü ve huve ala külli şey'in kadir.

Çok mühim zikircümlelerinden biri olan bu cüm­lenin ma'nası şöyledir: «Allah'tan başka İbâdetedilecek hiç bir ilâh yok­tur. Ancak O vardır. O birdir. Ortağı yoktur. Bütünvarlıklar Onundur. Hamd ancak O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.»

Bu zikirle ilgili olarakEbu Eyyüb R.A. şöyle anla­tıyor. Allah'ın Resulü (S.A.) şöyle buyurdu:

Sabahları bu zikri ondefa söyleyen kişinin her bir söyleyişi için Allah on günahım affeder; ona onbirim sevap verir; onu on derece yükseltir.

Bu (onar defa) söyleyiş,onun için on esir azad et­mek gibi ve de sabahtan akşama kadar onu koruyan onsilâhlı kişi gibi olur.

Bu kişi, o gün akşamakadar bunları söylemiş ol­maktan daha üstün" bir amel de yapmış olamaz.

Bu zikri akşamlarısöyleyen kişi de aynı şekilde ecir alır. (6)

Müminler!

Sübhanellah,  ElhamdülillahAllahüekber cümleleri dePeygamberimizin öğrettiği ve devam buyurulmasını öğütlediği zikir cüm­leleridir.

a - «Sübhanellah»; (Allahbütün eksikliklerden beri ve bütün yüceliklerle vasıflıdır. Ben O'nu teşbihederim) ma'nasma gelir.

b - «Elhamdülillah»;(Hamd; her bir nevi övgü Allah'a'dır. O'na hamd «derim.) anlamındadır.

c - «AllahüEkber» ise Allah her bir varlıktan bü­yüktür. Büyüklüğü yaratılmışlaranazaran değil bîzatihidir.) manasındadır. Bu zikirlerle ilgili bir hadisdeşöyle anlatılıyor, ilk müminlerin fakirleri Peygamberimize gelerek sızlandılarve şöyle dediler:

-YaResûlellah! Mal, mülk sahibi olan (mümin kardeşlerimiz) yüksek derecelere(varıp daha ileri) gi­
diyorlar. Cennet'e girmeye hak kazanıyorlar.

(Biz ise onların pekgerisinde kalıyoruz. Çünkü) bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar,bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fakat onla­rın ihtiyaçlarındanfazla mal varlıkları olduğu için Hac ve Umre yapıyorlar, (malî) cihaddabulunuyor ve sada­ka veriyorlar. (Biz ise onların yaptığı bu güzel amelleriyapamıyoruz.)

Allah'ın ResulüPeygamberimiz îmandan kaynak­lanan bu sözleri dinledikten sonra şöyle buyurdu:

-Yaptığınızsürer.  Sizi hayırda geçen zenginmüminlerin derecesine ulaştıracak ve sizleri benzerleri­ ni yapanların dışındahiç kimsenin ulaşamayacağı ma­nevî yüceliğe götürecek ve de içinde yaşadığınıztoplu­
mun en iyileri kılacak amelleri size öğreteyim mi?

Sözünü ettğim ve herbirinizin sapacağı amel şu­dur:Her bir vakit namazın sonunda otuz üçer defa;

Sübhanellah Elhâmdüllah

Allah-u Ekber, deyin.» 

Zira her bir; ‘Sübhanelah' tesbihi bir sadakadır.‘Elhamdulillahi' hamdi bir sadakadır, ‘Allahü Ekber' tekbîri bir sadakadır... (8)

Her bir sadaka ise en az on birim sevaptır. YüceRabbimden cümlemizi zikredici kullarından kılmasını niyaz eder, zikir neşeleri içersindeyaşanacak bir ömür diler, hutbemizi konumuzla ilgili bir âyetle bitiririm.

Araf SûresiAyet 205:«Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak alçak biz sesle sabah akşamaü. (Rabbini anmaktan gaflet eden) gafillerden olma.» (9)

1.     El-Camius-Sağîr«Efdaluz-Zikri».

2.     Sünen-ü İbn-ü Mâce, K. Edep Bab-üMacâe fi Lahevle ve la kuvvete.

3.     Et-Tac, 5/99.

4.     Et-Tac, 5/98.

5.     İ. Mace, Hn. 3815, 3818.

6.     Hadisi Ahmet ve Taberani rivayet etmiştir.Hasenül-Benna'nın «Mesûrat» isimli risalesinden naklen.

7. 73 Buharî, K. EzanB. (155) Zikri Ba'des-Salâti, 1/205; Ahmet ZiyauddinGümüşhanevî Levamıul-Ukul, Şerhu Ramûzul-Ehadis, 5/205.

8.     Mişkâtül-Mesâbih, Hadis No: 1898.

9.     A'raf, 205.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hz-peygamberlerden-zikir-3-26h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim