HZ. MUHAMMED’E İMAN ONU ÖNDER EDİNMEK İÇİNDİR

HZ. MUHAMMED’E İMAN ONU ÖNDER EDİNMEK İÇİNDİR
HZ. MUHAMMED’E İMAN ONU ÖNDER EDİNMEK İÇİNDİR-Allah şanını yüceltsin-Hz.

HZ. MUHAMMED’E İMAN ONU ÖNDER EDİNMEK İÇİNDİR

-Allah şanını yüceltsin-Hz.Muhammed, Allah'ın seçtiği ve Kur'ân yasalarının  tebliğcisi kıldığı son ve evrenselpeygamberdir.

Dünya ve Âhiret sadetimiziçin Peygamberliğine inanmak mecburiyetinde olduğumuz Hz. Muhammed'in, bütüninsanlar tarafından Hayat Önderi edi­nilmesiiçin gönderildiğini Rabbimiz şöylece açıklamaktadır:"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyicive uyarıcı olarak gönderdik.Böyle olmakla birlikte insanların çoğu bu gerçeğibilmezler."

« Biz, her bir Peygamberide Allah'ın izni ile anacak kendisine itaat olunsun diye gönderdik...»  (1)

Yüce Allah,Peygamberimizi her sınıf insanlık izinden gitsin, ferdî, ailevî ve sosyalhayatta rehber tu­tulsun diye göndermiş,son emirleri ve yasaklarını ihtiva eden Kur'ân'ını onunla bildirmiştir. Peygamberimiz,Kur'ânî  bildirileri ve yasaları tebliğetmiş, bizzat uygulayarak da yaşamıştır. Böylece O, amelî ha­yatta her sınıfinsanlığın aradığı üstün yaşantı örnek­lerini mukaddes hayatında bulabileceğibir önder ol­muştur.

Gerçekten O'nun nurluhayatı incelendiğinde gö­rülecektir ki;Allah'a inanmanın, O'nun emirleriniuygulamanın, yardım etmeyi bir vicdan zevki haline getirmenin, in­sanlara insanoldukları için saygı duymanın, intikama muktedir iken affetmenin, en güzelörnekleri Peygam­berimizin hayatındadır.

Öz nefsi aleyhine de olsaadaletten ayrılmamanın, zulme ve kötülüğe karşı asil bir heyecanla karşı çıkma­nın,inanılan bir davada candan- canandan geçercesine samimi bir mücadeleverebilmenin, doğruluk ölçülerinden sapmamanın canlı örnekleri Peygamberi­mizinhayatındadır.

Sabrın, merhametin,tevazuun, aile ve toplum yöneticiliğinde mesuliyetin eşsiz örnekle­riPeygamberimizin hayatındadır.

İnsanlara bilmediklerihakikatleri öğretmenin, hayrı yaymanın, maddî güce, soy üstünlüğüne değil,insanî erdemlere değer vermenin, meşakkat ve mahrumiyetlere gö­ğüs germenin enasîl örnekleri Peygamberimizin haya­tındadır.

Sevmenin ve sevilmenin,iyiye yönelmenin, güzele âşık olmanın, doğruya sevdalanma­nın, tekâmüle gönülvermenin en cazip örnekleri Pey­gamberimizin hayatındadır.

Hulâsa O'nun varlığı veyaşayışı bütün insanî değerlerin kaynağı olmuştur. Çünkü O, Allah'ın kitabıKur'ân'a göre yaşamış, böylece tebliğ ettiği Kur'ân'a ilk önce kendisi tâbiolmuş ve O'nu sözleri yanı sıra üstün yaşayışı ile de açıklamıştır.

Nitekim, Peygamberimizinebedî âleme irtihalinden sonra, O'nun yaşayışını, bir diğer anlatımlaahlâkını  soranlara   sevgili validemiz Hz. Âişe ( r.a.) şöylecevap vermiş­tir:«Siz Kur'ân okumuyor musunuz? O'nun ahlâkı/yaşayışı  Kur'ân'dı.» (2)

Aziz Mü'minler!

İnancımız ve Al-i İmransûresinin 31. âyetinde açıklandığı üzereAllah'a sevgimiz gerektirdiği için Şanlı Peygamberimize  itaat edeceğiz.

Düşünelim, eğer ferdîhayatımızı, ailevî hayatımızı Peygamberimizin yaşayışına uydurmazsak, içtimaîha­yatımızı O'nun tebliğ ettiği ve bizzat yaşayarak örnek­lerini sunduğu hayatdüsturlarına göre tanzim etmez­sek, O'na inanmamızın ne manâsı olacaktır?

Kendi arzularımızıilahlaştırdıktan,materyalist önderlerin ardından sürüklendikten, cemiyetinmanen yıkıcı cere­yanlarına tâbi olduktan sonra, Aziz Peygamberimize imânetmenin pratik hayatta elbette ki   önemikalmayacaktır.

Ne acıdır ki,minarelerimizden her gün oku­nan yüzbinlerce ezan, Aziz Peygamberimizi amelî ha­yatınbiricik önderi olarak ilân ederken, bizler, kişisel ailevî ve sosyalhayatımızda   Muhammedsiz bir yaşayışınkaran­lıkları içinde bocalıyoruz.

Allah'ın elçisi Hz.Muhammed'i önder edinmeyen fertler ve sosyal kurumlar müspet adına neverebilir? O'nun izinden gitmeyen bir cemiyet, nasıl huzura kavu­şabilir?

Mü'minler!

Pekiştire pekiştirevurgulayalım:Biz Müslümanlar için Hayat Önderi Hz. Muhammed'dir. O'nu Allahseçmiş ve göndermiştir.

O'na gereğinceitaat.edebilmek için onu seveceğiz. Çünkü ancak sevebilen itaat eder. Bugerçeği açıklamak içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

«Sizden birinize ben,ana-babasından, çocuğun­dan ve diğer bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça okimse (bana) gerçekten iman etmiş olamaz.» (3)

Ancak, gerçek çehresi veaslî güzelliği içerisinde ta­nıyabilen sevgi ve saygı duyabileceği için deO'nun mu­kaddes hayatını ve muhteşem ahlâkını okuyarak ve din­leyereköğreneceğiz. Böylece kafamıza ve yaşadığımız bâtıl cemiyet düzenine göreşekillendirdiğimiz hurafe­lerle dolu bir cahiliyet hayatını değil,Peygamberimizin önderliğinde gerçek İslâm'ı yaşayacağız.

İnsanlık önderi Hz.Muhammed'i severek, hayatının rehberi yaparak onunla manevî beraberliğisağlayanın dünyası mutlulukla dolar, tekâmülle bezenir. Bu bera­berlik Âhirethayatında da devam eder, Cennet sâadetiyle neticelenir.

Kur'ân'ımız bugerçeği şöyle müjdeler:«Kimler Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte on­lar,Allah'ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberler­le, doğrularla, şehitlerleve iyi kişilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır.» (4) AzizPeygamberimizin sevdasından, O'na inananla­rın dâvasından geçenlerinbedbahtlığını da Kur'ân'ında Rabbimiz şöyle açıklar:

« İnsanlara doğru yol belli olduktan sonra kim Pey­gamber (Hz.Muhammed) karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başkasını izlerse, O'nu döndüğü oyolda bırakırız. Fakat (Âhiret'te de) kendisini Cehen­neme koyarız. O, ne kötübir yerdir.» (5)

Yüce Rabbim'dencümlemizin kalplerini kendi sev­gisiyle ve Peygamberimizin muhabbetiyledoldurmasını diler, hutbemizi, bizler gibi sevgisi az, saygısı kıt mü­minlere,Muhammedî rahmetin enginliğini müjdeleyen bir hadisle bitiririm:

İlk mü'minlerdenAbdullah İbn-ü Mes'ud şöyle an­latıyor.Mü'minlerden biri Allah'ın Resulünegeldi ve (bi­zim de ilgimizi çeken şu soruyu) sordu:

-Ya Resûlallah! (Seni vesana yürekten bağlı)  bir topluluğu sevenfakat yaşantısı ile onları gereğince izleyemeyen kişi hakkın­ da ne buyurursun?(Beslediği sevginin ona bir faydası olacak mı?)

Allah'ın Resûlü (S.)bütün mü'minleri sevindire­cek hakikati şöylece açıkladı:

-Kişi sevdikleri ile beraber olacakdır. (6)

1.Sebe' 28, Nisa, 64.

2.İbn-ü Kesîr,Kalem, 5, (4/402).

3.Sünen-ü İbn-iMace, Hadis No: 67.

4.En-Nisa, 69.

5.En-Nisa, 115.

6.Et-Tac, 5/80, M.Mesâbih, Hn. 5008.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hz-muhammede-iman-onu-onder-edinmek-icindir-3-143h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim