HAYATIMIZ FİLME ALINIYOR

HAYATIMIZ FİLME ALINIYOR
HAYATIMIZ FİLME ALINIYORÖlüm, dünya hayatı içinson, Âhiret hayatı için başlangıçtır. Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatın akışıiçe­risinde giderek ölüme yaklaşırken çoğunluğumuz ebedî hayat için yeni birdoğuşun arifesinde olduğumuzun şuurundan yoksundur.

HAYATIMIZ FİLME ALINIYOR

Ölüm, dünya hayatı içinson, Âhiret hayatı için başlangıçtır. Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatın akışıiçe­risinde giderek ölüme yaklaşırken çoğunluğumuz ebedî hayat için yeni birdoğuşun arifesinde olduğumuzun şuurundan yoksundur.

Âhiret hayatının dehşetverici korkuları ve azapları, ümitleri ve nimetleri, bize pek çok uzaktaymışgibi görünüyor. Oysaki hayat takviminin son yaprağı her an düşebilir. Hayatfilminin çekimi her an bitebilir.

Evet... Hayatımız filmealmıyor, sözlerimiz tespit olunuyor. Aktörlüğünü ve seslendirmesini yaptığımızhayat filminin çekimi, tescil işlemi melekler tarafından yapılıyor. Mâneviobjektifler yalnız umumî görüntümü­zü değil, irademiz altında azalarımızdansâdır olan her ameli, ayrı ayrı ve yakın çekimle tespit ediyorlar. Söz­lerimizvazifeli melekler tarafından kayda almıyor.

Bu hayat filmi; çekimzamanlan ve mekânları, be­lirlenmiş resimleri, söyleniş anları ve gayeleriişaretli olarak satırlanmış sözleri ile bir Amel Kitabı / hayat Filmi olarakbiz­lere sunulacak.

Rabbimiz şöylebuyuruyor.Câsiye sûresi âyet 29:«İşte bu, aleyhinize gerçeği dile getirecek(hazır­lattığımız amel) kitabımızdır. Zira biz neler yapıyor idiyseniz(meleklerimize) görüntülerini aldırtıyor; tes­cillerini yaptırıyorduk.»

Evet, bizler içingörevlendirilmiş olup bizden ayrıl­mayan yüce melekler tarafından, amel Amelkİtabımız /hayat filmimiz için bütün inançlarımız, sözlerimiz vedavranışlarımızın ör­nekleri çıkarılıyor.

İnfitar sûresi âyet 10-11:«Sizin üzerinizde hakikibekçiler, (amel ve hareket­lerinizi her an gözeten Allah katında) çok şerefliyazıcı melekler vardır. Onlar ne yapıyorsanız onu bilirler.»

Zühruf sûresi âyet80:«... Evet, (evet) yanlarında bulunan elçilerimiz (onların yaptıklarım)yazıyorlar.»

İks ışınlarının vücutyapımıza nüfuz edişi gibi on­lar da bedenî ve ruhî bünyemize nüfuz edicidirler.

Kaf Sûresi,âyet 16-18:«And olsun insanı biz yarattık. Nefsinin O'na ne ves­veselervermekte olduğunu biliriz. Biz (ve meleklerimiz) insana şah damarından dahayakınız. İnsanın hem sa­ğında hem de solunda durup onun amellerini tespit et­mekteolan iki meleği de hatırla. O insan, bir söz kaçırmaya görsün yanında(görüntüyü alan ve kayda geçiren) hazır bir gözcü vardır.»

İnsan melekler tarafındanhazırlanan bu amel dosyasıyla Mevlâmızın huzuruna çıkacak, kitaplaşan ha­yatfilmi  bizzat kişiye izlettirilecek veokutturulacak. Bunun için de ona şöyle denilecek:«(Ey İnsan!) Oku (amel)    kitabını,  bugün sana karşı iyi bir hesap görücü olarak kendi nefsin yeter.(1)Mü'min ve itaatli kişi izleyecek ve okuyacak da bü­tün hayırlarım tek tekgörecek.

Al-i İmran âyet30:«O gün herkes yaptığı her bir hayrı (amel kitabın­da) hazır olarakbulacak...»

Bakacak ki:

a) Allah'ave O'nun kanunlarına yoruma gitmek­sizin ve taviz vermeksizin inanmış...kayıtlı.

b) Huşuile kılınmış namazları, oruç, zekât, hac ve kurban ibadetleri görüntüleri iletespit edilmiş.

c) İnsanlarlaiyi geçinmiş, doğruyu söylemiş, ada­letli icraat yapmış, Hakk'a çağırmış,Bâtıl'lardan sakındırmış hepsi tescilli.

d) Bedenîçalışmalarla, kültürel faaliyetlerle, nak­dî yardımlarla Allah için yaptığıcemiyet hizmetleri tek tek belirlenmiş.

Kâfir, münafık vegünahkâr kişi de bakacak amel kitabına; bütün serlerini okuyacak, korku vedehşete düşecek, eyvah diyecek inleyecek...

Kehf Sûresi âyet 49:«Artık amel kitabı/hayat filmiortaya konmuştur. Günahkârla­rı onun içindeki (görüntülerden ve kayıt)lardanötürü korkuya düşmüş görürsün. Eyvah bize derler. Nedir bu kitaptaki(görüntüler ve tespit)ler? Küçük büyük her bir ameli ayrıntılarıyla ortayakoymuş. Onlar bütün yaptıklarınını amel hazır bulmuşlardır.(Ey Peygamber!)senin Rabbin hiç bir insana zulmetmez.»

Evet, inançsız ve amelsizkişi de inanç ve amel ha­yatını ayrıntılarıyla tespit edilmiş bulacak.

İslâm Nizamı'nı çağ dışı görmüş, onunla çatışan materyalistsistemleri övmüş, Hz. Muhammed'i hayat önderi tanımamış, insanlarıputlaştırarak izinden git­miş, namaz kılmamış,  zekât vermemiş, faiz alıp vermiş, karaborsacılıkla sömürmüş, içki, kumarve zinaya dalmış, zulmetmiş, yalan söylemiş, aldatmış, çocuklarını Müslümancaterbiye etmemiş, mü'minlerin ızdırapları ile elemlenmemiş... Bütün bu ve bugibi büyük günahların, küçücük şerlerin hepsini tüm ayrıntılarıyla okuyacakamel kitabında,görecek hayat filminde.

Okuyacak/görecek de korku, dehşet, nedamet, feryat ve ne­ticesizemeller kasırgalaşacak.

Âl-i İmran âyet 30:«... O gün (inkarcı ve günahkâr) nefis;şer amelleriyle arasında uzun mesafeler olmasını ister...»  

İster  ama ne fayda.Allah'ın şerîatini inkâra, emir ve yasaklarını fiilen redde alışmış kişisezinlediği azabın korkusu içinde inkâr ve reddine  bir daha baş vuracak da, amel kitabına/hayatfilmine: «hayır» diyecek. «Bu benim değildir» diyecek, işte o zaman, ağzımühürlenecek, organları konuşturulacaktır.

Yasin Sûresi âyet 65: «O gün ağızlarına mühür basarız. Neyapıyor idiyseler bize elleri söyler, ayakları  (ve diğer uzuvları da) şahitlik eder.»

Organları aleyhlerine şahitlik edince de artık ileri sürecekbir mazeretleri  kalmayacak, organlarınıyermekten öte bir şey yapamayacaklardır.

Fussilet Sûresi Âyet 21-23:«Onlar derilerini şöyleceyererler; niçin aleyhimize şahitlik yaptınız? Derileri de şöyle cevab verirler:Hervarlığı konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı. İşte O'nadöndürülüyorsunuz. Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerini­zin vederilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden giz­lenmiyordunuz. Yaptıklarınızınçoğunu Allah'ın bilme­yeceğini sanıyordunuz. İşte Rabbinize karşı beslediğinizbu zannınız sizi helak etti. Ziyana uğrayanlar olup çıktınız.»

Artık muhakeme bitmiş,kaçınılmaz son gelip çat­mış, ceza ve mükâfat faslı başlamıştır.

Hakka Sûresi âyet 19-31 :"Artık kitabı sağ elineverilmiş olan kişiye gelince O şöyle der: Alın okuyun (hayat) kitabımı. Ben(amel kitabıma) göre hesabımın görüleceğine inanmıştım. Artık o, yüksekcennette mutlu bir yaşayışın içinde­dir..."

Büyük olan Allah'ainanmadığı ve yoksulların doyurulmasına çalışmadığı için Kitabı sol elineverilmiş olan kişiye gelince, o da şöylece vahlanır: Ah! keşke benim kitabımverilmeseydi de (amel kitabımca belirlenen) hesabımı bilmeseydim. Ah! keşki oölüm (hayatıma) bir son ve­rici olsaydı. Malım bana fayda vermedi. Bütün gücümbenden sıyrıldı; yok olup gitti. Yüce Allah da şöyle bu­yurur: Tutun onu,bağlayın. Sonra da alevli ateşe, Cehennem'e yaslayın.»

Mü'minler!

Melekler tarafından'ilâhî objektifler altında ve mikrofonlar önünde hayatımız filme almıyor. RolünüKur'ân ve Sünnet kıstaslarına göre yapa­bilenlere müjdeler olsun.

Çünkü onlar için «Ölümilâhî bir hediye» (2)ve ebedî hayatın mutlu bir başlangıcı olacaktır.

Hutbemizi Haşr sûresinin19 ile 20. âyetlerinin ma­nâlarını sunarak bitiriyorum:«Allah'ı unutmuş, Allahda nefislerine, kendilerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. Onlar itaattençıkan­ların ta kendileridir. Cehennemliklerle Cennetlikler bir olamaz.Kurtuluşa erenler Cennet yaranı olanların ta kendileridir.» .

1- İsra 14

2)   K. Hafâ, Hn. 2667.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hayatimiz-filme-aliniyor-3-61h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim