HAKKI TEBLİĞDE USULÜMÜZ NE OLMALI

HAKKI TEBLİĞDE USULÜMÜZ NE OLMALI
HAKKI TEBLİĞDE USULÜMÜZ NE OLMALIİslâm, Allah'ın yarattığı insanlar için seçtiğison hak Din'dir. Dünya ve Âhiret mutluluğuna götürücü buyüce 'ilâhî nizama inanan müminlerin bir vazifesi de bu.

HAKKI TEBLİĞDE USULÜMÜZ NE OLMALI

İslâm, Allah'ın yarattığı insanlar için seçtiğison hak Din'dir.

Dünya ve Âhiret mutluluğuna götürücü buyüce 'ilâhî nizama inanan müminlerin bir vazifesi de bu. di­min düsturlarımaile ve akraba fertlerinden başlamak dizere bütün toplum fertlerine tebliğetmektir.

Bu vazifeyi yüklenmeksizin Allah'ınrahmetine eri-;şen olgun bir mümin olmak mümkün değildir.

Rabbimizşöyle buyurur:«Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostu­durlar. Onlariyilikleri emreder, kötülüklerden sakındı­rırlar...» (1)

Hakk'a çağırmak ve Batıl'dan sakındırmakimanın gerektirdiği bir vazife olduğu içindir ki Peygamberimiz müminlerden bugörevle ilgili olarak biat (söz) alırdı.

«Ashab-ı Kiramdan Cerîr İbn-ü Abdullahşöyle diyor:- Ben, namaz kılıp zekât vereceğime ve bütün mü­minlere karşısamimi ve nasihatçi olacağıma dair Hz. Peygambere biat ettim.» (2)

İslâm Dini'ne inanan her bir mümininbilmesi gereken iman esaslarıyla, ilâhî emirleri ve yasakları bil­mek, buvazifeye başlanılması için kâfi sebeptir. Fek tabii ki her bir mümin bilgisiölçüsünde insanlara teb­liğ yapacaktır.

MuhteremMüminleri

Tebliğ edilmesi zarurî olan ilk gerçeklerİslâm Dini'nin iman esaslarıdır.

Evet, Allah'a, Meleklere, Kitaplara,Peygamberlere, Âhiret Günü'ne, Cennet'e, Cehennem'e ve bütün varlıklarınAllah'ın koyduğu Kader ve Kaza programı içer­sinde bulunduğuna iman ve buimanın gereği olarak Kur'ân'ın Hayat Nizâmı ve Hz. Muhammed'in Hayat Önderiedinilmesi hakikati tebliğ edilecek ana esaslar­dır.

Bu iman esasları tebliğ edildikten sonranamaz, oruç, zekât, hac ve adalet gibi ilâhî emirler bildirilecek­tir. Ayrıcada zulüm, faiz, içki, zina ve yalan gibi ha­ramlar açıklanacaktır.

Öncelikle tebliğ edilip öğretilecek bugerçeklerden sonra da İslâm'ı bilen âlimler tarafından, İslâm'ın içti­maîadalet prensipleri aile, miras ticaret ve ceza huku­ku ve de yönetim düzenigibi yönleri öğretilecektir.

MuhteremMüminler!

a - Hakk'a çağırıp Batıldan sakındıracakkişiler ancak bildiği ve açıklamasını yapabileceği hususları tebliğetmelidirler.

Bilmediklerimizi tebliğ etmeye kalkışmakmuhataplarımızı Hakk'a yöneltemez. Rabbimiz, «Bilmediğin şeyin ardına düşme...» bu­yuruyor.

İslâm'a iman eden ve İslâm'ın ilk emri«Oku» ya muhatap olan her bir müminin basit yollarla da olsa Allah'a ve ÂhiretGünü'ne imanın gerekliliği; namazın ve zekâtın farziyeti; faizin ve kâfirlerisevmenin haramiyeti gibi gerçekleri tebliğ edecek güçte olması lüzu­munu buradavurgulamak isteriz.

Bu temel bilgiler bilinmiyorsa süratleöğrenilmesi farzdır.

b - Hakk'a çağıran ve Batıl'dan-sakındıran kişiler amelli olmalıdır. Rabbimiz, «Ey İman Edenler! Niçin yapmadıkları­nızısöylüyorsunuz?» (3) buyurarak amelsiz davetçileri yermektedir.

Kâfirlerle dostluk kuranların «Ancakgerçek mü­minlerle bir ve beraber olun demesi» namaz kılmayan­ların «Namazaçağrısı» zina edenlerin «Namustan söz etmesi» ciddiye alınabilir mi?

Amelsiz davetçiler faydayerine zarar verirler.Bu nedenle onlar mükâfat almak şöyle dursun azabgöreceklerdir.

Peygamberimizbu gerçeği şöyle açıklıyor: «Kıyamet Gününde muhakeme edilip Cehennem'e atılanbir kişi Cehennem'de, merkeplerin değirmen çev­resinde dolaştıkları gibidışarıya dökülen bağırsakları etrafında dönüp durur.

Cehennemlikler basmatoplanır ve ona sorarlar:

-Ey Kişi! Nedir bu halin?Sen bizi Hakk'a çağı­ran, Batıl'dan sakındıran bir adam değil miydin? Ce­hennem'dene arıyorsun?

O da şöyle cevap verir:

-Evet, ben Hakk'aAllah'ın ve Peygamberinin emirlerini yapmaya çağırırdım. Fakat kendim yapmaz­dım.Sizi Batıllardan sakındırırdım. Ama sakındırdık-larımı kendim yapardım.»  (4)

Muhterem Müminler!

c- İnsanları insan egemenliğinin zulmünden Al­lah ve Peygamber hâkimiyetininadaletine çağıranlar, Çağrılarım katiyen çıkarlarına âlet etmemelidirler Müminiçin gaye Allah'ın maşıdır.

Peygamberlerin her biri Hakk'açağırdıkları top­lumlara daima şöyle demişlerdir:«Ben sizden Hak çağırıpBatıllardan sakındırdığım için bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatımı Alemle­rinRabbi olan Allah verecektir.» (5)

Bu sebeple geçim imkânları varken paraalmak için va'z etmek, konferans vermek veya iyiye, güzele, doğruyaçağırdığımız insanlara külfet yükletmek mese­lâ onlardan seçilmemizi talepetmek İslâm'ı şahsımızda küçültür.

d - İnsanlara Allah'ın dininden gerçekleraktara­cak olan müminler, muhataplarına anlayışlı ve şefkatli olmalıdırlar.

Rabbimiz Peygamberimize, «... Eğer sençevrende­ki insanlara katı kalpli olsaydın onlar dağılıp giderler­di...» (6)buyuruyor.

Katılık ürkütür. Bu nedenle şefkatliolmak, kaba bir tebliğ tavrıyla değil, ince bir telkin edasıyla ve de sevdiricibir dille tebliğ yapmak lâzımdır.

Hz. AllAh, Musa ve Harun Peygamberlere«... Fira­vuna yumuşak bir dille söyleyin...» (7) buyurmuştur.

RabBimiz, Peygamberimiz ve O'nun şahsındabiz müminlere de şöyle emir buyurmuştur:«... (Gerçeği kabul etmek istemeselerde,) Sen on­lara öğüt ver. Nefislerine hoş gelecek açık ve güzel söz­lersöyle.» (8)

Bu mükellefiyetimizden ötürüdür kiPeygamberi­miz bize usul öğreterek şöyle buyurmuştur: «Kolaylaştırınız,zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nef­ret ettirmeyiniz.» (9)

e - İnsanları Hakk'a yöneltecek kişilersabırlı da olmalı, tebliğlerini zaman zaman ve değişik usullerle bunaltmadantekrarlamalıdırlar. Ayrıca tevazuu elden bırakmamalı, Hakk'a çağırır­kenAllah'ın rahmeti ve Cenneti ile müjdelemeli, Batıl söz, iş ve davranışlardansakındırırken de Allah'ın gazabı ve cehennemi ile korkutmalıdırlar.

f - Âhiret saadetimize sebep olacak bumübarek görev yapılırken muhataplarımızın seviyesi de dikkate alınmalıdır. ZiraPeygamberimiz:«(Rabbimiz tarafından) insanlara akli seviyelerine görekonuşmakla emrolunduk.» (10) buyurmuştur.

Bundan ötürü aklî ve ilmî delilleristeyen kişilere deliller getirilmeli, normal halk sınıflarına da ilim di­liyledeğil, güzel öğütler yoluyla tebliğ yapılmalıdır.

Tartışmacı muhataplara da zaman ve mekânagö­re en güzel usullerle karşılık verilmeli, onların şahsiyet­lerine veinandıkları batıllarına hücum edilmemelidir. Rabbimiz bu mevzuda şöylebuyuruyor: «OnlarınAllah'tan başka tapar oldukları (putlara ve putlaştırdıkları şahıslara vesistemle) re sövmeyin ki onlar da bilgisizce tecavüz ederek Allah'a sövmesin­ler...»(11)

Muhterem Müminler!

Hakk'a çağırmak ve Batıl'dan sakındırmakvazife­mizde pek tabii esas olan sözle tebliğdir.

Ancak bizzat muhatap edinerek sözle îfaedebilece­ğimiz bu görevlerimizi muhtelif imkânları farklı şekil­lerdekullanarak da yapabiliriz.

Özetleifade edersek:İş görüşmeleri, dostluk, hastalık ve baş sağlığı zi­yaretleri,komşuluk ve arkadaşlık münasebetleri, özel ev sohbetleri, va'z, seminer vekonferanslar sözlü tebliğ vesileleridir.

Mektup ve tebrikler, gazete ve mecmuamakaleleri, broşür ve kitaplar yazılı tebliğ vesileleridir. Düğünlerde, yıllıkreklâm eşantiyonlarında ve nor­mal ticarî ilişkiler de yararlı kitaplar hediyeetme, fay­dalı konuşmaları ihtiva eden bantlar dinletme, âyet ve hadîsmanalarını muhtevi afişler bastırma ve asma ve daha pek çok tebliğ vesilelerizikredilebilir.

Müminler!

Hakk'a çağırma ve Batıldan sakındırmavazifemizi îfa ederken olumsuz davranışlara muhatap olabiliriz. Özelliklekonferanslar yoluyla kitap, gazete, mecmua ve film gibi vasıtalar aracılığıylayaptığımız etkili çağrı­lar cezaî soruşturmalara neden ve mağduriyetimize sebepolabilir.

Büyük sevaplar büyük fedakârlıklargerektirdiği için biz vazifemize devam edeceğiz.

Hutbemiziâyetlerle bitiriyorum:[«Müminlerden, Hakk'ı tavsiye edenlerden ve bir demerhameti öğütleyenlerden olmak (yok mu?)Bu vasıfları taşıyanlar bereketsahipleridir.»«(Amel kitapları sağ taraflarından verilen bu be­reketli kişiler)sevilen bir hayatın içinde yüksek Cennet'tedir(ler.)»] (12)

 

1.Tevbe, 71.

2.M.Mesâbîh, Hn. 4967 R. Selihin B. Finnasîhati.

3.Saf,2.

4.M.Mesâbîh, Hn. 5139.

5.Şuara,109, 127, 145.

6.Al-iİmran, 159.

7.Tâhâ,44.

8.Nisa,63.

9.M.Mesâbîh Ha. 3722, C. Sağîr 2/205.

10.Keşfül-HafâHn. 592.

11.En'am108.

12.Beled 17-18, Hakka 21-22.

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hakki-tebligde-usulumuz-ne-olmali-3-2h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim