HAKKA İNANMAYAN HALKA YÖNELEMEZ

HAKKA İNANMAYAN HALKA YÖNELEMEZ
HAKKA İNANMAYAN HALKA YÖNELEMEZİslâmDini'ne ve onun malî yönden topluma yönelik adalet esaslarına inanan ve inancının izinde yaşayan her bir mü'mini - cemiyetciinsan - olarak tarif edebiliriz. Bu ilâhi ni­zama inanmayan veya inandığıhalde inancının gerek­tirdiği malî adalet kurallarını uygulamayan her birkişiyi de-ferdiyetci insan - olarak tanımlayabiliriz.

HAKKA İNANMAYAN HALKA YÖNELEMEZ

İslâmDini'ne ve onun malî yönden topluma yönelik adalet esaslarına inanan ve inancının izinde yaşayan her bir mü'mini - cemiyetciinsan - olarak tarif edebiliriz. Bu ilâhi ni­zama inanmayan veya inandığıhalde inancının gerek­tirdiği malî adalet kurallarını uygulamayan her birkişiyi de-ferdiyetci insan - olarak tanımlayabiliriz.

Bu tariflerimiz, Rabbimiz tarafından şahsiyeti tah­lil olunan tipinşahsında Beled Sûresi'nde şöylece belge­lendirilmektedir.

«(Kendisine iki göz ,iki dudak ve bir dil verildiği, doğru ve eğri yollar gösterildiği halde kişi) sarpyokuş engelini aşmaya girişemedi. O sarp yokuş engelinin ne olduğunu sana kimbildirebilir?

O bir esiri hürriyete kavuşturmaktır, veya (ik­tisadî kriz döneminde, kıtlık ve aşırı pahalılık zamanın dadin, nesep ve komşuluk) yakınlığı olan yetimi ya da şiddetli  yoksulluğa batmış fakiri    doyur­mak; onlara geçim  ortamını hazırlamaktır. Sonra da iman  edenlerden, birbirlerine sabrı ve mer­hametiöğütleyenlerden olmaktır.»   (l)

Manâlarını sunduğumuz âyetlerden anlaşılacağı üzere yaratılışlarıçizgisinde yürüyerek İslâm Dini'ni hayat düzeni edinmeyen kişiler, esir azad etmek, yetimi doyurmak, fakire,âcize ve işsize geçim vasatını hazırlamak, sabrı ve merhameti tavsiye etmekgibi cemiyetçilik görevlerini yapamayan maddeperest  kişiler olarak tanıtılmaktadır. Bizbunları  ferdiyetci insan olaraktanımlıyoruz.

Kur'ân, ferdin ve cemiyetin maddî ve manevî kal­kınmasını sağlayıcımezkur amelleri ve benzerlerini varlık zamanında da darlık anında da aşklayaşayabi­len insanların ancak mü'minler olabileceğini de şöyle açıklamaktadır:

«(Gerçek mü'minler) bollukta ve darlıkta (âcize, yetime, fakire,)yardım edenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarından af ilegeçenlerdir. Allah Kendisini görür gibi iyilik edenleri / güzel işler yapanları sever.» (2)

Muhterem Mü'minler!

Mü'minler gerekli atılımı yaparak cemiyetçi Hak ve Halk insanıolabiliyorlar da kâfirler, münafıklar ve imanları zaafa uğramış olanlar nedenolamıyorlar?

Olamazlar, çünkü onlar; başarmak için zaruri oları yaptırıcı güçtenyoksundurlar. Bu güç Allah'a ve O'nun malî adaleti bir diğer ifadeyle sosyaladaleti içeren emirleri ve yasaklarına imandır; O'nun huzurunda muhakemeolunacağına, Cennet'e ve Cehennem'e inanmaktır.

Bunun içindir ki, Rabbimiz ancak Kâfir ve Müna­fık olarak takdim ettiğikişileri azgın birer ferdiyetçi olarak tanıtmaktadır. Rabbimizintanıttığını tanımak için şu âyetleri inceleyelim:«(Ey Peygamber!) İslâm Dini'niyalan sayan ada­mı gördün mü? İşte yetimi şiddetle iten-kakan, yok­suludoyurmak (ihtiyaçlarını giderecek kaynağı ha­zırlamak) için önayak olmayan o adamdır.» (3)

Yüce Mevlâmız, Cehennem'eatılmak üzere hak­kında vazifeli meleklere emir vereceği kişiyi de bize ay­nışekilde inkârcı ve ferdiyetçi olarak şöyle tanıtmak­tadır.

Hakka Sûresi Âyet 30-35:[«Tutun onu bağlayın. Sonrada alevli ateşe yasla­yın.» «Çünkü o, büyük olan Allah'a inanmaz, yoksuludoyurmaya (bu amaçla atılım yapmaya) kimseyi teşvik etmezdi. Onun için bu günburada kendisine acıyacak hiç bir dost yoktur.»]

Evet, Yaratan'ı ve  egemenliğini tanımayan kâfirler, yürekten inanamayan münafıklar ve bunların izlerinitakip eden zayıf imanlı mü'minler, ferdî mülkte cemiyet haklarının varlığınıkabul ettiren güçlü imandan mah­rumdurlar. Bu yoksunlukları sebebiyledir kiamelî ha­yatlarında ferdiyetçilik mantığı ile şartlanırlar.

Yarattığı insanın kafa vekalp yapısını en iyi bilen Rabbimiz, İslâm Dini'ne inanmayanların veya inandık­larıhalde kâfirleri izleyeceklerin şartlanacağı mantığı Kasas sûresinde azgınferdiyetçi Karun'un ve Yâsîn sû­resinde Mekke kâfirlerinin diliylesembolleştirerek açık­lamaktadır.

Allah'ın kendisine pekçok servet verdiği ve toplu­mu tarafından kendisine; «... Allah'ın sana ihsanetti­ği gibi sen de (toplumun muhtaç kesimine) ikram et. (Ferdiyetçidavranışlarla) yer yüzünde bozgunculuk arama. Allah bozguncuları sevmez.» deni­lenKarun, inkârcı ve ferdiyetçi bir mantık değerlen­dirmesiyle şu cevabı verir: «Buservet bana ancak ve ancak bende olan bilim ve (çalışma gücün) den ötürüverildi.» (4)

Ferdî mülkte, cemiyetyardımına muhtaç kişiler için ödenmesi gereken Hak'lar olduğuna inanan mü'­minlertarafından kendilerine «... Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden sizde verin; (muhtaçlara yardım edin.» denilen Mekke kâfirlerinin cevabı da şöyleolmuştur:

«... Allah'ın dileseydi,doyuracağı, (maddî güçle do­natacağı) kimseyi biz mi doyuracağız? Doğrusu siz(bu cemiyetçilik anlayışınızla) apaçık bir sapıklıktasınız.» (5)

Aziz Mü'minler!

Âhiret Günü'ne imanetmedikleri; yaptıklarının mükâfatını kat kat alacaklarına inanmadıkları için ferdiyetçilik mantığı ile şartlananinsanların toplum hayatındaki tutumları pek tabiidir ki Karun ve Mekkekâfirleri gibi  sosyal ada­leteyönlendiren malî görevlerden kaçınmak olacaktır.

Çünkü onları etkileyenmateryalist mantık şeytanlaşır ve onlara Kur'ân'ımızda açıklanan şu telkini ya­par.

Bakara Sûresi âyet 268:«Şeytan (ve şeytanlaşmışkişiler) sizi fakirlikle kor­kutur. Allah ise kendisinden mağfi­ret ve bolnimet va'deder. Allah'ın lütfu boldur. O her şeyi bilir.»

Ferdî mülkte «Yardımisteyen ve isteyemeyen muhtaç insanların hakları» olduğuna inanma­dıkları içinŞeytanî telkinden etkilenecek bu kişiler, si­yasî, ictimaî ve iktisadîimkânlarıyla mutlu ve putlu azınlığı teşkiledebilecek; güçlüler sınıfına girebilecek durumda olsalar bile, fakirlikkorkusu ve istikbal dü­şüncesi ile ruhî bunalımlar geçirirler, fedakârlıkta bu­lunamazlar.

Onlarda tecelli edecek rûh sefaletini Rabbimiz şöy­le açıklıyor:«(EyPeygamber! Onlara) De ki; Rabbimin rah­met hazinelerine siz sahip olsaydınız,tükenir korkusuy­la yine de cimrilik ederdiniz...» (6)

Onlar fert malında cemiyet Hak'ları olduğu­na inanmadıkları için zekât,nafaka ve infak gibi nakdî ve malî yardımı gerektiren sosyal nitelikli dinîgörevleri­ni yapmazlar yapamazlar.

Hak'dan ve Halk'dan mukaddes tuttukları ve ken­dilerini ebedî kılacakzannettikleri nakitlerini, menkul­lerini ve gayr-ı menkullerini saymak vetapmak için putlaştırırlar.

Rabbimiz Hümeze Sûresi'nde şöyle buyurur: 

«(Cemiyet payını tanımadan) mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan,(çıkarı için) arkadan çekiştirme­yi, yüze karşı eğlenmeyi ve küçük düşürmeyihuy edinen her (ferdiyetçi) kişinin vah haline. O, malının kendisini ölümsüzkılacağını sanır. Hayır, o (ferdiyet­çi) andolsun kırıp geçiren yereatılacaktır. Kırıp geçi­ren yerin ne olduğunu sana kim bildirebilir? O,yüreklere çö­kecek olan Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.»

Aziz Mü'minler!

İmanla beslenmeye yaratılış düzen yeterli olmadığı için İslâm Dini'neinanmayan bütün insanlar ve görün­tü Müslümanları birer ferdi­yetçidir. OnlarınHalk'a yönelik gibi görünen sözleri, davranışları ve fiilleri imandankaynaklanmadığı için köksüzdür. Şahsî menfaatlerle irtibatlıdır. Bir kanun gibibellemeliyiz ki «Hak'ka inanmayan Halk'a yönelemez.»

Durumumuzu tespit edebilmemiz, Hakk'ın gadabını ve   Halk'ın nefretini doğuracak ferdiyetçiliktensakınabilmemiz için sunduğumuz hutbemizi etkili kılmasın Rabbimizdendiler,  konumuzu mevzuumuzla ilgilihadîslerle bitiririm.

[«Hangi hastalık insanı cemiyete karşı mali görev­lerini yapmamakilletinden daha zayıf düşürücü olabi­lir?»

«(İyice biliniz ki, zekât ve âciz akrabaya nafaka vermek gibigörevlerini yerine getirmeyen)... cimri (ce­zasını çekmeksizin) Cennet'egiremez.»]  (7)

 

1. Beled 11-17.

2. Âl-i İmran  134.

3. Maun 1-3.

4. Kasas, 77-78.

5. Yâ-Sîn 47.

6. İsra 100.

7. C. Sagîr 2/196,Tac 5/41.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hakka-inanmayan-halka-yonelemez-3-125h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim