HAKKA ÇAĞIRMA VE BATILDAN SAKINDIRMAK VAZİFEMİZDİR

HAKKA ÇAĞIRMA VE BATILDAN SAKINDIRMAK VAZİFEMİZDİR
HAKKA ÇAĞIRMA VE BATILDAN SAKINDIRMAK VAZİFEMİZDİRAllah Zülcelâl bizleriyüceltmek için peygamberlik görevinin özünü teşkil eden Hakk'a çağırmak veBatıl'dan sakındırmak ile bizleri de vazifelendirmiştir. Müminler!Bilmemiz gereken İslâmiman esaslarını, Allah'ın ve Peygamberinin açık ve kesin emirleri veyasaklarını iyice öğrenmek ve gücümüz ölçüsünde diğer insanlara tebliğ etmeklem&uu.

HAKKA ÇAĞIRMA VE BATILDAN SAKINDIRMAK VAZİFEMİZDİR

Allah Zülcelâl bizleriyüceltmek için peygamberlik görevinin özünü teşkil eden Hakk'a çağırmak veBatıl'dan sakındırmak ile bizleri de vazifelendirmiştir.

Müminler!

Bilmemiz gereken İslâmiman esaslarını, Allah'ın ve Peygamberinin açık ve kesin emirleri veyasaklarını iyice öğrenmek ve gücümüz ölçüsünde diğer insanlara tebliğ etmeklemükellefiz. Evet her bir ferdimiz görev­lidir. Ancak yüce Allah bu vazifeninöneminden ötürü aramızda İslâm Dini'nin en hususiyetlerini bilen, aklî ve ilmîdelillerle her seviyedeki insanları ikna ve irşad edebilen ve yalnız Hakk'açağırmak ve Batıl'lardan sakındırmakla vazifeli bulunan- bir topluluğun bu­lunmasınıda emir buyurmuştur. (*)

MuhteremMüminler!

«Hakka çağırmak ve Batıllardansakındırmak» na­maz ve zekât gibi kudsî ve sürekli bir vazifemizdir.

Bu görev özellikleyaşadığımız laik toplum düze­ninde çok önemli ve ihmal kabul etmez, birgörevdir.

Eğitim müesseselerinde,radyo-televizyon ve basın gibi sosyal kurumlarında alabildiğine İslâm'laçatışan batılların sergilendiği ve bu batılların hukuk düzeni ile korunmakistendiği bir cemiyette bu görevin önemi açıktır.

Gücümüz ölçüsünde ifaile mükellef olduğumuz Hakk'a çağırmak ve Batıllardan uzaklaştırmak görevi­ninmuhatabı İslâm'a inanan ve inanmayan bütün in­sanlardır.

Müminler!

Hakk'a çağırmak veBatıl'lardan sakındırmak görevimizi öncelikle aile ve akraba fertlerimizüzerinde yoğunlaştırmakla vazifeliyiz.

Çünkü Rabbimizşöyle emir buyurmuştur.

Tahrim SûresiÂyet 6 :«Ey İman Edenler! Yakacağı insanlar ve taşar olan Ateşten nefislerinizive aile fertlerinizi koruyunuz...»

Şuara Sûresi Âyet 214:«öncelik ve özellikle) akrabanı(Cennet ile müjde­leyip Cehennem azabı ile) korkut.»

Aile ve akrabafertlerinin inanç, şuur, bilgi, yaşa­yış ve karakter durumlarım daha iyibilebileceğimiz­den ötürü daha verimli bir çağrıda bulunabileceğimiz içinonlara öncelik vermemiz emrolunmuştur. Ancak diğer toplum fertlerine karşıirşad vazifemizi ifa etme­miz de kaçınılmaz bir görev olarak yüklenmiştir.

Rabbimiz, şöyle buyuruyor:[«(Muhataplarınınseviyesine göre) Rabbinin yolu­na aklî ve ilmî  delillerle ve güzel   öğütlerleçağır...»

«(özellikle müminlere)öğüt ver. Çünkü öğüt mü­minlere yarar sağlar.»] (')

Müminler!

Allah'ın ve Peygamberininemirlerine ve yasakları­na göre yaşamaya ve Âhiret hayatına hazırlanmayaçağrımız muhataplarımız tarafından kabul edilsin veya -edilmesin bizler buvazifemizi sürdürmekle mükellefiz.

Mükellefiz,çünkü;

a - Allahtan ümit kesmek haramdır.

b - Usulüne uygun olaraksevdirici bir dil ve şef­katli bir gönülle çıkar düşüncesi taşımaksızıntekrarla­nacak davetin kabul edilme ihtimali vardır.

c - Kabul edilmese debiz vazifemizi yapmış Rab bimize karşı sunacağımız mazeretimizi hazırlamış olu­ruz.Böylece imansızlığı ibâdetsizliği ve ahlâksızlığı se­bebiyle ceza göreceklerarasından çıkmış ve bu kudsî görevi îfa etmeyenlerin uğrayacağı azaptankorunmuş oluruz. (*)

Aziz Müminler!

Kuşkusuz her ferd kendiinançları ve amellerinden mesuldür. Başkalarının günahlarının cezasınıelbetteki biz çekecek değiliz.

Ancak biz başkalarınıngünahlarını değil, başkala­rını Hakk'a çağırıp Batıllardan uzaklaştırmamanın bi­zeait olan günahlarının azabım çekeceğiz.

Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:«Canımegemenliği altında bulunan (Allah) a ye­min eder (ek bildirir) im. Sizler İslâmDininin sunduğu Hayat Düzeni'ne mutlaka çağırmalı, Batıllardan da mutlakasakındırmalısınız.

Yok eğer böyleyapmazsanız Allah kısa bir süre geç­meden üzerinize azabını salar. (Siyasî,iktisadî,, ahlâkî felâketler şeklinde ve tabiî âfetler tarzında olabilecekdeğişik türden azaplar geldikten) sonra O'na duâ eder­siniz ama duanız kabulolunmaz.» (')

Müminler!

Allah'a ve O'nun düzeniİslâm'a çağrının yapılma­dığı bir cemiyette hayatın batılların egemenliğinde ka­lacağışüphesizdir.

Akın akın inançsızlığa,sömürüye ve şehvetlere da­lan toplumumuz fertlerinin kâfirlik ve münafıklık ba­taklığındabatarken bizi de batıracağı şüphesizdir.

Fiili örneklerini enciddî Müslüman ailelerin nesil­lerinde apaçık görebildiğimiz bu batışınmuhtemel ol­duğunu ve tek kurtarıcı çaresini Peygamberimiz bir ör­nekle bizeşöyle açıklıyor: «(Emirleri ve yasaklarını uygulayarak) Allanın sı­nırlarınıkoruyanlarla (ilahî yasaları çiğneyerek) bu sı­nırları aşanlar (bindikleri)geminin (üst ve alt katları­na) kura çeken, böylece bir kısmı geminin üst katmaçıkan ve bir kısmı da alt katında kalan bir topluluk gi­bidir.

Bunlardan alt kattakilersu almak istedikleri za­man üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onları ra­hatsızettikleri için aralarında şöyle konuşurlar:

- Artık biz, bize aitolan alt katta bir delik açsak (da su ihtiyacımızı buradan karşılayarak) üstkattakileri rahatsız etmesek...

Şimdi üst kattakilerbunları kararlarım uygulama­da kendi başlarına bıraksalar, birlikte (batıp)helak olacaklar (ı açıktır.)

Ama ellerine yapış (ıponları engelle) seler kendileri kurtulacaklar (ı gibi onları) kurtaracaklar (ıda şüphesiz­dir.)   (5)

Müminler!

Bu hutbemizin muhatabıolan siz müminler Kur'ân ve Sünnet âlimleri değilsiniz. Ancak Hakk'a çağırıp Ba­tıldansakındırmak için İslâm'ı bütün güzellikleri ile bilmemiz gerekmez.

Bildiklerimiz vazifeyapmamız için yeterlidir. Zira her birimiz Allah'a, Meleklere, Peygamberlere,Âhiret Günü'ne, Cennet ve Cehennem'e ve bütün varlıkların Allah'ın düzenlediğikader programı içinde yer aldığına imanın zaruretini biliyoruz.

İçimizde namazın, orucun,zekâtın, haccın, adale­tin, ana-babaya itaatin akraba ve komşulara ikramın,özde, sözde ve işte dosdoğru olmanın farz görevlerimiz olduğunu bilmeyenimizyoktur.

Zulmün, içkinin, kumarın,zinanın, yalanın, gıybe tin, hasedin, bencilliğin, lüksün, insanları küçümseme­ninkâfirleri, münafıkları ve ahlâksızları sevip, destek­lemenin haramlığını daduyarak olsun öğrenmeyenimiz yoktur.

Bilgimiz ölçüsünde âlimiz ve tebliğle yükümlüyüz.

Allah'ın Rahmeti veCenneti ile Hakk'a çağırmak, kahrı ve Cehennemi ile Batıllardan sakındırmakvazi­fesi bizi bekliyor.

Peygamberimiz bizlerişöylece teşvik edip müjdeli­yor:[«Bir tek insanın senin vasıtanla İslâm'ayönelerek onu yaşamaya başlaması senin için dünyadan ve dün­yanın içindekinimetlere sahip olmaktan daha hayırlı­dır.»

«(Ey müminler! Durmadanöğrenerek yaşayarak ve tebliğ ederek) Allah'ı kullarına sevdiriniz ki Allah dasizi sevsin.»] (6)

Hutbemizi Asr Sûresininanlamım sunarak bitiri­yorum:«Akıp giden zamana andolsun.(İslâm Dinine) imanedenler, (bu dinin emirleri ve yasaklarına uyarak) hayırlı işler yapanlar vebir de Hak olan (İslâm Dinine göre yaşamay)ı ve (bu kudsal yaşayış üzerinde)sabır göstermeyi birbirlerine öğütle­yenler (yok mu?)(İşte Rablerinin rızasınave Cennet'ine erecek bu bahtiyarlar dışında) bütün insanlar (acı acı nedametduyacakları) bir zarar içindedirler.»

1.Al-i İmran, 104, 110.

2. Nahl, 125; Zâriyat, 55.

3. Yusuf, 87; Tâhâ, 44; Araf, 164-165.

4. Riyazüs-Salihîn, Babün Fil-Emri bil-ma'rûfi...

5. a.g.e. ve bab.

6. Sahih-i Müslim ve Ter. M. Sofuoğlu 5/30; S. Sağîr, 1/146.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hakka-cagirma-ve-batildan-sakindirmak-vazifemizdir-3-3h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim