HADİSLER IŞIĞINDA KAFİRLER VE MÜNAFIKLARIN KABİR HAYATI

HADİSLER IŞIĞINDA KAFİRLER VE MÜNAFIKLARIN KABİR HAYATI
HADİSLER IŞIĞINDA KAFİRLER VE MÜNAFIKLARIN KABİR HAYATIÖlümle başlayan ve AhiretHayatı'nın ilk bölümü­nü teşkil eden Kabir Hayatı'na ve O'nun hadislerle açık­lanansafhalarına iman, İslâm itikad nizamının mühim bir esasım teşkil eder. Bu hutbemizde akıl ve ilim gücüyle öğrenilemeyecekolan kabir hayatının kâfirler ve münafıklar için na­sıl gerçekleşeceğiniPeygamberimizin hadisleriyle açık.

HADİSLER IŞIĞINDA KAFİRLER VE MÜNAFIKLARIN KABİR HAYATI

Ölümle başlayan ve AhiretHayatı'nın ilk bölümü­nü teşkil eden Kabir Hayatı'na ve O'nun hadislerle açık­lanansafhalarına iman, İslâm itikad nizamının mühim bir esasım teşkil eder.

Bu hutbemizde akıl ve ilim gücüyle öğrenilemeyecekolan kabir hayatının kâfirler ve münafıklar için na­sıl gerçekleşeceğiniPeygamberimizin hadisleriyle açıklamaya çalışacağız.

Hutbemizin tesirinicümleniz üzerinde halk buyur­masını Yüce Rabbimizden niyaz eder, kafalarınızıve kainlerinizi İslâm mantığı ile ayarlayarak dinlemenizi dilerim.

(Allah'a, kanunlarına veyainanılması gerekli İslâmî esaslardan birisine inanmayan) kâfir (ve şeklen ina­nırgöründüğü halde kalben inanmayan münafık) kişi, ölüm komasına girip Ahirete yöneldiğindesemadan si­yah yüzlü melekler inerler. Beraberlerinde getirdikleri (can yakıcı)elbise ile o kişinin etrafında göz alabildi­ğine bir topluluk halindeotururlar.

ölüm meleği de gelerekbaş ucuna oturur ve şöyle der:

- EyKötü, Pis Ruh! Allah'ın gazabına doğru be­denden çık.

Kızgın şişin ıslak yüniçinden çıkarılması gibi ölüm meleği ruhu bedenden soyarak alır. Ölüm meleğicanı alır almaz, semadan gelen melekler bir lâhza olsun ru­hu ölüm meleğininelinde bırakmazlar. Onu alırlar ve getirdikleri Cehennemi elbiseye sararlar.

(Bu inkarcı ve isyancı)ruh'tan yer yüzündeki la­şe kokularının en kötüsü gibi bir koku çıkar.

Melekler bu rûh'layükselirler. Karşılaştıkları me­lekler cemaatinin her biri «bu kötü ruh dakimdir?» diye sorarlar. Refakatçi melekler de dünyada isimlendi­rildiği adlarınen kötüsü ile «falandır» diye onu tanıtır­lar.

Dünya göğünegeldiklerinde, melekler gök katının bu ruha açılmasını isterler, fakat açılmaz.

Peygamberimiz sözlerininbu kısmında A'raf Sûresi'nin şu anlamdaki 40. âyetini okudu. O

(«İndirdiğimiz)âyetlerimizi, Kur'ân yasalarını ya­lanlayıp da o âyetler (in kurduğu düzen) ebaş kaldıran­lar için gök kapılan açılmayacak, onlar Cennet'egiremeyeceklerdir...»

(Kâfir veya münafığınruhunu getiren meleklere) Allah Zülcelâl şöyle buyurur:

-Bununamel kitabını Siccine, yerin en alt taba­kasındaki (inkarcıların ve şeytanlarınamellerinin ka­yıtlı olduğu mühürlü divana) yazın.

Sonra bu kötü ruh boşluğa atılır. (2)

Allah'ın Resulüaçıklamalarının bu bölümünde de Hac sûresinin şu anlamdaki 31. âyetleriniokudu:

«Kim Allah'ın (zâtına vekanunlarına) eş koşar­sa o yüksekten düşüp de   (parçalanmış ve)    kendisini kuşkapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere atmış (nes­ne) gibidir.»

Neticede rûh Kabir'dekicesedine döndürülür. Ka­bir onu şu sözlerle karşılar:

-   Yazıklarolsun sana. Üzerimde gezenlerin bana en çirkin olanı sendin. Bana geldiğin veseni teslim al­dığım bugün sana yapacaklarımı göreceksin. (3)

-   Sanayazıklar olsun! Seni benim hakkımda kim aldattı? Sen benim imtihan konağı,zulmet meskeni, yalnızlık evi (ve insanların cesedini kemiren bir yurt olduğumubilmiyor muydun?)  (4)

Bu sırada siyah yüzlü gökgözlü Münker ve Nekir adlı melekler gelir. Bu sual melekleri ile imansız ara­sındabir engel olmaz. Onu oturturlar. Müthiş bir kor­ku içerisinde ve feryat ederekoturur. (')

Melekler sorarlar:

- Rabbinkimdir?

Ne söylediğini bilmeyenşaşkınlar gibi mırıldana­rak cevap verir:

-   Bilmiyorum.

-   Dininnedir?

-   Bilmiyorum.

-   SizePeygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed hakkında ne dersin?

-   (Muhammed'le(a.s.) ilgili bir şey) bilmiyorum.

-   Senindünyada böyle dediğini, şimdi de böyle söyleyeceğini biliyorduk. (*)

Suallericevaplandıramadığı bu hengâmede oraya çirkin yüzlü, pis kokulu ve kötü elbiselibir kişi gelir ve şöyle der:

-Allah'ıngazabına uğrayacağın ve elem verici daimî bir azapla azaplanacağın için vayhaline.O da şöyle der:

-Allah cezanı versin. Senkimsin?

-Bensenin (bâtıl inancın ve) kötü amelinim. Sen Allah'a itaatten kaçınan, sapıkdüşünce ve işlere
koşan bir adamdın. (7)

(Derken) gökten birgörevli melek (kabirle alâkalı meleklere) şu talimatı verir:

-O yalansöyledi. Ona ateşten döşek yayın. Ona ateşten giysiler giydirin.

Bundan sonra O'na kör,sağır ve dilsiz olup yarım­da (bütün insanların ve cinlerin kaldıramayacağıağır­lıkta ve bir dağa vurulsa toprak haline getirecek güçte) demirden topuzbulunan bir melek musallat edilir.

Bu melek (kâfir veyamünafık) ruh (un iki gözü arasın) a öyle bir darbe vurur ki, insanlar vecinlerden başka, doğu ile batı arasındaki her canlı varlık onun feryadınıişitir.

Kabri'nden Cehennem'e birkapı açılır. Açılan bu kapıdan Cehennem'in harareti ve kavurucu dalgalan kabriniçine dolarak onu sarar. Sonra da kabir ona da­raltılır da kaburga kemikleriparçalanır.

Allah bu inkarcı veisyancı kula, 70 büyük yılan musallat eder ki o yılanlardan biri yer yüzündesolusaydı dünya durdukça, yer hiçbir şey bitiremezdi.

(İşte her biri bir inkârıve isyanım temsilen) bu yı­lanlar Allah'ın huzurunda muhakeme olunmak üzerekabirden kalkacağı güne kadar onu sokar ve ısırırlar.

Aziz Mü'minlerl

Kâfirler ve münafıklariçin ruhun kabrinde ruha çektirilecek ve bedenin kabrindeki toprağa karışmışmevcut vücut birimlerine de hissettirilecek azabın bir kısmını hadislerleaçıkladık.

Mü'minlerin imanı,kâfirin küfrü, münafığın da nifakı üzerinde diriltileceği kabirde dehşet vericiazab, yalnız kâfirlere ve münafıklara mahsus olmayacaktır.

Namaz kılmamak, zekât vermemek, içki içmek, zi­na yapmak, faiz yemek,yalan söylemek gibi suçların sahibi mü'minler için de kabir azabı vardır.

Bunun içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuş­lardır:[«Dünyanın oyunve eğlence vasfındaki söz ve işle­rine dalarak kabirleri ve imtihanını unutaninsan ne kötü kuldur.»

«Kabir azabındanAllah'a sığınınız.»]  (9)

Kabir hayatının açıklanan ve açıklanamayan bü­tün safhalarına tam birşekilde inanalım. Şüpheye yer vermeyelim. Peygamberimiz gibi dualarımızla kabirim­tihanı ve azabından Allah'a sığınalım.

Hutbemizi Mü'minûn Sûresi'nden âyet mânâlarıyla bitiriyorum:«- Onlardanher birine ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyecektir.

- Rabbim! Beni dünyaya geri gönder. Tâ ki ben zayi ettiğim ömrümmukabilinde iyi amel ve harekette bulunayım.

Hayır, onun söylediği bu söz neticesiz boş bir lâf­tan ibarettir.» (10)

1)  TefsîrülKur'ân'il-Azîm, İbn-i Kesir, İbrahim Sûresi, 27. âyet tefsiri, 2/531-2.

2)  Et-Tac, 5/214.

3)  İhya'u ülûmud-din,Gazali, Beyanü Kelâmi'l-Kabri lil-Meyyid 4/620, ayrıca bak: Tac, 5/213.

4)  Ş.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. ve Şerhi 4/636.

5)  Et-Tac, 5/209;Tecrid, 4/638.

6)  İhya, mezkûrbölüm.

7)   Et-Tac, 5/209; İ.Ulumuddin Beyan-ü Azabil-Kabri, 4/620.

8)   Et-Tac, 5/214, 5.

9)   S.Tirmizi, K. S. Kıyameti Hn. 2450; Sahihi Müslim Ter. M.

Sofuoğlu8/393.   10 Mü'minun, 99-100.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hadisler-isiginda-kafirler-ve-munafiklarin-kabir-hayati-3-115h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim