Haccı Nasıl Anlamalıyız?

Haccı Nasıl Anlamalıyız?
İslam, bütün varlıkların yaratıcısı ve tüm güzelliklerin kaynağı olan Allah'ın insanlar için koyduğu ve Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilâhi düzendir. Hac, nihai şekli Hz.

İslam, bütün varlıkların yaratıcısı ve tüm güzelliklerin kaynağı olan Allah'ın insanlar için koyduğu ve Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilâhi düzendir.

Hac, nihai şekli Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği Kur'ân'la belirlenen İslâm'ın özetidir ve bu özetin, ömrün hulâsası olan Hac günlerinde yaşanmasıdır.

Hac, İslâm'ın özetidir. En güzel kıvamda yaratılan insanın kader senaryosuna göre şekillenen yaratılış macerası bilinmeden İslâm anlaşılamayacağı gibi onun özeti olan Hac da kavranılamaz. İnsanın yaratılış macerasını Kur'ân'a göre şöylece hulâsa edebiliriz: Yüce Allah ibâdetle yükümlü Halîfe varlık olarak ilk insan Âdemi yaratacağını meleklerine bildirir. Onlar da yeryüzünü ifsat ederek başta temel haklar ve özgürlükler olmak üzere ilahi buyrukları çiğneyecek ve kan dökecek, özetle Füsûk yapacak bir canlı mı yaratacağını sorarlar ve "Biz Seni hamd ile tesbîh ve takdîs ediyoruz." derler.1

Allah insanı yaratır. Füsûk yapacak olmakla nitelendirdikleri ilk insan Âdem'e saygı secdesine varmalarını Meleklerine emreder.

Melekler arasında yaşayan İblîs, Cidal yaparak bir diğer anlatımla toprak menşeli yaratık olan Âdem'den üstün olduğu gerekçesiyle ihtiram (saygı) secdesine varmaz. Varmadığı için de yerilir, taşlanmaya mahkûm edilerek ilâhi huzurdan kovulur.* Talebi üzerine Allah tarafından İblîs'e Kıyamet Günü'ne kadar yaşama ve iddia ettiği gibi Âdemoğullarının saygı secdesine layık halis ve de şükredici kullar olamayacaklarını kanıtlama ruhsatı verilir.2

Allah Âdemi ve eşi Havva'yı Cennet'e koyar. Onlara diledikleri gibi yiyip içmeleri, fakat İblîs'i düşman tanımaları ve gösterilen ağaca yaklaşmamaları, Kur'ânî anlatımla

Refes yapmamaları (cinsel ilişkiye girmemeleri)* emredilir.3

İblîs ilk icraatını yaparak Âdem'i etkiler, ona ilâhi yasağı unutturur ve onlara yasaklanan ağaçtan yedirir; Refes yaptırır. Böylece kendisi ile birlikte Âdem'le Havva'nın bulundukları Cennet'ten çıkarılmasına sebep olur. Birbirlerine düşman olarak (yeryüzüne) indirilirler.

Kur'ân'ın işaretlerine göre Âdemle Havva, Mekke'de Arafat'ta hayata başlarken** İblîs de Mina'da mekân tutar ve nesillenir.*** (Âdem'le Havva yaptıkları Refes'ten ötürü) tövbe ederler.

Allah tarafından onlara ve onların şahsında Âdemoğullarına Peygamberler aracılığıyla İslâm Hidayeti geldiğinde, ona inanıp uyacaklara korku ve hüzün duymayacakları ve Cennet'le mükâfatlandırılacakları va'di yapılır. Yaradan'ın egemenliğini tanımayıp buyruklarını yalanlayacakların da Cehennem'lik olacakları bildirilir.4 Böylece İslâm Dîni, ilk insan topluluğuna Peygamber kılınan Hz. Âdem aracılığıyla insan hayatına girer.

Yukarıda özetlediğimiz Kur'ânî açıklamalar doğrultusunda ifadelendirilirse insana İslâm'la yüklenen ana görevler şunlardır:

a- Allah'ın hidayeti olan İslâm'ı kabul etmek.

b- Yeryüzünü ifsat ile başta  haklar ve özgürlükleri çiğneyerek ve kan dökerek Füsûk yapmamak.

c- İblîs gibi Yaratan'ın buyruklarına eleştirel  bir mantıkla baş kaldırarak Cidal'de bulunmamak.

d- Yasaklanan Refes türü ilâhi buyruklara aykırı davranarak Cennet'ten çıkarılmaya neden olacak şekilde Şeytani telkinlere uymamak. Uyulması halinde tövbe etmek.

e- Kader programı gereği insanlara şer aşılama ile görevlendirilen İblîs'i ve ona bağlı Cin şeytanlarını düşman bilmek.

f- Yukarıda özetlenenler yanı sıra Allah'a hamd ile O'nu tesbîh ve takdîs ederek yaratılış sebebimiz olan İbâdet görevimizi yapmak.

Bütün bu vazifeleri yaparak da Allah'ın rızasını ve O'nun ebedî Cennet'lerini kazanmaktır.

 

Hac bu ana İslâmî görevlerin yaşanmasıdır.  Bunun içindir ki Hac, İslâm'ın özetidir.

Allah'ın, kendisini birleyen kulları için İslâm'ın özeti olarak yüklediği Hac, ihrama girmekle başlar. Hac'la kişi erkek olarak Âdem ve kadın olarak Havva rolüne çıkarılır.  İhram yasakları ile ona yaratılış, Cennet'ten çıkarılış ve İblîs'le birlikte sürülüş macerası yaşatılır. Bunun için o, insanlık hayatı ve yükümlülüğünün başladığı Mekke-Mina-Arafat çizgisine yöneltilir. Ve ona Cennet'e dönüş için yaratılış amacı olan ibâdetin ancak İslâm'la gerçekleştirilebileceği gerçeği öğretilir.

Hac ihramlanma ile başlar ve ihram yasaklarına uyularak sürdürülür.

Kur'ân'ın koyduğu ve Hz. Peygamberin örneklendirdiği ihram yasakları Refes, Füsûk ve Cidaldir.5

Refes, kişinin eşi ile sevişmesi ve cinsel ilişkiye girmesidir. Bu yasak kişinin yalnızca kendisine yöneliktir.

Füsûk genelde Allaha isyandır. Ona itaat etmemektir. Özelde ise temel hak ve özgürlükleri çiğnemek ve cana kıymaktır. Bu yasak genelde diğer insanlara ve doğaya dönüktür.

Cidal ise İblîs'te örneklendiği üzere Allah'ın emirleri ve yasaklarını eleştirmek; uygulanmalarına gerek olmadığı mantığını işletmektir. Cidalin Kurândaki aslî anlamı budur. Bu yasak da Allah'a karşıdır. *

a- Kişi ihrama girerek Allah'ın gönderdiği İslam hidayetini kabul ve bu kabulü sembolize eden Telbiye ile Hac'ca başlamış olur.

b-  Füsûk'tan sakınarak Meleklerin zannettiği gibi yeryüzünde haklar ve özgürlükleri çiğnemeyeceğini, bir diğer anlatımla bozgunculuk yapıp kan dökmeyeceğini, üstelik küçücük bir canlıyı öldürmeyeceği, bitkiciği koparmayacağı ve üzerinden bir kıl bile yolmayacağını kanıtlar.

c- O, Cidal'den kaçınarak İblis gibi maddeci bir mantıkla Yaratanın buyruklarını eleştirmeyeceğini fiili olarak açıklar.

d- İhramlılığı süresince eşle sevişmek ve ilişkiye girmek olan Refes'ten uzak kalarak da Âdem'le Havva'nın ilâhi yasağı unutarak düştüğü Cennet'ten çıkarılmasına neden olan eşle cinsel ilişki hatasına düşmeyeceğini ispatlar.

  Böylece yukarıda açıklanan dört ana İslâmî görevi yapmış olur.

  İhram yasaklarına riayetle kişi haccın ilk ana görevini yapmak üzere insanlık hayatının başladığı Arafat'a gider. Evrensel nitelikli bir insanlık kongresi olarak dirilişi ve Kıyamet ictimaını da çağrıştıran Arafat Vakfesi'nde hazır bulunur. Peygamberimizin müjdesine göre Meleklerin bozgunculuk yapıp kan dökecekleri şeklindeki yanılgılarını kanıtladığı için de Arafat'ta Allah'ın Meleklerine karşı iftihar ettiği kullar arasına girer.6 

e- Âdem veya Havva rolündeki kişi Arafat'tan sonra Baş şeytan İblîs'in yerleşim ve yönetim merkezi edindiği Mina'ya  gelir. Hz. Âdemin şahsında insana yönelik saygı secdesi emrine aykırılığı sebebiyle Allah'ın recme (taşlanmaya) mahkûm ettiği İblîsi Allah'ı zikrederek Hac görevi olarak taşlar.7 Onu, küçümsediği toprak kökenli Âdemoğlu olarak çakıl taşı türü topraktan bir madde ile taşlar. İblîs'in yönetiminde insanlara şer aşılamak için görevlendirilmiş olan küçük ve büyük Şeytan sembollerine de taş yağdırır.

  Taşlaması ile Cin şeytanlarının ve şeytanlaşmış insanların, ilkeler ve kurumların düşman edinilmesi ve izlerinden gidilmemesi ile ilgili ilahi emri rûhunun derinliklerine sindirerek uygulamış olur.8 Yaratan'a karşı Cidal'den kaçınma şuuruyla donanır.

  Böylece kişi İblîs'i ve ona bağlı şeytanları taşlayıp düşman bilmekle de bir diğer ana İslâmî görevi yapmış olur.

  Kişi, Hac öncesi döneminin günahlarından arındıracağı inancıyla saçlarını keser-kısaltır. Erdirildiği hac yapma nimetinden ötürü kurban keser.9

f- Taşıdığı öze Meleklerin saygı secdesine vardırıldığı en güzel kıvamda yaratılmış varlık olarak yüceliğini koruyabilmenin ve Cennet'e dönüş yapabilmenin ancak Allah'ın buyruklarına itaatle sağlanabileceği inancıyla Allah'ın varlığı, birliği ve rızasını temsil eden Kâbe'yi tavafa yönelir.

  Allah'ı hamd ile O'nu tesbîh ve Takdîs ederek ibadet görevini yapmak için Tavaf'a başlarken yapacağı tekbirli selamlama ile görevli meleklere özel kulluk görüntüsü verir ve kulluk sözleşmesi imzalar. Tavafıyla hayatını ibâdet bilinciyle yaşayacağının uygulamasını yapar. Çokluğu yansıtan dönüşleriyle Allah'a kulluğunu bir ömür boyu sürdüreceği bilincini pekiştirir. Kulluğunu sürdürebilmesi için göstermesi gereken sabrın eğitimini almak üzere siyahî bir cariye ve de sabır âbidesi olan Hacer'in manevi izinde Sa'ye koyulur.

  Ve...... Kulluk şuuru içinde yaşayacağı andını pekiştirmek için Veda tavafını yapar. Allah'a hamd ile O'nu tesbîh ve takdîs etme ana İslâmî görevini de yapmış olarak Mekke'den ayrılır.

Yukarıda değinildiği üzere İslâm'ın özeti olan Hac'la Onun yüklediği ana görevler örtüştüğünden İslâm'ın bütününün sağladığı günahlardan arınıp Cennet'e girmeyi Hac da sağlar. Bu gerçek Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından müjdelenmiştir.Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hacci-nasil-anlamaliyiz-4-211h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim