HAC NEDİR ?

HAC NEDİR ?
HAC NEDİR ?İslâm Binası'nın beş temelinden biri olan Hac, Allah'ın rızasına erdirenve Ümmet birliğini gerçekleşti­ren malî ,bedenî ve evrensel bir ibâdettir. Hac, Rabbimizin Âl-i İmran Sûresinin 97.

HAC NEDİR ?

İslâm Binası'nın beş temelinden biri olan Hac, Allah'ın rızasına erdirenve Ümmet birliğini gerçekleşti­ren malî ,bedenî ve evrensel bir ibâdettir.

Hac, Rabbimizin Âl-i İmran Sûresinin 97. âyetiylemü'minlere farz kıldığı bir ibâdettir.

Mevlâmız şöylebuyurur:

«Şüphesiz (yer yüzünde) insanlar için kurulan ilkma'bed Mekke'deki Kâbedir. O, giderek ünü ve ziyaretçileri çoğalan ve insanlariçin doğrulara yönlendiren ( Allah'ın özgür Evidir.)

Onda açık açık belgeler ve de İbrahim'in sergilenen ihtişamı  var. Ona giren güvene erer. Yoluna gücü yeten
insanların Kabe'yi haccetmesi Allah'ın yüklediği görev­dir.

Hac görevini  inkâr eden kişinin (zararı kendine olur. Çünkü) Allah,  yarattığı varlıklardan zengin­dir. (İnsanların Haccına muhtaç değildir.)»

Hac: İslâm âlimlerininçoğunluğuna, husûsiyle Ha­nefî mezhebi müctehidlerine göre şartlarınıngerçekleş­tiği ilk senede edâ edilmesi vacip olan malî, bedenî ve ruhî biribâdettir. (l)

Haccın İslâm Dini'ndekiönemini Yüce Peygambe­rimiz - Önderimiz Hz. Muhammed şöyle açıklamakta­dır:

«Bir mü'min görülür biryoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zalim bir yönetici (ve yönetim) baskısıol­maksızın İslâm Dini'nin farz kıldığı Haccı yapmadan ölürse o, iki ölümhalinden biri üzerinde; dilerse Yahûdi, isterse Hıristiyan olarak ölsün. (Farkyoktur.)»  (2)

Hac; Yeryüzünde Allah'aibâdet edilen ilk ma'bet olan ve 14 asırdır, yüz binlerce cami ve mescidinmihrabları ve milyonlarca mü'minin bedenleri ve ruhları ile yöneldiği Kâbemizinyarlığı sebebiyle emrolunan bir ibâdettir.

Faniliğin koyukaranlıklarından ebediyetin aklığı­na çıkaran ihramı ile, İslâm Dîni üzerindeyaşanacağı­nın taahhüdü olan telbiyesi ile, mahşeri ve muhakeme­sini andıranvakfesi ile, kulluk imzası olan kurbanı ile, bütün şeytanları ve egemenliklerinikınamak olan şeytan sembollerini taşlaması ile, İslâm dışı düşünce ve duygularıkoparıp atmak olan saç kesmesi ile ve din gerçeği etrafında pervaneleşmeyiremzeden Tavafı ile Hac ancak yapıldığı ve yaşandığı zaman kavranacak biribâdettir. Ruhları yürüten, melekleştiren ve Allah'ın rızasına erdiren biribadettir.

Bunun içindir kiPeygamberimiz şartlarına riâyet edilerek ifa edilmesi  hâlinde, Haccın, kul hakkı müstesna, bütüngünahlardan temizleyeceğini şöyle açıkla­mıştır:[«Bir kimse Allah için hacceder,(haccı sırasında) kötü sözlerden ve günah işlerden uzak kalırsa o ,anasının onudoğurduğu günkü kadar temiz; günahsız olur.»

«... Kabul olunan Haccınmükâfatı ancak Cennetedir.»]  (3)

Muhterem Müminler!

Diğer bütün ibâdetlergibi Hac ibadeti pek çok fay­dalar ihtiva eden bir ibâdettir.

Hac; Dünyamızın yaşanılanher bu­cağından yolları Mekke'ye çıkaran İslâm Turizmini yaygınlaştırıpmecburileştiren ve böylece müminleri evrenselleştiren bir ibâdettir.

Akıl ve baliğ olanmü'min için şartlarının gerçek­leştiği ilk seneden itibaren Hacca gidilmesizaruri oldu­ğu için pek tabiidir ki Hac yurt içi ve yurt dişi turizmi­nigeliştirmekte ve örgütlemektedir.

Hac, mü'minlerihusûsiyle 14 asır evveline bağla­yan, nûrânî bir köprüdür.

Hac, şanlıPeygamberimizin doğduğu, büyüdüğü, Kur'ân âyetlerinin nazil olduğu, İslâm'adavetin baş­ladığı, çile ve ızdırapların çekildiği mukaddes toprak­larda, İslâminkılâbının nasıl gerçekleştiğini, her buca­ğı binlerce kudsî hâtıraya müzeolmuş mekânları tanı­tarak anlatan bir ibâdettir.

Hac; İslâm Dini'nebağlanarak yaşayabilmenin köklü bir îman, sönmeyen bir aşk, sarsılmaz bir azim,tükenmez bir ferâgatla olabileceğini, Ebu Leheblerin, Ebu Cehillerin herdevirde bulunabileceğini ve onlara karşı malı, canı ve cânânı feda ederekmücadele verme­nin lüzumunu, öğreten bir ibadettir.

Hac, İslâm Dinininfiiliyatta en güçsüz devrini ya­şarken bile en parlak istikbale namzet olduğunucihad neşesini mümin ruhuna sindirerek anlatan bir ibâdet­tir. Çünkü hacbizatihi cihaddır. Maddî meşakkati ve malî feragati ihtiva eden Hacc'ın ihlâslımü'minler için faziletli bir cihad olduğunu Peygamberimiz müjdeli­yor.

Hac; çağlar üstü İslâmİnkılâbı'nın insanlık camia­sına hediye ettiği en büyük eşitlik ve birlikmüessesesi­dir. Zira hac, dünya mü'minleri arasında cihanşümul bir rabıta tesiseden, ırk, renk, dil ve coğrafya farkları­nı potasında eriterek mü'minlerieşitlik çizgisinde bir­leştiren ve Müslümanlar için inanç, gaye ve mekân bir­liğinigerçekleştiren bir ibâdettir.

Mü'minlerin, zencisi ilebeyazını, Faslısı ile Alman'ını, Afganlı'sı ile İngiliz'ini ve Türk'ü ileAcem'ini ruhlarını arındırarak ihramlar içerisinde birleştiren, kaynaştıran veseviştiren hac müessesesinde insanlık tasavvur bile edemeyeceği gerçek insanlıkve eşitliğin hakikat olduğunu görebilir.

Hac; İslâm ülkeleriarasında siyasî ve iktisadî bir­liğin gerçekleştirilmesine ve kültür birliğininsağlan­masına vasat hazırlayacak mucizevî bir kurumdur.

Hiç şüphe edilmemelidirki Hac vesilesi ile her yıl mukaddes belde Mekke'yi İslâm ülkeleri arası fab­rikasyonmamulâtın teşhir ve mübadele olunabileceği bir fuar, İslâm milletlerininkaderiyle alâkalı kararla­rın alınabileceği siyasî bir merkez, dinî ve tecrübîilim­lerin her dalındaki yeni çalışmaların teati edilebileceği bir ilim şehrihaline getiremeyen mü­minler, ilâhî rızaya erdirecek bir hac yapamazlar. Ziramezkûr faydaların sağlanılması Haccı farz kılan Al­lah'ın gösterdiği hedeftir.

Hac Sûresi Âyet 28 :

«(İnsanlar Hac'cagelsinler de) kendileri için (çeşit çeşit) faydaları görsünler ve Allah'ınkendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban edip keserkenAllah'ı ansınlar...))

Mü'minler!

Bilinen sayılı günlerdeAllah'ın anılarak Hac gö­revlerinin ifa edilmesinden önce mü'minlerin kendimenfaatlerine tanık olmaları gereğinin bildirilmiş ol­ması, gerçek Haccın ancakbu şekilde gerçekleştirilebi­leceğine ilâhî bir işarettir.

Bu vesile ile ifadeedelim ki, mukaddes Hac icti­maının dünya milletlerinin dikkatle izlediği biribâdet ve dünyamızın siyasî ve iktisadî yapısına tesir edebile­cek dinî birsosyal kurum olamayışı, İslâm ülkeleri'nin emperyalist doğu ve batı kültürleriile kuşatılmış ol­maları sebebiyle Haccı değerlendirememelerinden kay­naklanmaktadır.

Müslümanlar için ulvî biribâdet, canlı bir aşk ve eşitlik panayırı, bir târih şuuru ve zevki, içtimaî veik­tisâdi bir kongre ve bir cihâd olan Hac, İslâm Dini'nin tam on dört asırdıraralıksız devam eden ve Kıyamet Günü'ne kadar da devam edecek olan birmucizesidir.

Bu mucizeye kafa ve gönülgözü ile tanık olmak, tarihi hatıraların sinesinde yaşayarak alacağımız güçlehayatımıza atılım gücü ve aşkı kazandırmak için farz olan Hacca gitmeyiplânlayalım ve acele de edelim. Zi­ra Peygamberimizşyle buyur«Her kim Haccagitmeyi arzulu­yorsa acele etsin.»

«(Evet) Hac için tamanlamıyla acele ediniz. Zira sizden birinizbaşına ne geleceğini bilmez.» (4) buyur­muşlardır.

Mü'minler!

«Kabrimi ziyaret eden sağlığımda beni ziyaret eden gibidir.» (5)buyurarak asırların ötesinden bizlere davet çıkaran Peygamberimizin davetlisiolduğumuzu da unutmayalım.

Bu yılki Hac mevsiminin, bütün âlem-i İslâm ve milletimiz hakkındamübarek olmasını, Rabbimden ni­yaz eder; hutbemizi Hac'da sık sık tekrarlanantelbiye duâsı ile bitiririm:

Lebbeyk Allahumme, lebbeyk...: Buyur Allah'ım! Yasalarına boyun eğdim.Senin yaratıcılığında ve yasa koyuculuğunda... ortağın yoktur. BuyurAllahım!  Bütün varlıklar Senindir.Hamdler Sanadır. Tüm  nimetler deSendendir. Senin ...Senin ortağın yoktur Allahım!

Haccın derinliğinekavranılabilmesi için özellikle "Hac Yüceliğe Çağrıdır" isimlikitabımızın okunmasını tavsiye ederiz.


1) S.BM. TecridSarih Ter. Birinci Baskı, 6/12.

2)   Tac, 2/109. Yedi nolu dip not.

3)   Tac, 2/106,108

4)    a.g.e. 2/109, İ. Kesir, Ali İmran, 97, 1/396

5)    a.g.e, 2/190.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/hac-nedir-3-107h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim