GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK GÖREVİMİZDİR

GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK GÖREVİMİZDİR
GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK GÖREVİMİZDİRKıyafette, davranışta ve iştegüzelliği emreden İs­lâm Dini sözde de güzelliği emretmiştir. Rabbimiz şöylebuyurur:«(Ey Peygamber!) Kullanma söyle; sözün en güze­linisöylesinler.

GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK GÖREVİMİZDİR

Kıyafette, davranışta ve iştegüzelliği emreden İs­lâm Dini sözde de güzelliği emretmiştir. Rabbimiz şöylebuyurur:«(Ey Peygamber!) Kullanma söyle; sözün en güze­linisöylesinler...»  (l)

Mevlâmızın bu buyruğu iledinimiz bizlere güzel söz söylemeyi bir ibâdet görevi kılmıştır.Güzel sözsöylemekle mükellef kılınan biz mümin­ler, bu vazifemizi yapabilmek için hangisözlerin güzel­lik vasfım taşıdığını bilmek mecburiyetindeyiz.

Bilmek mecburiyetindeyiz, çünkügüzel söz söyle­mek bizi Hakk'a ve Halka sevdirecek, dünya ve âhiret hayatımızımutlu kılacak çok mühim bir ameldir. Gü­zellik vasfını taşımayan söz söylemekde şüphesiz bizi sevimsizleştirecek ve azaba sürükleyecek büyük bir gü­nahtır.

Muhterem Müminler!

Güzel söz; doğru,faydalı, sevindirici ve muhatabın seviyesine uygun olan sözdür. Mevzuumuzlaalakalı Kur'an ve Sünnet ölçülerine göre tesbit ettiğimiz bu vasıfları anaçizgileri ile göste­rerek «güzel sözü» tanıtmaya çalışalım.

a - Güzel SözDoğru Olan Sözdür:

Doğru söz güzel sözolduğu içindir ki Rabbimiz şöyle buyurur:«Ey İman edenler! Allah (m emirleri veyasakları­na muhalefet etmek) ten sakının. Doğru söz söyleyin ki Allahişlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışla­sın...» (2)

Doğru söz güven ve sevgidoğurur, güzelliklere er­dirir. Yalan söz güvensizlik ve nefret tevlid eder,çirkin­liklere düşürür.

Yalan söz çirkinliklerebulaştırdığı için güzellik kaynağı olan imana zıttır.Bunun içindir kiPeygamberimiz şöyle buyurmuş­tur:    '[«Acıda olsa doğruyu söyle...» «Yalandan da sa­kınınız. Çünkü yalan imanaaykırıdır.»]  (3)

Müminler olarak vazifemizdaima doğruyu söyleye­rek güzel sözlü olmaktır.

b - Güzel SözFaydalı Olan Sözdür:

Faydalı söz ise öğretici,Hakka çağına, Batıldan sakındırıcı ve ibret verici sözdür.

Söz faydalı olduğu sürecemutlak hayırdır. Hayır oldukça da söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberi­mizşöylece öğüt verir:«Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman eden kimse sözün mutlakahayırlısını söylesin. (Hayırlısını söyleyemiyorsa) konuşmasın.» (')

Evet, sözün hayırlısınısöyleyemeyen sükût etmeli­dir, çünkü hayırlı olmayan söz zararlı olmasa dahi ka­çınılmasıgerekli bir lağivdir; faydasızdır. Mümin fay­dasız söz iş ve davranışlarlameşgul olmamalıdır. Zira Rabbimiz gerçek müminleri: «Onlar lağıvdan; faydasızsöz ve işlerden şakımadırlar.» şeklinde vasfederek öv­mekte, Peygamberimiz deşöyle buyurmaktadır.

«Kendisiniilgilendirmeyen; (faydasız söz ve işleri bırakması) müminin Müslümanlığınıngüzelleşmiş ol­masındandır.» O

Allah'a ve ÂhiretGünü'ne inanan müminler olarak sözün faydalısını söyleyerek güzel sözlü olmakelbetteki en kudsî vazifemizdir.

c - Güzel SözSevdirici Olan Sözdür:

Müjde vasfım taşıyan,kaba bir tebliğ tavrıyla de­ğil de ince bir telkin edasıyla şefkatle söylenenher sev­dirici ve sevindirici söz pek tabii ki güzeldir.Bizleri bu güzelliğeerdirmek içindir ki Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:[«Kolaylaştırınız,zorlaştırmayınız. Müjdeleyip -sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz.»

«(Sevdirici vesevindirici) tatlı bir çift söz (muhataba verilmiş) bir sadakadır.»] (')

Evet tatlı bir çift sözKur'an açıklamasına göre ardından başa kakılan maddî bir sadakadan daha ha­yırlıdır.Sevdirici ve sevindirici güzel söz pek hayırlı bir amel olduğu içindir ki,kazandıracağı mükâfat da pek büyüktür.

Bu büyük ecri bildirmekiçin Şanlı Peygamberimiz ve müminlerden bir guruba şöyle buyurdular:«Cennette içi dışından, dışı içinden görülen özel bö­lümler vardır.

Ashab-ı Kiramdan bir zat ayağa kalkarak:

-   YaResûlellah! Bu özel yerler kimlere verilecek? diyerek sorunca Peygamberimiz şucevabı verdiler:

-   Buyerler (sevdirici ve sevindirici sözlerle) tatlı tatlı konuşan, yemek yedirenoruca devam eden ve in­sanlar uykuda iken gece Allah'ın rızası için namaz kı­lanmüminlere verilecektir.» (r)

Nefret ettirici ve üzücüsöz elbetteki çirkindir. Çir­kin olduğu için de Âhiret azabına sürükleyicidir.

Peygamberimiz «(Sözleriişleri ve davranışlarıyla) ızdırab veren kişi Cehennem'e girecektir.» (8)buyur­makla bu gerçeği açıklamıştır.

Mükâfat ve cezagerçeklerini bilen müminler ola­rak sevindirici sözlerle güzel sözlü olmakelbette vazife­mizdir.

d - Güzel Söz Muhatabın Seviyesine Uygun Olan Sözdür

Bu tür söz şüphesizgüzeldir. Muhatap tarafından-anlaşılmayan, kavranılmayan sözün doğruluğunun,faydalılığının ve de sevdiriciliğinin bir anlamı olmaz ki güzel olabilsin.

«(Rabbimiz tarafından)insanlara aklî seviyelerine uygun olarak konuşmakta emrolunduk.» (*) buyuranpeygamberimiz bize güzellik ölçüsünü vermiştir.

Bu ölçüyü Şerîat'ineçağırırken kullanmamızı em­reden Rabbimiz, muhatabımızın durumuna göre bazenaklî ve ilmî deliller serdetmemizi, bazen güzel öğütler vermemizi ve bazen daen güzel usulle ideolojik tartış­maya girmemizi emrederek bize netice almanınverim­li yollarım göstermiştir. Muhatabın seviyesine uygunluğu sözün güzelliğiol­duğu gibi anlaşılamayacak kadar kısa, usanç verecek kadar uzun olmaması dagüzelliğidir.

Hususiyle çok söz hatadanberi kalmayacağı için uzunluğu nisbetinde çirkinleşir ve sebeb-i azab olur.

Bu gerçeği bildirmekiçindir ki Peygamberimiz şöy­le buyurmuştur:[«Allah'ı zikir, Hakka çağrı veBatıl'dan sakındırma vasfını taşımayan bütün sözler insanın hiç şüphesiz le­hinedeğil aleyhinedir.»

«(O halde) Allah'ıanmaksızın sözü çok (uzatarak çirkinleştir) meyin. Zira Allah'ı anmaksızınçokça konuşmak kalp katılığına sebeptir. Allah'a en uzak olan in­sanlar isekatı kalpli insanlardır.»] (w)

Allah'ın rahmetine uzakolmanın sonucu ise pek tabii ki Âhiret zilleti ve elemidir. Nitekim Peygamberi­mizşöyle buyurmuştur.

«Kıyamet Günü'nde sizdenkendilerini hiç mi hiç sevmeyeceğim ve benden pek çok uzakta kalacak olan­larınızçok konuşanlarınız, sözleriyle insanlar üzerinde üstünlük sağlamakisteyenleriniz ve bir de kendilerini büyük görenlerinizdir.» (u)

Mevzuumuzu hulâsa ederekderiz ki; sözün güzeli­ni söylemek bir ibâdet vazifesidir. Doğruluk,faydalılık, sevdiricilik, muhatabın seviyesine uygunluk ise güzel sözlü olmanınana yollarıdır. Bu yollar Cennet'e götü­ren ibadet yollarıdır.

Müminler!

Sözün güzelini söylemeyeçalışalım. Zira çirkin söz halkın nefretini ve Hakk'ın da azabım çeker. Bununiçindir ki Peygamberimiz ‘insanları Cehenneme dü­şürecek en çok hangiamellerdir?' sorusunu, ‘dil ve cinsel organla işlenen amellerdir'  buyurarak cevaplandır­mıştır.» (u)

Güzelini söylemekleemrolunduğumuz sözü güzel bitirebilmek için çirkinliklerden koruyucu vegüzellik­lere irşad edici yücelikteki bir hadîsle sözü bağlayalım.

 

-   (EyMüminler!) Kim bana iki ayağı arasındaki tenasül uzvunu' (haram'dan koruyacağına)iki çenesi arasındaki dilini de (yasaklanmış çirkinliklerden mu­hafaza edipgüzelliklerle tezyin edeceğine) garanti ve­rebilir ki ben de ona Cennet'igaranti edeyim.» (")

 

1.  İsra, 53.

2.  Ahzab, 70-71.

3.  K. Hafâ, Hn. 1890, 865.

4.  Et-Tac, 5/183.

5.  Müminun, 5. Et-Tac, 5/186.

6.  M. Mesâbîh, Hn.3722, K. Hafâ, Hn. 1947.

7.  Et-Tac, 5/64.

8.  El-Camius-Sağîr,2/94.

9.  Keşfûl-Hafa, HadisNo: 592.

10. Et-Tac, 5/183-184.

11. a.g.e, 5/64

12. a.g.e. 5/62

13. a.g.e. 5/183.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/guzel-soz-soylemek-gorevimizdir-3-42h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim