GÖZDE ZİNA EDER

GÖZDE ZİNA EDER
GÖZDE ZİNA EDERMüminler!Bu hutbemizde gözlerimiziharam bakışlardan ko­rumamız gereğini açıklamaya çalışacağız. Dinimiz kalbî duygularınarılığını gideren, cin­si zaafları çoğaltan ve de zina eğilimini artıran bakış­tanazaba uğratacağını bildirerek haram kılmıştır.

GÖZDE ZİNA EDER

Müminler!

Bu hutbemizde gözlerimiziharam bakışlardan ko­rumamız gereğini açıklamaya çalışacağız.

Dinimiz kalbî duygularınarılığını gideren, cin­si zaafları çoğaltan ve de zina eğilimini artıran bakış­tanazaba uğratacağını bildirerek haram kılmıştır. Zi­ra bütün ahlâk dışımünasebetler önce bakışmalarla başlar. Gülümseme, selamlaşma ve konuşma ilegelişir. Buluşma ile sonuçlanır.

Zira göz kalbin ana girişidir. Kalp de bütün organ­larımızınyönetim merkezidir. Duyu organlarımızdan, özellikle gözden kalbe şehevîduyguları uyancı ve azgınlaştırıcı mesajlar gelirse insan ahlâk dışı birhayatın ve ilişkilerin arzulusu olur. Çünkü arzulu bakışlar Peygamberimizinifadesiyle: «Şeytanın zehirli oklarından bir oktur...»  (') ve kalbe ekilen şehvet tohumlarıdır.Manevî zinadır. Nite­kim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.

«Gözler de zina eder.»

«Gözlerin zinası (şehvetle) bakmaktır.» (:)

Cinsî arzularla bakmak dabir nevi zina olduğu içindir ki Hz. Peygamber bizleri Âhiret azabı ile uyar­mışve şöyle buyurmuştur:«Nikâhlısı olmayan bir kadına şehvetle bakan kişi­ninKıyamet Günü'nde gözlerine erimiş kurşun dökü­lür.»

O Şehvetle bakan gözlerİnsan vücudunda Cehennem'e açılan gedikler olduğu için Kur'ün-ı Kerim göz­lerimizikorumamızı, bakışlarımızla fesada düşmememi­zi emretmiştir. Nur Sûresinin 30.âyetinde şöyle buyrulmaktadır:«(Ey Peygamberi) Mümin erkeklere söyle; gözleri­niharama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarım korusun­lar. Bu, kendileri için çoktemiz bir davranıştır. Şüphe­siz ki Allah kullarının yapacaklarından hakkıylaha­berdardır.»

Bu âyet ve izahını yapanhadîsler mümin erkekle­rin nikâhlarına düşebilecek kadınların yüz ve eller dı­şındakidiğer uzuvlarına bakmalarının yasaklandığım açık olarak ortaya koymaktadır.Şehvetle bakıldığı tak­dirde şüphesiz yabancı kadınların ellerine ve yüzlerinebakmak da haramdır. Pek tabiidir ki, şehevî arzuları uyandırıcı makyajlıyüzlere ve ellere bakmakta böyle­dir.

Bu mevzuda ana İslâm'î düstur şudur:«Dinimizinkadınlara örtünmesini emrettiği vücut organlarına bakmak mümin erkeklereharamdır.»

Bakışlarısınırlandırıcı ilâhî ölçüler müminlerin kalbinde hâyâ duygularını kökleştirmekiçin olduğun­dan yalnız kadınlara bakmak haram kılınmamıştır. Er keğin erkeğe,kadının kadına şehvetle bakması da haram kılınmıştır.

Aziz Müminler!

Gözlerin evlenilebilecek kadınlara şehvetle bakmak­tankorunması ve bakışların yönlendirilmesi hususunda yüce Peygamberimiz de şöylebuyurmuştur:«Bir bakıştan sonra tekrar bakma. Zira birinci bakış (kaçınılmasımümkün olamayacağından) senin için Helâl ise de ikinci bakış (iradeyikullanarak ve arzu du­yarak olacağından) senin için Helâl değildir.»

İlk müminlerden Hz. Cerîr İbn-üAbdullah şöyle anlatıyor.     

- Hz. Peygambere, ansızınbakmanın hükmünü sordum. Derhal gözümü çevirmemi emir buyurdu. (4)

Peygamberimiz refakatinde bulunan ve kadınlara bakanamcası oğlu Fazlın bakışlarım elini siper ederek engellemiş; kadınlara arzuylabakmanın haram oldu­ğunu fiilî sünnetiyle de bildirmiştir.

Aziz Müminler!

İslâm cemiyetiçarşısında, caddelerinde kadın gö­rülmeyen cemiyet demek değildir. Bu itibarlaharama bakmayı yasaklayan ölçü yalnız erkekleri değil kadın­ları da içinealmaktadır.

Nur Sûresinin 31.âyetinde mümin kadınlara şöyle emrolunmaktadır.«(Ey Peygamber!) Mümin kadınlarasöyle; gözleri­ni haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar...»

Açıkça anlaşıldığı gibikadınların karşı cinse arzu­lu bakışlarla bakmaları da haramdır. Bu nedenle mü­minkadınların erkeklerden kendilerini sakınmaları ge­rekir.

-   AzizPeygamberimiz, zevceleri Ümmü Seleme ve Meymune validelerimizle oturuyorlarkenAshab-ı Ki­ramdan a'ma Abdullah ibn-ü Ümm-i Mektum çıkage­lince Peygamberimizeşlerine: Bu zattan korununuz, buyurdu. Ümmü Seleme annemiz de:

-   YaResûlellah! Bu zat a'ma değil midir? O bizi görmez, tanımaz ki, (ondansakınalım) deyiverdi.   Bu

söz üzerine Peygamberimiz mümin kadmlara ölçü olan şucevabı verdiler:

-Evet, o a'madır, görmüyor, amasizde mi a'masınız? Siz de mi onu görmüyorsunuz? (Gözlerinizi koru­yunuz.)»  (6)

Kur'ân ve. Sünnetyasalarından açıkça öğrenilmek­tedir ki, mümin kadınlar da gözlerinikoruyacaktır. Zi­ra arzuyla, şehvetle bakan kadına erkeğin bütün vücuduharamdır.

Burada şu hususu açıklamakta fayda vardır.

Kadınlarımız için decinsî duyguları kamçılayıcı şartların hâkim olduğu toplumumuzda mümin erkekle­rinkadınların arzulu bakışlarını çelecek şekilde; vücut organlarını belirticigiysi giyinmeleri caiz değildir. (7)

Müminler!

Kalpleri hançerleyen,ihlâs nurunu söndüren şeh­vetli bakışlardır.. Devrimiz cahiliyye hayatındagerek erkekler ve gerekse kadınlar için gözleri haramdan sa­kındırmak oldukçagüçleşmiştir.

Zira Rabbimizin örtünmeemrine itaat etmeyen ka­dın ve erkeklerin yanısıra göze hitap eden hususiylegençlerde cins arzuları azgınlaştıran, haya duygularını yaralayan sinema vetelevizyon filmleri, tiyatro temsil­leri, şehvet saçan resimli ve resimsizromanlar, hikâye­ler, duvar takvimlerinden her türlü ticaret mallarına kadaryayılan müstehcen resimli reklâm ilânları ve her gün yüzbinlerce basılan ahlâkdışı gazete ve mecmualar göz ve kalp fesadına sebep teşkil eden ahlâk katili va­sıtalarhaline gelmiştir.

Bunlar arasındayıkıcılığı tarif edilemez boyutlaraulasan,gazete ve mecmualarla televizyon özel bir yer işgal etmektedir.

Gözlerimizi, kadınvücudunda mahrem nokta ka­bul etmeyen giysilere bürülü dişilere karşı korumaklamükellef olduğumuz kadar, haya duygularını çatlatan cesimlerle, haberlerle vetefrikalarla dolu gazete ve mecmualardan da korumakla mükellefiz.

Hele hele televizyon sakınmamızgereken bir ateş çağlayanı olmuştur.

Bitmez tükenmez, ar-hayâtanımaz dizi filmleri ve eğlence programlarıyla hayatımıza giren televizyon,İslâmî inançlarımızı, ahlâkî değerlerimizi ve millî gele­neklerimizi yakıperitmektedir.

Bizzat kendisine değil dedevrimizdeki istimal tar­zına karşı çıktığımız televizyona ve özellikleinancımıza ve ahlâkımıza zarar verici programlarına direnç göster­meyen,gözlerini ekrandan koruyamayan fertlerin ve ailelerin Müslümanca bir hayatsürmelerinin mümkün olmadığını burada üzülerek açıklamak isteriz.

Müminler!

Başta televizyonprogramları ve vücut organlarım teşhir eden kadınlar olmak üzere gözlerimizikoruma­mız gereken şeyler pek çoktur.

Ancak korumamız zorolmakla beraber kuşkusuz imkânsız da değildir.

Allah'a ve Ahiret Günü'neimanımızdan güç alarak göstereceğimiz korunma gayretiyle gözlerimize hâkimolabiliriz. Çünkü biz ihlâslı ve gayretli olursak Rabbimiz bizi güçlendirir.

Peygamberimiz bir müjdelihadîslerinde şöyle bu­yurmuştur:«Gözleri bir kadının güzelliklerine takılanfakat hemen bakışlarım koruma altına alan her bir Müslümana Allah tatlılığınıkalbinde duyacağı bir ibâdet yaptırır.» (*)

Gözlerimizi, eşlerimizve çocuklarımızın gözlerini korumak Rabbimizin emridir. Bu sebeple ibâdettir.Ahi-ret saadetimize sebepdir.

Aldığımız vealdırdığımız ahlâk dışı gazeteler ve mecmualarla, sinema, ve televizyondaizlediğimiz ye iz­lettirdiğimiz programlarla haramlara gözlerimizi açar­saksonuçta göreceğimiz, ancak ilâhî azab olacaktır.

Şehvetle bakarsak ve zevcelerimiz,kız çocukları­mızın şehvetli bakışlara muhatap olacak giysiler içinde toplumiçine çıkmalarına razı olursak, azab görmeksi-zin Cennet'e giremeyiz.

Hutbemizi konumuzla ilgili birhadîsle bitiriyorum: «(Kıyamet Günü'nde) bütün gözler ağlayacaktır. Ancak Allahyolunda uyanık kalan gözler, Allah'ın aza­bına uğramak korkusuyla sinek başıörneği yaş akıtan gözler ve birde Allah'ın haram kıldıklarına bakmaktan korunangözler ağlamayacaktır.» (')

 

1.İbn-ü Kesîr(Tefsîrûl-Kur'ânil-Azîm), 3/282.

2.K. Hafâ, Hn. 1999;İ. Kesîr 3/282.

3.Kemâl ibn-ü Hümam,Fethül-Kadir, 8/98.

4.İbn-ü Kesir, T.KA.3/281, 282.

5.S.B.M. Tecrîd-iSarîh Ter. ve Şerhi, 10/436.

6.İbn-ü Kesîr,3/283.

7.Yusuf Kardavî,İslâm'da Helâl ve Haram, Ter. M. Varlı,, Üçüncü Bölüm.

8.İbn-ü Kesîr,3/282.

9.a.g.e. 3/282. C.Sağîr, 1/94

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/gozde-zina-eder-3-38h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim