GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 1

GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 1
GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 1AzizPeygamberimizin İslâm Dini'ni tebliğ etmeye başladığı Mekke şehir devletinde engüzel, ailesi en zengin ve en edip gençlerinden biri Mus'ab b. Umeyr idi.

GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 1

AzizPeygamberimizin İslâm Dini'ni tebliğ etmeye başladığı Mekke şehir devletinde engüzel, ailesi en zengin ve en edip gençlerinden biri Mus'ab b. Umeyr idi. Büyükbir sevgi ve saygı gören bu hayat ve istikbal dolu genç, yüce Pey­gamberimizHz.Muhammed'in  mukaddes dâvetine muhatapolunca, İslâm Nizâmı'nın imanlısı ve bağlısı nurlu bir genç ol­du.

Şanlı Peygamberimiz - Önderimizin tebliğ ettiği inanç esaslarına,  hayat kanunlarına, ahlâk ve fazi­let ölçülerineinatla karşı çıkan Mekke'li aile ve kabile­ler arasında Mus'ab'ın ailesi vekabilesi de bulunduğu için, bu genç sahabi, inancını kalbinde gizli tutuyor­du.Fakat, gerçek îmanın yaşanan hayata aksetmemesi mümkün mü?

İmanını yaşamak istediği veyaşadığı için Mus'ab b. Umeyr'in Müslüman olduğu duyuluyor. İlk köklü tepki veilk şiddetli darbe, ailesi ve kabîlesin den geliyor. O'nu hapseatıyorlar. Artık, Mus'ab için ıstırap çile devri başlamıştır. (1)

İslâm  Dini'nin aklı tatmin edici, rûhu doyurucudüstûrlarını, inanç, aşk ve aksiyon dolu hayat nizâmı­nı, içinde yaşadığıtoplumun karanlık doğmalarına, bâ­tıl hayat tarzlarına üstün tutan bu gençmuvahhidin rû­hu, kemâlin ve vecdin doruğuna ulaşırken, maddî ha­yatı refahınzirvesinden yoksulluğun uçurumlarına dü­şüyor.

Ailesinin ve kabilesininret ederek Mekke inkârcılarının zulüm cenderesine terk ettiği bu genç muvahhidikaranlık ruhlular ezmek, üzmek ve Hak'dan çevirmek için ard arda teşebbüslerdebulunuyorlar.

Kendilerine amansız birzulüm tatbik edilmesin­den, sürekli sosyal ve iktisadî baskılar  yapılmasından ötürü Mekke'de yaşama imkânıbulamadıkları için Ha­beşistan'a hicret eden mü'minler topluluğu arasında bugenç sahabiyi de görüyoruz. (2) Varlığına sindirdiği ve hayatınaaksettirdiği imanından taviz vermediği için, imanlı hayatını sürdürmekgayesiyle gizlice hicret eden bu genç sahabi, böylece maddî saltanatındansonra, yurdundan da geçiyor. O, artık, İslâm uğrunda genç ve garip birmuhacirdir.

Mekke'de küfürsiyasetini yürüten Ebu Cehil güruhunun Müslüman olduğu şayiası üzerineHabeşistan'­dan dönen ilk kafile arasında Mus'ab b. Umeyr de dö­nüyor. Haberinasılsızlığı ve zulmün devam ettiği anla­şılınca, kabîle taassubundan istifadeederek, himaye al­tında Mekke'ye giriyor.

Zulüm ve yoksulluk gölgesindeaylar ve yıllar bir­birini kovalıyor.

Mus'ab b. Umeyr,Peygamberimizin sohbetlerinden devamlı feyz alıyor. Nazil olan(inen) Kur'ânâyetlerini bir bir ezberliyor, ruhuna sindiriyor. O kadar gelişiyor ki,İslâm'ın öğreticisi olabilecek kıvama ulaşıyor.

Müslümanların zulmünşiddetinden iyice bunaldık­ları devrede, Akabe tepesinde, Medine'li ilkmü'minlerin İslâm'ı öğretecek bir öğretmen istemeleri üzerine, Peygamberimiz,Mus'ab b. Umeyr'i Medine'ye, İslâm'ın tebliğcisi ve muallimi olarak gönderiyor.(3)

Genç muvahhid ve muhacirMus'ab, genç bir tebliğci ve öğretmen oluyor.

Kuvvetli îmanı, ihlâsı,bilgisi ve üstün hitabet kudreti ile Medine'de İslâm'ın süratle yayılmasınaaracı olan Mus'ab b. Umeyr, Peygamberimizden izin alarak Medine'de ilk Cuma namazınıda kıldırıyor.  (4)

Medine'li mü'minlerinPeygamberimizi Medine'ye daveti üzerine Mus'ab b. Umeyr, Mekke'ye gelerek Pey­gamberimize,durumun müsait, Medinelilerin ise sami­mî olduğunu bildiriyor.

İslâm'ı yaşamak veyaşatmak için saf bir aşkla çır­pınan ve bu uğurda her çileye göğüs gerenMus'ab b. Umeyr'i, İslâm'ı müdâfaada hayatından geçmeyi fazi­let bilen yiğitbir mücahid olarak da görüyoruz. Bu genç, cesur ve yiğit sahabi, Bedir ve Uhudharplerinde Peygamberimizin sancaktarlığını yapıyor.

 

Uhud harbinde, bütünhedefleri Peygamberimizi öldürerek İslâm dâvasını temelinden yıkmak olanMekkeli kâfirler, Hz. Peygamber olduğu zannıyla O'na çok benze­yen Mus'ab b.Umeyr'in etrafını çeviriyor ve şiddetle saldırıyorlar.

İlk darbede sağ elinikaybeden Mus'ab, sancağı sol eline alıyor. Sol elini kaybedince de, İslâmsancağını ye­re düşürmemek için kollarıyla göğsüne dayıyor. Üçün­cü darbeyiyiyince yıkılan bu genç sahabi meleklerin kucağında can verirken, sancağı diğer bir genç sahabi Hz. Ali alıyor. (5) Genç muvahhid, genç muhacir, genç öğretmen ve gençmücahid olan Mus'ab b. Umeyr, genç şehid paye­sine de erişiyor.

Akılları durduran şu hikmetli tecelliye bakınız ki, biz­zatPeygamberimizin, «Mekke'nin en güzel, en zengin genciydi.» diyerek  vasıflandırdığı Mus'ab b. Umeyr'i, fakirMüslümanlar kefenleyecek bez bulamıyorlar.

Ashab-ı Kiram'dan Habbâb b. El-Eret şöyle anlatı­yor:«Allah'ın rızasınıkazanmak için, Hz. Peygamber­le Medine'ye göç etmiştik.  Allah'ın fazl-u keremiyle mükâfatımızınverileceği  sabit oldu. Arkadaşlarımız­danbazıları ise dünyevî mükâfattan hiçbir şey tatma­dan öldü. Mus'ab b. Umeyr,bunlardan birisi idi. O,Uhud günü şehit edilmişti. Alaca yün bir kaftanbırakmıştı. Bununla  onu kefenleyecekolduğumuzda, başını ör­terken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başıaçık kalıyordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber şehidimiz Mus'abın başınıörtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir otu koymamızı emretti.» (6)

Maddî bakımdan İslâm'ın ikbal devrini göremeyen, fakat hayatıylaİslâm'a istikbal hazırlayan bu genç sahabinin şahâdetini Hz. Peygamber'e haberverdiklerin­de Peygamberimiz, O'nun mânâ zenginliğini açıklamak için Ahzâbsûresinin şu anlamdaki âyetlerini okuyor:«Mü'minler içinde Allah'a verdiklerisözde duran nice erler var. İşte onlardan kimileri verdiği sözleri gereğicanlarını vermişler; şehîd olmuşlardır. Kimi de şehîd olmayı beklemektedir. On­lar(Allah'a   verdikleri sözü) asladeğiştirmediler. Çünkü Allah sözlerinde duranları, sözlerinde  durmaları sebebiyle mükâfatlandıracaktır...Şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyicidir.» (7)

Bu mukaddes genç kahramanı mevzuu edinişimiz, dünyamızın, husûsiyleyurdumuzun hasretini çektiği genç insanın bütün vasıflarını şahsında toplayangenç bir sahabi olduğu içindir.

İslâm Dini'ni dışlayan Cahiliyet nizamlarının hâkimiyeti ve yönetimi al­tında,putlaştırılarak önder edinilen modern firavunların izinde milâdî altıncı asrınMekke devri yaşantısını sürdüren millet­ler ve milletimiz Mus'ab b. Umeyr gençliğinemuhtaç­tır.

Aziz Gençler!

Bizler, dünya ve âhiret mutluluğu­muz ve milletimizin saadeti içinbirer Mus'ab b. Umeyr olmaya mecburuz. Mîlâdi 6. asır Mekke'sinde olduğu gibiİslâm dışı bir hayatın hâkimiyet kurduğu, nefisleri azgınlaştırdığı, insanlarıdünya sevgisi ve ölüm korkusu ile kuşattığı bir vasatta asrın Mus'ab b.Umeyr'leri olabilmek şüphesiz çok çok zordur ama mümkündür.

Şanlı Peygamberimiz:«Bana inananlardan her devirdeAllah'ın Nizâmı üzerinde yaşayacak bir zümre bulunacaktır.Karşı çıkanlar onlarazarar verereyecektir.» (8) bu­yuruyorlar.

Bizler tam bir iman ve aşkla Rabbimizin Kitabı  Kur'ânın ve onu örneklendiren şanlıPeygamberimizin  izinde yaşadıkça  aramızdan daha nice nice Mus'ab b. Umeyr'leryetişecektir.

1) Asrı Saadet,  Peygamberimizin Ashabı,  Sebilür-Reşad Neşriyatı, 1964, 2/ 374.

2) Es-Sîretün-Nebeviyyeli'İbn-i Hişam, Mısır, 1936, 1/344.

3) Adı geçen eser,2/76.

4) Müslümanlıktaİbadet Tarihi, 2. Baskı, sh. 44.

5) A.S.Peygamberimizin Ashabı,  2/380.

6) Riyazüs-Salihîn veTer. 2. Baskı, 1/509.

7)  Ahzab, 23-24.

8) Sünen-üİbn-i Mace  Hadis No:  7

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/genc-sahabi-musab-bin-umeyr-ve-gencligimiz-1-3-121h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim