FAYDASIZ SÖZ, VE İŞLERDEN SAKINMAK GÖREVİMİZDİR

FAYDASIZ SÖZ, VE İŞLERDEN SAKINMAK GÖREVİMİZDİR
FAYDASIZ SÖZ, VE İŞLERDEN SAKINMAK GÖREVİMİZDİRYüce Rabbimiz mutlu olacak,Firdevs Cennetlerine girecek ve orada ebedi olarak kalacak Müminlerin va­sıflarımbildirirken şöyle buyurmuştur: "Onlar lağıvdan (faydasız söz, davranış veişten) sakınıcıdırlar. "Gerçekten faydasızlarsankaçınmadıkça maddî ve manevî olgunluğa ulaşmak, Allah'ın sevgisine ermek ve decemiyet olarak gelişmek mümkün değildir İslam zaviyesinden faydas.

FAYDASIZ SÖZ, VE İŞLERDEN SAKINMAK GÖREVİMİZDİR

Yüce Rabbimiz mutlu olacak,Firdevs Cennetlerine girecek ve orada ebedi olarak kalacak Müminlerin va­sıflarımbildirirken şöyle buyurmuştur: "Onlar lağıvdan (faydasız söz, davranış veişten) sakınıcıdırlar."

Gerçekten faydasızlarsankaçınmadıkça maddî ve manevî olgunluğa ulaşmak, Allah'ın sevgisine ermek ve decemiyet olarak gelişmek mümkün değildir

 

İslam zaviyesinden faydasız söz,iş ve davranışları iki ana bölümde inceleyebiliriz:

a- Birinci bölüm, ferdi veiçtimai hayatı çökerten imanî ve ahlâkî gelişmeyi engelleyen içki, kumar, zina,faiz, karaborsacılık,   zülüm, kibir,riya ve hased  haramlardan kaçınmaklamükellefdirler.

b - Tek tek ve açık bir şekildeyasaklanmamış olmakla beraber İslâm prensiblerinin bütünü içersindedeğerlendirildiklerinde zarara yönelik oldukları ve hiç bir yararı ihtivaetmedikleri bilinen faydasızlar da ikinci bölümü oluşturmaktadır.

İslâm Dini'nin bütün emirlerininferdî ve içtimaî, maddî ve manevi gelişimin gerekli prensipleri olduğuna, bütünyasaklarının da faydasız ve zararlı olduğuna her bir mümin kesinlikle inanmakmecburiyetindedir.

Mümin haramların yasaklanışhikmetini bilmese de bu inancından taviz veremiyeceği için biz bu hutbe­mizdeikinci bölüme girecek «faydasızlar» üzerinde duracağız.

Kaçınmakla emrolunduğumuz bu türfaydasız söz, iş ve davranışlara içtimaî bünyemizde ve ferdî hayatımızdamüşahede ettiğimiz aşağıdaki, misalleri verebiliriz.

Aziz Müminler!

Fertleri ciddî bir İslâm insanıolarak hayata hazırlamayan; cemiyet yararına atılım yapabilecek, üretimdebulunabilecek bir kıvamda yetiştiremeyen devrimiz eğitim sistemi gibi- eğitimsistemleri lağivdır; kullanılan imkânlar ölçüsünde insanımıza ilim, teknik,sanat ve lisan bilgisi sağlayamamaktadır. Bunun içindir ki devrimiz eğitimiimanlı, şahsiyetli ve üretici bir nesil yetiştirememektedir.

Cemiyetimizin haldeki vegelecekteki ihtiyaçla­rım karşılamak maksadına matuf olmayan fakat ne­mdendirbilinmez ilmî çalışmalar olarak tavsif olunan Tez'ler de lâğivdir; faydasızdır.

Toplum için zarurî olmadığındanhammadde ve işgücü israfına sebep olan ve ilâhî bir haramın işlenmesine vasathazırlayan lüks maddelerin imalâtını yapmak ve bu gibi maddelerin ticareti ileiştigal de bir lağıvdır; faydasızdır.

Mümin yatırımcı ve tüccarlarböyle bir lağivin fai­li durumuna düşmemek için zarurî ve dayanıklı madde­lerinüretimi ve ticaretinde bulunmalıdırlar.

Büyük maddî masraflarıgerektiren, iş gücü is­rafına sebep olan tantanalı açılış merasimleri bir lağıv­dır.Yani faydasız bir işlemdir.

İslâmî ölçüleri taşacak, makulzaman birimini aşacak bir şekilde sporla iştigal etmek, iş gücü ve heye­canisrafına sebep olacak tarzda müsabaka seyretmek de bir lâğivdir.

Örtülmesi gereken yerleriörtmeksizin spor yapmak ve bu İslâmî düsturun uygulanmadığı müsabakaları;özellikle kadınların yüzme yarışları, atletizm ve jimnas­tik, gibi spormüsabakalarını seyretmek ise kesin bir haramdır.

Dinî, ilmî, tarihî ve ahlâkîvasfı bulunmayan kitapları, İslâmî kökenli millî kültürü geliştirmeyen ve deaktüaliteyi doğru olarak sergilemeyen gazete ve mecmuaları almak-okumak da birlâğivdir.

Sıla-ı rahim yapmak, din vemedeniyet tarihi ile alâkalı eserleri görüp tefekkür etmek, Hakka çağır­mak,ticarî ilişkiler kurmak gibi meşru bir maksada müstenit olmayan seyahatler debir lâğivdir.

Allah'ın zikrinden yoksun, bilgialışverişine da­yanmayan, gönül almayı gaye edinmeyen ölçüsüz mi­zaha kaçan,amelî bir faydaya dönük olmayan konuş­malar da kalbi katılaştıran, ihlâsıtörpüleyen bir lâğiv­dir. Yani faydasız bir işlemdir.

Faydalı - faydasız ayırımınıciddî bir şekilde yapmaksızın, zamanı öğütmek için televizyon seyret­mek, radyodinlemek hele hele sigara gibi haramiyeti kat'î olmamakla beraber zararları kesinolan maddeleri kullanmak da bir lağıv hem de. harama yakın pek bü­yük birlâğivdir.

İtina gösterilmesi İslâmDini'nin bjr emri ol­makla beraber giyimde aşırılık da bir lağıvdır.

Her Müslümanın büyük birgayretle kaçınması ge­reken bu gibi lağivlere benzeri pek çok lagivler dahailâve edilebilir.

Ferdî ve içtimaî hayatımıza,dolayısıyla dünya ve âhiretimize zarar verebilecek lağivlere yani faydasız söz,davranış ve işlere karşı korunabilmemiz için Pey­gamberimiz şöylebuyurmuşlardır:[«İki günü müsavi geçen aklanmıştır...» O halde «... Sana faydasağlayacak olana yapış. Allah'tan yar­dım iste. Gayretlilerden ol; âcizolma...»

Zira «Allah, gayretgöstermeksizin acizliği meslek tutanları kınar...»]

Muhterem Müminler!

Söz, iş, ve davranışlardakifaydasızlardan kaçınmadıkça gerçek bir Müslüman ve verimli bir insan olmakmümkün değildir. Zira olgun akıl ve müsbet ilim zavi­yesinden bakıldığındaİslâmî ölçülere göre faydasız olan söz, iş ve davranışların gelişmeyiengelleyici, haramlara ve de zararlara yol açıcı vasıfta oldukları görülür.

Yukarıda verilen misaller ölçüalınarak denebilir ki, faydasızı okuyan üretemez, zararlı ibtilaları devamettiren faydalı alışkanlıkları kazanamaz, hayırlıyı ko­nuşmayan batıldankorunamaz, vakarını koruyamaz.

Bu itibarla faydasızlarıbırakmak hayra yönelme­nin haramları önlemenin ve zararları gidermenin önşartıdır.

Peygamberimizin «Kendisinialâkalandırmayan faydasızları bırakması kişinin Müslümanlığının    (gide rek) güzelleştiğinin belgesi) dir.»   buyurması bu gerçeği açıklamak içindir.

Aşağıda sunacağımız hadîsleri deaynı gerçeği vur­gulayan hadîsler olarak değerlendirebiliriz:

Peygamberimiz şöylebuyuruyor:[«(Helâliyeti ve haramiyeti faydalılığı ve zararlılığı hususunda)sana şüphe vereni bırak. Şüphe vermeyene sarıl...»

Zira «Kişi zarar verebileceğikorkusuyla zarar ver­meyeceklerinin bir kısmım bile ihtiyaten bırakmadıkçaolgun (Muttaki) müminler seviyesine yükselemez.»

O halde,«Allah'ı anmaksızın(Allah'ı anmak gibi bir fayda­ya yönelik olmaksızın) çok konuşmayın. ZiraAllah'ı anmaksızın çokça konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olaninsan ise kalbi katı olandır.»

Çünkü;«İnsanın Allah'ı zikir,Hakk'a çağırmak ve Batıldan sakındırmak vasfını taşımayan bütün sözleri şüp­hesizaleyhinedir.»]

Lağivden sakınan müslümanlığıgüzel bir mümin olabilmek için şüphesiz lağivle; faydasızlarla iştigal edenkişilerden de kaçınmak lâzımdır. Zira bu gibi ga­fil kimselerle alâka kurmak,ilişkileri sürdürmek de bir lâğivdir.

Lağivin bu türünden kaçınmanınzarureti ve fazile­tini de Rabbimizin övdüğü müminlerin bir vasfım açıklayanKasas Sûresinin 55. âyetinden öğreniyoruz.«Onlar faydasız sözler işittiklerizaman o söz(leri söyleyenler) den yüz çevirirler ve şöyle derler: Bizim(faydalı) amellerimiz bize, sizin (zararlı) amelleriniz de size aiddir. Hoşçakalın, biz lağiv ehli câhillerle dostluğu aramayız.»

 

  1. Müminûn 3.

 

  1. K. Hafâ, Hn. 2466; M. Mesâbîh, Hn. 5298 ve C. Sağîr, 1/78.

 

  1. Et-Tac, 5/186.

 

  1. K. Hafa, Hn. 1307; Et-Tac, 183 -185.

 

  1. Tac, 5/186.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/faydasiz-soz-ve-islerden-sakinmak-gorevimizdir-3-23h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim