EZAN-I MUHAMMEDİ İSLAM MESAJIDIR

EZAN-I MUHAMMEDİ İSLAM MESAJIDIR
EZAN-I MUHAMMEDİ İSLAM MESAJIDIRYeryüzünün muhtelifkıtalarında, değişik şehirle­ri, kasabaları ve köylerinde, farklı dillerikonuşan insan­lar arasında, barış ve savaş dönemlerinde ve ihtilâl or­tamlarındabin dört yüz küsur yıldır her an varlığını koruyan ve koruyacağı inancını verenbir kültürel değer biliyor musunuz?İşte bu değer İslâmDini'nin yaşayan bir mucizesi olan Ezan-ı Muhammedi'dir. HutbemizdeEzanımızı konu edineceğ.

EZAN-I MUHAMMEDİ İSLAM MESAJIDIR

Yeryüzünün muhtelifkıtalarında, değişik şehirle­ri, kasabaları ve köylerinde, farklı dillerikonuşan insan­lar arasında, barış ve savaş dönemlerinde ve ihtilâl or­tamlarındabin dört yüz küsur yıldır her an varlığını koruyan ve koruyacağı inancını verenbir kültürel değer biliyor musunuz?

İşte bu değer İslâmDini'nin yaşayan bir mucizesi olan Ezan-ı Muhammedi'dir.

HutbemizdeEzanımızı konu edineceğiz. Şanlı Peygamberimizin Mekkeli ilk mü'minlerlebirlikte Medine'ye hicret etmelerinden sonra mü'minlerin birleşme merkezi, Pey­gamberimiztarafından inşa edilmiş Mescid­-i Nebî olmuştu.

Mescid-i Nebi,Müslümanların ibâdet mahalli oldu­ğu gibi, Medine İslâm Devleti'nin siyasî,idarî, askerî merkezi ve aynı zamanda bir ilim ve irfan ocağıydı.

MüslümanlarPeygamberimizle ve arkadaşlarıyla an­cak namaz vakitlerinde Mescid-i Nebî'degörüşebiliyor­lar, günlerinin diğer kısımlarında gerekli hayatî  faaliyetlerde bulunuyorlardı.

Fakat Müslümanların herbiri, namaz vakitlerinde arzu ettikleri gibi camiye gelemiyorlardı. Bazen geçka­lıyorlardı. Bazen da pek erken geliyorlar, namaz vak­tini beklemek zorundakaldıkları için de günlük çalış­malarını aksatmış oluyorlardı. Çünkü mü'minleritam namaz vakitlerinde camiye davet edecek bir vasıta yok­tu.

Nihayet bu problemiçözmek üzere Peygamberimi­zin riyasetinde ( başkanlığında) istişarî birtoplantı yapıldı. Bu toplantı­da bir çok fikirler ileriye sürüldü. Bir kısmıçan çalı­narak, diğer bir kısmı boru çalınarak, üçüncü bir grup da yüksekçe biryerde ateş yakılarak Müslümanlara na­maz vakitlerini haber vermeyi teklifettiler. Teklif olu­nan usûller, Hıristiyanlara, Yahûdilere ve Mecûsilere aitolduğu için kabul görmedi.

Peygamberimizlesahabileri arasında bu konunun görüşüldüğü günlerden birinde ilk mü'minlerdenAb­dullah bin Zeyd bir rüya görür. Rüyasında nurlu bir zat, kendisine namazvakitlerini bildirecek en hayırlı yolu göstereceğini söyler. Mescid-i Nebî'nindamına çı­karak bildiğimiz şekliyle Ezan'ı okur ve öğretir.

Abdullah bin Zeyd uyanıruyanmaz Peygamberi­mizin huzuruna gelir ve rüyasını nakleder. Peygambe­rimiz,kendisine öğretilen ezan cümlelerini davûdî bir sesi olan Hz. Bilâl'eöğretmesini emir buyurur. Böylece Hz. Bilâl yakıcı sesiyle Medine şehrinde ilkezanı okur. Bilâl'in ezanını işitir işitmez başta Hz. Ömer olmak üze re yirmiyeyakın sahâbi, koşa koşa mescide gelerek Ab­dullah bin Zeyd'in gördüğü rüyayıkendilerinin de ay­nen gördüklerini bildirirler. (1)

Böylece 14 asırdır aynıcümlelerle okunan ezân-ı Muhammedi, Peygamberimizin onayı ve Rabbimizin «(EyMuhammed!) Biz senin şanını yücelttik» (2) an­lamındaki âyeti ile buonayı pekiştirmesi sonucu bildi­ğimiz şekliyle- Ezan mü'minleri namaza çağırıcıdavet olur.

Mü'minler!

İslâmî ölçüler,Rabbimizden Peygamberimize, Pey­gamberimizden insanlara gelir.

İslâm Dini'nin özü veözeti olan Ezan Allah bilir mü'minlerin ilânı ve birbirlerini kurtuluşaçağırışı ola­cağı için mü'minlerden Hz. Peygambere, Hz. Peygam­berdenRabbimizin onayına varan bir çizgi takip etmiş­tir.

İnsanlara mutluluğaerdirici nizamının ancak İs­lâm Dini olduğunu müjdeleyen mübarek bir mesaj olan ezan, budinin özünü yansıtan mukaddes bir çağrıdır.

Gerçekten yüce dinimiz,Allah'a iman ve itaat ile son ve evrensel elçisi kıldığı  Hz. Muhammedi hayat önderi edinme esaslarınadayanmaktadır. Bu esaslar da ezanımızın, «Ben Allah'tan başka tapılacak hiçbirilah olmadığına sehadet ederim. Muhammed'in O'nun Peygamberi olduğunu tasdikederim.» anlamındaki,

« Eşhedü enlâilâhe illellâh »

« Eşhedü EnneMuhammeden Resûlüllah » ifadelerinde ne güzel açıklanmaktadır. Dinimizin,Allah'ın Kurânî emirlerine ve yasaklarına itaat ederek O'na ibadet etmeyeçağıran düsturlarını, dün­ya ve âhiret mutluluğuna erdirici kurallarını,«Haydin namaza, gelin kurtuluşa» anlamındaki:

«  Hayya  ale's  Salâti »

« Hayye ale'l  Felâhi »

cümleleri, nevecîz bir şekilde açıklamaktadır.

Tekrarlanan   « Allahü Ekber »

Tekbir'i ilemutlak ve siyasî hakimiyetin ancak Allah'a ait olduğunu pekiştirerek ilan edenEzân-ı Muhamme­di, İslâm Toplumu'nun ancak İslâm'ın  emirleri veyasaklarına dayalı olabileceğinibildirir yönü, ne kadar açık ve kesindir.

Her sabah dünya yenidenkurulurken, gerçeği kav­rayabilecek insan kafasına İslâm Dini'ni tanıtan ve buHak Din'e iman edilmesine ve  kurallarınıyaşanma­sına her gün beş defa davet eden Ezan-ı Muhammedi'nin bu etkinmuhtevası ne kadar engindir.

AzizMüslümanlar!

Peygamberimiz ve ilkmü'minlerin, Mekke kâfirle­rinin zulmü ve baskısından kurtuldukları yılda; ilkİs­lâm cemiyetinin teşekkülü sırasında varlığını kazanan ezan, 14 asırdır İslâmülkeleri için bir hürriyet beratı, bütün mü'minler için güftesi değiştirilemezevrensel bir istiklâl marşı olmuştur.

Elbetteki, ezansız İslâmcemiyeti, mü'minler diyarı düşünülemez. Ezanların dinmesi, esaretin ilk canlıifade­sidir.İstiklâl Marşımızdaki şu mısralar bu gerçeği ne gü­zelaçıklamaktadır.

Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli

Ebedî Yurdumun üstünde benim inlemeli.

Evet, bir istiklâl marşıolan ezan, aynı zamanda İslâm topluluğunun gerçekten zaman ölçüsüdür. İslâmcemiyetinde günler ezanlarla beş ana vakte ayrılmakta, ezanla başlayan gün, bumukaddes ölçüye göre bölümle­re ayrılmakta, inananlara bir disiplin ruhuaşılamak­tadır.

MuhteremMü'minler!

Ezan-ı Muhammedi'nindinimizdeki engin kudsiyeti dolayısıyladır ki, ezanı ancak onun içeriğine ina­nanve ulvî mâ'nâsını kavrayan akıllı bir mü'min oku­yabilir.

Bunun içindir ki,dinimizde sarhoşun, delinin,henüz mümeyyiz olmayan çocuğun, cünüb olan kişininezan okumaları mekruhtur. Bir diğer anlatımla ona saygısızlık  olduğu için günahtır. Bu kimse­lerinokuyacağı Ezan'ın tekrar okunması gerekir. (3)

Dinimizde, Ezanın okumaşartlarına gösterilen bu hassasiyet (duyarlılık) dinlenilmesi üzerinde degösterilmiştir. Kur'ân okumakta olan kişiler de dahil olmak üzere her mü'minezanı derin bir huşu ile dinlemek, Peygamberi­mizin emri gereğince müezzinleberaber ezan kelimele­rini tekrar etmekle vazifelidir.

Bu mevzuda ŞanlıPeygamberimiz şöyle buyurmuş­lardır:

«Ezanı işitince müezzininsöylediği kelimeleri siz de söyleyiniz.» (4)

Mü'min, Ezan'ı dinlerkenmüezzinle birlikte Ezan kelimelerini tekrar edecektir. Ancak «Hayye Ales-Salahve Hayye Alel-Felâh» cümlelerini dinlediğinde " Gerçek güç ve kudret yalnızcabüyük olan Allah'ındır." anlamında  «Lâhavle ve lâ kuvvete illâbillâhi'1-Aliyyil-Azîm» diyecektir. (5)

Mü'minler!

Allah'ın kudretini,O'nun  buyruklarına  uymanın zaruretini, son Peygamber Hz.Muhammed'in insanlık önderliğini ilân eden ve bizleri bu ilahi çağrınıngölgesin­de felaha çağıran ezanları, imanlı ve sevdalı bir gönülle dinleyelim.

Ülkemizin yaklaşıkyetmiş bin camiinde günde beş kez olmak üzere 350000 defa  okunan ezanları, hayat yolunda, bizleresıratı müstakimi gösteren hakikat levhaları, ma'siyetler karşısında ikaz vetehlike işaretleri olarak değerlendirelim.

Ezanları açıklamayaçalıştığımız kudsî muhtevasıy­la değerlendiremeyenleri bakınız Rabbimiznasıl  vasıflandırıyor:

" Ezanlarla namazaçağırdınız zaman onu  ( ezanı ve namazı)oyun ve eğlence mevzuu edinenlerin bu tutu­mu hiç şüphesiz   akıllarını kullanamaz kişiler ol­malarıyüzündendir." (6)

Yüce Rabbimden cümlemiziEzan'lara icabet eden, camilerde birleşen bahtiyar kullarından kılmasını di­ler,hutbemizi bir hadîsle bitiririm:«Bir mü'min Ezan'ı işittiğinde;

-Ben de Allah'ın birliğinitasdik eder, O'ndan başka İlâh olmadığına, ortağı bulunmadığına şehâdet eder,Hz. Muhammed'in Alanın kulu ve Peygamberi olduğunu kabul ederim. Ben de Allah'aRab, Muhammed'e Peygamber , İslâm'a Din olarak razı oldum - derse (kul haklarımüstesna) günahları affolunur.» (7)

1) a - Sünen-ü Ebû Davud, Bab-ü Keyfi"1-Ezân.

     b - Müslümanlıkta İbâdet Tarihi, Tahir Olgun, 2.baskı, sh. 62.

2) İnşirah, 4.

3) El-ihtiyar Litelîlil-Muhtar, Bab'ul-Ezân.

4) S.B.M. Tecridi Sarih Tercemesi, 2/465.

5) Zâdül-Meâd 2/19.

6) Mâide 58.

7)   S. Tirmizi Hn. 210.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ezan-i-muhammedi-islam-mesajidir-3-59h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim