Eşcinselliği doğuştanlıkla nitelemek kâfirliktir

Eşcinselliği doğuştanlıkla nitelemek kâfirliktir
Bismillahirrahmanim

Yarattığı her bir varlığa ve de organlarımıza yaşam bilgilerini kodlayan Yüce Allah'ımıza hamd ederim. Muhtaç olduğumuz hayati örnekleri bizlere fiilen sunan aziz Peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e kalbî ihtiramlarımı arz ederim, bağlılarını artırmasını da yüce Mevla’mızdan dilerim.

Sevgili kardeşlerim; hamdolsun Bilmemiz Gerekenler genel başlığı altında sunduğumuz sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu sohbetimizi “Eşcinselliği Doğuştanlıkla Nitelemek Kâfirliktir” başlığı altında sunacağız. Bir önceki sohbetimizi Eşcinsellik İnsan Doğasıyla da Çelişen Bir Haramdır başlığı altında sunmuştuk. Tekrara düşmemeye çalışacağız bu sohbetimizin de etkili olmasını Yüce Mevla'mızdan niyaz ediyorum.

Eşcinsellik/Homoseksüellik Kur’ânî Haramdır

İslâm dininde haram kılınan işlemlerden biri de insan doğasının iğrenç bulduğu ve bulacağı eşcinselliktir ve de lezbiyenliktir. Kur’ân-ı Kerîm'de Hazreti Lût bağlamında eşcinsellik 11 sûrede[1] 11 ayrı yerici dille sunulur. Gel, gör ki İslâm bilginleri bu gibi konularda insanımızı, gençliğimizi gereğince aydınlatmamakta, uyarmamaktadır.

Sevgili kardeşlerim, bir işlem için haramdır demek onun Kur’ânî delilleri vardır demektir.

Kur’ân’i Deliller I

Kur’âni delillere kısaca bakarsak Hazreti Lût'un eşcinselliği yasaklayıcı tebliğlerini ve eşcinsel kavminin helakini konu alan ayetleri, Kur’ân'da yer alan 1. derecede deliller olarak görebiliriz.

Tekrara düşmemek için süratle değinip geçeceğim. Hz. Lût bağlamında bu konuya 11 sûrede 11 ayrı yericilikle değinildiğini arz etmiştim. Eşcinsellik için kullanılan kavramlar Fahişe, Münker ve Habâis’dir. Homoseksüeller ile ilgili kullanılan yerici ifadeler de şöyledir: Müfsidîn, Müsrifîn, Fasikîn, Zalimîn, Mücrimîn, Âdûn, Techelûn, Le fî sekretihim ya’mehûn. Bunları anlamlarıyla birlikte bir önceki sohbetimizde arz etmiştim. Şimdi bu kavramların yer aldığı âyet metinlerinden bir kaçını sunmaya çalışacağım:
a.     Ankebut Sûresi Âyet 28-30:

Lût eşcinsel olan kavmine şöyle dedi: Siz Fâhişe olan bu çirkin işi mi yapıyorsunuz? Sizden daha önce hiçbir insan topluluğu, topluca böylesine aşağılık- iğrenç bir işi yapmadı. Siz size helal kılınan kadınlarla değil de erkeklere mi yöneliyorsunuz? Yol kesiyor; İnsanları zoraki eşcinselliğe mi yönlendiriyorsunuz? Dinin ve ortak aklın reddettiği Münker olan eşcinselliğinizi oluşturduğunuz kulüplerinizde mi yapıyorsunuz…?”

Aziz Kardeşlerim; bugün piçleşen modern dünyamızda Lût Kavmi gibi aşağılaşan bir çok ülkede eşcinsellik özel mekânlarında yapılıyor. Lût Kavminde icra edilen çılgınlıklar, çağdaş yaşamda da var. Tıpkı onlar gibi erkekler erkeklere kadınlar da kadınlara yönelmekte…

Hz.Lût’ın çağrılarına cevabları şu oldu:

Ey Lût söylediklerinde doğru olanlardan isen getir şu Allah’ın azabını da görelim.”

Uzun mücadeleleri sonunda Hz. Lût kırılma noktasına geldi. Peygamberler de kırılma noktasına gelir. Bir peygamber kırılma noktasına gelir de Kavmine beddua ederse orada felaket başlar. Peygamberlerin bedduasından sonra kavimleri felah olmaz. Hz.Lût’unn bedduası da şöyle oldu;

“Ya Rabbi Müfsidin olan bu topluma karşı bana yardım et.”
b.     Enbiya 74 -75:

“Hazreti Lût Peygamber’e de muhakeme gücü ve ilim verdik. Habâis/Pis mi pis olan işlemi yapan o topluluğun içinden Lût’u kurtardık. Çünkü o topluluk yoldan çıkmış aşağılık Fasık bir toplumdu.”
c.      Neml Sûresi ayet 54-58:

“Lût kavmine şöyle dedi: Siz göz göre bu iğrençliği mi yapıyorsunuz? (Allah'ın sizin için yarattığı) kadınları bırakıyor da kendi cinsinizden erkeklere mi şehvet duyuyorsunuz. Siz Techelûn/cahilce işler yapan bilgiyi imansızlığa ve isyana aracı kılan insanlasınız.

Lût kavminin cevabı şöyle oldu: Lût’u ve ona inananları yurdunuzdan çıkarıp sürgün edin. Çünkü onlar eşcinsellikten korunup tertemiz kalmak isteyenlerdir. Lût’un karısı dışında ailesini ve kendisini kurtardık. Karısının geride kalıp azaba uğayacaklardan olmasını takdir ettik. Ve o kavmin üzerine taş yağmurları yağdırdık. Uyarılanların uğradığı o taş yağmurları ne kötü oldu.”

Bu tür zulümleri yapanlara Allah’ın azabı uzak değil. (Hûd 83) Vallahil azim yeminle söylüyorum Amerika da Avrupa Birliği de tehlikededir. Biz Müslümanların eliyle ceza görmezlerse Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında olduğu gibi birbirlerinin başlarını yiyecekler. Yaradan bu dünyayı onlara terk edecek değil. Zalimler belasını bulacak zaten buluyorlar da sosyal hayatlarında. Daha da bulacaklar. Hiçbir topluluk inkâr- isyan, ahlksızlık ve zulüm üzerinde yaşamını sürdüremez. Amerika yıkılmaya mahkûmdur. Dünyanın değişik bölgeleinde yüzbinlerce insanın canına kıyanlar elbette ceza görecekler. Allah imhal eder yani mühlet verir ama ihmal etmez. Zalimin zalime musallat etmek Allah'ın yasasıdır. [2]

Eşcinselliği Haram Kılan Kurânî Deliller 2

 Eşcinselliği haram kılan Kur’ân âyetlerinde bir kısmı da Nisa sûresinin 15. ve 16. âyetleridir.

Kur’ân bilginlerinin bir kısmı farklı görüşler izhar etmişlerse de âyetlerin lafızları ve anlamlarından hareket edersek Nisa sûresinin 16. âyeti’nin eşcinsellerle, 15. âyetinin lezbiyenlerle ilgili olduğunda şüphe yoktur. 15. âyette şöyle buyrulur:

“İçinizde eşcinselliğe bulaşan iki erkeğin her ikisinin sözlü ve fiili olarak canlarını yakın ve eğer bu ikisi tövbe ederler ve kendilerini düzeltirler de eşcinsellikten yakalarını kurtarırlarsa üzerlerine gitmeyin. Allah tevbeleri kabul edicidir ve pek çok merhamet edicidir.”

Eşcinselliği Haram Kılan Kurânî Deliller 3 ve 4

Sevgili kardeşlerim! Kur'an'î delillerden üçüncüsü Bakara Sûresi’nin 223. dördüncüsü ise Müminûn Sûresi’nin 5- 7. âyetleridir:

Bakara sûresinin 223. ayeti ve bu ayete açıklık getiren hadislerle eşlere anal ilişkinin yasaklanması homoseksüelliğin haramlığını göstermektedir. Eşe yönelik yapılması yasaklananın erkeklere yönelik olarak yapılmasının daha bir haram olacağı açıktır. Kur’ânı Kerim'in Müminûn suresinin 5., 6. ve 7. ayetleri ile eşler veya nikâhlanılan esir kadınlar-erkekler dışındaki bütün cinsel ilişkiler haram kılındığı için homoseksüellik de haramdır.

Eşcinselliği Haram Kılan Nebevî Deliller

Aziz Peygamberimizin de eşcinselliği yasaklayan hadisleri de var. İki tanesini arz etmekle yetineceğim.
“Ümmetim hakkında en fazla korktuğum şey Lût kavminin yaptığı iğrençliğe bulaşmalarıdır.”

“Allah bu iğrençliğe bulaşan erkeklere rahmet nazarıyla bakmaz.”

Eşcinselliğin Sebepleri

Sevgili kardeşlerim! Özellikle eşcinsellik gibi haramlar durup dururken yapılmaz. Onun bir takım sebepleri vardır. Kur’ân’ın içeriğinden, Aziz Peygamberimizin beyanlarından ve insanlığın tecrübelerinden yararlanarak size bazı sebepleri arz edeceğim. Bu sebeplerin bazısı mutlaka eşcinselliğe götüreceği anlamına gelmez ama sebeptirler. Eğer bu sebeplerle mücadele edilmez ise toplumu eşcinselliğe açık hale getiririz.
a.     Eşcinselliğin ana sebebi ruhumuz ve bedenimiz üzerinde Allah'ın egemenliğini tanımamaktır.

Zinanın, faizin, işkencenin ve diğer haramların hepsinin temelinde Rabbimizin üzerimizdeki egemenliğini tanımamak yatar. Dolayısıyla Allah'a, âhiret hayatına, Cennet ve Cehennem’e inançsızlık yatar. Haşa Allah yok, âhiret yok, Cennet ve Cehennem  yok ise eşcinsellik de olur. zulüm de sömürü de olur.
b.     Eşcinselliğin bir sebebi de İrade zaafıdır.

Allah hepimize irade vermiştir, biz hayvan değiliz. Her istediğimizi yapmak hayvanlara bile özgü değildir. Çünkü hayvanlar da genelde cinselliği kendilerine özgün dönemlerinde yaşarlar
c.      Eşcinselliği meşrulaştırıcı yasalar

Eşcinselliğin en önemli sebeplerinden biridir. Amerika, İngiltere, Fransa, Brezilya, Meksika, Norveç, İsveç, Hollanda, Belçika dahil tam 26 ülke şu anda eşcinsel evlilikleri yasalaştırmıştır. Lût Peygamberin toplumundan daha iğrenç hale düşülmüştür. Düşünebiliyor musunuz Kiliselerde eşcinsellere nikâh kıyıyorlar. Bu tür gelişmeler bütün insanlığı etkileyebilir.

Bir hocamız Ramazan’da Hollanda'ya gidiyor, aman diyorlar eşcinsellik aleyhine bir beyanda bulunma, burada suçtur. İnsanlık bundan öte nereye gidebilir?
d.     Eşcinsel yayınlar, filimler…

Medyasal yayınlar, filmler ve şimdi akıllı telefonlar… Yetişmekte olan gençlerimizin, genç kızlarımızın her türlü eyleme merak duymaları doğal. Şimdi akıllı telefonlarla her türlü iğrençliğe iki üç işlem yaparak ulaşmak mümkün ve bu yayınlar, filimlerle oluşan tehlike sanıldığından daha büyüktür.

Müslümanların, gençlerin gittikleri Cuma namazlarında, Cuma hutbelerinde bile zina ve eşcinsellik haramlarına değinilmiyorsa ne büyük tehlike altında olduğumuzu düşünün. Onlarca yıldır ne faiz hutbesi var, ne eşcinsellik hutbesi var ne de işkence hutbesi var.

Eşcinsellik lehine Yayınlar, filmler, sosyal aktiviteler, mitingler, konferanslar…devam ediyor. Şimdi bizde LGBT’yi Türkiye'de de örgütlemişler, yürüyüşler yapıyorlar.

Biliyorsunuz bizim medeniyetimizde insanlar yanılıp haramlar işlediği zaman gizli kalmasına önem verirlerdi. Şimdikiler Allah'a ve ahiret hayatına iman yoksunluğu veya zaafı içinde olduğu için açıktan çok rahat günah işliyorlar. Üstelik eşcinsellik gibi haramları bir de insanlık hakkı olarak görüyorlar. Eh o zaman uyuşturucu da insanlık hakkı olarak görülsün (!)

Tam bir yüzsüzlük ve dilencilik halinde onlarca yıldır Avrupa Birliği'ne girilmek isteniyor. Avrupa Birliği'ne girildiği zaman eşcinsellik de ülkemizde yasallaştırılmış olur. Lezbiyenler de başkaldırır. Tarihin bu koca milleti böyle mi olacaktı. Batı’ya özenen nesillerin elinde bu hale geldik. İslâm’dan ölçü ve ilham almayanlar nereden kural ve ilham alacaklar…Tabii ki işte böyle gâvurlaşan insanlardan.

e.     Erkeklerin kadınlaşması.

Erkeklerin kadınlaşmasını hadımlaşma-hadımlaştırma, kadınlar gibi makyajlanma, süslenme, aksesuar kullanma; kadınlar gibi giyinme, iradeli olarak kadın gibi konuşma ve davranma… olarak örneklendirebiliriz.

Değinmişken ifade edeyim; kız çocukları kız çocukları gibi, erkek çocukları da erkek çocukları gibi yetiştirilmelidir. İşte size bir misal. Habeş İmparatoru Medine'ye birtakım hediyeler gönderiyor. Peygamberimiz süs nitelikli küçük bir hediyeyi de kızı Zeynep'ten torunu Umame’ye takıyor. Çok sevdiği Zeyd oğlu Üsame için de şöyle buyuruyor: Üsame de kız olsaydı onu da kız gibi giydirip süslerdim. [3]
f.       Mazeretsiz sürekli bekârlık.

Eşcinselliğin sebeplerinden biri de sürekli ve mazeretsiz bekarlıktır. Bekârlık sultanlık falan değil hamallıktır. Bir adamın bedenî ve malî gücü varsa sürekli olarak bekâr kalamaz,kalmamalıdır. Mazeretsiz bekârlık haramdır, toplumun tüm dengelerini altüst eder. Gereksiz bekarlığı intizam eden karşı cinsten bir kişinin de hayatını etkilemiş  olur. Allah erkek ve kadını biribirlerine eğilimli ve ihtiyaçlı yaratmıştır. Onlar evlilik yoluyla birleştikleri zaman bir bütün oluştururlar.
g.      Üreme organları ve yakın çevresini açığa vurma.

Müslüman kişi üreme organlarını ve uyluk dediğimiz yakın çevresini hiçbir insanın yanında açamaz. Çünkü Kur'ân’da Rabbimiz “ Onlar Ferç’lerini; üreme organları ve yakın çevresini korusunlar,” buyuruyor. (Nûr 30,31) Erkekler erkeklerin, kadınlar da kadınlaın yanında hatta anneler kızları, babalar erkek çocukları yanında kısacık şortlarla bulunamazlar.

ğ.  Çocukların özellikle 10 yaşından sonra birlikte yatırılmaları

Yedi yaşlardan itibaren yataklar ayrılmalı, 10 yaşına gelmiş erkek çocuklar erkek kardeşleri, kız çocukları da kız kardeşleriyle bile yatırılmamalıdır.

 Aziz kardeşlerim; altını çiziyorum. Pür dikkat dinleyin: Değil kız çocuklarını erkek çocuklarını bile yakın çevrenizden koruyacaksınız. Eşcinselliğe bulaşan çocukların her birinin hatıralarında üzücü olaylar var ve bu üzücü olaylar aile fertleriyle yaşanan olaylardır. Anne-baba kendileri dışında herkesten çocuğu korumalıdır. Özellikle ergenlik çağına gelmiş olan insanlardan korunmalı. Ülkemizde eşcinsellik de, birbirleriyle evlenemeyecek mahrem kişiler arasında yapılan ensest ilişki de artıyor. Allah'a ve âhirete iman yoksa veya zayıfsa her suçu-günahı beklenebilir. Beklenilmesi de doğaldır.

Ben hocayım, ben profesörüm, ben siyasiyim, çocuğuma/kızıma güvenirim… geç bunları. İnsan doğası her şeye eğilimlidir.[4] Yaradan’ın ve peygamberinin koyduğu ölçülere göre önlemini alacaksın.

ı.  Nikâhlı eşlerle yapılan ve haram olan anal/ters ilişki.

Bu tür ilişki de süreç içinde eşcinsellik sebebi olabilir.

Burada bir daha altını çizelim. Bu sayılanlar sebeplerdir ama her biri mutlaka eşcinselliğe götürür demiyoruz. Etkili olmayabilir de.

Doğuştanlık İddiası Kâfirliktir

Sevgili kardeşlerim! Bir adam zina yapar haramdır, faiz alır verir haramdır, Eşcinsellik yapar haramdır. Haram işleyen günahkârdır ama yürekten tövbe eder aklanabilir. Ama şimdiki eşcinsellerin yaptığı gibi “eşcinselliğim doğuştandır” denilirse hâşâ Allah’a cehalet ve zulüm isnat edilmiş olur. Bu da Kâfirliğin ta kendisidir. Allah beni böyle eşcinsel olarak yarattı demek gökleri çatlatacak bir iftiradır. Çünkü dinen ve ilmen insan erkek veya kadındır, üçüncü bir cins yoktur. Bütün erkekler ve kadınlarda organlar da kendi işlevlerini görür.

Allah kişiyi eşcinsel yaratacak sonra da ona “sakın ha eşcinsel olma” diyecek. Böyle bir cinayet Allah’a nasıl isnat edilir? Yaratılış değerlerini yitirmiş profesyonel eşcinseller bile savunamıyorlar eşcinselliği. İğrençlik savunulabilir mi? Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sebeplere değil de doğuştanlığa sarılma Allah’a iftira olarak kapkara kâfirliktir.

Eşcinsellik Suçtur ve Günahtır

 Eşcinsellik suçtur ve günahtır. Suçtur, dünyevi ceza gerektirir. Lezbiyenliğin cezası Nisa 15, erkekler arası eşcinselliğin cezası ise Nisa 16 ile şöylece örneklendirilmiştir:

{ “ Fahişe/Sevicilik yapan kadınlarınızın bu suçlarının ispatı için içinizden tanık olmuş dört şahit isteyin. Eğer şahitler bu suçu işlediklerine tanıklık ederlerse suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara (tövbe veya evlilik gibi) bir çözüm yolu gösterinceye kadar onları evlerinde gözetim altında tutun.”

“İçinizde eşcinselliğe bulaşan iki erkeğin her ikisinin sözlü ve fiili olarak canlarını yakın ve eğer bu ikisi tövbe ederler ve kendilerini düzeltirler de eşcinsellikten yakalarını kurtarırlarsa üzerlerine gitmeyin. Allah tövbeleri kabul edicidir ve pek çok merhamet edendir.”} [5]

Ama asıl ceza Lut toplumu ile misallendirilmiştir. Gerçi Hazreti Lût Kavmi sadece eşcinsel olmaları sebebiyle helak edilmedi. Allah’ı ve âhireti inkâr ettikleri, topyekün eşcinselleştikleri ve iğrençliklerini aleni olarak işledikleri, insanların eşcinselliğe teşvik ettikleri ve de Hz. Lût’u ve inananları sürgünle tehdit ettikleri için cezaya uğradılar.

Aziz Peygamberimiz döneminde eşcinsellikle ilgili alenî bir suç işlenmediği için zinada olduğu gibi eşcinselliğin cezası örneklendirilemedi. Aziz Peygamberimize isnat edilen cezalandırma ile ilgili İslâm toplum yönetimi ve yargısını görevlendiren “Alenî olarak yapan ve yapılan eşcinselleri öldürünüz ” ve “ Eşcinseller zinacıdırlar” gibi buyrukların ona aidiyeti ve anlamı üzerinde (subut ve delalet) birleşilemediği için İslâm bilginleri değişik cezalar önermişlerdir. (el-Terğib 3/286; M.Mesabîh Hn.3575) Ancak bunlar itiraz edilebilir, bağlayıcı niteliği olmayan ictihadlardır. Ama bize göre en büyük suç kategorisi yeryüzünde ifsad yani doğal hayatın akışını bozmaktır. Faiz gibi eşcinsellik de ifsad suçu olarak cezalandırılabilir. (Bakara 205:Maide 33)

Escinselleşen Dünyamız

Eşcinselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Amerika’sından, Norveç’inden, İngiltere’sine tam 26 ülke… Eşcinsel evliliğini yasallaştırmıştır. Dünya Sağlık Örgütünü eşcinselliği meşrulaştırmak için kullanarak eşcinselliği hastalık olmaktan çıkarmışlar. Amerikan psikoloji Derneği Apa da bunun doğuştan olduğunu, tedavi dahi gerektirmeyeceğini ilan etmiş. Bizde de LGBT ile artık aleniyete dökülmeye başlamıştır.

Sevgili kardeşlerim, eşcinsellik Kur’ân dili ile Habâis’dir, Fahişe’dir ve de Münker’dir. Bütün münkerler ile yani bütün İslâm ve ortak akıl dışı olanlarla mücadele de görevimizdir.

Al-i İmran Sûresi'nin 104 ayetinde Müslümanların sivil örgütler oluşturmaları emrediliyor. Bizde de zina ile eşcinsellikle mücadeleyi ön plana çıkaran sivil örgütler kurmaya başlamalıyız. Diyanet hutbeler ile uyarmalıdır. Milli Eğitim müfredatına zina ve eşcinsellik girmelidir. Bizlerde konferanslar ve televizyon programlarımızla, insanımızı, gençliğimizi uyarmalıyız. Anneler ve babalar da çocuklarını korumakla yükümlüdürler.

Sevgili kardeşlerim, çokça sorular aldığım için biliyorum. Eşcinsellikten kurtulmak isteyen insanlarımız var, bunu gözyaşları içinde dile getirenlerimiz var.

Olmaması gerekir ama Müslüman yalan söylemiyor mu, Müslüman zina yapmıyor mu, Müslümanlardan bazıları faizle bulaşmıyor mu, bazıları komşuluk haklarını çiğnemiyor mu? Müslüman eşcinsel de olabilir. Ne varki Müslüman hatada ısrar etmemeli, tövbe edip kurtulmalıdır. Eşcinsel de olsa her Müslümanın bizim üzerimizde Müslüman kardeşliği hakkı var. Uyarılmalı ama teşhir edilmemeli. Horlanıp, dışlanmamalı, çaba gösterenlere yardımcı olunmalıdır. Bizim asıl kavgamız günahkârlarla değil günahlarla olmalıdır.

Özür diliyorum bir genel evde çalışan kadın sorusuyla canlı yayında beni ağlatmıştı. Günahlar içinde olanlar karanlıktadır, huzursuzdur, bunalımlıdır, yardıma ihtiyaçlıdır. Biz herkes için Rahmet unsuru olmalıyız.

Sevicilik /Lezbiyenlik

Hep erkekler arası eşcinselliğe değindik bir iki cümle ile kadınlar arası eşcinselliğe değinelim. Kadınlar arası eşcinsellik de İslâm’ın haram kıldığı bir işlemdir. Nisa suresinin 15. âyeti sevicilik ile alakalıdır. Bu ayette şöyle buyuruluyor:

 “ Fahişe/Sevicilik yapan kadınlarınızın bu suçlarının ispatı için içinizden tanık olmuş dört şahit isteyin. Eğer şahitler bu suçu işlediklerine tanıklık ederlerse suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara (tövbe veya evlilik gibi) bir çözüm yolu gösterinceye kadar onları evlerinde gözetim altında tutun.”

Aziz Peygamberimiz de şöyle buyuruyor:

“Kadınlar arasındaki sevicilik zinadır; zina gibi haramdır.”

Erkekler arası eşcinsellikle ilgili açıklamalarımızı sevicilere teşmil edebilirsiniz.

Yüce Mevla’mızdan cümlemiz için helâllerle dolu ve haramlardan beri Cennet’le taçlanacak hayırlı ömürler niyaz ederim, Allah'a emanet olsun kardeşlerim.

Not. Bu makale Bilmemiz Gerekenler genel başlığı altında yaptığımızEş Cinselliği Doğuştanlıkla Nitelemek Kâfirliktir” başlıklı televizyon programının yazıya dökülmüş şeklidir.
[1] Araf, Hûd, Hicr, Enbiya, Şuara, Neml, Ankebût, Saffat, Zariyat, Kamer, Nisa[2] En’am 129[3] Ebu Davud^dan naklen Y.Karadavî, el-Feteva’z-Şazze s.44[4] Şems 7[5] Nisa 15,116http://www.alirizademircan.net/escinselligi-dogustanlikla-nitelemek-kafirliktir-4-583h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim