EN GÜZELİ YAŞAMAK VAZİFEMİZDİR

EN GÜZELİ YAŞAMAK VAZİFEMİZDİR
EN GÜZELİ YAŞAMAK VAZİFEMİZDİRİnsan,  Şanı Yüce olan Allah  tarafından güzel yaratılan, güzellikimtihanına çıkarılan ve güzellikler yurdu olan Cennetlere varis kılınanvarlıktır. O güzellik yarışına çıkarıldığı için de güzel giyime, söze, davranışave işe kabiliyetli ve özlemli kılınmıştır.

EN GÜZELİ YAŞAMAK VAZİFEMİZDİR

İnsan,  Şanı Yüce olan Allah  tarafından güzel yaratılan, güzellikimtihanına çıkarılan ve güzellikler yurdu olan Cennetlere varis kılınanvarlıktır.O güzellik yarışına çıkarıldığı için de güzel giyime, söze, davranışave işe kabiliyetli ve özlemli kılınmıştır.

 Rabbimiz, insan için seçip razıolduğu İslâm'ı   da güzellikleri emredenve ibadetleştiren güzellikler menbaı bir Din kılmıştır.

Gerçekten güzellik İslâm'ın özüdür,kaynaklarını oluşturan Kur'ân'ınbuyruğudur ve  Peygamberin öğretisidir.

Buyurunuz, giyimde, sözde, davranışta ve işte gü­zelliğintecelli kaynağı olması gereken mü'min için di­nimizin koyduğu hayatdüsturlarının bir bölümünü  beraberceincele­yelim.

a)    GiyimdeGüzellik:

İslâm dini, mü'minegiyimde güzelliği emretmiştir. Güzelliğin objektif ölçüleri ise elbisenindinimizin koy­duğu ölçülere göre vücudu örtücü ve temiz olması, lüksü deyansıtmamasıdır. Helal kazançla alınmış olup sade ve hoş görünümlü ol­ması isebir diğer ana ölçüdür.

Peygamberimizgiyside  güzelliğe  yöneltici bir sözlerinde şöyle buyurmuştur:(«Temizliği ve sadeliği ölçü tu­tarak) Elbiselerinizi güzelleştiriniz... Okadar ki, insan­lar arasında göz alıcı bir benek gibi olasınız.» (1)

Güzellikler örneğiPeygamberimiz bir diğer hadisleriyle "Allah güzeldir,güzelliği sever."(2)buyurarak giyim güzelliğine yönlendirirken,giysilerimizle çevremize üstün olmaamacı gütmememiz gereğine de özenle vurgu yapmıştır.

Peygamberimiz  giysilerinden giyim konusunu önemsemediğinetanık olduğu  kişiyi ve onun şahsındabizleri şöylece uyarmıştır:«Allah verdiği nimetin eserini kulunun üze­rindegörmeyi sever.» (3)  

b)    Sözde Güzellik:

Sözde güzele ermeyiemreden dinimizin koyduğu ölçülere göre güzel söz: doğru, sevdirici, faydalımuha­tabın seviyesine uygun ve yeterince söylenen sözdür. Bu ölçülere değinenKur'ân ve Sünnet düsturlarından bazılarına değinelim.

İsrâ süresinin 53.âyetinde «(Ey Peygamber!) Kul­larıma - sözlerin en güzelleri ile konuşmalarını- söy­le...» buyuran Rabbimiz, Ahzab süresinin 70. âyetinde ise şöyle emirbuyurmuştur:.«Ey iman edenler!  (Rabbinizolan) Allah'ın yasa larına aykırılık tan korunun.   Sözün de doğrusunu ko­nuşun.»

Gönül alıcı bir dil kullanarak gülen bir çehre ile hitab etmek,   sevdirici vesevindirici konuşmak bizim  İslâmîgörevimizdir.

Kalb kırıcı, gönülyakıcı, haysiyetleri zedeleyici ifa­deler, mü'min dilinin malı olamaz,olmamalıdır. Bunun içindir ki Yüce Mevlâmız Bakara Sûresi'nin 263. âyetinde şufazilet ölçüsünü koymuştur:  «Güzel,tatlı bir söz, bir ayıbı örtme, ardından (başa kakma türü) bir eziyet gelen bir sadakadan çok daha hayırlıdır...»

Söz estetiği örneği Peygamberimiz Hz.Muhammed:

«Güzel söz (verilmiş) birsadaka, yapılmış bir yar­dım gibidir.»(4) buyurmuş, sözün fay­dalı olması gereğini de şöyleceaçıklamıştır:«Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanan, sözün hayırlısı­nı; faydalısınısöylesin yoksa sükût etsin.» (5)

Evet sözün faydalısınıkonuşmak, hem de muhata­bın seviyesine uygun olarak yeterince söylemek mü'miniçin söz güzelliğine ermenin temel şartlarındandır. Bunun içindir kiPeygamberimiz şöyle buyurmuş­tur:«İnsanlarla onların aklî - ilmî seviyelerineuygun düşecek şekilde konuşunuz.»(6)

c)   DavranıştaGüzellik:

Sözlerimiz gibidavra­nışlarımızda güzele talib olmamız da Dinimizin emri­dir. Yüce Mevlâmız,Bakara Sûresi'nin 195. âyetinde şöyle emir buyurmuştur: «... Davranışlarınızı güzelleştiriniz. Allah güzel ha­reket edenlerisever.»

 

Fûssilet sûresinin 34. âyetinde ise Kur'ân'ımız, dav­ranışın engüzeline davet eden şu ölçüyü koymuştur:«... Sen kötülüğü en güzel davranışlaönle. O za­man görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile sankiyakın bir dost gibi olmuştur.»

Mü'minler!

Normal münasebetlerimizde kötülükler ve çirkin­likler karşısında, Hakkaçağırmada, ilmî, siyâsi ve ideo­lojik tartışmalarda dinimizin öğütlediğidavranış güzel­liğine son derece muhtacız.

Zira cemiyet hayatımızda muhtaç olduğumuz kar­deşliği, sevgiyi,saygıyı, ve de güveni zayıflatan,   ilgisizliği ve nefreti yaygınlaştıran davranışlarımızdaki çirkin­lik vekabalıktır. Mü'min hayatında yer tutmaması ge­reken çirkinlik ve kabalık ahlâkîhayatımızı çökerttiği gibi maddî hayatımızı da yıkıcı tesiri altına almakta­dır.

Mü'minlerin maddî ve manevî kayba uğramamala­rı, dünya ve Âhirethayatlarıda mutlu olabilmeleri içindir ki Mevlâmız şöyleceemretmektedir:[«Rabbinizden size gelen hükümlerin; öğütlerin en güzeline uyun...»

«(Ey Peygamber!) Sen de, öğütleri dinleyip (adalet gibi güzelineuymakla yetinmeyen, af gibi) en güzeline uyan kulla rımı(dünya ve Ahiretsaadeti ile) müjdele...]   (6)

Giyimde, sözde ve davranışlarımızda bizleri güzeleyönelten dinimiz aynı şekilde işlerimizde de güzele yönelmemizi emretmektedir.

 d)    İşte Güzellik:

Faiz gibi işlemi, içki gibi üretimi, erkekler için ka­dın kuaförlüğügibi yapılması, kumar ve fuhuş işletmeci­liği gibi ticareti haram olanlarındışında İslâm Dini'ice meşru olan işleri sağlam ve hoş görünümlü,bir diğeranlatımla güzel yapmak da vazifemizdir.

 Güzel Dinimiz Peygamberimizindiliyle bizlere her bir işimizi ihsan üzere   yani - Allah görüyor bilinci  içinde güzelyapmamızı emretmiştir. (7)

Bu sebeple bizler, nafakamızı temin etmek ve de cemiye­timizin içtimaîve iktisadî gelişimine hizmet etmek için yapacağımız sa­nat  ve üretim faaliyetlerimizi,  ticari işlemlerimizi Allah'ın huzu­runda O'naibâdet ediyormuş gibi yapmaya çalışaca­ğız.

Çalışmalarını güzellikler çizgisinde ibâdet olduğu şuuruyla yapanmü'minleri, Şanlı Peygamberimiz şöyle müjdelemektedir:«Allah içinizden yaptığızaman işini sağlam yapanı sever.»  (8)

Mü'minler!

Bizler güzellik dini olan İslâm Dini'nin imanlıları­yız. Yüce dinimizdeAllah'ın ve Peygamberi Hz.Muhammed'in güzellikle ilgili  olanları da dahil bütün emirleri veyasaklarına  uymak ibadettir. O halde  yaşayışımızı güzelleştirerek ibâdetleştirmeliyizki dünya ve Ahiret hayatımız saadetle dolsun.

Yüce Rabbimden bizlere dünya ve Ahirette güzel­likler ihsanetmesini  diler,hutbemi bir âyetlerlebitiririm: "Mü'minlerin arasında çirkinliklerin gelişmesini (fikren vefiilen) arzulayanlar yok mu? Onlar için dün­ya ve Âbirette elem verici bir azabvardır. Allah bilir. Fakat siz (Onun bildiklerini) bilmezsiniz."

"Güzel ameller yapanlara güzelbir karşılık,hatta daha fazlası bile verilecektir.Onların yüzlerini ne bir karaleke ve ne de aşağılanma bürüyecektir.Onlar Cennet halkı olacaklardır ve oradasürekli kalacaklardır." (9)

 

1)         Tin 5,Mülk 2,C.Sağir1/12

2)         Et-Tac 5/32

3)         Riyazüs - Salihîn ve Ter. 2/199.

4)         Keşfül-Hafâ Hadis No. 1890.

5)         Et-Tac 5/183.

6)         Zümer 18, 55.

7)         Sırasıyla bak. Nahl 90, İ. Mace Hn. 63, Tac1/25.

8)         Camiüs-Sağîr, 1/75.

9)         Nur 19,Yunus 26

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/en-guzeli-yasamak-vazifemizdir-3-129h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim