DUANIN KABUL OLMASININ ŞARTLARI

DUANIN KABUL OLMASININ ŞARTLARI
DUANIN KABUL OLMASININ ŞARTLARIDuâ ruhun gıdası, kalbin nuru ibâdetlerin özüdür. Duâ insanlıkçizgisinde tutan, yücelten ilâhî sevgiye er­diren mana aracıdır.

DUANIN KABUL OLMASININ ŞARTLARI

Duâ ruhun gıdası, kalbin nuru ibâdetlerin özüdür. Duâ insanlıkçizgisinde tutan, yücelten ilâhî sevgiye er­diren mana aracıdır.

Duâ kabul olunacak bir sığınıştır. Dileğe kavuştu­racak yoldur.

Rabbimiz şöyle buyurur:«(Ey Peygamber!) Kullarım beni sana sorarlarsade ki; ben onlara çok yakınım. Duâ ettiği zaman duacı kulumun isteğini kabulederim...» (1)

Mü'minler!

Duâ mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayıPeygamberimizin bildirdiği şartlara uygun ola­rak yapmak lâzımdır.

Bu şartlan beş madde halinde şöylece özetleyebiliriz.

a - Duamızınkabul olunmasının ana şartı vücu dumuzu helal kazançla alınmış helal gıdalarlabesle­mek ve giydirmektir.

Aşağıda sunacağımız hadis bu gerçeği açıklamakta­dır.Sa'd b. Vakkas (Peygamberizin huzurunda ) ayağa kalktı ve: Ya Resûlellah! Beni duâsı kabulolunanlardan kılması için Allah'a duâ ediniz, ricasında bulundu.

Hz. Peygamber (ona duâ etmedi fakat duâsı ka­bul olunacak kullardanolmanın yolunu göstererek) şöylece öğüt verdi:

- Ya Sa'd? Yemeğini helal kazançla alınmış ha­lal gıdalardan hazırla.(Helâl yer, helâl içersen) duâsı
kabul olunan kullardan olursun.

Muhammed'in canını kudreti altında bulunduran Allah'a yemin ederim kikarnına haram lokma atan ki­şinin kırk gün (duâsı) kabul olunmaz.

Vücudu haramla; (faiz, rüşvet, karaborsacılık, eme­ği sömürmek ve eksiktartıp ölçmek gibi haramlar) la beslenen kişi Cehennem ateşine daha yakındır.(2)

Duânın kabul olunması için riâyet olunması gere­ken bu şartla ilgilibir diğer hadîslerinde ise Peygambe­rimiz şöyle buyurmaktadır:«Kişi... elinisemaya doğru kaldırır. Ya Rab! Ya Rab! der, (ister). Fakat yediği haram, içtiğiharam, giy­diği haramdır. Haramla beslenmiştir. Bu durumu {de­vam ettikçe)duâsı nasıl kabul olunur.»

Mü'minler!

b - Duânınkabulü şayan olmasının bir şartı da duâya Allah'a hamd ve Peygamberimize salâtve se­lâm ile başlamaktır.

İlk mü'minlerden Übeyd oğlu Fudâle (R.) şöyle anlatıyor. Allah'ınResulü (S.) Hz. Muhammed (Mescit'de) otururlarken bir adam (gelderek  Mescid'e) girdi. Namaz kıldı, (namazınıbitirince de) «Allahım! Beni affet bana merhamet et» şeklinde duâ etmeyebaşladı.

Allah'ın Resulü (ona)şöyle buyurdu:

-   Ey namaz kılıpduâ eden kişi! Acele ettin. (Bun­dan sonra şöyle yapıver:)

-   Namazım kılıpoturunca Allah'a lâyık olduğu şe­kilde hamd et. Bana da salât getir. Sonra(dilediğin gibi) Rabbine duâ et. (3)

c - Makbulolacak duânın bir şartı da, mutlaka kabul olunacağı inancıyla duâ etmektir.

-Salât ve Selam üzerine olsun -Peygamberimiz şöylebuyurur:«Kabul buyuracağına tam bir şekilde inanarak Al­lah'a duâ ediniz.» (4)

Duâlarımızın mutlaka karşılık göreceği hususunda Peygamberimiz birdiğer hadîslerinde de şöyle buyur­muşlardır: «Rabbimiz ikramı bol ve hayasahibi bir Rab'dır. Ellerini kendisine uzatan kulunun ellerini boş çevir­mektenutanır.» (5)

d - Duânınkabul olunmasının bir önemli şartı da günahı gerektirecek bir istektebulunmamak ve acele etmemektir.

Ebû Hüreyre (R.) şöyle anlatıyor:

Allah'ın Resulü (duâlarımızla ilgili olarak) şöyle buyurdu:

-  Günahı(gerektirecek) veya akrabalık ilişkileri­nin kopmasına sebep olacak bir husustadilemedikçe
ve bir de acele etmedikçe her bir kulun duâsı kabul
olunur. (Rabbinden istediği kendisine verilir.)

(Bir sahâbîtarafından) soruldu:

-  YaResûlellah! (Müminin duâsının kabulüne en­gel olan) acele nedir?

Allah'ın Resulü(S.)  «aceleyi» şöylece açıkladı:

-   Duâcıkul; Allah'a dua ettim, (evet) duâ edip -istedim de duâlarımın kabul olunduğunugörmedim,
der. Bu durumda (duâ etmekten) usanır ve duâyı bıra­kır. (İşte bu davranışduânın kabulüne engel olan ace­ledir.) (6)

e - Duânınkabul olunmasının bir mühim şartı da bir mü'minin helakini veya zararauğramasını dilemek gibi İslâm Dini'nin ilkeleri ile çatışan bir hususta ol­maksızın,bağırıp - çağırmaksızın, konuşur gibi hitaplarda bulunmaksızın ve zoraki edebîsanat gösterileri yap­maksızın duâ etmektir.

Rabbimiz duâda da olsa meşru sınırları aşanları sevmediğini şöylecebeyân etmektedir:«Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O, aşıngidenleri sevmez. Yeryüzünü düzelttikten sonra orada bozgunculuk yapmayın.Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah'a duâ edin. Şüphesiz ki, Allah'ınrahmeti, iyilik yapanlara pek yakındır.» (7)

Mü'minler!

Özetlediğimiz şartlarına riayet edilerek arı bir gö­nül ve samimi birdil ile yapılacak duâ Rabbimiz katın­da kabul olunacağı ve kul hakkındaki ilahîtakdir de duâ ile değişebileceğinden Peygamberimiz bizleri birbirimize bed­duâetmekten sakındırarak şöyle öğüt vermiştir:

«Sakın ha kendi nefisleriniz aleyhine istekte bu­lunmayınız.Çocuklarınıza bedduâ etmeyiniz. Malları­nız aleyhine de bedduâda bulunmayınız.Zira isteklerin Allah'a sunulacağı ve O'nun tarafından kabul edileceği bir andaduâ etmiş olursunuz da Allah bedduâlarını­zı kabul buyurur.»(8)

Yüce Rabbimden, bizleri kabul buyuracağı duâları yapma mutluluğunaerdirmesini diler, hutbemizi Pey­gamberimizin yaptığı bir duâ ilebitiririm:«Allahım! Senin emirlerine ve yasaklarına aykırı çıkmamıza engelolacak şekilde bizleri korkun/saygı­na erdir. Cennet'ine erdirecek ölçüdebizleri itaate mu­vaffak kıl. Dünya hayatının felâketlerini kolaylıklagöğüslettireceğin güçte bize sarsılmaz bir inanç ver.

Allahım!.. Bizleri yaşattığın sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve bedenigücümüzden bizi yararlandır.

İntikam duygularımızı ancak bize zulmedenlere yönelt. Düşmanlarımızakarşı bize yardım et.

1.  Ya Rab! Bizi dinimizin ölçülerine aykırı yaşamakfelâketine uğratma. Dünya hayatını arzularımızın ga­yesi, ilmimizin amacıkılma. (Senden korkmayacak ve) bize merhamet etmeyecek olanları üzerimizesalma.»  (9) Bakara,186.

2.  M. İ. Kesir,Bakara, 168, 1/149.

3.  S. Tirmizî, Hn.3473.

4.  Tac, 5/110.

5.  Tac, 5/113.

6.  R. Salihin, B. FiMesâilid-Duâ, Hn. 4.

7.  A'raf, 55-56.

8.  R. Salihin, B. F.M. Duâ, Hn. 2.

9.  ag. eser ve bab.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/duanin-kabul-olmasinin-sartlari-3-138h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim