CUMA NAMAZI VE LAİK ZULÜM

CUMA NAMAZI VE LAİK ZULÜM
CUMA NAMAZI VE LAİK ZULÜMİslâm toplumunun imân, şuur,bilgi, aşk ve ikti­dar seviyelerini aksettiren muhteşem bir ölçü olan Cu­manamazı akıl-bâliğ-hür ve mukim bütün erkek mü­minlere farz kılman biribadettir. Rabbimiz şöyle emir buyurur:«Ey İman Edenler! Cumagünü namaz için (ezan­la) çağrıldığınız zaman Allah'ı anmağa; namaz kılma­yakoşun, (işi) alış-verişi bırakın.

CUMA NAMAZI VE LAİK ZULÜM

İslâm toplumunun imân, şuur,bilgi, aşk ve ikti­dar seviyelerini aksettiren muhteşem bir ölçü olan Cu­manamazı akıl-bâliğ-hür ve mukim bütün erkek mü­minlere farz kılman biribadettir.

Rabbimiz şöyle emir buyurur:«Ey İman Edenler! Cumagünü namaz için (ezan­la) çağrıldığınız zaman Allah'ı anmağa; namaz kılma­yakoşun, (işi) alış-verişi bırakın.Eğer bilirseniz (cuma namazını kılmanız) siziniçin çok hayırlıdır.» (1)

Rabbimizin farz bir görevkıldığı cuma namazının İslâm Dini'ndeki önemini Peygamberimiz şöyle açıkla­maktadır:[«(Düşman korkusu ve tabiî felâketler gibi dince) meşru bir ma'zeretiolmaksızın cuma namazı kılmayan kişinin kalbini Allah mühürler.»

«... O kişi yok edilemezve değiştirilemez ilâhi di­vanda münafık; içi kâfir dışı Müslüman olarak yazı­lır.»]O

MuhteremMüminler!

Diğer bütün İslâmî emirve yasaklarda olduğu gibi topluca kılınması farz kılman Cuma namazlarında daşüphesiz pek büyük faydalar vardır.

Peygamberimiz cumanınyaşadığımız hayata da yansıyan manevî faydalarını şöyle açıklıyor:

 [«Her kim cuma günü gusül abdesti alır, güzelel­biselerini giyer, varsa güzel koku sürünür, sonra da cu­ma namazına gelir,insanların (omuzları ve) boyunları üzerinden aşarak ilerlemez, İmam-Hatibminbere çı­kıp hutbeyi bitirinceye ve namazını kıldırıncaya kadar susar veAllah'ın kendisine farz kıldığı Cuma namazını da kılarsa, kıldığı cuma namazı ocuma ile bir önceki cuma arasındaki günahlara keffaret olur.»]

«Cuma günü vazifelimelekler cami kapıların­dan her birini tutarlar. Cuma namazına gelen mümin­leriöncelik durumlarına göre birinci ve ikinci şeklinde yazarlar. Îmam-Hatip(minbere) çıktığı anda kayıt def­terlerini kapatırlar da hutbeyi dinlerler.

Cuma günü pek erkenceCuma namazına gelen bir deve kurban etmiş gibi sevap alır. Bir süre sonra ge­lensığır kurban etmiş gibi, bundan sonra gelen de boy­nuzlu koç kurban etmiş gibisevap alır. Daha sonra ezan okunacağı sırada gelen kişi ise cuma namazını kılıpyalnız cuma namazı sevabını almak için gelmiş olur.» (4)

 [«Her kim cuma günü gusül abdesti alır,erkence ve yaya olarak camiye gelir, İmam-Hatib'e yaklaşarakyanındakilerlekonuşmaksızın ve işaretleşmeksizin hut­beyi güzelce dinlerse, o kişi içinattığı her bir adımakarşılık ona gündüzleri oruçla geceleri namazla geçen biryıllık ibadet sevabı gibi sevap verilir.»

«Cuma (namazınınbaşlaması ile bitirilmesi ara­sın) da öyle bir an vardır ki bu âna tesadüfle(haram bir dilekte bulunmaksızın) duâ eden kula Allah istedi­ğini verir.»] (s)

Müminler!

Açıkladığımız, âhiretimizedönük faydaları yanın­da cuma namazlarının yaşadığımız hayata yönelik pek çokiçtimaî faydaları da vardır.

a - Cuma namazları toplumfertleri arasında kay­naşmayı, İslâmî ölçüler çizgisinde birleşmeyi ve aynıprensibler zaviyesinden hayatı değerlendirmeyi sağla­yan ibâdettir.

Zira her bir mümin erkek,bulunduğu çevrenin ca­miinde o muhitin fertleri ile omuz omuza saf tutmakmecburiyetindedir.

Özellikle farklısoylardan ve ırklardan müminleri bulundukları şartlar içersinde, Kur'ânölçülerine göre yaşama şuuru ile haftada bir kez birleştiren cuma namazlarınıntoplum birliği ve barışını sağlayıcı özelliği pek büyüktür.

b - Cuma namazları,okunan hutbelerle mümin fertlere sürekli bir eğitim sağlayan ibâdettir.

Tam bir inanç ve ibâdetduygusu içersinde ve ge­reğini tatbik amacıyla dinlenen hutbeler çok mühim birtoplum eğitimdir.

İslâm Dirü'nln yüklediğiferdî ve sosyal görevle­rin sürekli bir şekilde öğretildiği bir toplumda isefert­lerin iman ve kültürel gelişiminden kaynaklanan mad­dî ve manevî bir tekâmülünsağlanacağı tabiîdir.

c - Cuma namazlarımuhitin inançlı, ibâdetli, ah­lâklı .ve toplumcu   müminlerini birbirlerinetanıtarakfaziletlilerin güç birliğini doğuran ve müminlerin bir­birlerinimurakabe etme vasatını hazırlayan ibadettir.

d - Cuma namazları vehutbeleri, mümin fertleri moral gücü bakımından takviye eden, Helâl ve haramduygularım pekiştiren ve haklar konusunda hassaslaştıran ve ekonomik verime dedolaylı bir yarar sağla­yan ibadettir.

 

İnanarak ve arzu ederekCuma namazı kılan mü­minlerin, barışçı, tutumlu, vazifeşinas, zarardan sakı­nanve verimli oldukları hususu bilinen bir gerçektir.

Müminler!

İslâm Dinindeki önemine,ferdi yetiştiren ve toplu­mu geliştiren faydalarına işaret ettiğimiz Cuma na­mazlarıRabbimizin emri olarak en kudsî vazifemizdir. Vazifemiz olduğu için de kılmahürriyeti en tabii hak­kımızdır.

Cuma namazı kılabilmek vediğer ibadetleri yapa­bilmek hürriyeti Kur'ân ve Sünnetin verdiği en mu­kaddeshak olduğu gibi, insan haklarına saygılı ve hu­kuka dayalı olduğu iddiasındakibütün sistemlerin de tanıdığı bir haktır.

Laiklik Garbın sömürüsünüyaygınlaştırabilmek için ülkemize özgü bir biçimde bir zulüm çarkı halindedöndürüldüğü ve döndürülmek istendiği içindir ki yü­rütülen uygulama birfaciadır.

Bu faciayı şöylece misallendirebiliriz:Orta ve yükseköğretimde yüzbinlerce gencimize, cuma namazı kılma imkân verilmemektedir.

Okul müdürlerinin idarîhoşgörüsünün olmadığı çoğunluktaki okullarda Din ve Ahlâk dersi öğretmen­leribile cuma namazı kılamamaktadırlar.

Kamu ye özel sektördekipek çok iş yerlerindecuma namazı kılabilme hürriyeti prangaya vurulmakta­dır.

Sistemin değil deyöneticilerin hoşgörüsünden ya­rarlanan pek azı müstesna, memurlarımızın büyükço­ğunluğu cuma namazı kılamamakta, baskı altında tu­tulmaktadırlar.

Müminler!

Sormalı ve sordurmalıyız.Bu zulüm neredenkaynaklanıyor?«Allanın mescitlerinde Allah'a ibâdet edilmesini en­gelleyenlerdendaha zâlim kim vardır?...» (6) anlamın­daki Kur'ân sorusunuyönelterek diyoruz ki yasal hak­ları tanımaz barbarlar nereden güç alıyorlar?

Kamu ve özel sektördeAllah'a ibadeti engelleyici şartları oluşturan putperestler, hangi gayr-ı meşruoto­riteye güveniyorlar?

MuhteremMüminler!

İmanlarını yaşamayaçalışan müminler olarak el­bette cuma namazlarımızı kılmaya devam edeceğiz.

Bizler; memur ve işçimüminler çiğnenen yasal haklarımızı çiğnetmemek' ve haklarımızı savunmalıyız.

Bu ülkede Cuma namazıkılma özgürlüğünün bu­lunmadığı mekteb, alay, iş yeri istemiyoruz.

Hutbemizi Peygamberimizincuma namazının İs­lâm Dinindeki önemini de açıklayan bir cuma hutbele­rindenbölümler sunarak bitiriyorum:«Ey insanlar! Ölüm gelip çatmadan önce (işledi­ğiniz)günahlara tevbe ederek Allah'a yönelin.

(Hastalık, yaşlılık veyoksulluk gibi) engellerle ku­şatılmadan önce güzel ameller yapmakta aceleedin.

Rabbimizi (emirleri veyasaklarıyla, mübarek isim ve sıfatlarıyla) çok çok zikrederek, gizli ve açıkçokça da sadaka vererek Rabbinize karşı üzerinizdeki kulluk görevleriniziyapın. Böyle yaparsanız Rabbiniz tarafından rızıklandırılır, yardım görürsünüz,işleriniz de dü­zene sokulur.

İyice biliniz ki Allahyaşamakta olduğum bu sene­nin bu ayının bu gününde ve burada cuma namazınıKıyamet Günü'ne kadar devam etmek üzere siz mümin­lere farz kılmıştır.

Her kim benim hayatımdaveya ölümümden sonra, adaletli veya zâlim bir yöneticinin yönetimi altındabulunuyorken farziyetine inanmayarak veya kılınmasını önemsemeyerek cumanamazını kılmazsa, Allah onun hayatına düzen, yaşayışına huzur vermesin veişlerini bereketli kılmasın.

Çok iyi biliniz ki Cumanamazım kılmayan kişinin tövbe etmedikçe (Allah katında kabul olunur) namazı dazekâtı da, orucu da, haccı da yoktur. Onun (diğer) hayırları da (kabulolunmaz).»  (7)

 

1

Cuma, 9.                                                    „

2)

Sünen-ü İbn-ü Mâce, Hadis No: 1125-6; Et-Tac, 1/2734.

3)

Et-Tac, 1/280; S. İbn-ü Mâce, Hadis No: 1086.

4)

S.İ. Mace, Hn. 1092.

5)

Et-Tac, 1/280-1, 290.

6.)

Bakara, 113.

7)

S. İbn-ü Mâce, Hadis No: 1081.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cuma-namazi-ve-laik-zulum-3-9h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim