CİHAD’IN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ VE NETİCELERİ

CİHAD’IN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ VE NETİCELERİ
CİHAD’IN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ VE NETİCELERİİslâm Dini'nin iki anakaynağı olan Kur'ân ve Sün-net'in açıklamalarına göre cihâdı şöyleceözetleyerek tanımlayabiliriz. Cihad: Uygulamak için Allah'ın vePeygamberinin emirleri ve yasaklarını öğrenip öğremek; nefsin ilâhî yasalarlaçatışan arzularını kır­mak;  İslâmDini'in,ortak aklın  ve ilmingerektirdiklrilerine   çağırmak;İsl.

CİHAD’IN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ VE NETİCELERİ

İslâm Dini'nin iki anakaynağı olan Kur'ân ve Sün-net'in açıklamalarına göre cihâdı şöyleceözetleyerek tanımlayabiliriz.

Cihad: Uygulamak için Allah'ın vePeygamberinin emirleri ve yasaklarını öğrenip öğremek; nefsin ilâhî yasalarlaçatışan arzularını kır­mak;  İslâmDini'in,ortak aklın  ve ilmingerektirdiklrilerine   çağırmak;İslâmDüzeni ve ülkesini gerektiğinde silahla korumak için bütün gücü ve  ve tüm imkânları kullanmaktır.

Bu manâda cihâd ana mükellefiyetimizdir.

Tam bir inanç ve aşklaİslâm Düzeni'ni yaşamak, yaşatmak,yaymak ve gereğinde silahla korumak olduğuiçindir ki cihâdın İslâm Dini'ndeki önemi pek bü­yüktür.

a - Cihad Gerçek Mü'min Olmanın AnaŞartıdır:

Cihad duygusu ile doluolmayan ve bu aşkı ruhun­da taşımayan kişi gerçek mü'min olamaz. Zira Rabbimizgerçek müminleri malları ve canlarıyla cihad eden müminler olarak takdimetmektedir.

Hücurat Sûresi Âyet 15:«Gerçek müminler o kimselerdirki onlar Allah'a ve O'nun peygamberine inanırlar, inandıktan sonra (İs­lâm  Dini'nin yüceliği ve yaşanmasının gerekliliğihu­susunda) şüpheye düşmezler. Mallarıyla canla­rıyla (kültürel, iktisadî,siyâsî ve silâhlı her nevi) ciha­dı yaparlar. İşte yaşayışlarıyla imanlarınıdoğrulayan gerçek müminler onlardır.» (1)

Şanlı PeygamberimizHz.Muhammed de hakiki müminlerin ancak mücâhid müminler olabileceğini şöy­leceaçıklamıştır:«... (Kâfirler, münafıklar ve sömürücü ahlâksızlar­la) bizzatmücâdele eden mümindir.Onlara karşı dili; (sözü ve  yayınlarıyla) mücadele eden mümindir.

Onlara karşı kalbiyle ((fikir çilesi çekip nefret  ve  strateji oluşturarak mü­cadele eden)mümindir.

Kalple mücâdeleninötesinde hardal danesi kadar iman yoktur.» (2)

Peygamberimiz bir diğerhadîslerinde de şöyle bu­yurmuştur: «Her kim cihad etmeden ve cihad arzusunuruhunda taşımadan ölürse münafıklığın bir bölümü üzerinde ölür.»(3)

 Değinildiğiüzerecihâd gerçek mümin olmanın ana şartıdır. Cihâd mümin ferdin sabit vasfıolduğu gibi, mü­minlerden mürekkep imanlı toplumun da değişmez sı­fatıdır.Nitekim Mevlâmız Kur'ân-ı Kerîm'de mümin toplumları daima Hayırlara çağıran,İslâmî ve ilmî doğruları emreden ve yanlışlardan sakındıran yani cihad  edenbir topluluk olarak vasıflandırmakta­dır.

b -Cihâdsızlık Zillet ve Azab Sebebidir:

Hakikî mümin olmanın anaşartı olan cihâddan yoksunluk şüphesiz mümin fertleri ve bu fertlerden ku­rulucemiyetleri kültürel,siyasi ve ekonmomik yönden kâfirlerin ve münafıkların  mahkumu kılar, İslâm'la çatışan Câhiliyetdüzenlerinisömürüne açık hale getirir. 

Devrimizde insanlarımızve toplumumuz  cihadsızlığın kısmîzilleti içindedir. Bu aşağılığın kaçınılmaz olduğunu Kur'ân-ı Kerîm'de Rabbimizşöyle açıklamaktadır:«(Ey Peygamber! Müminlere) söyle: Eğer babalarınız, oğullarınız,kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elini­ze geçirdiğimiz mallar, kesadauğramasından korktuğu­nuz ticaret, hoşunuza giden evler, size Allah'tan, O'nun Peygamberindenve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Al­lah'ın emri (zilletve azab buyruğu) gelinceye kadar bekleye durun. Allah isyankâr toplumu doğruyola er­dirmez.» (5)

Cihâdsızlığın kaçınılmazbir zillet sebebi olduğuna Yüce Peygamberimiz de şöyle açıklamaktadır.«Sizlercihâdı terkederseniz Allah üzerinize bir zil­let (kültürel, iktisadî ve siyasîbir mahkûmiyet) salar ki (tam bir îman ve aşkla) dininize dönünceye kadar onukaldırmaz.» (6)

Yukarıda sunduğumuz âyetve hadîs'in zaviyesin­den ferdî, ailevî ve sosyal hayatımıza mümin mantı­ğıyla baktığımızda cihaddan yoksunluğundoğurduğu, zilletin/ aşağılığın müşahhas örneklerini görebiliriz.

Artık gerçekleri görmeli, hakikatleri bilmeliyiz.

Kur'ansız ve Sünnet'sizmateryalist müfredatıyla, öğretmenleri ve öğrencilerine Cuma namazına iştirakimkânı bile vermeyen İslâmî örtü karşıtı çalışma programıyla ve ahlâkîmahzurları ihtiva eden karma eğitim düzeni ile eğitim, kurumlarımızcihâdsızlığımızın bizi kuşatan zilletidir.

İslâmî inançlarımız veahlâkî değerlerimizle çatı­şan yıkıcı programlarıyla bizlerietkileyen/yönlendiren görsel medya  cihâdsızlığımızın bizi kuşatan zilletidir.

Yaşadığımız toplumda  sayıları giderek artan faiz kurumla­rı,  içki-kumar-fuhuş işletmelericihâdsızlığımızın bizi. kuşatan zilletidir.

Bu güne kadar ki kavranışve işletiliş şekliyle ma­teryalizmin ve batı emperyalizminin vurucu gücü kılı­nanlaiklik adına sürdürülebilen hukuk dışı despotik uygulama­lar cihâdsızlığımızınbizi kuşatan zilletidir. Cihâdsızlığımızın doğurduğu ve bizi kuşatan zilletesosyal hayatımızdan pek çok misal daha vermek müm­kündür.

İslâm'ı yaşamama veyaşatamama anlamına cihâdsızlığın  sebepolacağı zillet yalnız dünya hayatı­mızı değil şüphesiz âhiret hayatımızı dakuşatacak bir zillettir.

Kur'ân-ı Kerîm'de elemverici azaptan kurtaracak ameller olarak imanın ve cihâdın öğretilmesi iman­sızlığınve cihâdsızlığın can yakıcı âhiret azabına sebep olacağını ihtar etmektedir. (7)

c - CinâdMutluluk ve Cennet Sebebidir:

Gerçek mümin olmanın anaşartı olan ve terki dün­yada zillet âhirette azâb doğuran cihâdın yapılmas daşüp­hesiz dünyada yücelik, âhirette mağfiret ve Cennet se­bebi  olacaktır.

İslâm'ın  yasalarını koyan insanı yaratan  Allah (c.c.) oldu­ğundan ve İslâm, insanınsaadeti için gönderilmiş bu­lunduğundan İslâm'ın yaşanması ve topluma hakîm kı­lınmasıdemek olan cihadla mutlu olunacağı muhakkak­tır.

İhlaslı cihâdınsağlayacağı mutluluğun âhiret. ha yatını da kuşatacağını  Rabbimiz müj­delemektedir.

Müminler!

 Tarifini, dinimizdeki önemini ve doğu­racağıneticeleri açıklamaya çalıştığımız cihad İslâm'ı yaşamak ve yaşadığımız hayataegemen kılmaktır.

Çok iyi bilmeliyiz kicihâdla Hakkı yaşamazsak Batılları yaşamak durumunda kalırız. Toplumumuza Hak­kıhakim kılmazsak Batıl'lar bize egemen olur. Olmuş­tur, olmaktadır ve olacaktırda.Hak'la Cennet'e yükselemeyen de Batıllarla Cehennem'e yuvarlanır.

 Cuma Mesajımızı mevzuumuzla ilgili âyetlerlebitiriyorum:[«Allah yolunda gereği şekilde cihan ediniz...»  «Cihad eden kişi ancak kendi yararına cihadetmiş olur.ÇünküAllah'ın hiçbir şekilde yarattığı varlıklara ihtiyacı yoktur.»

«(EyMüminler!)Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri bilip or­taya çıkarmadan ve(cihadında) sabredenleri belli et­meden (cihadsız ve sabırsız olarak) Cennet'egireceğini­zi mi sandınız?»] (8)

1.   Hucurat, 15.

2.   Mişkâtül-MesâbîhHadis No:  157.

3.   Muhtasar Sahih-iMüslim, Hadis No: 1073.

4.   Ali İmran, 110;Tevbe, 71.

5.   Tevbe 24.

6.   Bulûğul-MeramBabur-Riba.

7.Saff 10-12.

8. Hac 78, Ankebut 6, Ali İmran 1 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cihadin-islam-dinindeki-onemi-ve-neticeleri-3-47h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim