CİHAD NEDİR ? CİHAD İÇİN GEREKLİ VASIFLAR NELERDİR ?

CİHAD NEDİR ? CİHAD İÇİN GEREKLİ VASIFLAR NELERDİR ?
CİHAD NEDİR, CİHAD İÇİN GEREKLİ VASIFLAR NELERDİR. .

CİHAD NEDİR, CİHAD İÇİN GEREKLİ VASIFLAR NELERDİR..?

Kur'ân-ıKerîm'de ilâhi yardıma erecekleri ve de Cennet'e girecekleri açıklanan   gerçek müminler Allah'ın Hizbi olaraknitelenirler.Bizim Allah Erleri olarak Türkçeleştirmeyi tercih ettiğimiz bubilgili ve bilinçli mü'minlerin kültürel ve ahlâkî vasıflarından biri dekınayanların yermesinden korkmaksızın Allah yolunda cihâd etmektir.(1)

İslâm'a muarız olanların «yakma-yıkma» ülküsü, mü'minlerin büyük birkısmının da - eksik bir kavra­yışla - yalnız silâhlı savaş eylemi olarakalgıladıkları ci­hâd, gerçekten çok iyi bilinmesi gereken bir mevzudur. Çünkümümin için «Hayat iman ve cihad'dır.»

Cihâd Nedir?

Bir işi başarmak için bütün güç ve gayretin kullanılması anlamınıiçeren bir kökten türeyen cihadı Ku'ân'dan ve Sevgili Peygamberimizin Kur'ân çizgisindeki açıklamalarını oluşturanSünnet'ten  hareketle açıklamayaçalışalım.

Cihâd, Allah'ın ve Peygamberi Hz.Muhammed'in  bütün emirlerine itaat etmek ve tümyasaklarından sakınmaktır.

Cihâd, nefislerimizin İslâm Dini ile çatışan arzula­rı ve eylemlerinekarşı mücadele vermektir. Cihâd, ikna edici aklî ve ilmî delillerisunarak in­sanları  İslâm'a çağırmaktır.

Cihâd,  haklar ve özgürlükleri çiğneyen  egemen güçlerle ve İslâm Yurdu'na saldıranmütecavizlerle savaşmaktır.İslamın yaşanması ve öğretilmesi önündeki engelleri kaldırmaktır.

Cihadla ilgili olarakyaptığımız tarif nitelikli bu açıklamalar değinildiği üzere Kur'ân ve Sünnet'enkaynaklanmaktadır. Kaynak vasfındaki  Kur'ân ve Sünnet yasalarını tariflerimizdeki sıraya göre şöyleceözetleyebiliriz:

a- Allah'ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarınaitaatin cihad olduğunu Yüce Peygamberimiz verdiği değişik örneklerlerleaçıklamaktadır.

-Salat ve Selam üzerine olsun - O, şöylebuyurur:[«Namaza sarıl. Zira namaz cihâdın en fazîletlisidir.»

«Yaşlının, çocuğun,âcizin ve kadının cihâdı Hac ve Umredir.»] (2)

Bu hadîsleriyle namazkılarak, hac ve umre yapa­rak Allah'a itaat etmeyi cihâd olarak niteleyenPeygam­berimiz, halal rızık kazanmak için çalışmayı da cihad olaraktanımlamıştır.(3) Ayrıca aşağıda açıklanacağı üzere Allah'ın emri olduğu içinana-babaya itaat ve ikramı da cihâd olarak vasıflandırmıştır.

Huzuruna gelerek savaşiçin hazırlanan orduya ka­tılma izni isteyen bir sahabiye Allah'ın Resulüana-babasının sağ olup-olmadığını sormuş, sağdır cevabını alınca da şöylebuyurmuştur:

- Anan-baban için(çalışarak ve onlara ikram ede­rek) cihad et.(4)

b- Nefislerinolumsuz arzu ve isteklerine karşı çıkmanın cihad olduğunu da Sevgili Peygamberimiz şöylece açıklamaktadır:«Düşmanlarınızla cihâd ettiğiniz gibi nefsinizin (Allah'a isyânvasfındaki)    arzularıyla da cihâdediniz. (5)

Çünkü mücâhid nefsinin(ilâhî emir ve yasaklarla, çatışan) arzularına karşı  mücadele edendir.» (6)

c-  İnsanları İslâm'a, onun belirlediği  doğru yöntemlerle çağırmanın  cihad olduğu hakikatini ise   Kur'ân-ı Kerîm, Furkan Sûresinin 52. âye­tindeöğretmektedir. Bu âyette şöyle emir buyurulmaktadır:«Kâfirlere (ve düzenlerine)uyma.Onlara karşı Kur'ân'la büyük bir cihad ver».

Görülüyor ki bu ilâhîdüstur Kur'ânın sunduğu iman ve hayat kurallarını, onun öğrettiği  ikna edici ve sevdirici yöntemlerikullanarak   İslâm'a çağırmayı büyükcihâd olarak  açıklamaktadır.

d-  Temel haklar ve hürriyetleri çiğneyen baskıcıgüçlere karşı baş kaldırmanın cihad olduğunu da Peygamberimiz açıklamaktadır.-Allah şanını yüceltsin-O, zalim yönetimlere ve yöneticilere kaşı verileceksiyasî ve hukukî mücadeleyi cihâdın faziletlisi olarak şöylece talimetmektedir:«Cihadın en faziletlisi (insanların hakları ve hürriyetleriniçiğneyen) zalim yöneticilere karşı Hakk'ı haykırmaktır.» (7)

Silahlı saldırganlara karşı savunma savaşı vermenin ve İslâm'ınönündeki engelleri gidermenin cihad olduğu da aşağıda anlamları sunulacakâyetlerde bildirilmektedir.

[«Sizinle savaşanlarlaAllahın koyduğu ölçülere uygun olarak siz de savaşın.Aşırı da gitmeyin.Şüphesiz Allah  koyduğu sınırlarıaşanları sevmez.» « Fitne olan baskı ve zulüm kalkıncaya ve engeller kaldılarak Allah'ın dini özgürce yaşanıncayakadar onlarla savaşın. Eğer savaşa son verecek olurlarsa (bilmelisiniz ki)düşmanca tavır ancak zalimlere karşı gösterilebilir.»] (8)

Muhterem Müminler!

Kur'ân ve Sünnet'edayanarak yaptığımız  izahlar cihâdınİslâm'ı Allah'ın rızasını amaçlayarak yaşamak ve yaşatmak olduğunu bir diğeranlatımla belirli bir eylem olmayıp İslâmi emir ve yasakları uygulamada sonderece bir gayret ve samimiyet göstermek olduğunu açıklamaktadır. Ayrıcacihadın önemini de vurgulamaktadır.

Silahlı savaş anlamınıiçermiş olsa da cihadı yalnızca bu anlamıyla çağrıştırmak doğru değildir.Çünküözellikle Kur'ân silahlı savaş anlamına kıtal ve katl sözcüklerinintürevlerini kullanmaktadır.

Mümin olarak vazifemizaçıklamaya çalıştığımız, manasıyla cihâdı kavramak ve uygulamaktır.

İçinde yaşadığımız laiktoplumda ve bizi kuşatan İslâm dışı kurumların ve Hak'dan yoksun çevrelerinetkinliği altında cihâd vazifemizi yapabilmek,bir diğer anlatımla İslâm'a göreyaşayabilmek iki mühim şartın geçekleştirilmesini  gerekli kılmaktadır. Bunlardan biri bilgi (ilim),diğeri de Âhiret hayatını dünya hayatına tercihtir.

Mümin İslâm Dini'nin sonhakikat nizamı oldu­ğunu sağlam ve kendisini tatmin edecek bir bilgiylekavrayamazsa, onu yaşama ve yaşatma mücadelesi ver­mesi mümkün değildir. Busebepledir ki ancak Hak ile Bâtılı ayırabilecek bilgiye ve irfana mâlik olan kişi cihad yapabilir.

Bilginin ehemmiyetiniaçıklamak içindir ki, Mevlâmız, Tevbe ve Saff sûrelerindeki cihad emirlerininaka­binde şöyle buyurmaktadır:«... Eğer bilirseniz cihad yapmanız sizin için daha.hayırlıdır.» (9) Cihad için âhiret hayatını dünya hayatına tercih etmek deşarttır. Zira âhiret hayatının ebedîliğine inan­makla beraber, âhiret saadetinidünya  nimetleri ve zevklerine tercihedecek bir iman bilinci ve gücüne ulaşamayan kişi, cihad veremez. Yani bir ömürboyu İslâm'ı yaşayamaz, yaşat­ma, koruma ve yayma mücadelesi veremez.

Yaşadığını yaşatmak,hayata hâkim kılmak için ve­rilmesi gereken ve hapisle, sürgünle, ölümleneticelene­bilecek cihad nevilerinde ise, çok daha güçlü bir âhiret sevgisi vetercihi şarttır.

Kur'ân'ın cihad içinağırdan alanları "Yoksa siz dünya hayatını âhirete tecih eder mi oldunuz ?"şeklinde yermesi islâm'î hayatı diğer yaşam biçimlerine tercih anlamına âhirethayatının tercihinin gerekliliğini vurgulamaktadır.(10)

Açıklamaya çalıştığımızbu iki şartın önemini bil­dirmek içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlar­dır:

«Aranızda cehalet vedünya sevgisi hâkim olma­dıkça, siz Rabbinizden bir güç ve şuur üzerinde olacak­sınız.Hakka çağıracak, Batıllardan sakındıracak; Al­lah yolunda her türlü cihadıyapacaksınız.

Aranızda cehalet ve dünyatutkusu yayıldığında ise İslâm'a daveti, Batıl'lardan sakındırmayı; cihadıterkedeceksiniz.

Bu gibi dönemlerde Kur'anve Sünnet gerçeklerini söyleyenler Muhacirlerin ve Ensar'ın ilkleri gibidir.(İlk dönem Müslümanlar gibi erdemlidir.)»Yüce Rabbimizden cümlemizi cihâd aşkıile yücelt­mesini diler, bizleri cihâdlı müminlerden kılacak haki­kat bilgisive âhiret sevgisine erdirmesini niyaz ederim.Şüphesiz Allah, Kendisini görür gi­biyolunda cihâd eden ve uğrunda harcama yapan kullarıyla beraberdir.» (10)

1) Maide 54, Mucadele 22.          

2) MünahabûKenzül-Ümmal Kıtabus-Salati, C. Sağîr 1/144.

3) Mişkâtül-MesâbihHadis No: 3817.

4) C. Sağîr 2/54.

5) El-Mufredat(Cehede) maddesi.

6) Sünenüt-Tirmizî K.Fezâilil-Cihâd, Bab 2.

7) Keşfül-Hafa HadisNo: 457.

8) Bakara 190-193.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cihad-nedir-cihad-icin-gerekli-vasiflar-nelerdir-3-48h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim